Prezentacja instytutu

System zarządzania


Państwowy Instytut Weterynaryjny — Państwowy Instytut Badawczy ustanowił i wdrożył system zarządzania adekwatny do zakresu jego działalności, zgodny z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorujących". Zgodność systemu zarządzania z wymaganiami normy potwierdzają certyfikaty akredytacji wydane przez Polskie Centrum Akredytacji. Skuteczność systemu zarządzania jest monitorowana i analizowana oraz ciągle doskonalona.

Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego sformułował Politykę Jakości, która jest znana, zrozumiana i stosowana w praktyce przez wszystkich pracowników Instytutu. Za realizację Polityki Jakości w Instytucie odpowiedzialni są wszyscy pracownicy.

Szeroki zakres badawczy, wysoka specyfika wykonywanych zadań oraz złożona struktura organizacyjna spowodowały konieczność utworzenia kilku poziomów dokumentacji systemu zarządzania jakością Państwowego Instytutu Weterynaryjnego — Państwowego Instytutu Badawczego.

Dokumentacja systemu zarządzania jakością PIWet-PIB składa się z następujących poziomów:

 • Księga Jakości PIWet-PIB (KJ PIWet-PIB) – dokument opisujący system zarządzania w całym obszarze działania PIWet-PIB. Zawiera rozdziały odpowiadające elementom normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
 • Procedury Ogólne (PO) – dokumenty opisujące sposoby postępowania w poszczególnych obszarach systemu zarządzania.
 • Procedury Badawcze (PB) i normy metodyczne – dokumenty opisujące metody badawcze, mające zapewnić prawidłowe przeprowadzenie badań wg wewnętrznie ustalonych zasad i na przyjętym poziomie zapewnienia jakości.
 • Instrukcje (I) to dokumenty opisujące szczegółowo sposoby realizacji poszczególnych czynności, ich miejsce, niezbędne wyposażenie itp., w odniesieniu do czynności zasadniczych opisanych w dokumentach wyższego rzędu, tj. Księdze Jakości PIWet-PIB, procedurach ogólnych i badawczych, normach.
 • Normy, dokumenty Polskiego Centrum Akredytacji, przepisy prawne, podręczniki, akty prawa wewnętrznego.

Polityka jakości

Zadaniem Państwowego Instytutu Weterynaryjnego — Państwowego Instytutu Badawczego jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych zgodnie ze statutem Instytutu, upowszechnianie wyników tych prac oraz współpraca przy ich wdrażaniu do praktyki. Nasza działalność ukierunkowana jest również na zapewnienie satysfakcji i spełnianie oczekiwań klientów. Powyższe realizuje, wykonując zadania nakreślone w planach wyznaczających kierunki badań PIWet-PIB, jak i działając w obszarach, dla których wiodącym jest resort rolnictwa i rozwoju wsi.

Mając na uwadze naszą misję oraz potrzeby stron zainteresowanych, dążymy do stałego podnoszenia jakości naszych usług z zachowaniem zasad bezstronności, ochrony poufnych informacji oraz praw własności, włączając w to procedury zabezpieczania, elektronicznego gromadzenia i przekazywania wyników, stawiamy sobie do realizacji poniższe cele:

 • Wykonywanie badań na wysokim poziomie, które spełniają oczekiwania klienta, poprzez dostarczenie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań;
 • Budowę i utrzymanie wizerunku rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania partnera dla klientów
  i wszystkich zainteresowanych współpracą z Instytutem;
 • Utrzymanie i doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania;
 • Utrzymanie i ciągłe doskonalenie kompetencji;
 • Doskonalenie metod wykonywania badań oraz unowocześniania wyposażenia pomiarowego.

Osiągnięcie założonych celów możliwe jest dzięki przestrzeganiu następujących zasad:

 • Powierzaniu wykonawstwa zadań wysoko wykwalifikowanej kadrze, ustawicznie szkolonej stosującej metody badawcze właściwe dla zamierzonego zastosowania oraz przeznaczenia wyniku badania;
 • Wyposażenie laboratoriów w nowoczesne wyposażenie pomiarowe oraz tryb postępowania analitycznego zapewniający ważność wyników badań;
 • Instytut, wykonując usługi dla swoich klientów, działa rzetelnie i bezstronnie, kierując się dobrą praktyką profesjonalną oraz jakością badań. Badania są przeprowadzane zgodnie z ustalonymi metodami oraz wymaganiami klientów;
 • Nieangażowanie się personelu w jakąkolwiek działalność, która mogłaby zagrażać obiektywności osądów i rzetelności działania;
 • Zarządzania ryzykiem odnoszącym się do bezstronności zgodnie z ustanowionymi procedurami,
  w tym ich bieżącego identyfikowania, analizowania i dokumentowania;
 • Polityka jakości deklarowana w niniejszej Księdze Jakości oraz dokumentacja systemu zarządzania jest znana i stosowana przez wszystkich pracowników Instytutu;
 • Stosowanie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Laboratoria w swojej działalności postępują zgodnie z zasadami określonymi w Księdze Jakości PIWet-PIB i pozostałych dokumentach systemu zarządzania. Skuteczność systemu zarządzania podlega stałemu doskonaleniu.

Instytut prowadzi badania zarówno w stałym, jak i elastycznym zakresie akredytacji. Granice posiadanej elastyczności określono w zakresach akredytacji laboratoriów.

Celem wprowadzonego systemu zarządzania jest zapewnienie ważności wyników badań, spełnienie oczekiwań klientów, organizacji udzielającej uznania oraz organów stanowiących, utrzymanie pozycji wiodącego weterynaryjnego laboratorium w Polsce oraz skuteczne konkurowanie z weterynaryjnymi laboratoriami na świecie.

Najważniejszym elementem PIWet-PIB są kompetentni i wykwalifikowani pracownicy, którzy są świadomi celów, jakie chcemy osiągnąć, znają swoje obowiązki, uprawnienia wynikające z wymagań ustanowionego systemu zarządzania, jak również przepisów określających obszar naszej działalności.

Wynagrodzenie personelu wykonującego badania nie jest uzależnione ani od liczby wykonywanych badań, ani od ich wyników.

Dokumenty opisujące system zarządzania są dostępne dla pracowników, cały personel został przeszkolony, zna ich treść i stosuje je w praktyce.

Dyrektor PIWet-PIB, prof. dr hab. Stanisław Winarczyk

Akredytacja

Akredytacja
jest to procedura, w wyniku której upoważniona jednostka organizacyjna oficjalnie uznaje, że pewna jednostka organizacyjna lub osoba jest kompetentna do wykonywania określonych zadań.
Akredytacja laboratoriów
stanowi sposób potwierdzenia przez uprawnioną niezależną jednostkę kompetencji technicznych laboratoriów wykonujących badania, pomiary oraz wzorcowania. Jest ona formalnym uznaniem kompetencji laboratoriów badawczych, do których należy Państwowy Instytut Weterynaryjny — Państwowy Instytut Badawczy. Fakt posiadania akredytacji przez laboratorium stanowi dla potencjalnych Klientów wiarygodne kryterium przy dokonywaniu wyboru usług w zakresie badań takich, które najpełniej zaspokoją ich potrzeby.

Podczas procesu akredytacji wnioskujące o akredytację laboratorium poddaje się ocenie:

 • kompetencji technicznych;
 • organizacji i systemu zarządzania gwarantujących bezstronność i niezależność oraz zapewniających jakość świadczonych usług w zakresie badań.
Polskie Centrum Akredytacji
jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek certyfikujących, kontrolujących, laboratoriów badawczych i wzorujących oraz innych podmiotów prowadzących oceny zgodności i weryfikacje na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. Polskie Centrum Akredytacji ma status państwowej osoby prawnej i jest nadzorowane przez Ministerstwo Gospodarki.

Państwowy Instytut Weterynaryjny — Państwowy Instytut Badawczy posiada już siedem certyfikatów akredytacji o numerach: AB 485, AB 563, AB 633, AB 957, AB 958, AB 1016 oraz AB 1090 wydane przez Polskie Centrum Akredytacji. Zakresy akredytacji znajdują się na: www.pca.gov.pl