Prezentacja instytutu

Struktura organizacyjna


Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny

Zakłady naukowe [ Kliknij nazwę zakładu, aby wyświetlić szczegóły ]

Wykaz i zakres działalności naukowo-badawczej zakładów naukowych.

prof. dr hab. Michał Reichert - kierownik
+48 81 889 30 60
reichert@piwet.pulawy.pl

 1. badania patomorfologiczne chorób zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem gąbczastej encefalopatii bydła, trzęsawki owiec, zapalenia mózgu i rdzenia świń, wywołanego przez wirus choroby cieszyńskiej, gruczolakowatości płuc u owiec,
 2. badania patomorfologiczne ubocznego działania szczepionek, leków i związków chemicznych,
 3. opracowywanie i doskonalenie metod diagnostyki histopatologicznej i molekularnej, chorób zakaźnych, niezakaźnych, pasożytniczych i zatruć zwierząt.

dr hab. Marzena Rola-Łuszczak profesor instytutu - p.o. kierownika
+48 81 889 31 16
mrolka@piwet.pulawy.pl

 1. badania nad patogenezą zakażeń, wywoływanych przez retrowirusy przeżuwaczy, ze szczególnym uwzględnieniem enzootycznej białaczki bydła i choroby maedi-visna owiec i zakaźnego zapalenia stawu i mózgu kóz,
 2. opracowanie i doskonalenie metod diagnostyki zakażeń retrowirusami przeżuwaczy z uwzględnieniem metod biologii molekularnej,
 3. badania przedrejestracyjne preparatów i zestawów diagnostycznych wykorzystywanych w rozpoznawaniu białaczki bydła i zakażeń lentiwirusami małych przeżuwaczy.

prof. dr hab. Dariusz Bednarek - kierownik
+48 81 889 30 98
dbednarek@piwet.pulawy.pl

 1. badania nad gorączką Q, chlamydiozą, kampylobakteriozą bydła, boreliozą, zarazą płucną bydła (CBPP), zakaźną bezmlecznością owiec i kóz (CA), zakażeniem Mycoplasma bovis u bydła, syndromem oddechowym bydła (BRD),
 2. badania funkcji układu immunologicznego w przebiegu zakażeń wybranych zwierząt domowych,
 3. badania przedrejestracyjne leków, biopreparatów i diagnostyków dla wybranych chorób bydła.

dr hab. Krzysztof Śmietanka prof. instytutu - kierownik
+48 81 889 30 65
ksmiet@piwet.pulawy.pl

 1. badania nad etiologią, patogenezą, rozpoznawaniem, zapobieganiem i zwalczaniem wirusowych i bakteryjnych chorób zakaźnych drobiu,
 2. doskonalenie metod laboratoryjnej diagnostyki chorób drobiu
 3. monitorowanie występowania zakażeń wirusami grypy ptaków, rzekomego pomoru drobiu i innymi paramyksowirusami, choroby Mareka, Zachodniego Nilu oraz mykoplazmami u drobiu i ptaków dzikich,
 4. badania przedrejestracyjne oraz kontrola urzędowa biopreparatów i diagnostyków przeznaczonych dla drobiu.

prof. dr hab. Michał Reichert - kierownik
+48 81 889 30 60
reichert@piwet.pulawy.pl

 1. badania nad etiologią, patogenezą i zapobieganiem wirusowym, bakteryjnym, pasożytniczym i środowiskowym chorobom ryb,
 2. opracowywanie i zastosowanie metod laboratoryjnego rozpoznawania chorób wirusowych i bakteryjnych ryb,
 3. badania przedrejestracyjne leków i biopreparatów dla chorób ryb.

dr Katarzyna Podgórska - kierownik
+48 81 889 31 20
katarzyna.podgorska@piwet.pulawy.pl

 1. badania nad etiologią, patogenezą, rozpoznawaniem, profilaktyką swoistą i nieswoistą oraz zwalczaniem wirusowych i bakteryjnych chorób świń;
 2. opracowywanie, doskonalenie, walidacja i wdrażanie do stosowania metod diagnostyki serologicznej, wirusologicznej, bakteriologicznej, molekularnej oraz patologicznej chorób zakaźnych świń;
 3. wielokierunkowe badania zwierząt wolnożyjących jako rezerwuaru czynników patologicznych dla świń;
 4. badania nad patogenami świń o potencjale zoonotycznym, istotnymi z punktu widzenia ochrony zdrowia publicznego;
 5. monitorowanie krajowej populacji trzody chlewnej w zakresie zakażeń istotnych z epidemiologicznego i ekonomicznego punktu widzenia;
 6. monitorowanie oporności drobnoustrojów izolowanych od świń na powszechnie stosowane chemioterapeutyki;
 7. badania przedrejestracyjne oraz kontrola urzędowa leków, biopreparatów, produktów biobójczych i diagnostyków przeznaczonych dla trzody chlewnej;
 8. przygotowywanie urzędowych opinii i wytycznych laboratoryjnej diagnostyki chorób zakaźnych świń, we współpracy z organami administracji państwowej;
 9. badania diagnostyczne świń w kierunku większości chorób zakaźnych trzody chlewnej;
 10. laboratorium referencyjne WOAH ds. klasycznego pomoru świń oraz zespołu rozrodczo-oddechowego świń.

prof. dr hab. Piotr Jedziniak - p.o. kierownika
+48 81 889 34 65
piotr.jedziniak@piwet.pulawy.pl

 1. badania pozostałości chemicznych w żywności pochodzenia zwierzęcego i paszach oraz ocena ryzyka związanego z występowaniem tych pozostałości,
 2. badania farmakologiczne i toksykologiczne leków weterynaryjnych,
 3. badania nad toksycznością substancji chemicznych stosowanych w rolnictwie i występujących w środowisku,
 4. badania toksyczności ksenobiotyków/ in vitro/in vivo,
 5. opracowywanie i walidacja nowych metod analityki toksykologicznej,
 6. badania przedrejestracyjne leków weterynaryjnych.

prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek - kierownik
+48 81 889 30 82
kwiatekk@piwet.pulawy.pl

 1. badania zanieczyszczeń mikrobiologicznych, chemicznych i substancji niepożądanych w paszach,
 2. badania ilościowe i jakościowe dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt,
 3. wykrywanie i oznaczanie substancji czynnych w paszach leczniczych,
 4. wykrywanie i oznaczanie przetworzonego białka zwierzęcego, stałych nierozpuszczalnych zanieczyszczeń w tłuszczach paszowych, substancji przeciwbakteryjnych, niedozwolonych stymulatorów wzrostu i innych zakazanych substancji oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) w paszach,
 5. wykrywanie i identyfikacja gatunkowa mięsa i przetworów mięsnych,
 6. ocena sanitarno-weterynaryjna procesów technologicznych w zakładach produkujących pasze,
 7. badania biologiczne i opiniowanie nawozów organicznych i środków wspomagających uprawę roślin w zakresie wymagań weterynaryjnych.

prof. dr hab. Jacek Osek - kierownik
+48 81 889 31 82
josek@piwet.pulawy.pl

 1. badania z zakresu higieny żywności pochodzenia zwierzęcego,
 2. badania z zakresu sanitarno-weterynaryjnej oceny żywności pochodzenia zwierzęcego,
 3. opracowywanie nowych metod i wytycznych laboratoryjnej kontroli żywności,
 4. wydawanie opinii i ocen z zakresu higieny żywności i wymagań sanitarno-weterynaryjnych.

prof. dr hab. Krzysztof Szulowski - kierownik
+48 81 889 30 19
kszjanow@piwet.pulawy.pl

 1. badania nad rozpoznawaniem, zwalczaniem i epidemiologią chorób bakteryjnych, w tym brucelozy, listeriozy, wąglika, gruźlicy bydła, paratuberkulozy bydła, nosacizny, zakaźnego zapalenia macicy u klaczy, tularemii, salmonelozy, leptospirozy bydła,
 2. doskonalenie metod diagnostyki laboratoryjnej chorób bakteryjnych zwierząt,
 3. monitorowanie i badanie mechanizmów oporności drobnoustrojów na antybiotyki,
 4. urzędowa kontrola i badania przedrejestracyjne biopreparatów oraz preparatów diagnostycznych,
 5. badania nad rezerwuarami zoonotycznych czynników bakteryjnych.

prof. dr hab. Tomasz Cencek - kierownik
+48 81 889 30 39
+48 691 391 110
tcencek@piwet.pulawy.pl

 1. badania w zakresie parazytologii weterynaryjnej, ze szczególnym uwzględnieniem patogenezy, rozpoznawania i zwalczania inwazji pasożytniczych u zwierząt oraz badania form pasożytniczych w materiale biologicznym,
 2. serologiczna diagnostyka inwazji pasożytniczych,
 3. badania przedrejestracyjne nowych biopreparatów i leków przeciwpasożytniczych.

lek. wet. Andrzej Bober - kierownik
+48 81 889 32 73
andrzej.bober@piwet.pulawy.pl

 1. badania nad etiologią, patogenezą, zapobieganiem i zwalczaniem chorób pszczół,
 2. badania nad opracowaniem, doskonaleniem i wprowadzaniem do praktyki laboratoryjnej, metod wykrywania patogenów dla pszczół,
 3. badania leków, biopreparatów oraz preparatów diagnostycznych przeznaczonych dla chorób pszczół,
 4. prowadzenie pasieki doświadczalnej i realizacja badań polowych dotyczących problematyki chorób pszczół.

dr Małgorzata Warenik-Bany - kierownik
+48 81 889 34 20
malgorzata.warenik@piwet.pulawy.pl
Strona Zakładu

 1. toksykologia i analityka dioksyn i związków pokrewnych w żywności i paszach,
 2. badania skażeń promieniotwórczych żywności i pasz,
 3. toksykologia i analityka rakotwórczych N-nitrozoamin,
 4. badania żywności konserwowanej promieniowaniem jonizującym, żywność napromieniana
 5. wykorzystanie izotopów promieniotwórczych w badaniach biologicznych i chemicznych.

prof. dr hab. Jerzy Rola - kierownik
+48 81 889 30 69
jrola@piwet.pulawy.pl

 1. badania wirusów zwierzęcych, ze szczególnym uwzględnieniem ich właściwości fizykochemicznych, chorobotwórczych, immunogennych i transformujących,
 2. badania nad etiologią, patogenezą, diagnostyką i zwalczaniem chorób wirusowych zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem chorób bydła i koni,
 3. badania urzędowe zwierząt domowych w kierunku wścieklizny i wydawanie certyfikatów zezwalających na wywóz zwierząt za granicę,
 4. kontrola urzędowa i badania przedrejestracyjne biopreparatów.

prof. dr hab. Artur Rzeżutka - kierownik
+48 81 889 30 36
arzez@piwet.pulawy.pl

 1. opracowanie i zastosowanie w praktyce laboratoryjnej metod wykrywania zoonotycznych wirusów, wirusów przenoszonych przez żywność oraz pierwotniaków z rodzaju Cryptosporidium w żywności i środowisku,
 2. badania nad epidemiologią kryptosporydiozy oraz wybranych chorób zakaźnych zwierząt powodowanych przez zoonotyczne wirusy,
 3. diagnostyka myksomatozy królików,
 4. kontrola urzędowa oraz ocena dokumentacji dotyczącej biopreparatów przeznaczonych dla zwierząt mięsożernych i futerkowych,
 5. badania jakościowe oraz wydawanie opinii dotyczących testów diagnostycznych przeznaczonych dla zwierząt mięsożernych.

dr Andrzej Kęsy - kierownik
+48 43 823 51 34
Fax +48 43 823 52 75
andrzej.kesy@piwet.pulawy.pl

 1. badania nad etiologią, patogenezą, rozpoznawaniem, zapobieganiem, zwalczaniem i epidemiologią pryszczycy i chorób pryszczycopodobnych oraz innych zakaźnych chorób zwierząt,
 2. badania diagnostyczne serologiczne, wirusologiczne, molekularne w kierunku pryszczycy i chorób pryszczycopodobnych, krwotocznej choroby królików, choroby niebieskiego języka, afrykańskiego pomoru świń oraz innych chorób wirusowych zwierząt i doskonalenie laboratoryjnych metod ich rozpoznawania,
 3. wytwarzanie w skali laboratoryjnej oraz standaryzacja reagentów do diagnostyki ww. chorób zwierząt.

mgr Łukasz Bocian - kierownik
+48 81 889 33 06
lukasz.bocian@piwet.pulawy.pl

 1. analiza wyników badań (w tym gromadzonych w Centralnej Bazie Danych CELAB-CBD) odnośnie występowania w Polsce chorób zakaźnych zwierząt oraz skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz,
 2. ocena ryzyka wybranych chorób zakaźnych zwierząt z zastosowaniem metod statystycznych, systemów informacji geograficznej oraz modelowania matematycznego,
 3. współpraca z innymi komórkami PIWet-PIB w przygotowywaniu raportów z oceny ryzyka, opinii i ekspertyz dla organów administracji publicznej,
 4. współpraca z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w zakresie opracowywania, przesyłania i walidacji danych dot. badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

prof. dr hab. Dariusz Wasyl - kierownik
+48 81 889 30 20
wasyl@piwet.pulawy.pl

Działalność naukowa:
 1. Charakterystyka pełnych genomów patogenów (bakterii, wirusów, pasożytów) pochodzących od zwierząt, z łańcucha żywnościowego i środowiska
 2. Metagenomiczna analiza próbek środowiskowych: metagenomika bezpośrednia, charakterystyka mikrobiomu bakteryjnego (metataksonomika 16S rRNA) oraz metagenomika celowana (np. geny oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe)
 3. Trankryptomika celowana (komercyjne i personalizowane mikromacierze) oraz transkryptomika bezpośrednia (RNASeq)
 4. Biotypowanie organizmów (bakterii, pasożytów i grzybów) pochodzących od zwierząt, z żywnościowego oraz środowiska
 5. Analiza bioinformatyczna
Zakres badań:
Wdrożenie wysokoprzepustowych metod biologii molekularnej w obszarze nowoczesnych nauk weterynaryjnych. Jednostka specjalizuje się we współpracy naukowo-badawczej oferując specjalistyczne wsparcie technologiczne w zakresie:
 1. sekwencjonowania następnej generacji (NGS) z wykorzystaniem platform Illumina (MiSeq i NextSeq) oraz OxfordNanopore (MinION)
 2. mikromacierzy ekspresyjnych (SureScan Dx Microarray System)
 3. biotypowania i proteomiki (Maldi TOF)
 4. spersonalizowanych analiz bioinformatycznych danych genomicznych i transkryptomicznych

dr hab. Jolanta Rola prof. instytutu - kierownik
+48 81 889 31 83
jolanta.rola@piwet.pulawy.pl

Zakres badań:
 1. badania z zakresu higieny mleka surowego,
 2. badania z zakresu mikrobiologii i technologii mleka poddanego obróbce cieplnej i produktów mlecznych,
 3. badania pozostałości substancji przeciwbakteryjnych w mleku i produktach mlecznych oraz w tkankach zwierzęcych, jajach, miodzie i wodzie do pojenia zwierząt,
 4. monitorowanie oporności na substancje przeciwbakteryjne bakterii Enterococcus spp. i Staphylococcus spp.,
 5. monitorowanie występowania bakterii Staphylococcus spp. w tym Staphylococcus aureus i enterotoksyn gronkowcowych,
 6. badania i wydawanie opinii dla wyrobów do diagnostyki „in vitro” stosowanych do wykrywania pozostałości substancji przeciwbakteryjnych i zanieczyszczeń mikrobiologicznych,
 7. wydawanie opinii i ocen z zakresu higieny, technologii mleka i produktów mlecznych oraz wymagań sanitarno-weterynaryjnych.

Działy wspomagające naukę [ Kliknij nazwę działu, aby wyświetlić szczegóły ]

Wykaz i zakres działalności zakładów wspomagających naukę

mgr Monika Banaszek-Urban - kierownik
+48 81 889 30 50
monika.banaszek@piwet.pulawy.pl

 1. sporządzanie wniosków o przyznanie dotacji z budżetu państwa na określone zadania naukowe,
 2. monitorowanie i analizowanie wykorzystania przyznanych dotacji przy współpracy z kierownikami zakładów lub kierownikami tematów badawczych,
 3. sporządzanie rozliczeń finansowych z realizacji zadań finansowanych z udziałem dotacji budżetowych,
 4. współuczestnictwo w przygotowaniu projektu umowy wraz z załącznikami, monitorowanie realizacji zadań oraz przygotowanie sprawozdań finansowych w ramach Programu Wieloletniego,
 5. współuczestnictwo w przygotowaniu projektu umowy wraz z załącznikami, monitorowanie realizacji zadań oraz przygotowanie sprawozdań finansowych w ramach działalności referencyjnej,
 6. wsparcie w przygotowaniu wniosków grantowych, umów o finansowanie projektów, umów konsorcjum oraz podczas realizacji projektów finansowanych ze źródeł krajowych, w tym przygotowywanie sprawozdań finansowych,
 7. wsparcie w przygotowaniu wniosków grantowych oraz podczas realizacji projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych, w tym przygotowywanie sprawozdań finansowych,
 8. obsługa projektów realizowanych w ramach Funduszu badań własnych,
 9. wprowadzanie danych dotyczących projektów badawczych realizowanych w Instytucie do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on,
 10. przygotowywanie informacji dotyczących realizowanych projektów dla MRiRW, MNiSW oraz innych instytucji rządowych,
 11. koordynacja rozliczeń czasu pracy w ramach realizowanych projektów i dotacji,
 12. sprawdzanie pod względem finansowym nowych i aktualizowanych kalkulacji procedur badawczych,
 13. wprowadzanie zmian w cenniku w związku z pojawieniem się nowych pozycji bądź aktualizacją dotychczasowych.

mgr Edyta Wójcicka - kierownik
+48 81 889 32 58
edyta.wojcicka@piwet.pulawy.pl

 1. opracowywanie planów naukowo-badawczych, sprawozdań i raportów z działalności naukowej, badawczo-usługowej i technicznej Instytutu,
 2. przygotowywanie wniosków o przyznanie subwencji na działalność badawczo-rozwojową oraz raportów z wykorzystania przyznanych środków,
 3. przygotowywanie ankiety dla celów oceny parametrycznej Instytutu,
 4. przygotowywanie i nadzorowanie informacji dotyczących działalności Instytutu do Systemu Informacji o Nauce POL-on,
 5. wprowadzanie informacji o publikacjach w czasopismach naukowych oraz monografiach naukowych lub rozdziałach w monografiach naukowych do systemu MyLims, oraz Modułu Sprawozdawczego PBN,
 6. nadzorowanie dokumentacji dotyczącej patentów i wynalazków,
 7. nadzorowanie dokumentacji dotyczącej wykonywania doświadczeń na zwierzętach,
 8. prowadzenie dokumentacji i nadzór nad realizacją szkoleń wewnętrznych, zewnętrznych i zakładowych,
 9. przygotowywanie oraz nadzorowanie umów na świadczenia wielokrotne,
 10. obsługa techniczno-organizacyjna związana z naborem i prowadzeniem dokumentacji studiów doktorskich,
 11. nadzór nad wydawaniem książek, monografii, instrukcji i materiałów konferencyjnych.

mgr inż. Anna Kuba — kierownik, Pełnomocnik ds. Jakości Badań
+48 81 889 32 41
anna.kuba@piwet.pulawy.pl

 1. obsługa administracyjna systemu zarządzania,
 2. koordynacja prac związanych z akredytacją laboratoriów,
 3. tworzenie i nadzór nad dokumentacją systemu zarządzania,
 4. tworzenie, nadzór i doskonalenie portalu info.intranet oraz strony internetowej Instytutu w zakresie systemu zarządzania,
 5. współtworzenie i nadzorowanie programów szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych o tematyce związanej z systemem zarządzania,
 6. wsparcie dla komórek organizacyjnych i pracowników Instytutu w zakresie systemu zarządzania.

mgr Kinga Stateczna
+48 81 889 33 62
kinga.stateczna@piwet.pulawy.pl

 1. gromadzenie księgozbioru, składanie zamówień na zakupy książek i prenumeratę czasopism,
 2. opracowywanie księgozbioru - inwentaryzowanie, katalogowanie, klasyfikowanie dokumentów oraz budowanie katalogów manualnego i elektronicznego,
 3. udostępnianie zbiorów czytelnikom Instytutu oraz innym bibliotekom w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,
 4. zakup i udostępnianie baz danych literatury światowej,
 5. współpraca z innymi instytucjami i bibliotekami rolniczymi przy tworzeniu Systemu Informacji o Gospodarce Żywnościowej,
 6. współpraca z innymi bibliotekami w ramach Konsorcjum Bibliotek Polskich.

prof. dr hab. Mirosław Polak - kierownik
+48 81 889 33 16
ppolak@piwet.pulawy.pl

 1. prowadzenie studiów doktoranckich w zakresie nauk weterynaryjnych.

mgr Joanna Stachyra-Wolska - kierownik
+48 81 889 31 19
joanna.stachyra@piwet.pulawy.pl
Strona Zakładu

 1. organizowanie szkoleń, seminariów,
 2. obsługa administracyjno-techniczna szkoleń specjalizacyjnych dla lekarzy weterynarii,
 3. współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi w zakresie szkoleń zewnętrznych
 4. organizowanie konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych z zakresu weterynarii i dziedzin pokrewnych,
 5. obsługa bazy noclegowej,
 6. obsługa techniczno-organizacyjna KSLW zgodnie z właściwymi przepisami.

inż. Kamila Kozak - kierownik
+48 81 889 33 57
kamila.kozak@piwet.pulawy.pl

 1. przyjmowanie, wstępna weryfikacja, rejestracja, kodowanie oraz zabezpieczenie próbek kierowanych do badań w PIWet-PIB,
 2. prowadzenie rejestru próbek,
 3. koordynacja przekazywania próbek do poszczególnych laboratoriów PIWet-PIB
 4. zakładanie, prowadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z badaniami,
 5. zawieranie umów o świadczenie jednokrotne oraz prowadzenie wykazu umów jednokrotnych i wielokrotnych,
 6. współpraca z klientem i właściwym laboratorium PIWet-PIB w zakresie realizacji zleceń na badania,
 7. sporządzanie i przekazywanie klientom sprawozdań z badań oraz uzupełnienie zleceń na wystawienie faktur za badania.

mgr inż. Zbigniew Osiński - kierownik
+48 81 889 30 80
zbigniew.osinski@piwet.pulawy.pl

 1. produkcja i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych, płynów i odczynników dla komórek organizacyjnych Instytutu i zewnętrznych laboratoriów diagnostycznych,
 2. produkcja i kontrola jakości wody laboratoryjnej klas czystości 1 i 2,
 3. przygotowanie szkła laboratoryjnego dla laboratoriów klasy PCL2 Instytutu,
 4. wsparcie merytoryczne dla laboratoriów diagnostycznych w zakresie produkcji i kontroli jakości pożywek mikrobiologicznych.

dr hab. Grzegorz Tomczyk prof. instytutu - kierownik
+48 81 889 30 66
gtomczyk@piwet.pulawy.pl

 1. zabezpieczanie możliwości prowadzenia doświadczeń nad szczególnie niebezpiecznymi patogenami w warunkach CL3
 2. chów i hodowla zwierząt laboratoryjnych,
 3. obsługa zwierząt doświadczalnych,
 4. prowadzenie magazynu pasz.

inż. Mariusz Kowalik - kierownik
+48 81 889 33 41
mariusz.kowalik@piwet.pulawy.pl

 1. gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących wyników badań wykonywanych przez krajowe weterynaryjne laboratoria diagnostyczne, baza danych CELAB-CBD,
 2. budowa, rozwój i administracja systemów informatycznych oraz baz danych w Instytucie(obsługa techniczna),
 3. określanie potrzeb w zakresie sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz przygotowywanie specyfikacji przetargowych,
 4. wsparcie dla pracowników Instytutu w zakresie systemów informatycznych,
 5. szkolenie personelu laboratoriów diagnostycznych współpracujących z Instytutem,
 6. obsługa i zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznej sieci informatycznej Instytutu,
 7. zabezpieczenie i dostarczanie usług sieciowych,
 8. bieżący nadzór nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.

mgr inż. Beata Szaniawska - kierownik
+48 81 889 32 27
beata.prochniak@piwet.pulawy.pl

 1. wzorcowanie wewnętrzne pipet tłokowych jednokanałowych i wielokanałowych w zakresie od 1µl do 10000µl,
 2. wzorcowanie wewnętrzne dozowników w zakresie 5µl do 100000µl,
 3. wykonywanie pomiaru rozkładu temperatury w urządzeniach termostatycznych.

mgr Maria Muller
+48 81 889 33 05
maria.muller@piwet.pulawy.pl

 1. organizacja posiedzeń Rady Naukowej oraz prowadzenie dokumentacji i archiwum Rady,
 2. prowadzenie dokumentacji przewodów doktorskich, habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora.

prof. dr hab. Beata Cuvelier-Mizak - Redaktor Naczelny
+48 81 889 33 09
b.cuvelier@piwet.pulawy.pl

 1. przyjmowanie i kwalifikacja wstępna prac,
 2. przysyłanie artykułów do kolejnych etapów redakcyjnych,
 3. przygotowywanie składu komputerowego i wydawanie czasopisma,
 4. aktualizacja strony internetowej czasopisma,
 5. promocja czasopisma w kraju i za zagranicą,
 6. prowadzenie spraw związanych z prenumeratą czasopisma.

mgr inż. Ewa Borzym – kierownik
+48 81 889 33 08
ewa.borzym@piwet.pulawy.pl

 1. kontrola seryjna wstępna immunologicznych weterynaryjnych produktów leczniczych,
 2. analizy fizykochemiczne w badaniach jakościowych immunologicznych weterynaryjnych produktów leczniczych,
 3. koordynacja wydawania przez PIWet-PIB opinii o wyrobach do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej,
 4. koordynacja w PIWet-PIB oceny skuteczności produktów biobójczych,
 5. analiza sprzedaży i stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych u zwierząt gospodarskich w Polsce,
 6. administrowanie systemem teleinformatycznym oraz weryfikacja danych przekazywanych do systemu w kwartalnych raportach dotyczących wielkości obrotu weterynaryjnymi produktami leczniczymi w Polsce

Działy ogólne [ Kliknij nazwę działu, aby wyświetlić szczegóły ]

Wykaz i zakres działania działów ogólnych

mgr Małgorzata Bąk — Główny Księgowy
+48 81 889 32 48
m.bak@piwet.pulawy.pl

 1. prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 2. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 3. wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 4. sporządzanie sprawozdań finansowych,
 5. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości,
 6. poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdania finansowego.

dr Małgorzata Lisiowska - kierownik
+48 81 889 32 59
M.Lisiowska@piwet.pulawy.pl

 1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z zatrudnianiem pracowników, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
 2. prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
 3. sporządzanie sprawozdawczości GUS w zakresie zatrudnienia i wykorzystania czasu pracy,
 4. współpraca z Inspektorem Ochrony Danych,
 5. obsługa podróży służbowych pracowników Instytutu,
 6. prowadzenie spraw związanych z praktykami zawodowymi studentów i uczniów szkół średnich,
 7. współpraca z urzędami pracy.

 1. prowadzenie spraw sądowych, zastępstwo prawne i procesowe,
 2. opracowywanie i opiniowanie pod względem prawnym aktów wewnętrznych Instytutu,
 3. opiniowanie pod względem prawnym umów i porozumień zawieranych przez Instytut,
 4. opracowywanie projektów umów innych niż umowy o zamówienia publiczne, oraz współpraca z Działem Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w opracowaniu projektów umów o zamówienia publiczne,
 5. udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych,
 6. prowadzenie spraw związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym,
 7. przekazywanie pracownikom Informacji o aktualnych przepisach prawnych związanych z działalnością PIWet-PIB,
 8. prowadzenie spraw prawnych związanych z obrotem nieruchomościami.

mgr Agata Wawer - kierownik
+48 81 889 32 28
agata.wawer@piwet.pulawy.pl

 1. sporządzanie rocznych planów zakupów,
 2. przygotowanie i przeprowadzanie postępowań na zakup dostaw, usług i robót budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30 000 EURO,
 3. sporządzanie projektów umów o zamówienie publiczne we współpracy z radcą prawnym oraz prowadzenie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi,
 4. uczestnictwo w komisjach przetargowych zgodnie z regulaminem pracy tych komisji,
 5. administrowanie stroną internetową zawierającą ogłoszenia o zamówieniach publicznych,
 6. sprawdzanie faktur związanych z dostawami pod względem merytorycznym oraz zgodności cen na fakturze z cenami podanymi w umowach/ofertach,
 7. odbiór dostaw i dostarczanie do zamawiających komórek organizacyjnych, prowadzenie postępowań reklamacyjnych,
 8. prowadzenie ocen dostawców,
 9. zakup towarów.

mgr inż. Piotr Sikorski - kierownik
+48 81 889 31 34
+48 81 889 34 00
piotr.sikorski@piwet.pulawy.pl

 • Sekcja Utrzymania Ruchu
  1. zapewnienie funkcjonowania i utrzymanie w należytym stanie technicznym infrastruktury technicznej Instytutu.
  2. wykonywanie remontów, napraw i konserwacji budynków i wyposażenia Instytutu,
  3. zapewnienie przeglądów, wzorcowania, sprawdzania laboratoryjnego wyposażenia pomiarowego,
  4. sprawdzanie komór bezpiecznej pracy mikrobiologicznej.
 • Sekcja Gospodarcza
  1. obsługa transportowa Instytutu,
  2. prowadzenie kancelarii, archiwum, obsługa recepcji i centrali telefonicznej,
  3. utrzymanie czystości i porządku,
  4. gospodarka leśna i utrzymanie zieleni,
  5. prace za- i wyładunkowe,
  6. prowadzenie spraw związanych z obrotem i administrowaniem nieruchomościami.
 • Sekcja Ochrony Środowiska
  1. prowadzenie gospodarki odpadami i ściekami na terenie Instytutu,
  2. bieżąca obsługa i utrzymanie sprawności technicznej spalarni odpadów niebezpiecznych, kotłowni gazowej i oczyszczalni ścieków i zabezpieczenie mikrobiologiczne.

Jacek Molenda — pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
+48 81 889 32 78
jacek.molenda@piwet.pulawy.pl

 • Pion Ochrony Informacji Niejawnych:
  1. pełnienie funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego,
  2. rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie uprawnionym osobom materiałów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" w przypadku nieobecności pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
  3. pełnienie funkcji administratora systemu teleinformatycznego,
  4. prowadzenie spraw PIWet-PIB z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych.
 • Sekcja Ochrony:
  1. ochrona fizyczna obiektów i majątku Instytutu.

prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk Dyrektor PIWet-PIB

 1. sprawowanie nadzoru nad terminową realizacją przez komórki organizacyjne poleceń Dyrektora,
 2. organizowanie kontaktów interesantów zewnętrznych i wewnętrznych z Dyrektorem,
 3. gromadzenie i przechowywanie zarządzeń Dyrektora oraz prowadzenie ich rejestru,
 4. prowadzenie niezbędnych rejestrów, terminarzy oraz gromadzenie dokumentacji,
 5. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora wynikających z potrzeb i organizacji pracy Sekretariatu.

 1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
 2. monitorowanie przestrzegania przepisów ogólnych o ochronie danych osobowych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych oraz powiązane z tym audyty,
 3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie ich wykonania,
 4. współpracę z organem nadzorczym,
 5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym prowadzenie konsultacji w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych,
 6. wypełnianie swoich zadań z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania danych, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

Samodzielne stanowiska pracy [ Kliknij nazwę stanowiska, aby wyświetlić szczegóły ]

 1. organizowanie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz właściwej adaptacji pracowników nowozatrudnionych,
 2. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, opracowywanie wniosków oraz kontrola ich realizacji,
 3. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, związanego z wykonywaną pracą,
 4. sporządzenie i przedstawianie pracodawcy raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach,
 5. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usuwania,
 6. doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 7. doradztwo w zakresie organizacji metod pracy na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 8. inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy,
 9. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem odzieży roboczej i ochronnej.

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ochrony fizycznej,
 2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
 4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 5. opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego nadzorowanie jego realizacji,
 6. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 7. prowadzenie zwykłych i kontrolnych postępowań sprawdzających,
 8. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych , wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych i osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto oraz przekazywanie danych tych osób odpowiednio do ABW lub SKW do prowadzonej przez nich ewidencji,
 9. kierowanie Pionem ochrony,
 10. rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie uprawnionym osobom materiałów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą "zastrzeżone" i "poufne".