2016-02-12 07:01:37
 

Spotkanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przedstawicielami resortowych instytutów badawczych

W dniu 17 lutego br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkali się z przedstawicielami kierownictwa nadzorowanych instytutów badawczych. Nasz Instytut reprezentowali: prof. dr hab. Jacek Kuźmak oraz dr hab. Mirosław Polak, prof. nadzw. W spotkaniu uczestniczyli również podsekretarze stanu w MRiRW: Ewa Lech i Rafał Romanowski oraz podsekretarze stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Leszek Sirko i Piotr Dardziński.

Minister Krzysztof Jurgiel oraz podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przedstawili najważniejsze cele i zadania związane z nauką, wynikające z   Programu Działań Ministerstwa Rolnictwa  i Rozwoju Wsi na lata 2015 – 2019. Podkreślono konieczność większego udziału nadzorowanych instytutów badawczych w realizacji zadań wdrożeniowych, poprzez wzrost udziału badań i innowacji w rozwoju sektora rolno-żywnościowego. Kolejnym tematem dyskusji było zwiększenie efektywności funkcjonowania instytutów badawczych. W imieniu nadzorowanych instytutów, ocenę stanu nauki, potrzeb badawczych oraz propozycje zmian przedstawił dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, prof. Andrzej Kowalski. Omawiano propozycje zmian przepisów dotyczących finansowania nauki i badań w kontekście dostosowania ich do oczekiwań w zakresie transferu wiedzy do praktyki. W dalszej części spotkania dyrektorzy poszczególnych departamentów Ministerstwa omówili obszary współpracy Ministerstwa z poszczególnymi jednostkami naukowymi. W dyskusji podsekretarz stanu MNiSW  Leszek Sirko powiedział, że jeszcze w tym roku zmienione zostaną przepisy w sprawie parametryzacji jednostek naukowych. Większe znaczenie i rangę będą mieć wdrożenia, dorobek publikacyjny oraz działalność popularyzatorska. Podkreślił, że elementem kluczowym w działalności instytutów powinno być ich większe zaangażowanie w aplikowanie o środki w ramach programów międzynarodowych, a zwłaszcza programu Horyzont 2020.

Zdjecia: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przydatne linki