SĹ‚owniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
1694001Proteus mirabilis1
1693001Proteus vulgaris1
1692001Proteus spp.1