Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
2012001A-wstrzymanie, zawieszenie zatwierdzenia lub rejestracji1
2013001B-cofnięcie zatwierdzenia lub rejestracji1
2014001C-decyzja o wstrzymaniu produkcji1
2015001D-decyzja nakazująca usunięcie uchybie1
2016001E-wszczęcie postępowania w sprawie o wykroczenie1
2017001F-postępowanie karne1
2018001G-postępowanie egzekucyjne na drodze administracyjnej1
2019001H-inne sankcje1
2063001I-inne1