Prof. dr hab. JAN F. ŻMUDZIŃSKI  

KIEROWNIK ZAKŁADU  WIRUSOLOGII
PIWET

Prof. dr hab. Jan F. Żmudziński urodził się w 1946 r. w Opatowie. Dyplom lekarza weterynarii otrzymał w 1969 r. na Wydziale Weterynaryjnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie. Bezpośrednio po studiach podjął pracę w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym jako asystent Pracowni Badania Chorób Młodych Zwierząt. W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk weterynaryjnych na podstawie rozprawy doktorskiej: - Wpływ stresu na stopień przyswajalności immunolaktoglobulin z przewodu pokarmowego nowo narodzonych prosiąt - i został powołany na stanowisko adiunkta. W tym też roku został przeniesiony do Zakładu Wirusologii gdzie zajął się zagadnieniem wirusowych zakażeń układu oddechowego i przewodu pokarmowego u bydła i koni oraz otrętem bydła. W 1987 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy: - Charakterystyka i podstawy zwalczania zakażeń wirusem otrętu u bydła. Zajmował się także szkoleniem pracowników ZHW w zakresie diagnostyki laboratoryjnej wirusowych chorób bydła ze szczególnym uwzględnieniem otrętu bydła. Opracował instrukcję: Otręt bydła - podstawowe zasady rozpoznawania, zwalczania i zapobiegania. Jest to istotne osiągniecie praktyczne, które umożliwiło uwolnienie pogłowia buhajów w stacjach unasieniania od zakażenia tym wirusem. W 1983/84 r., jako stypendysta FAO odbył 5-miesięczny staż naukowy w National Veterinary Services Laboratories w Ames, Iowa, USA. W latach 1985-1986 przebywał jako stypendysta fundacji Fulbrighta w Wisconsin University, Department of Veterinary Science, Madison, Wisconsin, USA, a w 1993 r. odbył staż w Bundesforschungsanstalt fur Viruskrankheiten der Tiere, Tubingen, Niemcy. W 1997 r. otrzymał tytuł profesora.
Prof. dr hab. Jan F. Żmudziński prowadzi wykłady z zakresu wirusowych chorób bydła, koni oraz wścieklizny w Weterynaryjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego. Jest członkiem Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN, członkiem Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Europejskiego Towarzystwa Wirusologów Weterynaryjnych (ESVV), Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych i Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.
Jest autorem i współautorem 55 prac oryginalnych lub przeglądowych oraz 25 doniesień na kongresy zagraniczne i krajowe. Istotnym osiągnieciem praktycznym jest zorganizowanie i uruchomienie laboratorium diagnostyki wścieklizny w którym m.in., oceniane są efekty doustnego uodporniania lisów przeciwko wściekliźnie. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu profesora, w lutym 2001 r. rozpoczęło pracę pierwsze w kraju laboratorium prowadzące badania w kierunku BSE z użyciem szybkiego testu diagnostycznego firmy Prionics. W przeciwieństwie do badań histopatologicznych, gdzie badanie w kierunku BSE trwa 7 dni, użycie testu Prionics-Check pozwala na uzyskanie wyniku badania już po 7 godzinach. Profesor Jan Żmudziński  jest promotorem czterech zakończonych rozpraw doktorskich - Jerzego Roli (1994), Mirosława Polaka (1998), Marcina Smreczaka (2000) oraz Wojciecha Rożka (2001). 6 grudnia 2001 r. dr Jerzy Rola uzyskał stopień naukowy dr hab.
Z dniem 1 stycznia 2002 r. prof. dr hab. Jan F. Żmudziński został powołany na stanowisko Wicedyrektora d/s Naukowych.
PROFIL NAUKOWY HISTORIA ZAKŁADU BSE USŁUGI LINKI STRONA GŁÓWNA