O Nas
Dla Was
 

Za sformułowanie polityki jakości, która zawiera określone deklaracje oraz sprecyzowane mierzalne cele jakościowe odpowiedzialny jest Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego, dr hab. Krzysztof Niemczuk, profesor nadzwyczajny.

POLITYKA JAKOŚCI

Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach deklaruje, że:

 • Naszą misją jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych zgodnie ze statutem Instytutu, upowszechnianie wyników tych prac oraz współpraca przy ich wdrażaniu do praktyki. Nasza działalność ukierunkowana jest również na zapewnienie satysfakcji
  i spełnienia oczekiwań naszych klientów.
 • Misję tę Instytut realizuje, wykonując zadania nakreślone w planach wyznaczających kierunki badań PIWet-PIB, jak i działając w obszarach, dla których wiodącym jest resort rolnictwa i rozwoju wsi.
 • Instytut, wykonując usługi dla swoich klientów, działa rzetelnie i bezstronnie, kierując się dobrą praktyką profesjonalną oraz jakością badań. Badania są przeprowadzane zgodnie
  z ustalonymi metodami oraz wymaganiami klientów.
 • Wysoki poziom usług Instytutu gwarantuje wykwalifikowana i ustawicznie szkolona kadra stosująca metody badawcze właściwe dla zamierzonego zastosowania oraz przeznaczenia wyniku badania, laboratoria wyposażone w nowoczesne wyposażenie pomiarowe oraz tryb postępowania analitycznego zapewniający wiarygodność uzyskiwanych wyników badań.
 • Instytut prowadzi badania zarówno w stałym jak i elastycznym zakresie akredytacji.
  Granice posiadanej elastyczności określono w zakresach akredytacji laboratoriów.
 • Celem wprowadzonego systemu zarządzania jest uzyskanie wiarygodnych wyników badań, spełnienie oczekiwań klientów, utrzymanie pozycji wiodącego weterynaryjnego laboratorium w Polsce oraz skuteczne konkurowanie z weterynaryjnymi laboratoriami na świecie.
 • Polityka jakości deklarowana w niniejszej Księdze Jakości oraz dokumentacja systemu zarządzania jest znana i stosowana przez wszystkich pracowników Instytutu.
 • Laboratoria Instytutu stosują system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Laboratoria w swojej działalności postępują zgodnie z zasadami określonymi w Księdze Jakości PIWet-PIB i pozostałych dokumentach systemu zarządzania. Skuteczność systemu zarządzania podlega stałemu doskonaleniu.
 • Laboratoria działają bezstronnie, a wynagrodzenie pracowników nie zależy od liczby badań
  i ich wyników.
 • Dokumenty opisujące system zarządzania są dostępne dla pracowników, cały personel został przeszkolony, zna ich treść i stosuje je w praktyce.

 

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy wykonując powierzone mu zadania i mając świadomość wagi efektów swojej pracy stawia przed sobą następujące cele jakościowe i zobowiązuje się do:

 • Wykonywania badań na wysokim poziomie, które spełniają oczekiwania klienta, poprzez dostarczenie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań:
  1. rzetelnych, to znaczy wykonanych zgodnie z dobrą praktyką profesjonalną;
  2. wiarygodnych, to znaczy takich, że podana wartość liczbowa powiększona
     o przedział niepewności zawiera w sobie, z określonym prawdopodobieństwem, wartość rzeczywistą badanego parametru;
  3. użytecznych, tzn. takich, które pozwolą klientowi rozwiązać jego problem.
 • Budowy i utrzymania wizerunku rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania partnera dla klientów i wszystkich zainteresowanych współpracą z Instytutem,
 • Utrzymania i doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania,
 • Profesjonalnego rozwój wykwalifikowanego i dobrze wyszkolonego personelu,
 • Doskonalenia metod wykonywania badań oraz unowocześnianie wyposażenia pomiarowego.

Ustalone mierzalne cele jakościowe poddawane są przeglądowi podczas przeglądów zarządzania.

Dla realizacji powyższych celów Dyrektor Instytutu zobowiązuje się zapewnić niezbędne środki.

error

 
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2019 - PIWet