About Us
 
 
For You
 

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY został powołany w 1945 r. jako jednostka badawczo-rozwojowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W roku 2003 zyskał status państwowego instytutu badawczego i prawo używania nazwy Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Podstawowym zadaniem Instytutu jest prowadzenie i wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie ochrony zdrowia zwierząt, w tym zoonoz, higieny i toksykologii żywności zwierzęcego pochodzenia, higieny pasz i ochrony środowiska. Istotnym elementem jest prowadzenie badań aplikacyjnych i adaptacyjnych przystosowujących wyniki badan naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki. Ponadto Instytut prowadzi dokształcanie podyplomowe oraz specjalizacyjne dla lekarzy weterynarii w Weterynaryjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego, jest krajowym ośrodkiem referencyjnym w zakresie rozpoznawania chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych i badań produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz, prowadzi urzędową kontrolę i badania przedrejestracyjne weterynaryjnych preparatów biologicznych, sprawuje opiekę merytoryczną nad zakładami higieny weterynaryjnej oraz pełni rolę doradcy naukowego administracji weterynaryjnej.

W strukturze organizacyjnej Instytutu występują zakłady reprezentujące określone dyscypliny naukowe, jak: mikrobiologia, biochemia, patologia, toksykologia, higiena żywności pochodzenia zwierzęcego i higiena pasz oraz zakłady chorób poszczególnych gatunków zwierząt (bydło, owce, konie, świnie, drób, zwierzęta futerkowe, ryby, pszczoły), a także zakłady prowadzące badania nad istotnymi dla hodowli chorobami (np. pryszczyca).

Siedzibą Instytutu jest miasto Puławy, w jednostce zamiejscowej PIWet-PIB w Zduńskiej Woli mieści się Zakład Pryszczycy.

Podstawowa tematyka badawcza Instytutu dotyczy:

  • etiologii, patogenezy, diagnostyki i profilaktyki chorób zakaźnych, w tym zoonoz oraz chorób inwazyjnych;
  • higieny żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz;
  • farmakologii oraz toksykologii weterynaryjnej;
  • ochrony radiologicznej i badań izotopowych

Instytut posiada nowocześnie wyposażone laboratoria badawcze i wysoko kwalifikowanych pracowników. Swoje osiągnięcia naukowe, a także najnowsze zdobycze nauk weterynaryjnych, Instytut upowszechnia w formie publikacji, instrukcji i opracowań monograficznych.

Instytut wydaje czasopismo naukowe w języku angielskim: Journal of Veterinary Research, w którym zamieszczane są oryginalne prace naukowe. Jest ono wysyłane do wielu ośrodków naukowych w kraju i na świecie.

Rada Naukowa Instytutu ma prawo nadawania stopni: doktora nauk weterynaryjnych oraz doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych. Biblioteka naukowa Instytutu dysponuje bogatym zbiorem książek (22 397 egzemplarzy) i czasopism (ponad 15 tysięcy tytułów) z zakresu medycyny weterynaryjnej i dyscyplin pokrewnych (wypożyczenia międzybiblioteczne).

Prezentacja wideo Instytutu

Polska wersja jezykowa

English language version

 
Plik wideo (Duży plik / Szybkie łącze) Video file (Large file / Fast link)

The National Veterinary Research Institute was established in 1945 as a scientific unit of the Ministry of Agriculture. The major mission of the Institute is applied research in veterinary medicine, particularly concentrating on the diagnosis and prophylaxis of infectious diseases of animals, hygiene and toxicology of food of animal origin and feeds, protection of the environment, and development of the production technology of veterinary biologicals and diagnostic kits.

Additionally, the Institute runs postgraduate training and professional specialisation, evaluates the quality of biologicals, participates in drug and vaccine licence process, and provides the expertise and consultancy service for the veterinary administration. The Institute acts as the National Reference Laboratory responsible for the diagnosis of infectious diseases of animals, surveillance of epidemiological situation in the country, and monitoring of xenobiotics in food of animal origin and feeding stuffs.

The implementation of the Institute's scientific achievements are presented in the form of publications, instructions, and lectures at conferences and seminars. The Institute issues the quarterly "Journal of Veterinary Research" in English in which original papers on all aspects of the veterinary medicine and related disciplines are published.
The Institute is authorised to confer the degrees of doctor of science (ScD) and doctor of philosophy (PhD) in veterinary sciences.

 
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
error
error
error
error
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
errorIUNG
JRC Geel

Copyright © 2019 - PIWet