About Us
 
 
For You
 

Władze Instytutu -> Dyrektor


DYREKTOR
dr hab. Krzysztof Niemczuk profesor nadzwyczajny
tel.+48 81 889 32 63
tel.+48 81 889 32 65
fax +48 81 887 71 00

sekretariat
sekretariat@piwet.pulawy.pl

Dyrektor kieruje Instytutem, a w szczególności:

 • ustala plany działalności badawczo-rozwojowej Instytutu,
 • realizuje politykę kadrową i płacową,
 • zarządza mieniem i odpowiada za wyniki działalności Instytutu,
 • formułuje politykę jakości i mierzalne cele jakościowe,
 • reprezentuje Instytut,
 • podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania Rady Naukowej.

 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. NAUKOWYCH
prof. dr hab. Jacek Kuźmak
tel. +48 81 889 31 14
jkuzmak@piwet.pulawy.pl • Zastępca dyrektora ds. naukowych podlega dyrektorowi Instytutu kieruje powierzonym zakresem spraw zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym mu przez dyrektora.
 • W szczególności do obowiązków zastępcy dyrektora ds. naukowych należy:
  • nadzór merytoryczny nad planowaniem i realizacją badań naukowych oraz nad sprawozdawczością z działalności naukowej,
  • współudział w kształtowaniu polityki inwestycyjnej i zaopatrzeniowej związanej z działalnością naukową Instytutu.
 • Zastępcy dyrektora ds. naukowych mogą być powierzone przez dyrektora Instytutu inne zadania wynikające z potrzeb i organizacji pracy Instytutu.

 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr inż. Barbara Kotelba

tel.+48 81 889 32 48
b.kot@piwet.pulawy.pl

 

 • Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych - główny księgowy podlega dyrektorowi Instytutu i jest odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z gospodarką finansową Instytutu.
 • Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych - główny księgowy kieruje pracą Działu Finansowo-Księgowego.
 • Szczegółowe obowiązki głównego księgowego regulują odrębne przepisy.
 • Zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych - głównemu księgowemu mogą być zlecone przez dyrektora inne zadania.

 

SEKRETARZ NAUKOWY
dr hab. Mirosław Paweł Polak prof. nadzw.

tel. +48 81 889 33 16
ppolak@piwet.pulawy.pl • Sekretarz naukowy podlega dyrektorowi Instytutu i z jego ramienia kieruje powierzonym zakresem spraw.
 • W szczególności do obowiązków sekretarza naukowego należy:
  • współpraca z zastępcą dyrektora ds. naukowych w realizacji jego zadań,
  • nadzór nad współpracą naukową z zagranicą,
  • nadzór nad wydawnictwami Instytutu,
 • Sekretarzowi naukowemu mogą być powierzone przez dyrektora Instytutu inne zadania.
 • Sekretarza naukowego powołuje i odwołuje dyrektor, po zaopiniowaniu kandydata przez Radę Naukową.

Directors' Board


Director General
Krzysztof Niemczuk, DVM, PhD, ScD
phone +48 81 889 32 65
fax +48 81 887 71 00

Secretariat
sekretariat@piwet.pulawy.pl


 

Deputy Director for Research
Professor Jacek Kuźmak, DVM, PhD, ScD
phone +48 81 889 31 14
jkuzmak@piwet.pulawy.pl 

Deputy Director for Economic Affairs
and Chief Accountant

Barbara Kotelba, MSc

phone +48 81 889 32 48
b.kot@piwet.pulawy.pl

 


 

Scientific Secretary
Mirosław Paweł Polak , DVM, PhD, ScD

phone +48 81 889 33 16
ppolak@piwet.pulawy.pl
 
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
error
error
error
error
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
errorIUNG
JRC Geel

Copyright © 2018 - PIWet