About Us
 
 
For You
 

Prezentacja Instytutu -> Współpraca z organizacjami zagranicznymi

Współpraca badawcza z instytucjami zagranicznymi

PIWet-PIB prowadzi wspólne badania w ramach następujących projektów:

 • współpraca polsko-brytyjska w ramach programu British Council, ,,Improvement of diagnosis of bovine immunodeficiency virus (BIV) infection in cattle from Poland";
 • współpraca polsko-hiszpańska w ramach projektu ,,Examination of in vitro and in vivo cellular tropism of bovine leukemia virus (BLV) and bovine immunodeficiency virus (BIV) to the monocyte/macrophage cells";
 • współpraca polsko-francuska w ramach projektu ,,Analiza zakażeń wywoływanych przez lentiwirusy małych przeżuwaczy";
 • współpraca naukowa Lohmann Animal Health GmbH, Niemcy dotycząca badań nad nową szczepionką przeciwko anemii zakaźnej kur;
 • projekt naukowo-badawczy w ramach FP5 pt. "Validation and standardization of diagnostic Polymerase Chain Reaction for detection of food borne pathogens - Acronym: Food-PCR", Numer projektu QLK1-CT-1999-00226;
 • 5 Program Ramowy Unii Europejskiej: Europejska sieć nadzoru nad grypą świń - Veterinary Laboratory Agency, Weybridge, Anglia;
 • University of Ghent, Belgia;
 • Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad, Holandia;
 • projekt Leonardo Da Vinci NL/00/B/PP/123007 pt.: "Innovative training for the meat sector in Central and Eastern European countries (East meat)";
 • projekt PHARE PL01.04.05.: ,,Animal Feeding Stuff Control System";
 • współpraca z Francją (Laboratories SEXMOOR, Z.I. La Massane Saint Remy de Provence) w zakresie: "Explorations on anti-inflammatory effects of AE01 in calves wih experimentally-induced local lung inflammation";
 • współpraca z Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinarmedizin (bgvv) z siedzibą w Jenie nt. "Chlamydien bei Rindern und Schweinen und ihr zoonotisches Potenzial";
 • współpraca w ramach międzynarodowego programu badawczego: ,,Animal chlamydioses and the zoonotic implications". Program funkcjonuje w ramach COST Action No 855;
 • współpraca w zakresie poprawy higienicznej jakości mleka na drodze unowocześnienia diagnostyki i terapii chorób gruczołu mlekowego z Department of Mastitis and Diagnostic Product, National Veterinary Institute, Uppsala, Szwecja;
 • uczestnictwo w COST 845 w zakresie brucelozy;
 • 6 Program Ramowy U.E. ,,Antibiotic resistance in bacteria of animal origin-II";
 • program specjalny (SPUB) COST Action 839' "Immunosupresyjne wirusowe choroby drobiu";
 • program specjalny SPUB nt. "Zakażenia lentivirusami owiec i kóz - patogeneza, diagnostyka i zapobieganie";
 • współpraca polsko-duńska w ramach następujących projektów: "Training of pesticide residue and heavy metal from Poland", "Zastosowanie PCR w czasie rzeczywistym do diagnostyki chorób wirusowych świń" i "Epidemiologia molekularna PRRSV";
 • projekt badawczy ,,Expansion of the ECCEAMST Training Network trough improved telecommunicatios ("MEATNET GOES EAST")";
 • kontakty z Międzynarodowym Urzędem ds. Epizootii (Office International des Epizooties - OIE).

Presentation Institute -> Cooperation with international unit

Cooperation with international unit

PIWet-PIB prowadzi wspólne badania w ramach następujących projektów:

 • cooperation polish-british in extent project British Council, ,,Improvement of diagnosis of bovine immunodeficiency virus (BIV) infection in cattle from Poland";
 • cooperation polish-spanish in extent project ,,Examination of in vitro and in vivo cellular tropism of bovine leukemia virus (BLV) and bovine immunodeficiency virus (BIV) to the monocyte/macrophage cells";
 • cooperation polish-french in extent project ,,Analysis infection call of lentivirus of smal ruminat";
 • science cooperation Lohmann Animal Health GmbH, Niemcy in research above new vaccine aganist chicken anemy infection;
 • project science-research in extent FP5 pt. "Validation and standardization of diagnostic Polymerase Chain Reaction for detection of food borne pathogens - Acronym: Food-PCR", Project number: QLK1-CT-1999-00226;
 • Five UE program's: European Network Supervise abowe swine diseses - Veterinary Laboratory Agency, Weybridge, England;
 • University of Ghent, Belgium;
 • Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad, Nederland;
 • project Leonardo Da Vinci NL/00/B/PP/123007 pt.: "Innovative training for the meat sector in Central and Eastern European countries (East meat)";
 • project PHARE PL01.04.05.: ,,Animal Feeding Stuff Control System";
 • cooperation with France (Laboratories SEXMOOR, Z.I. La Massane Saint Remy de Provence) in scope: "Explorations on anti-inflammatory effects of AE01 in calves wih experimentally-induced local lung inflammation";
 • cooperation z Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinarmedizin (bgvv) location in Jenie nt. "Chlamydien bei Rindern und Schweinen und ihr zoonotisches Potenzial";
 • cooperation in extent international research program: ,,Animal chlamydioses and the zoonotic implications". Program is in abowe COST Action No 855;
 • cooperation in scope impovement milk hygienist quality in update diagnostic and therapy infection Mammary Gland of Department of Mastitis and Diagnostic Product, National Veterinary Institute, Uppsala, Sweden;
 • participationin COST 845 in extent brucelozhy;
 • Six UE program's. ,,Antibiotic resistance in bacteria of animal origin-II";
 • specjal program (SPUB) COST Action 839' "Immunosupresy viruse poultry infection";
 • specjal program SPUB nt. "Lentiviruse infection goats and sheeps - patogeneze, diagnostc and prevent";
 • cooperation polish-denmark in extent there project: "Training of pesticide residue and heavy metal from Poland", "Employ PCR in real time to diagnostic swine virus infection" and "Molekular epidemiology PRRSV";
 • research project ,,Expansion of the ECCEAMST Training Network trough improved telecommunicatios ("MEATNET GOES EAST")";
 • contact with International Office of Epizooties (Office International des Epizooties - OIE).
 
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
error
error
error
error
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
errorIUNG
JRC Geel

Copyright © 2018 - PIWet