About Us
 
 
For You
 

Prezentacja Instytutu -> Zadania statutowe i działalność

Zadania statutowe i działalność PIWet-PIB

Państwowy Instytut Weterynaryjny został powołany w 1945 roku jako jednostka badawczo-rozwojowa, nadzorowana przez ministra rolnictwa. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 21 października 2003 roku Instytut otrzymał z dniem 1 listopada 2003 roku status państwowego instytutu badawczego.

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych zmierzających do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i profilaktyki chorób odzwierzęcych, higieny i toksykologii żywności pochodzenia zwierzęcego i środków żywienia zwierząt oraz ochrony środowiska, w tym opracowywanie i wdrażanie, w skali laboratoryjnej, technologii produkcji biopreparatów i zestawów diagnostycznych, a także wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych do osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie.

Do zadań Instytutu należy:

 • realizacja zadań ustalonych dla Instytutu przez Radę Ministrów w programie wieloletnim,
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki chorób odzwierzęcych, higieny i toksykologii żywności pochodzenia zwierzęcego i środków żywienia zwierząt oraz ochrony środowiska, w tym opracowywanie, w skali laboratoryjnej, technologii produkcji biopreparatów i zestawów diagnostycznych, a także wdrażanie wyników badań do praktyki w celu:
  • doskonalenia metod diagnostyki chorób niezakaźnych, w szczególności bydła i owiec,
  • opracowywania metod diagnostyki szkodliwych czynników biologicznych oraz chemicznych dla zapewnienia właściwej higieny żywności pochodzenia zwierzęcego i środków żywienia zwierząt,
  • rozwoju metod badań i diagnostyki stosowanych w toksykologii i farmakologii weterynaryjnej,
  • nadzoru nad czynnikami biologicznymi i chemicznymi występującymi w patologii rozrodu i chorób gruczołu mlekowego,
  • opracowywania zagadnień z zakresu patofizjologii zwierząt;
 • upowszechnianie wyników badań realizowanych na podstawie programu wieloletniego oraz badań, o których mowa w pkt 2, w formie wydawnictw książkowych, publikacji, konferencji i seminariów naukowych oraz współdziałanie w zastosowaniu tych badań w praktyce;
 • podejmowanie działań w zakresie doskonalenia metod prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych;
 • wykonywanie specjalistycznych badań diagnostycznych, badań monitoringowych i analitycznych;
 • dokształcanie podyplomowe w dziedzinach objętych działalnością Instytutu oraz prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego lekarzy weterynarii;
 • opracowywanie i opiniowanie standardów w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego;
 • wydawanie opinii co do celowości wykonywania badań laboratoryjnych;
 • sprawowanie opieki merytorycznej nad zakładami higieny weterynaryjnej;
 • doradztwo naukowe dla administracji weterynaryjnej, w prowadzeniu hodowli i przy produkcji zwierzęcej oraz dla lekarzy weterynarii;
 • kontrola urzędowa i ocena przedrejestracyjna biologicznych preparatów weterynaryjnych;
 • udzielanie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej;
 • opracowywanie analiz, ocen i ekspertyz, w tym dotyczących stanu rozwoju nauki i techniki w zakresie badań weterynaryjnych, a także propozycji wykorzystania w kraju osiągnięć światowych w tej dziedzinie;
 • wykonywanie innych zadań zlecanych przez organ nadzorujący.

Ponadto Instytut prowadzi studia doktoranckie oraz jest krajowym ośrodkiem referencyjnym w zakresie sytuacji epidemiologicznej i monitorowania pozostałości ksenobiotyków w żywności pochodzenia zwierzęcego.

Presentation Institute -> Statute objective and activity

Statute objective and activity NVRI

THE NATIONAL VETERINARY RESEARCH INSTITUTE  was established in 1945 as a scientific institution of the Ministry of Agriculture and Rural Development. The major mission of the Institute is applied research in veterinary medicine, particularly concentrating on prophylaxis and diagnosis of infectious diseases, including zoonoses, and on hygiene and toxicology of food of animal origin. Additionally, the Institute runs postgraduate training and specialisation for veterinarians in the Veterinary Centre of Postgraduate Training, acts as the Reference Laboratory responsible for the diagnosis of animal infectious diseases and control of food of animal origin and feedstuffs, evaluates the quality of veterinary biologicals, participates in drug and vaccine licensing process and provides the expertise service for the Veterinary Administration.

Institute obiective is:

 • realize objective given by Council of Ministry for Institute in many years program,
 • conudct science research and development work in scope health protect and animal infection profilactic, animal food hygienist and toxicology and feedstuff as well as environment protect, all the work out, in laboratory scale , technology biopreparate make and diagnostic set, and as well accustom research results to practic in target:
  • improve diagnostic methode non-contagious infection, in especially catte and sheeps,
  • work out diagnostic methode biologist harmful factor as well as chemist for guarantee appropriate hygienist of animal food and feedstuff,
  • development research and diagnostic methode employ in Veterinary toxiclogy and farmacology,
  • supervise above biologist and chemist factors appear in pathology of reproduction and mammary gland,
  • draw up problems in scope pathophysiology of animals;
 • publisher research results realise on base every years program as wel as research, in form of books edition publishes, conferences, science conventions as well as cooperation in employ there research in practic;
 • make action in extent improve method science researech and developed work;
 • make specialist diagnostic research, monitoring and analytic research ;
 • postgraduate training in veterinary as well as conduct special training for veterinary dctors;
 • carry and give opinions standars in scope protect namimals health and public health;
 • take opinions to targetly carry laboratory research;
 • concerning supervision above departments of veterinary hygienist;
 • science consultancy for veterinary administration in animal hausbandry and animal production as well as for veterinary dctors;
 • offic control and rejestration assessment veterinary biologist preparates;
 • give scence , technic and ekonomy information;
 • make analize, assessment and opinion, science and technic development in scope Veterinary research,
 • realise another assignment give by supervise department.
 
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
error
error
error
error
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
errorIUNG
JRC Geel

Copyright © 2018 - PIWet