About Us
 
 
For You
 

Prezentacja Instytutu -> Podstawy prawne

Podstawy prawne działania Instytutu

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach działa na podstawie:

 • dekretu z dnia 6 czerwca 1945 r. o Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach (Dz.U. Nr 25/45, poz. 154),
 • ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2010 r. nr 96, poz. 618)
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2003 r. (Dz. 2003 nr 185 poz. 1803) w sprawie nadania Państwowemu Instytutowi Weterynaryjnemu w Puławach statusu państwowego instytutu badawczego,
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych Dz.U. 2012 poz. 480,
 • statutu zatwierdzonego w dniu 24 marca 2011 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Instytut posiada osobowość prawną. Jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Lublinie pod numerem KRS 0000118357.

Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Siedzibą Instytutu jest miasto Puławy.

W skład Instytutu wchodzą placówki terenowe:

 • Zakład Pryszczycy PIWet-PIB w Zduńskiej Woli.

W strukturze organizacyjnej Instytutu występują zakłady i laboratoria reprezentujące określone dyscypliny naukowe, takie jak: mikrobiologia, biochemia, patologia, parazytologia, toksykologia, fizjopatologia rozrodu, higiena żywności pochodzenia zwierzęcego, zakłady prowadzące badania nad chorobami poszczególnych gatunków zwierząt (bydło, owce, konie, świnie, drób, psy, koty, zwierzęta futerkowe, ryby, owady użytkowe), a także zakłady prowadzące badania nad istotnymi dla hodowli chorobami (np. pryszczyca)

Ilekroć w dokumentach systemu zarządzania jakością występuje nazwa "Państwowy Instytut Weterynaryjny", "Instytut", "PIWet-PIB", lub "PIWet" należy przez to rozumieć Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy.

Presentation Institute -> The base of law

The base of law Institute activity

THE NATIONAL VETERINARY RESEARCH INSTITUTE in Puławy is taking action on the base of:

 • decreeod 6 June 1945 about NATIONAL VETERINARY RESEARCH INSTITUTE in Puławy (Dz.U. Nr 25/45, poz. 154),
 • act of 25 July 1985 about jscientific research unit (Dz. U. 2001r. nr 33, poz. 388),
 • directive Council of Ministry of 21 October 2003 year. (Dz. 2003 nr 185 poz. 1803) in matter grant NATIONAL VETERINARY RESEARCH INSTITUTE in Puławy statute national research institute,
 • directive Ministry Agriculture of 21 October 2004 year. (Dz. U. nr 251 poz. 2513) in matter register reference labolatory characteristis for individual kinds and directions research,
 • statute granted of 6 January 2004 for Ministry Agriculture.

Institute have legal entity. Institute is enter to NAtional Rejester Law Court in Local Court of Lublin on number "KRS 0000118357".

The Ministry Agriculturis in charge of The Institute.

Institute location's in Puławy city.

In the composition of The Institute enter terrarin branches:

 • Terrarin branch in Zduńska Wola.

In organizational structure enter a research unit and labolatory : microbiology, biochemist pathology, parasitology , toxicology, pathophysiology reproduction, hygiene of animal feeding stuffs , departments animal research

NRVI or Institute mean THE NATIONAL VETERINARY RESEARCH INSTITUTE

 
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
error
error
error
error
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
errorIUNG
JRC Geel

Copyright © 2018 - PIWet