O Nas
Dla Was

Struktura Organizacyjna -> Samodzielne stanowiska pracy

1. Inspektor BHP i PPoż.
 • organizowanie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz właściwej adaptacji pracowników nowozatrudnionych,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, opracowywanie wniosków oraz kontrola ich realizacji,
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, związanego z wykonywaną pracą,
 • sporządzenie i przedstawianie pracodawcy raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach,
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usuwania,
 • doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • doradztwo w zakresie organizacji metod pracy na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem odzieży roboczej i ochronnej.
2. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ochrony fizycznej,
 • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 • opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego nadzorowanie jego realizacji,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • prowadzenie zwykłych i kontrolnych postępowań sprawdzających,
 • prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych , wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych i osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto oraz przekazywanie danych tych osób odpowiednio do ABW lub SKW do prowadzonej przez nich ewidencji,
 • kierowanie Pionem ochrony,
 • rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie uprawnionym osobom materiałów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą "zastrzeżone" i "poufne".
Error was: