O Nas
Dla Was

Struktura Organizacyjna -> Działy ogólne

Wykaz i zakres działania działów ogólnych

1. Dział Finansowo-Księgowy

mgr Małgorzata Bąk - p.o. głównego księgowego
M.Bak@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 3248

 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 • wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości,
 • poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdania finansowego.
2. Dział Kadr

mgr Iwona Rybak - kierownik
iwona.rybak@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 3259

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z zatrudnianiem pracowników, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
 • prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
 • obsługa wyjazdów zagranicznych pracowników Instytutu,
 • prowadzenie spraw osobowych uczestników studium doktoranckiego.
3. Dział Prawny

mgr Małgorzata Kuźmak
malgorzata.kuzmak@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 3255

 • prowadzenie spraw sądowych, zastępstwo prawne i procesowe,
 • opracowywanie i opiniowanie pod względem prawnym aktów wewnętrznych Instytutu,
 • opiniowanie pod względem prawnym umów i porozumień zawieranych przez Instytut,
 • opracowywanie projektów umów innych niż umowy o zamówienia publiczne, oraz współpraca z Działem Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w opracowaniu projektów umów o zamówienia publiczne,
 • udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych,
 • prowadzenie spraw związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym,
 • przekazywanie pracownikom Informacji o aktualnych przepisach prawnych związanych z działalnością PIWet-PIB,
 • prowadzenie spraw prawnych związanych z obrotem nieruchomościami.
4. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Agata Wawer - kierownik
agata.wawer@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 32 28

 • sporządzanie rocznych planów zakupów,
 • przygotowanie i przeprowadzanie postępowań na zakup dostaw, usług i robót budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30 000 EURO,
 • sporządzanie projektów umów o zamówienie publiczne we współpracy z radcą prawnym oraz prowadzenie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi,
 • uczestnictwo w komisjach przetargowych zgodnie z regulaminem pracy tych komisji,
 • administrowanie stroną internetową zawierającą ogłoszenia o zamówieniach publicznych,
 • sprawdzanie faktur związanych z dostawami pod względem merytorycznym oraz zgodności cen na fakturze z cenami podanymi w umowach/ofertach,
 • odbiór dostaw i dostarczanie do zamawiających komórek organizacyjnych, prowadzenie postępowań reklamacyjnych,
 • prowadzenie ocen dostawców,
 • zakup towarów.
5. Dział Techniczny

mgr inż. Anna Kuba - kierownik
anna.kuba@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 3241

 • Sekcja Utrzymania Ruchu
  • zapewnienie funkcjonowania i utrzymanie w należytym stanie technicznym infrastruktury technicznej Instytutu.
  • wykonywanie remontów, napraw i konserwacji budynków i wyposażenia Instytutu,
  • zapewnienie przeglądów, wzorcowania, sprawdzania laboratoryjnego wyposażenia pomiarowego,
  • sprawdzanie komór bezpiecznej pracy mikrobiologicznej.
 • Sekcja Gospodarcza
  • obsługa transportowa Instytutu,
  • prowadzenie kancelarii, archiwum, obsługa recepcji i centrali telefonicznej,
  • utrzymanie czystości i porządku,
  • gospodarka leśna i utrzymanie zieleni,
  • prace za- i wyładunkowe,
  • prowadzenie spraw związanych z obrotem i administrowaniem nieruchomościami.
 • Sekcja Ochrony Środowiska
  • prowadzenie gospodarki odpadami i ściekami na terenie Instytutu,
  • bieżąca obsługa i utrzymanie sprawności technicznej spalarni odpadów niebezpiecznych, kotłowni gazowej i oczyszczalni ścieków i zabezpieczenie mikrobiologiczne.
6. Pion Ochrony

Jacek Molenda - pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
jacek.molenda@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 3278

1) Pion Ochrony Informacji Niejawnych:

 • pełnienie funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie uprawnionym osobom materiałów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" w przypadku nieobecności pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
 • pełnienie funkcji administratora systemu teleinformatycznego,
 • prowadzenie spraw PIWet-PIB z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych.

2) Sekcja Ochrony:
 • ochrona fizyczna obiektów i majątku Instytutu.
7. Sekretariat Dyrektora

dr hab. Krzysztof Niemczuk profesor nadzwyczajny Dyrektor PIWet-PIB

 • sprawowanie nadzoru nad terminowa realizacją przez komórki organizacyjne poleceń Dyrektora,
 • organizowanie kontaktów interesantów zewnętrznych i wewnętrznych z Dyrektorem,
 • gromadzenie i przechowywanie zarządzeń Dyrektora oraz prowadzenie ich rejestru,
 • prowadzenie niezbędnych rejestrów, terminarzy oraz gromadzenie dokumentacji,
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora wynikających z potrzeb i organizacji pracy Sekretariatu.
Error was: