O Nas
Dla Was

Struktura Organizacyjna -> Działy wspomagające naukę

Wykaz i zakres działów wspomagających naukę

1. Zakład Planowania i Upowszechniania Badań

mgr Monika Banaszek-Urban - kierownik
monika.banaszek@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 3340

1. Sekcja Planowania:

 • współuczestnictwo w opracowywaniu planu finansowego Instytutu,
 • sporządzanie wniosków o przyznanie dotacji z budżetu państwa na określone zadania naukowe,
 • monitorowanie i analizowanie wykorzystania przyznanych dotacji oraz współpraca z kierownikami zakładów lub kierownikami tematów badawczych,
 • sporządzanie rozliczeń finansowych z realizacji zadań finansowanych z udziałem dotacji budżetowych,
 • monitorowanie oraz przygotowywanie sprawozdań finansowych z realizacji projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych.

2. Sekcja Upowszechniania Badań Naukowych:
 • opracowywanie planów naukowo-badawczych, sprawozdań i raportów z działalności naukowej, badawczo-usługowej i technicznej Instytutu,
 • przygotowywanie wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową oraz raportów z wykorzystania przyznania środków,
 • przygotowywanie ankiety dla celów oceny parametrycznej Instytutu,
 • przygotowywanie i nadzorowanie informacji dotyczących działalności Instytutu do Systemu Informacji o Nauce POL-on,
 • wprowadzenie informacji o publikacjach w czasopismach naukowych oraz monografiach naukowych lub rozdziałach w monografiach naukowych do systemu MyLims oraz Modułu Sprawozdawczego PBN,
 • nadzorowanie dokumentacji dotyczącej patentów i wynalazków,
 • nadzorowanie dokumentacji dotyczącej wykonywania doświadczeń na zwierzętach,
 • prowadzenie dokumentacji i nadzór nad realizacją szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych i zakładowych,
 • przygotowywanie oraz nadzorowanie umów na świadczenia wielokrotne,
 • obsługa techniczna związana z naborem i prowadzeniem dokumentacji studium doktoranckiego, z zastrzeżeniem § 20 ust.2
 • wydawanie książek, monografii, instrukcji i materiałów konferencyjnych.
2. Dział Zarządzania Jakością i Akredytacji

mgr inż. Anna Kuba - kierownik, Pełnomocnik ds. Jakości Badań
anna.kuba@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 3241
strona zakładu

 • obsługa administracyjna systemu zarządzania,
 • koordynacja prac związanych z akredytacją laboratoriów,
 • tworzenie i nadzór nad dokumentacją systemu zarządzania,
 • tworzenie, nadzór i doskonalenie portalu info.intranet oraz strony internetowej Instytutu w zakresie systemu zarządzania,
 • współtworzenie i nadzorowanie programów szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych o tematyce związanej z systemem zarządzania,
 • wsparcie dla komórek organizacyjnych i pracowników Instytutu w zakresie systemu zarządzania.
3. Biblioteka Naukowa

inż. Wiesława Drozdowska - kierownik
drozd@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 3361

 • gromadzenie księgozbioru, składanie zamówień na zakupy książek i prenumeratę czasopism,
 • opracowywanie księgozbioru - inwentaryzowanie, katalogowanie, klasyfikowanie dokumentów oraz budowanie katalogów manualnego i elektronicznego,
 • udostępnianie zbiorów czytelnikom Instytutu oraz innym bibliotekom w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • zakup i udostępnianie baz danych literatury światowej,
 • współpraca z innymi instytucjami i bibliotekami rolniczymi przy tworzeniu Systemu Informacji o Gospodarce Żywnościowej,
 • współpraca z innymi bibliotekami w ramach Konsorcjum Bibliotek Polskich.
4. Studium Doktoranckie

dr hab. Mirosław Polak prof. nadzw. - kierownik
ppolak@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 3316

 • prowadzenie studiów doktoranckich w zakresie nauk weterynaryjnych.
5. Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego

dr Katarzyna Szymanek - kierownik
katarzyna.szymanek@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 3322
strona zakładu

 • organizowanie szkoleń, seminariów,
 • obsługa administracyjno-techniczna szkoleń specjalizacyjnych dla lekarzy weterynarii,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi w zakresie szkoleń zewnętrznych
 • organizowanie konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych z zakresu weterynarii i dziedzin pokrewnych,
 • obsługa bazy noclegowej,
 • obsługa techniczno-organizacyjna KSLW zgodnie z właściwymi przepisami.
6. Centralny Punkt Przyjęć Próbek

Elżbieta Franas - kierownik
e.franas@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 3357

 • przyjmowanie, wstępna weryfikacja, rejestracja, kodowanie oraz zabezpieczenie próbek kierowanych do badań w PIWet-PIB,
 • prowadzenie rejestru próbek,
 • koordynacja przekazywania próbek do poszczególnych labolatoriów PIWet-PIB
 • zakładanie, prowadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z badaniami,
 • zawieranie umów o świadczenie jednokrotne oraz prowadzenie wykazu umów jednokrotnych i wielokrotnych,
 • współpraca z klientem i właściwym laboratorium PIWet-PIB w zakresie realizacji zleceń na badania,
 • sporządzanie i przekazywanie klientom sprawozdań z badań oraz uzupełnienie zleceń na wystawienie faktur za badania.
7. Zakład Pożywek

mgr inż. Zbigniew Osiński - p.o. kierownika
zbigniew.osinski@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 3080

 • przygotowanie pożywek bakteriologicznych i kontrola ich jakości.
8. Centrum Utrzymania Zwierząt Doświadczalnych

dr hab. Grzegorz Tomczyk prof. nadzw. - kierownik
gtomczyk@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 3066

 • zabezpieczanie możliwości prowadzenia doświadczeń nad szczególnie niebezpiecznymi patogenami w warunkach CL3
 • chów i hodowla zwierząt laboratoryjnych,
 • obsługa zwierząt doświadczalnych,
 • prowadzenie magazynu pasz.
9. Dział Systemów Informatycznych

dr inż. Marek Kukier - kierownik
marek.kukier@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 3105

 • gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących wyników badań wykonywanych przez krajowe weterynaryjne laboratoria diagnostyczne, baza danych CELAB-CBD,
 • budowa, rozwój i administracja systemów informatycznych oraz baz danych w Instytucie(obsługa techniczna),
 • określanie potrzeb w zakresie sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz przygotowywanie specyfikacji przetargowych,
 • wsparcie dla pracowników Instytutu w zakresie systemów informatycznych,
 • szkolenie personelu laboratoriów diagnostycznych współpracujących z Instytutem,
 • obsługa i zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznej sieci informatycznej Instytutu,
 • zabezpieczenie i dostarczanie usług sieciowych,
 • bieżący nadzór nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.
strona zakładu

10. Laboratorium Wzorcujące

mgr inż. Kuba Anna - kierownik
anna.kuba@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 3241

 • wzorcowanie wewnętrzne pipet tłokowych jednokanałowych w zakresie od 1μl do 10ml,
 • wzorcowanie wewnętrzne pipet tłokowych i wielokanałowych w zakresie od 1μl do 1200μl,
 • wzorcowanie wewnętrzne dozowników w zakresie 5μl do 100ml,
 • wykonywanie pomiaru rozkładu temperatury w urządzeniach termostatycznych.
11. Biuro Rady Naukowej

mgr Maria Muller
maria.muller@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 3305

 • organizacja posiedzeń Rady Naukowej oraz prowadzenie dokumentacji i archiwum Rady,
 • prowadzenie dokumentacji przewodów doktorskich, habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora.
12. Redakcja Journal of Veterinary Research

prof. dr hab. Beata Cuvelier-Mizak - Redaktor Naczelny
b.cuvelier@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 3309

 • przyjmowanie i kwalifikacja wstępna prac,
 • przysyłanie artykułów do kolejnych etapów redakcyjnych,
 • przygotowywanie składu komputerowego i wydawanie Journal,
 • aktualizacja strony internetowej Journal,
 • promocja czasopisma w kraju i za zagranicą,
 • prowadzenie spraw związanych z prenumeratą Journal.
Error was: