O Nas
Dla Was

Zakres badań

Zakres badań

Podstawowa tematyka badawcza Instytutu dotyczy:

  • doskonalenia metod diagnostyki oraz zwalczania chorób zakaźnych i inwazyjnych zwierząt, w tym opracowywania technologii produkcji szczepionek i zestawów diagnostycznych;
  • chorób niezakaźnych, zwłaszcza bydła i owiec;
  • higieny żywności pochodzenia zwierzęcego i środków żywienia zwierząt;
  • epidemiologii zoonoz;
  • badania oporności na substancje antybakteryjne czynników zoonotycznych i patogenów weterynaryjnych;
  • urzędowej kontroli biopreparatów;
  • toksykologii i farmakologii weterynaryjnej;
  • patologii rozrodu i chorób gruczołu mlekowego;
  • patofizjologii zwierząt.

Zakres działalności zakładów naukowych Instytutu przedstawiono poniżej:
Laboratorium Diagnostyki Serologicznej
Zakład Anatomii Patologicznej
Zakład Biochemii
Zakład Chorób Bydła i Owiec
Zakład Chorób Drobiu
Zakład Chorób Ryb
Zakład Chorób Świń
Zakład Farmacji Weterynaryjnej
Zakład Farmakologii i Toksykologii
Zakład Higieny Pasz
Zakład Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
Zakład Mikrobiologii
Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
Zakład Pryszczycy
Zakład Wirusologii
Zakład Wirusologii Żywności i Środowiska
Zakład Radiobiologii
Zakład Epidemiologii i Oceny Ryzyka
Zakład Chorób Pszczół

Laboratorium Diagnostyki Serologicznej

Tematyka badawcza: opracowywanie i doskonalenie metod diagnostycznych w kierunku: białaczki bydła, brucelozy, chlamydiozy, gorączki Q, otrętu bydła, mykoplazmozy drobiu, klasycznego pomoru świń, rzekomego pomoru drobiu, zarazy stadniczej koni, choroby Aujeszkyego.
Działalność referencyjna: diagnostyka serologiczna: białaczki bydła, brucelozy, chlamydiozy, gorączki Q, otrętu bydła, mykoplazmozy drobiu, klasycznego pomoru świń, rzekomego pomoru drobiu, zarazy stadniczej koni.
Działalność usługowa: wykonywanie diagnostycznych i monitoringowych badań serologicznych wymienionych powyżej jednostek chorobowych.
Do góry

Zakład Anatomii Patologicznej

Tematyka badawcza: patomorfologia chorób zwierząt, opracowywanie i doskonalenie metod diagnostyki histopatologicznej, immunohistochemicznej oraz molekularnej chorób zwierząt.
Działalność referencyjna: diagnostyka gąbczastej encefalopatii bydła, trzęsawki owiec, enterowirusowego zapalenia mózgu i rdzenia świń oraz gruczolakowatości płuc u owiec.
Działalność usługowa: sekcyjna oraz histopatologiczna diagnostyka chorób zwierząt, ocena patomorfologiczna szczepionek oraz ubocznego działania leków i związków chemicznych, molekularna diagnostyka wirusowych chorób ryb.
Do góry

Zakład Biochemii

Tematyka badawcza: molekularna diagnostyka zakażeń retrowirusami przeżuwaczy: Bovine Leukemia Virus (BLV), Bovine Syncytial Virus (BSV), Maedi - Visna Virus (MVV) i Caprine Arthritis Encephalitis Virus (CAEV) oraz patogeneza i immunologia zakażeń retrowirusami przeżuwaczy.
Działalność referencyjna: diagnostyka enzootycznej białaczki bydła, choroby Maedi Visna owiec ,wirusowego zapalenia stawów i mózgu kóz.
Działalność usługowa: serologiczna diagnostyka enzootycznej białaczki bydła, choroby Maedi Visna owiec, wirusowego zapalenia stawów i mózgu kóz oraz badania przedrejestracyjne zestawów do diagnostyki serologicznej.
Do góry

Zakład Chorób Bydła i Owiec

Tematyka badawcza : wybrane choroby zakaźne przeżuwaczy (gorączka Q, chlamydioza, kampylobakterioza bydła, bronchopneumonia cieląt), immunologia przeżuwaczy.
Działalność referencyjna: chlamydiozy, gorączki Q, zarazy płucnej bydła i zakaźnej bezmleczności owiec i kóz.
Działalność usługowa: hematologiczne badanie krwi, analiza statusu immunologicznego przy użyciu cytometrii przepływowej, kampylobakterioza bydła.
Do góry

Zakład Chorób Drobiu

Tematyka badawcza: etiologia, patogeneza, diagnostyka i immunoprofilaktyka wirusowych i bakteryjnych chorób zakaźnych drobiu, zastosowanie przeciwciał monoklonalnych i metod biologii molekularnej do diagnostyki i badań epidemiologicznych.
Działalność referencyjna: diagnostyka wysoce zjadliwej grypy ptaków, rzekomego pomoru drobiu i mykoplazmozy drobiu.
Działalność usługowa: laboratoryjna diagnostyka chorób zakaźnych drobiu obejmująca badania bakteriologiczne, wirusologiczne, molekularne i serologiczne, kontrola jakości preparatów biologicznych i zestawów diagnostycznych, badania przedrejestracyjne szczepionek dla drobiu.
Do góry

Zakład Chorób Ryb

Tematyka badawcza: występowanie i przyczyny rozprzestrzeniania się najważniejszych wirusowych chorób ryb: VHS (wirusowa krwotoczna posocznica ryb łososiowatych), IHN (zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych), IPN (zakaźna martwica trzustki ryb łososiowatych), SVC (wiosenna wiremia karpi); występowanie i metody diagnostyki najważniejszych bakteryjnych chorób ryb: jersinioza (Yersinia ruckeri), infekcje bakterii rodzaju Aeromonas (MAI, MAS, posocznica), bakteryjna choroba nerek (BKD); nowe choroby pasożytnicze na terenie Polski: myksoboloza mózgu karpia (Myxobolus encephalicus); diagnostyka i występowanie infekcji KHV (infekcja Herpeswirusa koi karpia).
Działalność referencyjna: diagnostyka IHN (zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych), ISA (zakaźna anemia łososia), SVC (wiosenna wiremia karpi), VHS (wirusowa krwotoczna posocznica ryb łososiowatych), IPN (zakaźna martwica trzustki ryb łososiowatych), BKD (bakteryjna choroba nerek ryb łososiowatych), wrzodzienicy ryb łososiowatych, jersiniozy, gyrodaktylozy, dżumy raków, bonamiozy ostryg, marteliozy.
Działalność usługowa: diagnostyka i zwalczanie chorób ryb i raków, badania przedrejestracyjne leków i szczepionek przeznaczonych dla ryb.
Do góry

Zakład Chorób Świń

Tematyka badawcza: doskonalenie metod diagnostyki i profilaktyki chorób zakaźnych, wykorzystywanie technik biologii molekularnej w testach diagnostycznych i produkcji preparatów biologicznych.
Działalność referencyjna: diagnostyka klasycznego pomoru świń, afrykańskiego pomoru świń, choroby Aujeszky'ego u świń, wirusowego zapalenia żołądka i jelit świń, leptospirozy.
Działalność usługowa: laboratoryjna diagnostyka chorób świń obejmująca badania bakteriologiczne, wirusologiczne, serologiczne i molekularne, produkcja autoszczepionek i antygenów do wytwarzania szczepionek, produkcja zestawów diagnostycznych ELISA lub komponentów do tego testu.
Do góry

Zakład Farmacji Weterynaryjnej

Tematyka badawcza: badanie stabilności i homogeniczności substancji farmakologicznie czynnych w paszach leczniczych i premiksach paszowych . doskonalenie i walidacja metod, rozpoznawanie czynników wpływających na jakość produktów leczniczych weterynaryjnych i pasz leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem pro oksydantów, analiza stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych używanych w terapii oraz w obrocie farmaceutycznym, analiza fizyko-chemiczna produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych (plwi), analiza substancji farmakologicznie czynnych, działania koordynujące i archiwizacja wydawanych orzeczeń dla plwi oraz opinii dla wyrobów do diagnostyki in vitro wymaganych do dopuszczenia w krajowym obrocie
Działalność usługowa: analiza fizyko-chemiczna produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych (plwi), analiza substancji farmakologicznie czynnych, koordynacja wydawanych orzeczeń dla plwi oraz opinii dla wyrobów do diagnostyki in vitro wymaganych do dopuszczenia w krajowym obrocie jak również wykonywanie badań jakości plwi "z rynku"

Do góry

Zakład Farmakologii i Toksykologii

Tematyka badawcza: pozostałości chemiczne w żywności pochodzenia zwierzęcego i paszach - ocena ryzyka, farmakologia i toksykologia leków weterynaryjnych, toksykologia rozrodu, toksykologia środowiskowa, doskonalenie metod analitycznych.
Działalność referencyjna: całokształt badań żywności pochodzenia zwierzęcego i środków żywienia zwierząt w zakresie pozostałości beta-agonistów, leków niedozwolonych do stosowania, neuroleptyków, leków przeciwpasożytniczych, leków przeciwbakteryjnych (metody instrumentalne), niesterydowych leków przeciwzapalnych, pestycydów, barwników oraz zawartości polichlorowanych bifenyli, pierwiastków toksycznych i mikotoksyn, pozostałości hormonów, promotorów wzrostu i tyreostatyków.
Działalność usługowa: diagnostyka zatruć zwierząt - badania odwoławcze, oznaczanie ksenobiotyków w żywności pochodzenia zwierzęcego - badania odwoławcze, badania przedrejestracyjne leków i dodatków paszowych.
Do góry

Zakład Higieny Pasz

Tematyka badawcza: ocena bezpieczeństwa i jakości środków żywienia zwierząt, mikrobiologia pasz oraz nawozów organicznych i organiczno-mineralnych, wykrywanie obecności i określanie gatunkowości przetworzonego białka zwierzęcego (PAP), oznaczanie zanieczyszczeń stałych w tłuszczach pochodzenia zwierzęcego, wykrywanie substancji przeciwbakteryjnych i niedozwolonych antybiotykowych stymulatorów wzrostu, oznaczanie organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO), oznaczanie substancji czynnych w paszach leczniczych, wykrywanie substancji niepożądanych w paszach; doskonalenie i wprowadzanie do praktyki laboratoryjnej metod analitycznych badania środków żywienia zwierząt.
Działalność referencyjna: całokształt badań środków żywienia zwierząt (pasz) w zakresie mikrobiologii pasz, ze szczególnym uwzględnieniem pałeczek z rodz. Salmonella spp. Ponadto wykrywanie przetworzonego białka zwierzęcego z uwzględnieniem zanieczyszczeń stałych w tłuszczach pochodzenia zwierzęcego, wykrywanie substancji przeciwbakteryjnych, w tym niedozwolonych antybiotykowych stymulatorów wzrostu, oznaczanie substancji czynnych w paszach leczniczych oraz wykrywanie substancji niepożądanych w paszach.
Działalność usługowa: wykonywanie badań zgodnie z tematyką badawczą, w tym badania odwoławcze i monitoringowe, badania przedrejestracyjne dodatków paszowych, opiniowanie aktów prawnych i innych dokumentów w zakresie urzędowej kontroli środków żywienia zwierząt.
Do góry

Zakład Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego

Tematyka badawcza: mikrobiologia i chemia żywności zwierzęcego pochodzenia; doskonalenie i wprowadzanie do praktyki laboratoryjnej metod badania żywności zwierzęcego pochodzenia; ocena sanitarno-weterynaryjna procesów technologicznych w zakładach mięsnych i zakładach mleczarskich.
Działalność referencyjna: diagnostyka kampylobakteriozy, pozostałości leków przeciwbakteryjnych, czynników mikrobiologicznego skażenia żywności, toksyn morskich u małż blaszkoskrzelnych, czynników bakteriologicznych i wirusologicznych u małż blaszkoskrzelnych, histaminy w rybach i produktach rybnych.
Działalność usługowa: mikrobiologiczne i chemiczne badania żywności; wykrywanie pozostałości antybiotyków; mikrobiologiczne, cytologiczne i chemiczne badanie mleka; system HACCP - szkolenia i wdrażanie; szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie jakości zdrowotnej żywności zwierzęcego pochodzenia.
Do góry

Zakład Mikrobiologii

Tematyka badawcza: budowa antygenowa, immunogenność i patogenność drobnoustrojów, doskonalenie szczepionek przeciwko chorobom bakteryjnym, doskonalenie metod diagnostyki chorób bakteryjnych, ocena aktywności przeciwbakteryjnej preparatów dezynfekcyjnych, monitorowanie wrażliwości szczepów bakteryjnych na antybiotyki.
Działalność referencyjna: diagnostyka brucelozy, salmonellozy, listeriozy, wąglika, gruźlicy bydła, paratuberkulozy, nosacizny, zakaźnego zapalenia macicy u klaczy, tularemii.
Działalność usługowa: przedrejestracyjne badanie biopreparatów, urzędowa kontrola biopreparatów, prowadzenie kolekcji szczepów bakteryjnych ważnych dla medycyny weterynaryjnej, badanie środków dezynfekcyjnych do użytku weterynaryjnego, laboratoryjna diagnostyka chorób bakteryjnych.
Do góry

Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych

Tematyka badawcza: patogeneza, profilaktyka i terapia chorób pasożytniczych zwierząt hodowlanych, doskonalenie metod diagnozowania chorób pasożytniczych, otrzymywanie i oczyszczanie antygenów pasożytów dla celów diagnostycznych.
Działalność referencyjna: diagnostyka zarazy stadniczej koni, diagnostyka toksoplazmozy i echinokokozy zwierząt gospodarskich.
Działalność usługowa: diagnostyka inwazji pasożytniczych wywoływanych przez pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne, identyfikacja pasożytów, badania skuteczności preparatów i szczepionek przeciwpasożytniczych, badanie skuteczności insektycydów, parazytologiczne badanie osadów ściekowych i nawozów organicznych.

Do góry

Zakład Pryszczycy

Tematyka badawcza: doskonalenie metod diagnostyki pryszczycy i innych chorób pryszczycopodobnych oraz krwotocznej choroby królików; charakterystyka wirusów pryszczycy i choroby pęcherzykowej świń; wdrażanie technik biologii molekularnej do produkcji biopreparatów.
Działalność referencyjna: diagnostyka pryszczycy, choroby pęcherzykowej świń, pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej, księgosuszu i pomoru małych przeżuwaczy.
Działalność usługowa: wytwarzanie szczepionki przeciwko krwotocznej chorobie królików oraz surowicy homologicznej wieloważnej dla psów; utrzymywanie rezerwy epizootycznej antygenów do produkcji szczepionki przeciwko pryszczycy; wytwarzanie testu diagnostycznego ELISA dla krwotocznej choroby królików.
Do góry

Zakład Wirusologii

Tematyka badawcza: fizykochemiczne, patogenne i immunogenne właściwości wirusów zwierzęcych; patogeneza, diagnostyka i profilaktyka chorób wirusowych; epidemiologia molekularna chorób wirusowych zwierząt; badania nad białkiem prionowym z przypadków pasażowalnych gąbczastych encefalopatii zwierząt; zastosowania metod biologii molekularnej w diagnostyce chorób wirusowych zwierząt; charakterystyka genetyczna wirusów; analiza sytuacji epidemiologicznej wybranych chorób wirusowych i prionowych w kraju.
Działalność referencyjna: diagnostyka wścieklizny, trzęsawki owiec, gąbczastej encefalopatii bydła, niedokrwistości zakaźnej koni, wirusowego zapalenia tętnic koni, zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła / otręt bydła, guzowatej choroby skóry bydła, gorączki doliny Rift, choroby niebieskiego języka, ospy owiec i kóz, afrykańskiego pomoru koni.
Działalność usługowa: diagnostyka chorób zakaźnych zwierząt - wścieklizna, IBR/IPV, BVD-MD, EHV, EAV, NZK, influenza koni, bluetongue - obejmująca badania wirusologiczne, serologiczne i molekularne; diagnostyka pasażowalnych gąbczastych encefalopatii zwierząt - BSE, trzęsawka; określanie poziomu przeciwciał przeciwko wirusowi wścieklizny u zwierząt towarzyszących (psy, koty, fretki) - badania urzędowe; określanie poziomu przeciwciał przeciwko wirusowi wścieklizny; badania przedrejestracyjne biopreparatów i zestawów diagnostycznych; kontrola szczepionek przeciwwirusowych i surowic; opiniowanie aktów prawnych dotyczących zwalczania chorób i referencyjności; prowadzenie krajowej kolekcji szczepów wirusowych i linii komórkowych ważnych dla medycyny weterynaryjnej; różnicowanie szczepów terenowych i szczepionkowych wirusa wścieklizny; określanie obecności tetracykliny w szlifach kostnych zwierząt.
Do góry

Zakład Wirusologii Żywności i Środowiska

Tematyka badawcza: opracowanie i wprowadzanie do praktyki laboratoryjnej metod wykrywania wirusowych czynników zakaźnych oraz pierwotniaków z rodzaju Cryptosporidium w żywności i środowisku, molekularna diagnostyka inwazji Cryptosporidium oraz ocena występowania zakażeń rotawirusowych u zwierząt hodowlanych, doskonalenie diagnostyki i charakterystyka genetyczna wirusów królików.
Działalność referencyjna: wykrywanie czynników wirusowych (zanieczyszczeń wirusami patogennymi dla człowieka) u małży blaszkoskrzelnych, diagnostyka myksomatozy królików.
Działalność usługowa: diagnostyka wirusologiczna myksomatozy królików, badania owoców miękkich (świeżych i mrożonych) w kierunku obecności norowirusów i wirusa zapalenia wątroby typu A, badania jakościowe i wydawanie opinii dla testów diagnostycznych chorób zwierząt mięsożernych, badanie jakościowe produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych przeznaczonych dla zwierząt mięsożernych i królików.
Do góry

Zakład Radiobiologii

Tematyka badawcza: zastosowanie metod radioizotopowych w medycynie weterynaryjnej, toksykologia dioksyn i N-nitrozamin, identyfikacja żywności konserwowanej promieniowaniem jonizującym.
Działalność referencyjna: oznaczanie dioksyn, N-nitrozamin, radioizotopów w żywności i paszach.
Działalność usługowa: badania obecności dioksyn w żywności i paszach; analiza zawartości lotnych N-nitrozamin w żywności i próbkach środowiskowych; analizy radiometryczne żywności, pasz i próbek środowiskowych.
Do góry

Zakład Epidemiologii i Oceny Ryzyka

Tematyka badawcza: analiza wyników badań gromadzonych w Centralnej Bazie Danych (CELAB-CBD) odnośnie występowania w Polsce chorób zakaźnych zwierząt oraz skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz, opracowywanie procedur oceny ryzyka, ocena ryzyka wybranych chorób zakaźnych zwierząt oraz skażeń żywności i pasz z zastosowaniem metod statystycznych, przygotowywanie raportów z oceny ryzyka dla organów decyzyjnych.
Do góry

Zakład Chorób Pszczół

Tematyka badawcza: etiologia, patogeneza, zapobieganie i zwalczanie chorób pszczół, opracowanie, doskonalenie i wprowadzanie do praktyki laboratoryjnej metod wykrywania organizmów patogennych dla pszczół.
Działalność referencyjna: diagnostyka zgnilca amerykańskiego pszczół, zgnilca europejskiego pszczół, warrozy pszczół.
Działalność usługowa: laboratoryjna diagnostyka chorób pszczół obejmująca badania parazytologiczne i mikrobiologiczne, badania przedrejestracyjne leków i biopreparatów oraz preparatów diagnostycznych dla chorób pszczół.
Do góry

Scientific Units

Scientific Units

Laboratory of Serological Diagnosis
Department of Pathology
Department of Biochemistry
Department of Cattle and Sheep Diseases
Department of Poultry Diseases
Department of Fish Diseases
Department of Swine Diseases
Department of Pharmacology and Toxicology
Department of Veterinary Pharmacy
Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs
Department of Hygiene of Food of Animal Origin
Department of Microbiology
Department of Parasitology
Department of Radiobiology
Department of Virology
Department of Food and Environmental Virology
Department of Foot and Mouth Disease
Department of Epidemiology and Risk Assessment
Department of Honey Bee Diseases

Laboratory of Serological Diagnosis

Head: Monika Szymańska-Czerwińska PhD
monika.szymanska@piwet.pulawy.pl
Phone: +48 81 889 3271

Research activity
- development and improvement of serological methods used in the diagnosis of infectious diseases of animals
Reference and service activity
- serological diagnosis of enzootic bovine leukosis, brucellosis, chlamydiosis, Q fever, IBR/IPV, classical swine fever, Aujeszky's disease, Newcastle disease, avian mycoplasmosis, and dourine.
Top


Department of Pathology

Head: Professor Michał Reichert, DVM, PhD, ScD
reichert@piwet.pulawy.pl
Phone: +48 81 889 3060

Research activity
- pathomorphology of animal diseases
- development and improvement of histopathological, immunohistochemical, and molecular biology methods for the diagnosis of infectious diseases
Reference activity
- diagnosis of BSE, scrapie, porcine enterovirus encephalomyelitis, and ovine pulmonary adenomatosis
Service provided
- autopsies and histopathological examinations
- pathomorphological evaluation of side effects of vaccines, drugs, and chemical compounds
- molecular diagnosis of viral fish diseases
Top


Department of Biochemistry

Head: Professor Jacek Kuźmak, DVM, PhD, ScD
jkuzmak@piwet.pulawy.pl
Phone: +48 81 889 3114

Research activity
- molecular diagnosis of retroviral infections in ruminants
- pathogenesis and immunology of enzootic bovine leukosis
- isolation and purification of immunoglobulins for diagnostic purposes
- genotoxic effects of xenobiotics on animal cells
Reference activity
- diagnosis of enzootic bovine leukosis, maedi-visna disease in sheep, and infectious caprine arthritis/encephalitis
Service provided
- serological diagnosis of maedi-visna disease and infectious caprine arthritis/encephalitis
- production of antigen and serum for the diagnosis of bovine leukosis
- pre-licence testing of diagnostic kits
- chemical analysis of biologicals
Top


Department of Cattle and Sheep Diseases

Head: Dariusz Bednarek, DVM, PhD, ScD
dbednare@piwet.pulawy.pl
Phone: +48 81 889 3098

Research activity
- investigations on Q fever, chlamydiosis/chlamydophilosis, bovine campylobacteriosis, contagious bovine pleuropneumonia, enzootic bronchopneumonia in calves, ovine and caprine contagious agalactia, and Mycoplasma bovis infection in cattle
- immune system in the course of infectious diseases
Reference activity
- diagnosis of chlamydiosis/chlamydophilosis, Q fever, bovine campylobacteriosis, contagious bovine pleuropneumonia, and contagious agalactia in sheep and goats
Service provided
- animal haematology
- cytological evaluation of immune status
- diagnosis of bovine campylobacteriosis, chlamydiosis/chlamydophilosis, Q fever, and Mycoplasma bovis infection in cattle
- pre-licence testing of drugs, biologicals, and diagnostic kits
Top


Department of Poultry Diseases

Head: Krzysztof Śmietanka PhD
ksmiet@piwet.pulawy.pl
Phone: +48 81 889 30 65

Research activity
- aetiology, pathogenesis, diagnosis, and prophylaxis of infectious poultry diseases as avian influenza, Newcastle disease, infectious bronchitis and other coronavirus infections, Gumboro disease, chicken infectious anaemia, pneumoviral infections, avian mycoplasmosis, and ornitobacteriosis
- development and application of monoclonal antibodies and molecular biology methods in the diagnosis of infectious diseases and epidemiological investigations
- monitoring of the prevalence of avian influenza virus, Newcastle disease virus, and other paramyxoviruses in poultry and wild birds
Reference activity
- diagnosis of avian influenza, Newcastle disease, and avian mycoplasmosis
Service provided
- bacteriological, virological, serological, and molecular diagnosis of infectious poultry diseases
- quality evaluation and pre-licence testing of biologicals and diagnostic kits
Top


Department of Fish Diseases

Head: Professor Michał Reichert, DVM, PhD, ScD
reichert@piwet.pulawy.pl
Phone: +48 81 889 3060

Research activity
- prevalence, aetiology, pathogenesis, and prophylaxis of viral, bacterial, parasitic, and environmental diseases of fish
- development and implementation of laboratory methods for the diagnosis of fish diseases
Reference activity
- diagnosis of fish diseases: spring viraemia of carp (SCV), viral haemorrhagic septicaemia (VHS), infectious haematopoietic necrosis (IHN), koi herpesvirus disease (KHV), bacterial kidney disease (BKD), furunculosis, and yersiniosis
- diagnosis of mollusc diseases: bonamiosis and marteillosis
Service provided
- diagnosis of SVC, VHS, IHN, KHV, BKD, yersiniosis, furunculosis, epizootic haematopoietic necrosis, infectious pancreatic necrosis, epizootic ulcerative syndrome, motile Aeromonas septicaemia, and parasitic inland fish diseases
- pre-licence testing of drugs and vaccines for fish
Top


Department of Swine Diseases

Head: Professor Zygmunt Pejsak, DVM, PhD, ScD, Dr h.c.
zpejsak@piwet.pulawy.pl
Phone: +48 81 889 3030

Research activity
- aetiology, pathogenesis, diagnosis, prophylaxis, and control of infectious diseases
- application of molecular biology techniques in diagnosis and production of biologicals
Reference activity
- diagnosis of classical swine fever, African swine fever, Aujeszky's disease, transmissible gastroenteritis, and leptospirosis
- OIE Reference Laboratory for Classical Swine Fever
- OIE Reference Laboratory for Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome
Service provided
- bacteriological, virological, serological, and molecular diagnosis of swine diseases
- production of autovaccines, antigens for vaccine producers, ELISA kits, and ELISA components
- pre-licence testing and quality evaluation of diagnostic kits, biologicals, and biocidal compounds
Top


Department of Pharmacology and Toxicology

Head: Professor Andrzej Posyniak, DVM, PhD, ScD
aposyn@piwet.pulawy.pl
Phone: +48 81 889 3470

Research activity
- determination of chemical residues in food of animal origin and feeds, and assessment of the risk of their occurrence
- pharmacology and toxicology of drugs
- toxicity of chemical compounds used in the agriculture and occurring in the environment
- /In vitro/in vivo/ toxicity studies
- development and validation of new analytical methods
Reference activity
- determination of residues of ß-agonists, prohibited drugs, neuroleptics, antiparasitic, antibacterial, and non-steroid antiphlogistic drugs, pesticides, polychlorinated biphenyls, dyes, toxic elements, mycotoxins, hormones, growth promoters, and thyreostatics in food of animal origin and feeds
Service provided
- diagnosis of poisonings in animals - confirmatory testing
- determination of xenobiotics in food of animal origin - confirmatory testing
- pre-licence testing of drugs and feed additives
Top


Department of Veterinary Pharmacy

Head: Professor Beata Cuvelier - Mizak, DVM, PhD, ScD
b.cuvelier@piwet.pulawy.pl
Phone: +48 81 889 3309

Research activity
- analysis of applying veterinary medical products with farm animals used in therapy and in trading pharmaceutical,
- physicochemical analysis of veterinary medical products immunologic
- coordination of issued statements for veterinary medical products immunologic
- coordination of issued opinions for products for the diagnostic testing "in vitro" required for authorizing the sale in the country
- quality inspections of veterinary medical products immunologic "from the market"

Top


Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs

Head: Professor Krzysztof Kwiatek, DVM, PhD, ScD
kwiatekk@piwet.pulawy.pl
Phone: +48 81 889 3082

Research activity
- microbiological and chemical contaminations of animal feeding stuffs and fertilisers
- processed animal proteins and contaminants insoluble in feed fats
- genetically modified organisms (GMO), antibacterial substances, and prohibited antibiotic growth promoters in feeds, active substances in medicated feeding stuffs
- quality and safety of feed additives
- undesirable substances in animal feeding stuffs
- sanitary evaluation of technological processes in feed producing factories
Reference activity
- microbiological examination of animal feeding stuffs, especially regarding Salmonella sp.
- detection of processed animal proteins, antibacterial substances, prohibited antibiotic growth stimulants, GMO, and active substances in medicated feeding stuffs
- detection of feed additives and undesirable substances in animal feeding stuffs
Service provided
- monitoring of feed hygiene
- confirmatory and pre-licence testing of feed additives
Top


Department of Hygiene of Food of Animal Origin

Head: Professor Jacek Osek, DVM, PhD, ScD
josek@piwet.pulawy.pl
Phone: +48 81 889 3182

Research activity
- microbiology and chemistry of food of animal origin
- improvement of methods and implementation of guidelines for hygienic evaluation of food
- sanitary evaluation of technological processes in meat and milk processing plants
- determination of species of row materials and products of animal origin
Reference activity
- detection of Campylobacter, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, including verotoxigenic E. coli (VTEC) strains, Salmonella, Staphylococcus sp., including Staphylococcus aureus, and enterotoxins
- antimicrobial resistance of Campylobacter sp., Staphylococcus sp., and enterococci
- detection of bacteria and marine biotoxins in bivalve molluscs
- hygiene of row milk, including total bacteria and somatic cell counts
- heat treatment of milk and milk products, including alkaline phosphatase determination
- antibacterial drug residues
Service provided
- microbiological and chemical analyses of food
- detection of antibiotic residues in food
- typing of meat species
- microbiological, cytological, and chemical examination of milk
- implementation of the HACCP system
Top


Department of Microbiology

Head: Krzysztof Szulowski , DVM, PhD, ScD
kszjanow@piwet.pulawy.pl
Phone: +48 81 889 3019

Research activity
- antigenic structure, immunogenicity, and pathogenicity of microorganisms
- isolation and characterisation of Salmonella strains and monitoring of their antibiotic susceptibility
- reservoirs of zoonotic bacteria
- improvement of laboratory methods for the diagnosis of bacterial diseases
Reference activity
- diagnosis of brucellosis, salmonellosis, listeriosis, anthrax, bovine tuberculosis, paratuberculosis, glanders,
- contagious equine metritis, tularaemia, antimicrobial resistance
Service provided
- laboratory diagnosis of bacterial diseases
- examination of antimicrobial activity of disinfectants
- pre-licence testing and quality verification of biologicals and diagnostic kits
- national collection of bacterial strains important for the veterinary medicine
Top


Department of Parasitology

Head: Tomasz Cencek, DVM, PhD, ScD
tcencek@piwet.pulawy.pl
Phone: +48 81 889 3149

Research activity
- pathogenesis, diagnosis, and control of parasitic diseases
- isolation and purification of parasitic antigens for laboratory diagnostic methods
Reference activity
diagnosis of dourine, toxoplasmosis, echinococcosis
Service provided
- diagnosis of parasitic diseasesi
- identification of parasites
- evaluation of the efficacy of insecticides and anti-parasitic drugs and vaccines
- parasitological analysis of sewage sediments and manures

Top


Department of Radiobiology

Head: Professor Jadwiga Piskorska - Pliszczyńska, MSc, PhD, ScD
jagoda@piwet.pulawy.pl
Phone: +48 81 889 3352
website

Research activity
- application of radioisotope techniques in the veterinary medicine and chemical analysis
- toxicology and analytics of dioxins and cancerogenic N-nitrosamines in food and feeds
- identification of food preserved with ionising radiation
- decontamination of animals polluted with radioactive elements
Reference activity
- determination of dioxins, N-nitrosamines, and radioisotopes in food and feeds
Service provided
- determination of dioxins in food and feeds
- analysis of volatile N-nitrosamines in food and environment
- radiometric analysis of food and environment
Top


Department of Virology

Head: Professor Jerzy Rola, DVM, PhD, ScD
jrola@piwet.pulawy.pl
Phone: +48 81 889 3069

Research activity
- physico-chemical, pathogenic, immunogenic, and transforming properties of animal viruses
- aetiology, pathogenesis, diagnosis, control, and epidemiology of viral diseases
- characterisation of prion protein isolated from cases of transmissible encephalopaties
- molecular biology methods in the diagnosis of viral diseases
- genetic properties of viruses
- epidemiological analysis of viral and prion diseases in Poland
Reference activity
- diagnosis of rabies, scrapie, BSE, chronic wasting disease (CWD), equine infectious anaemia, equine viral arteritis, IBR/IPV, bovine lumpy skin disease, Rift Valley fever, bluetongue disease, sheep and goat pox, and African horse sickness
Service provided
- virological, serological, and molecular diagnosis of rabies, IBR/IPV, BVD/MD, EHV, EAV, EIA, bluetongue, equine influenza, BSE, CWD, and scrapie
- determination of rabies virus antibodies in dogs, cats, and ferrets
- pre-licence testing of biologicals and diagnostic kits
- quality evaluation of antiviral vaccines and sera
- collection of viral strains and cell lines for the activities listed above
Top


Department of Food and Environmental Virology

Head: Artur Rzeżutka, DVM, PhD, ScD
arzez@piwet.pulawy.pl
Phone: +48 81 889 3037

Research activity
- development and improvement of laboratory methods for the detection of viruses pathogenic for humans (noroviruses, adenoviruses, hepatitis A virus, zoonotic rotavirus strains) and Cryptosporidium parvum occurring in food and environment
- recognition of environmental sources of food-borne viruses and routes of their transmission
- genetic properties of viruses isolated from rabbits (RHDV) and hares (EBHSV)
Reference activity
- laboratory diagnosis of canine borreliosis, rabbit myxomatosis, and rabbit haemorrhagic disease
- detection of viruses enteropathogenic for humans in bivalve molluscs
Service provided
- viral and serological diagnosis of rabbit myxomatosis, rabbit haemorrhagic disease, and European brown hare syndrome
- serological diagnosis of parvoviral infections in carnivores
- serological diagnosis of canine borreliosis
- testing of biologicals and quality evaluation of diagnostic kits for carnivores
Top


Department of Foot and Mouth Disease

Head: Andrzej Kęsy, DVM, PhD
andrzej.kesy@piwet.pulawy.pl
Phone: +48 43 823 5134

Research activity
- properties of foot and mouth disease virus, swine vesicular disease virus, and rabbit haemorrhagic disease virus
- methods of laboratory diagnosis of foot and mouth disease, FMD-like diseases, and rabbit haemorrhagic disease
- application of molecular biology techniques in the diagnosis of foot and mouth disease, swine vesicular disease, rabbit haemorrhagic disease, and bluetongue
- development and standardisation of diagnostic kits, antigens, and immune sera
Reference activity
- diagnosis of foot and mouth disease, swine vesicular disease, vesicular stomatitis, rinderpest, and peste des petits ruminants
Service provided
- molecular and serological diagnosis of bluetongue and rabbit haemorrhagic disease
- serological diagnosis of Aujeszky's disease
- production of RHDV antigen and specific anti-RHDV sera
Top


Department of Epidemiology and Risk Assessment

Head: Łukasz Bocian, MSc
lukasz.bocian@piwet.pulawy.pl
Phone: +48 81 889 33 06

Research activity
- Analysis of the results collected In the Data Base concerning infectious diseases of animals as well as contamination of food and feeding stuffs;
- Development of risk assessment procedures of selected infectious diseases of animals as well as contamination of food and feeding stuffs with the use of statistical methods;
- Preparation of risk assessment reports for competent authorities.
Top


Department of Honey Bee Diseases

Head: Krystyna Pohorecka DVM, PhD
krystyna.pohorecka@piwet.pulawy.pl
Phone: +48 81 889 32 73

Research activity
- aetiology, pathogenesis, prevention, and eradication of honey bee diseases
- preparing, improvement, and introduction to laboratory practice of pathogenic organisms' detection methods
Reference activity
- diagnosis of American foulbrood, European foulbrood, and varroasis
Service provided
- laboratory diagnosis of honey bee diseases as regards parasitological and microbiological analyses, pre-registration analyses of drugs, biopreparations, and diagnostic preparations.
Top

Error was: