O Nas
Dla Was

Władze Instytutu -> Rada Naukowa

Rada Naukowa

 • Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
 • Do zadań Rady Naukowej należy:
  • uchwalanie statutu;
  • opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych;
  • opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań;
  • zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
  • opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji instytutu oraz stałej współpracy instytutu z innymi osobami prawnymi;
  • opiniowanie regulaminu organizacyjnego;
  • opiniowanie rocznego planu finansowego;
  • opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych;
  • opiniowanie podziału zysku instytutu;
  • opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;
  • opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych;
  • przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień;
  • wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego;
  • opiniowanie programów prowadzonych przez instytut studiów podyplomowych i doktoranckich;
  • opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
  • przypisywanie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1, z uwzględnieniem art. 21 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986);
  • podejmowanie decyzji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, uwzględniając informacje, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
  • występowanie do ministra właściwego, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z wnioskiem o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2.
 • Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 12 i 13, mają członkowie rady naukowej posiadający stopień naukowy lub tytuł naukowy.
 • Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 14, mają członkowie rady naukowej posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.
 • Rada naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności instytutu.

Rada Naukowa działa na podstawie ustawy o instytutach badawczych i regulaminu Rady Naukowej.

Skład Rady Naukowej X kadencji:

4 sierpnia 2017 r. w PIWet-PIB odbyły się wybory do Rady Naukowej Instytutu na lata 2017-2021. W skład Rady Naukowej X kadencji weszli wyłonieni w wyniku wyborów pracownicy PIWet-PIB i powołane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi osoby spoza Instytutu. Członkami Rady Naukowej obecnej kadencji zostali:

1. dr Zbigniew Arent UP Kraków
2. prof. dr hab. Dariusz Bednarek PIWet-PIB Puławy
3. dr inż. Tadeusz Blicharski IGHZ PAN Jastrzębiec
4. dr hab. Tomasz Cencek PIWet-PIB Puławy
5. mgr Witold Choiński ZPM Warszawa
6. dr hab. Katarzyna Domańska-Blicharz PIWet-PIB Puławy
7. prof. dr hab. Zbigniew Grądzki UP Lublin
8. prof. dr hab. Eugeniusz Grela UP Lublin
9. prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk IGHZ PAN Jastrzębiec
10. dr Artur Jabłoński PIWet-PIB Puławy
11. prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski UWM Olsztyn
12. dr Jacek Karamon PIWet-PIB Puławy
13. prof. dr hab. Andrzej Koncicki UWM Olsztyn
14. prof. dr hab. Krzysztof Kostro UP Lublin
15. dr hab. Wojciech Kozdruń PIWet-PIB Puławy
16. prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek PIWet-PIB Puławy
17. dr Ewa Lech MRiRW Warszawa
18. prof. dr hab. Ryszard Maciejewski UM Lublin
19. dr Paweł Niemczuk GIW Warszawa
20. prof. dr hab. Zygmunt Pejsak PIWet-PIB Puławy
21. dr hab. Mirosław P. Polak PIWet-PIB Puławy
22. mgr inż. Dariusz Pomykała CDR o/Radom
23. prof. dr hab. Andrzej Posyniak PIWet-PIB Puławy
24. prof. dr hab. Jerzy Rola PIWet-PIB Puławy
25. mgr inż. Tamara Siecińska ODR Końskowola
26. prof. dr hab. Wojciech Szweda UWM Olsztyn
27. dr hab. Krzysztof Śmietanka PIWet-PIB Puławy
28. dr hab. Grzegorz Tomczyk PIWet-PIB Puławy
29. dr hab. Dariusz Wasyl PIWet-PIB Puławy
30. dr hab. Grzegorz Woźniakowski PIWet-PIB Puławy
KOMISJE RN
Regulamin otwierania przewodu doktorskiego
Regulamin przygotowywania rozpraw doktorskich w nowej formie


Postępowanie awansowe
Postępowanie o nadanie tytułu profesora:
Małgorzata Pomorska-Mól
 1. Uchwała RN o poparciu wniosku o nadanie tytułu.pdf


Postępowanie habilitacyjne:
Andrzej Rudy
 1. Wniosek.pdf
 2. Autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia.pdf

Wojciech Kozdruń
 1. wniosek.pdf
 2. autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. uchwała o nadaniu stopnia.pdf

Małgorzata Marta Pomorska-Mól
 1. Wniosek.pdf
 2. Autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. uchwała RN o nadaniu stopnia.pdf

Katarzyna Domańska-Blicharz
 1. Wniosek_K.Domanska-Blicharz.pdf
 2. Autoreferat_K.Domanska-Blicharz.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej pdf.pdf
 5. uchwała o nadaniu st. dr. hab.pdf

Kinga Wieczorek
 1. Wniosek Kinga Wieczorek.pdf
 2. Autoreferat Kinga Wieczorek.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. Uchwała o nadaniu stopnia dr. hab..pdf

Magdalena Larska
 1. Wniosek.pdf
 2. Autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. uchwała RN o nadaniu st dr. hab..pdf

Krzysztof Śmietanka
 1. wniosek.pdf
 2. _Autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. uchwała RN o nadaniu st dr. hab..pdf

Piotr Jedziniak
 1. Wniosek.pdf
 2. Autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. Uchwała RN o nadaniu st. dr. hab..pdf

Dariusz Wasyl
 1. Wniosek.pdf
 2. Autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. Uchwała o nadaniu stopnia.pdf

Grzegorz Woźniakowski
 1. Wniosek.pdf
 2. Zalacznik nr 2 Autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. Uchwała o nadaniu stopnia.pdf

Kamila Mitrowska
 1. Wniosek.pdf
 2. Załącznik 2 Autoreferat w języku polskim.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. Uchwała o nadaniu stopnia.pdf

Małgorzata Olejnik
 1. Wniosek.pdf
 2. Autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. Uchwała RN o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.pdf

Barbara Woźniak
 1. Wniosek.pdf
 2. Autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. Uchwała RN o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.pdf

Jolanta Rola
 1. Wniosek.pdf
 2. Autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. Uchwała RN o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.pdf

Monika Szymańska-Czerwińska
 1. Wniosek.pdf
 2. Autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład komisji habilitacyjnej.pdf
 5. Uchwała RN o nadaniu stopnia doktora hab..pdf


Postępowanie doktorskie:

Monika Olech
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Ewelina Patyra
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Arkadiusz Dors
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Maciej Durkalec
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Marta Piątkowska
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Kinga Urbaniak
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Aleksandra Antos
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Summary
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 4. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Ewelina Czyżewska-Dors
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Ewelina Iwan
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Krzysztof Kwit
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Krzysztof Stojecki
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Ewelina Szacawa
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Karolina Tarasiuk
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Małgorzata Gbylik-Sikorska
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Anna Pikuła
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Karol Wierzchosławski
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Weronika Korpysa-Dzirba
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Monika Olszewska-Tomczyk
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf
 2. Recenzja (1).pdf
 3. Recenzja (2).pdf

Anna Jacukowicz
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Ewa Kwit
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Magdalena Łopatek
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Tomasz Kiljanek
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Tomasz Błądek
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1).PDF
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Iwona Kozyra
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Małgorzata Warenik-Bany
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Magdalena Frączyk
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Institute authority -> Scientific Conuncil

Scientific Conuncil

 • Scientific Conuncil is body constitute, iniciate, giving opinion and consultancy on Institute statute active scope as well as in matter of Institute develoment.
 • Especially Conuncil Regulation assignment is:
  • enact statute of development - research unit ,
  • sent motion to government about appoint or dismiss development - research unit director,
  • decision target sience active and implementation development - research unit,
  • sent motion in matter join, divide, reorganization or disposal development - research unit as well as iniciate reorganization this unit,
  • give opinion thematic and funds plans of development - research unit as well asone year report about assigment realise,
  • give opinion of motion about divide, join, reorganization development - research unit as well as regular cooperation with legal person,
  • give opinion regulation development - research unit,
  • give opinion candidate on function director, deputy director of development - research unit, Scientific secretary, chief accountant, managers scientific unit as wel as manager Department of Organization and science Research Publisher,
  • give opinion about qualifications peron into science and reserach - technic employee,
  • give opinion motion of science scholarship,
  • conduct proceeding confering science title,
  • conduct postdoctoral habilitation thesis.
 • Scientific Conuncil is authorization to do in all Institute matter.
 • activity Scientific Conuncil is in base of act about research-development unit and Scientific Conuncil regulation.

Scientific Conuncil Personal list :

 1. dr Zbigniew Arent
 2. prof. dr hab. Dariusz Bednarek
 3. dr inż. Tadeusz Blicharski
 4. dr hab. Tomasz Cencek
 5. mgr Witold Choiński
 6. dr hab. Katarzyna Domańska-Blicharz
 7. prof. dr hab. Zbigniew Grądzki
 8. prof. dr hab. Eugeniusz Grela
 9. prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk
 10. dr Artur Jabłoński
 11. prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski
 12. dr Jacek Karamon
 13. prof. dr hab. Andrzej Koncicki
 14. prof. dr hab. Krzysztof Kostro
 15. dr hab. Wojciech Kozdruń
 16. prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek
 17. dr Ewa Lech
 18. prof. dr hab. Ryszard Maciejewski
 19. dr Paweł Niemczuk
 20. prof. dr hab. Zygmunt Pejsak
 21. dr hab. Mirosław P. Polak
 22. mgr inż. Dariusz Pomykała
 23. prof. dr hab. Andrzej Posyniak
 24. prof. dr hab. Jerzy Rola
 25. mgr inż. Tamara Siecińska
 26. prof. dr hab. Wojciech Szweda
 27. dr hab. Krzysztof Śmietanka
 28. dr hab. Grzegorz Tomczyk
 29. dr hab. Dariusz Wasyl
 30. dr hab. Grzegorz Woźniakowski
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ

Copyright © 2017 - PIWet