O Nas
Dla Was

Władze Instytutu -> Rada Naukowa

Rada Naukowa

 • Rada jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym w zakresie działalności statutowej Instytutu oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
 • Rada naukowa PIWet-PIB :
  • uchwala statut Instytutu;
  • opiniuje kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych;
  • opiniuje kierunkowe plany tematyczne badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowe Instytutu, a także roczne sprawozdania dyrektora z wykonania zadań;
  • zatwierdza perspektywiczne kierunki działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
  • opiniuje wnioski w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji Instytutu oraz stałej współpracy Instytutu z innymi osobami prawnymi;
  • opiniuje regulamin organizacyjny Instytutu;
  • opiniuje roczny plan finansowy;
  • opiniuje roczne sprawozdania finansowe;
  • opiniuje podział zysku Instytutu;
  • opiniuje kwalifikacje osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonuje okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;
  • opiniuje wnioski o przyznanie stypendium naukowego;
  • przeprowadza przewody doktorskie i habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień;
  • wnioskuje do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego;
  • opiniuje programy prowadzonych przez Instytut studiów podyplomowych i doktoranckich;
  • opiniuje regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
  • przypisuje poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1, z uwzględnieniem art. 21 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986);
  • podejmuje decyzje o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, uwzględniając informacje, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
  • występuje do ministra właściwego, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z wnioskiem o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy o instytutach badawczych.
 • Rada jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.
 • Prawo głosu w sprawach określonych w ust. 2 pkt 10 i 11 mają tylko członkowie Rady ze stopniem naukowym lub tytułem naukowym.
 • Prawo głosu w sprawach określonych w ust. 2 pkt 12 mają członkowie Rady posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.
 • Rada sporządza opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 2,3,5,7-11 w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

Rada Naukowa działa na podstawie ustawy o instytutach badawczych i regulaminu Rady Naukowej.

Skład Rady Naukowej X kadencji:

4 sierpnia 2017 r. w PIWet-PIB odbyły się wybory do Rady Naukowej Instytutu na lata 2017-2021. W skład Rady Naukowej X kadencji weszli wyłonieni w wyniku wyborów pracownicy PIWet-PIB i powołane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi osoby spoza Instytutu. Członkami Rady Naukowej obecnej kadencji zostali:

1. dr Zbigniew Arent, UP Kraków
2. prof. dr hab. Dariusz Bednarek, PIWet-PIB
3. dr inż. Tadeusz Blicharski, IGHZ PAN Jastrzębiec
4. dr hab. Tomasz Cencek, PIWet-PIB
5. mgr Witold Choiński, ZPM Warszawa
6. dr hab. Katarzyna Domańska-Blicharz, PIWet-PIB
7. mgr Szymon Giżyński, MRiRW
8. prof. dr hab. Zbigniew Grądzki, UP Lublin
9. prof. dr hab. Eugeniusz Grela, UP Lublin
10. prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk, IGHZ PAN Jastrzębiec
11. prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski, UWM Olsztyn
12. dr hab. Jacek Karamon, PIWet-PIB
13. prof. dr hab. Andrzej Koncicki, UWM Olsztyn
14. dr hab. Wojciech Kozdruń, PIWet-PIB
15. prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek, PIWet-PIB
16. prof. dr hab. Ryszard Maciejewski, UM Lublin
17. lek. wet. Paweł Niemczuk, GLW GIW
18. mgr inż. Dariusz Pomykała, CDR o/Radom
19. prof. dr hab. Andrzej Posyniak, PIWet-PIB
20. prof. dr hab. Jerzy Rola, PIWet-PIB
21. prof. dr hab. Artur Rzeżutka, PIWet-PIB
22. mgr inż. Tamara Siecińska, ODR Końskowola
23. dr hab. Marcin Smreczak, PIWet-PIB
24. prof. dr hab. Wojciech Szweda, UWM Olsztyn
25. dr hab. Krzysztof Śmietanka, PIWet-PIB
26. dr Tomasz Śniegocki, PIWet-PIB
27. dr hab. Grzegorz Tomczyk, PIWet-PIB
28. dr hab. Dariusz Wasyl, PIWet-PIB
29. dr hab. Grzegorz Woźniakowski, PIWet-PIB
30. mgr Magdalena Zasępa, MRiRW
KOMISJE RN
Regulamin otwierania przewodu doktorskiego
Regulamin przygotowywania rozpraw doktorskich w nowej formie
Regulamin wyróżniania rozpraw doktorskich przez Dyrektora Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

Komisja Doktorska (KD)

prof. dr hab. Dariusz Bednarek
dr hab. Tomasz Cencek, prof. nadzw.
prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek
prof. dr hab. Andrzej Posyniak
prof. dr hab. Jerzy Rola
prof. dr hab. Artur Rzeżutka
dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. nadzw.
dr hab. Grzegorz Tomczyk, prof. nadzw.
dr hab. Dariusz Wasyl, prof. nadzw.

Komisja Oceny Kwalifikacji Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych (KOKPN)

dr hab. Katarzyna Domańska-Blicharz, prof. nadzw.
dr hab. Wojciech Kozdruń, prof. nadzw.
prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek
prof. dr hab. Andrzej Posyniak
prof. dr hab. Jerzy Rola
prof. dr hab. Artur Rzeżutka
dr hab. Grzegorz Tomczyk, prof. nadzw.
dr hab. Dariusz Wasyl, prof. nadzw.
dr hab. Grzegorz Woźniakowski, prof. nadzw.Postępowanie awansowe
Postępowanie o nadanie tytułu profesora:
Małgorzata Pomorska-Mól
 1. Uchwała RN o poparciu wniosku o nadanie tytułu.pdf

Artur Rzeżutka
 1. Uchwała RN o poparciu wniosku o nadanie tytułu.pdf


Postępowanie habilitacyjne:
Agnieszka Pękala-Safińska
 1. Wniosek.pdf
 2. Autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia.pdf
Jacek Żmudzki
 1. Wniosek.pdf
 2. Autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia.pdf
Anna Gajda
 1. Wniosek.pdf
 2. Autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia.pdf
Andrzej Rudy
 1. Wniosek.pdf
 2. Autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia.pdf

Wojciech Kozdruń
 1. wniosek.pdf
 2. autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. uchwała o nadaniu stopnia.pdf

Małgorzata Marta Pomorska-Mól
 1. Wniosek.pdf
 2. Autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. uchwała RN o nadaniu stopnia.pdf

Katarzyna Domańska-Blicharz
 1. Wniosek_K.Domanska-Blicharz.pdf
 2. Autoreferat_K.Domanska-Blicharz.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej pdf.pdf
 5. uchwała o nadaniu st. dr. hab.pdf

Kinga Wieczorek
 1. Wniosek Kinga Wieczorek.pdf
 2. Autoreferat Kinga Wieczorek.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. Uchwała o nadaniu stopnia dr. hab..pdf

Magdalena Larska
 1. Wniosek.pdf
 2. Autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. uchwała RN o nadaniu st dr. hab..pdf

Krzysztof Śmietanka
 1. wniosek.pdf
 2. _Autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. uchwała RN o nadaniu st dr. hab..pdf

Piotr Jedziniak
 1. Wniosek.pdf
 2. Autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. Uchwała RN o nadaniu st. dr. hab..pdf

Dariusz Wasyl
 1. Wniosek.pdf
 2. Autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. Uchwała o nadaniu stopnia.pdf

Grzegorz Woźniakowski
 1. Wniosek.pdf
 2. Zalacznik nr 2 Autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. Uchwała o nadaniu stopnia.pdf

Kamila Mitrowska
 1. Wniosek.pdf
 2. Załącznik 2 Autoreferat w języku polskim.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. Uchwała o nadaniu stopnia.pdf

Małgorzata Olejnik
 1. Wniosek.pdf
 2. Autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. Uchwała RN o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.pdf

Barbara Woźniak
 1. Wniosek.pdf
 2. Autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. Uchwała RN o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.pdf

Jolanta Rola
 1. Wniosek.pdf
 2. Autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. Uchwała RN o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.pdf

Monika Szymańska-Czerwińska
 1. Wniosek.pdf
 2. Autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład komisji habilitacyjnej.pdf
 5. Uchwała RN o nadaniu stopnia doktora hab..pdf

Jacek Karamon
 1. wniosek.pdf
 2. Autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. Uchwała RN o nadaniu stopnia dr. habilitowanego.pdf

Krystyna Pohorecka
 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania.pdf
 2. Autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia.pdf

Zbigniew Józef Arent
 1. Wniosek.pdf
 2. Autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.pdf


Postępowanie doktorskie:

Monika Olech
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Ewelina Patyra
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Arkadiusz Dors
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Maciej Durkalec
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Marta Piątkowska
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Kinga Urbaniak
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Aleksandra Antos
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Summary
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 4. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Ewelina Czyżewska-Dors
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Ewelina Iwan
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Krzysztof Kwit
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Krzysztof Stojecki
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Ewelina Szacawa
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Karolina Tarasiuk
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Małgorzata Gbylik-Sikorska
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Anna Pikuła
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Karol Wierzchosławski
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Weronika Korpysa-Dzirba
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Monika Olszewska-Tomczyk
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf
 2. Recenzja (1).pdf
 3. Recenzja (2).pdf

Anna Jacukowicz
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Ewa Kwit
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Magdalena Łopatek
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Tomasz Kiljanek
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Tomasz Błądek
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1).PDF
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Iwona Kozyra
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Małgorzata Warenik-Bany
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Magdalena Frączyk
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Olimpia Kursa
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Agnieszka Kaupke
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Agnieszka Jodełko
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Ewelina Kowalczyk
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Anna Marzec-Grządziel
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Natalia Styś-Fijoł
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Karol Stasiak
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Edyta Świętoń
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Ewa Bilska-Zając
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Sebastian Maszewski
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf
 3. Recenzja rozprwy doktorskiej (2).pdf

Institute authority -> Scientific Conuncil

Scientific Conuncil

 • Scientific Conuncil is body constitute, iniciate, giving opinion and consultancy on Institute statute active scope as well as in matter of Institute develoment.
 • Especially Conuncil Regulation assignment is:
  • enact statute of development - research unit ,
  • sent motion to government about appoint or dismiss development - research unit director,
  • decision target sience active and implementation development - research unit,
  • sent motion in matter join, divide, reorganization or disposal development - research unit as well as iniciate reorganization this unit,
  • give opinion thematic and funds plans of development - research unit as well asone year report about assigment realise,
  • give opinion of motion about divide, join, reorganization development - research unit as well as regular cooperation with legal person,
  • give opinion regulation development - research unit,
  • give opinion candidate on function director, deputy director of development - research unit, Scientific secretary, chief accountant, managers scientific unit as wel as manager Department of Organization and science Research Publisher,
  • give opinion about qualifications peron into science and reserach - technic employee,
  • give opinion motion of science scholarship,
  • conduct proceeding confering science title,
  • conduct postdoctoral habilitation thesis.
 • Scientific Conuncil is authorization to do in all Institute matter.
 • activity Scientific Conuncil is in base of act about research-development unit and Scientific Conuncil regulation.

Scientific Conuncil Personal list :

 1. dr Zbigniew Arent
 2. prof. dr hab. Dariusz Bednarek
 3. dr inż. Tadeusz Blicharski
 4. dr hab. Tomasz Cencek
 5. mgr Witold Choiński
 6. dr hab. Katarzyna Domańska-Blicharz
 7. prof. dr hab. Zbigniew Grądzki
 8. prof. dr hab. Eugeniusz Grela
 9. prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk
 10. dr Artur Jabłoński
 11. prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski
 12. dr Jacek Karamon
 13. prof. dr hab. Andrzej Koncicki
 14. prof. dr hab. Krzysztof Kostro
 15. dr hab. Wojciech Kozdruń
 16. prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek
 17. dr Ewa Lech
 18. prof. dr hab. Ryszard Maciejewski
 19. dr Paweł Niemczuk
 20. prof. dr hab. Zygmunt Pejsak
 21. dr hab. Mirosław P. Polak
 22. mgr inż. Dariusz Pomykała
 23. prof. dr hab. Andrzej Posyniak
 24. prof. dr hab. Jerzy Rola
 25. mgr inż. Tamara Siecińska
 26. prof. dr hab. Wojciech Szweda
 27. dr hab. Krzysztof Śmietanka
 28. dr hab. Grzegorz Tomczyk
 29. dr hab. Dariusz Wasyl
 30. dr hab. Grzegorz Woźniakowski
Error was: