O Nas
Dla Was

Władze Instytutu -> Rada Naukowa

Rada Naukowa

 • Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym w zakresie działalności statutowej Instytutu oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo technicznej.
 • Do zadań Rady Naukowej należy:
  • uchwalanie statutu Instytutu;
  • przeprowadzanie konkursu na stanowisko dyrektora;
  • występowanie z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o odwołanie dyrektora Instytutu;
  • opiniowanie kandydatów na stanowiska zastępców dyrektora, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych;
  • opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowe Instytutu, a także rocznego sprawozdania dyrektora z wykonania zadań;
  • zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
  • opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji Instytutu oraz stałej współpracy Instytutu z innymi osobami prawnymi;
  • opiniowanie regulaminu organizacyjnego Instytutu;
  • opiniowanie rocznego planu finansowego;
  • opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego;
  • opiniowanie podziału zysku Instytutu;
  • opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;
  • opiniowanie wniosków o przyznanie stypendium naukowego;
  • przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora w zakresie posiadanych uprawnień;
  • wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego;
  • opiniowanie programów prowadzonych przez Instytut studiów podyplomowych i doktoranckich;
  • opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
  • przypisywanie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1, z uwzględnieniem art. 21 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64);
  • podejmowanie decyzji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, uwzględniając informacje, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
  • występowanie do ministra właściwego, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z wnioskiem o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy o instytutach badawczych.
 • Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu. i regulaminu Rady Naukowej.
 • Rada Naukowa działa na podstawie ustawy o instytutach badawczych i regulaminu Rady Naukowej.

Skład Rady Naukowej IX kadencji:

prof. dr hab. Dariusz Bednarek PIWet-PIB Puławy
prof. dr hab. Marian Binek SGGW Warszawa
dr inż. Tadeusz Blicharski PZHiPTCh POLSUS Warszawa
dr hab. Tomasz Cencek, PIWet-PIB Puławy
dr Jakub Czarny IGS Bydgoszcz
prof. dr hab. Zbigniew Grądzki UP Lublin
prof. dr hab. Eugeniusz Grela UP Lublin
prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk IGHZ PAN Jastrzębiec
dr Artur Jabłoński PIWet-PIB Puławy
prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski UWM Olsztyn
dr Andrzej Kęsy PIWet-PIB Puławy
prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz UP Wrocław
prof. dr hab. Andrzej Koncicki UWM Olsztyn
prof. dr hab. Krzysztof Kostro UP Lublin
dr hab. Wojciech Kozdruń PIWet-PIB Puławy
prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek PIWet-PIB Puławy
dr hab. Krzysztof Kubiak UP Wrocław
dr Ewa Lech MRiRW Warszawa
mgr inż. Agnieszka Nawrocka PIWet-PIB Puławy
prof. dr hab. Zygmunt Pejsak PIWet-PIB Puławy
dr hab. Mirosław P. Polak PIWet-PIB Puławy
mgr inż. Dariusz Pomykała CDR o/Radom
dr Krystian Popławski MRiRW Warszawa
prof. dr hab. Andrzej Posyniak PIWet-PIB Puławy
prof. dr hab. Jerzy Rola PIWet-PIB Puławy
prof. dr hab. Wojciech Szweda UWM Olsztyn
dr hab. Krzysztof Śmietanka PIWet-PIB Puławy
dr hab. Grzegorz Tomczyk PIWet-PIB Puławy
dr hab. Dariusz Wasyl PIWet-PIB Puławy
dr hab. Grzegorz Woźniakowski PIWet-PIB Puławy

PREZYDIUM RN
Przewodniczący RNprof. dr hab. Andrzej Koncicki
Zastępcy przewodniczącego:prof. dr hab. Jerzy Rola
dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. nadzw.
Sekretarzdr hab. Grzegorz Woźniakowski, prof. nadzw.
Zastępca sekretarzadr hab. Grzegorz Tomczyk, prof. nadzw.

KOMISJE RN
Regulamin otwierania przewodu doktorskiego
Regulamin przygotowywania rozpraw doktorskich w nowej formie

Komisja Doktorska (KD)

prof. dr hab. Dariusz Bednarek - przewodniczący
prof. dr hab. Andrzej Posyniak - vice-przewodniczący
dr hab. Mirosław P. Polak, prof. nadzw. - vice-przewodniczący
dr hab. Tomasz Cencek, prof. nadzw.
prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek
prof. dr hab. Zygmunt Pejsak
prof. dr hab. Jerzy Rola
dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. nadzw.
dr hab. Grzegorz Tomczyk, prof. nadzw.

Komisja Oceny Kwalifikacji Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych (KOKPN)

prof. dr hab. Zygmunt Pejsaki - przewodniczący
prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek - vice-przewodniczący
dr hab. Wojciech Kozdruń, prof. nadzw.
prof. dr hab. Andrzej Posyniak
prof. dr hab. Jerzy Rola
dr hab. Grzegorz Tomczyk, prof. nadzw.
dr hab. Dariusz Wasyl, prof. nadzw.
dr hab. Grzegorz Woźniakowski, prof. nadzw.


Postępowanie awansowe
Postępowanie habilitacyjne:
Andrzej Rudy
 1. Wniosek.pdf
 2. Autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia.pdf

Wojciech Kozdruń
 1. wniosek.pdf
 2. autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. uchwała o nadaniu stopnia.pdf

Małgorzata Marta Pomorska-Mól
 1. Wniosek.pdf
 2. Autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. uchwała RN o nadaniu stopnia.pdf

Katarzyna Domańska-Blicharz
 1. Wniosek_K.Domanska-Blicharz.pdf
 2. Autoreferat_K.Domanska-Blicharz.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej pdf.pdf
 5. uchwała o nadaniu st. dr. hab.pdf

Kinga Wieczorek
 1. Wniosek Kinga Wieczorek.pdf
 2. Autoreferat Kinga Wieczorek.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. Uchwała o nadaniu stopnia dr. hab..pdf

Magdalena Larska
 1. Wniosek.pdf
 2. Autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. uchwała RN o nadaniu st dr. hab..pdf

Krzysztof Śmietanka
 1. wniosek.pdf
 2. _Autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. uchwała RN o nadaniu st dr. hab..pdf

Piotr Jedziniak
 1. Wniosek.pdf
 2. Autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. Uchwała RN o nadaniu st. dr. hab..pdf

Dariusz Wasyl
 1. Wniosek.pdf
 2. Autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. Uchwała o nadaniu stopnia.pdf

Grzegorz Woźniakowski
 1. Wniosek.pdf
 2. Zalacznik nr 2 Autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. Uchwała o nadaniu stopnia.pdf

Kamila Mitrowska
 1. Wniosek.pdf
 2. Załącznik 2 Autoreferat w języku polskim.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. Uchwała o nadaniu stopnia.pdf

Małgorzata Olejnik
 1. Wniosek.pdf
 2. Autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. Uchwała RN o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.pdf

Barbara Woźniak
 1. Wniosek.pdf
 2. Autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. Uchwała RN o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.pdf

Jolanta Rola
 1. Wniosek.pdf
 2. Autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład Komisji habilitacyjnej.pdf
 5. Uchwała RN o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.pdf

Monika Szymańska-Czerwińska
 1. Wniosek.pdf
 2. Autoreferat.pdf
 3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego.pdf
 4. Skład komisji habilitacyjnej.pdf
 5. Uchwała RN o nadaniu stopnia doktora hab..pdf


Postępowanie doktorskie:

Monika Olech
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Ewelina Patyra
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Arkadiusz Dors
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Maciej Durkalec
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Marta Piątkowska
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Kinga Urbaniak
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Aleksandra Antos
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Summary
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 4. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Ewelina Czyżewska-Dors
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Ewelina Iwan
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Krzysztof Kwit
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Krzysztof Stojecki
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Ewelina Szacawa
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Karolina Tarasiuk
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Małgorzata Gbylik-Sikorska
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Anna Pikuła
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Karol Wierzchosławski
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1)
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Weronika Korpysa-Dzirba
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Monika Olszewska-Tomczyk
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf
 2. Recenzja (1).pdf
 3. Recenzja (2).pdf

Anna Jacukowicz
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Ewa Kwit
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Magdalena Łopatek
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Tomasz Kiljanek
 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Institute authority -> Scientific Conuncil

Scientific Conuncil

 • Scientific Conuncil is body constitute, iniciate, giving opinion and consultancy on Institute statute active scope as well as in matter of Institute develoment.
 • Especially Conuncil Regulation assignment is:
  • enact statute of development - research unit ,
  • sent motion to government about appoint or dismiss development - research unit director,
  • decision target sience active and implementation development - research unit,
  • sent motion in matter join, divide, reorganization or disposal development - research unit as well as iniciate reorganization this unit,
  • give opinion thematic and funds plans of development - research unit as well asone year report about assigment realise,
  • give opinion of motion about divide, join, reorganization development - research unit as well as regular cooperation with legal person,
  • give opinion regulation development - research unit,
  • give opinion candidate on function director, deputy director of development - research unit, Scientific secretary, chief accountant, managers scientific unit as wel as manager Department of Organization and science Research Publisher,
  • give opinion about qualifications peron into science and reserach - technic employee,
  • give opinion motion of science scholarship,
  • conduct proceeding confering science title,
  • conduct postdoctoral habilitation thesis.
 • Scientific Conuncil is authorization to do in all Institute matter.
 • activity Scientific Conuncil is in base of act about research-development unit and Scientific Conuncil regulation.

Scientific Conuncil Personal list :

 1. Magdalena Bartosińska
 2. prof. dr hab. Dariusz Bednarek
 3. Witold Choiński
 4. dr hab. Tomasz Cencek
 5. dr hab. Katarzyna Domańska-Blicharz
 6. prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk
 7. dr Andrzej Kęsy
 8. prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński
 9. prof. dr hab. Roman Kołacz
 10. prof. dr hab. Andrzej Koncicki
 11. prof. dr hab. Stanisław Kondracki
 12. prof. dr hab. Krzysztof Kostro
 13. dr hab. Wojciech Kozdruń
 14. dr Elżbieta Kukier
 15. prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek
 16. dr Marek Matras
 17. prof. dr hab. Zygmunt Pejsak
 18. prof. dr hab. Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska
 19. dr hab. Mirosław P. Polak
 20. prof. dr hab. Andrzej Posyniak
 21. prof. dr hab. Jerzy Rola
 22. dr Mirosław Różycki
 23. dr hab. Marcin Smreczak
 24. dr hab. Krzysztof Szulowski
 25. prof. dr hab. Wojciech Szweda
 26. dr hab. Krzysztof Śmietanka
 27. dr hab. Grzegorz Tomczyk
 28. lek. wet. Paweł Trębas
 29. dr Grzegorz Woźniakowski
 30. prof. dr hab. Jan F. Żmudziński
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ

Copyright © 2017 - PIWet