O Nas
Dla Was

Akredytacja

Akredytacja jest to procedura, w wyniku której upoważniona jednostka organizacyjna oficjalnie uznaje, że pewna jednostka organizacyjna lub osoba jest kompetentna do wykonywania określonych zadań.

Akredytacja laboratoriów stanowi sposób potwierdzenia przez uprawnioną niezależną jednostkę kompetencji technicznych laboratoriów wykonujących badania, pomiary oraz wzorcowania. Jest ona formalnym uznaniem kompetencji laboratoriów badawczych, do których należy Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy. Fakt posiadania akredytacji przez laboratorium stanowi dla potencjalnych Klientów wiarygodne kryterium przy dokonywaniu wyboru usług w zakresie badań takich, które najpełniej zaspokoją ich potrzeby.

Podczas procesu akredytacji wnioskujące o akredytację laboratorium poddaje się ocenie:

  • kompetencji technicznych;
  • organizacji i systemu zarządzania gwarantujących bezstronność i niezależność oraz zapewniających jakość świadczonych usług w zakresie badań.

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek certyfikujących, kontrolujących, laboratoriów badawczych i wzorujących oraz innych podmiotów prowadzących oceny zgodności i weryfikacje na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. Polskie Centrum Akredytacji posiada status państwowej osoby prawnej i jest nadzorowane przez Ministerstwo Gospodarki.

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy posiada już osiem certyfikatów akredytacji o numerach: AB 485, AB 544, AB 563, AB 633, AB 957, AB 958, AB 1016 oraz AB 1090 wydane przez Polskie Centrum Akredytacji. Zakresy akredytacji znajdują się na: www.pca.gov.pl

Zakład Farmakologii i Toksykologii (ZFT)
Zakład Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego (ZHZ)
Nr akredytacji AB 485
Zakres akredytacji

Certyfikat akredytacji (plik PDF)
error error
Laboratorium Diagnostyki Serologicznej (LDS)
Nr akredytacji AB 544
Zakres akredytacji

Certyfikat akredytacji (plik PDF)
error error
Zakład Pryszczycy (ZPr)
Nr akredytacji AB 563
Zakres akredytacji

Certyfikat akredytacji (plik PDF)
error error
Zakład Higieny Pasz (ZHS)
Nr akredytacji AB 633
Zakres akredytacji

Certyfikat akredytacji (plik PDF)
error error
Zakład Radiobiologii (POR)
Nr akredytacji AB 957
Zakres akredytacji

Certyfikat akredytacji (plik PDF)
error error
Zakład Mikrobiologii (ZM)
Nr akredytacji AB 958
Zakres akredytacji

Certyfikat akredytacji (plik PDF)
error error
Zakład Wirusologii (ZW)
Nr akredytacji AB 1016
Zakres akredytacji

Certyfikat akredytacji (plik PDF)
  error  error
Zakład Anatomii Patologicznej(ZAP)
Zakład Biochemii(ZB)
Zakład Chorób Bydła i Owiec(ZCHB)
Zakład Chorób Drobiu(ZCHD)
Zakład Chorób Ryb(ZCHR)
Zakład Chorób Świń(ZCHS)
Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych(ZP)
Zakład Chorób Pszczół(ZCHP)
Zakład Wirusologii Żywności i Środowiska(ZWZS)
Nr akredytacji AB 1090
Zakres akredytacji

Certyfikat akredytacji (plik PDF)
  error  error

Managing system->Accreditation

Accreditation

Accreditation is proceeding, in resuls autorization unit official recognize, that any organization unit or person is qualification to make assignment.

Laboratory accreditation way of confirm by entitled non-discriminatory qualification technic unit of research laboratory, measurablent as well as standard. This is official recognize qualification research laboratory, to which belong THE NATIONAL VETERINARY RESEARCH INSTITUTE.

On accreditation proceeeding, opinion of labolatory depending on :

  • technic qualifications;
  • organization and managing system guarantee non-discriminatory in all respects and is voluntary.

Polish Centre for Accreditation is national accreditation unit autorization to accreditation certification unit, control unit, research and standard laboratory as wel as another unit conduct assessment unanimous and validation on the base of act of 30 August 2002 r. about systems of unanimous assessment. Polish Centre for Accreditation have statute national legal person and is supervise by Ministry Econmic.

THE NATIONAL VETERINARY RESEARCH INSTITUTE have four accreditation certifications on number: AB 485, AB 544, AB 563 as well as AB 633 ganted by Polish Centre for Accreditation. Scope of accreditation is in: www.pca.gov.pl

Error was: