O Nas
Dla Was

System zarządzania->System zarządzania

System zarządzania

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy ustanowił i wdrożył system zarządzania adekwatny do zakresu jego działalności, zgodny z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorujących". Opracowano politykę jakości, programy jakościowe, procedury i instrukcje niezbędne do zarządzania jakością oraz zapewnienia jakości wyników badań. Dokumentację systemu podano do wiadomości personelowi. Została ona zrozumiana i wdrożona. Szeroki zakres badawczy, wysoka specyfika wykonywanych zadań oraz złożona struktura organizacyjna spowodowały konieczność utworzenia kilku poziomów dokumentacji systemu zarządzania jakością Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego.

Dokumentacja systemu zarządzania jakością PIWet-PIB składa się z następujących poziomów:

 • Księga Jakości PIWet-PIB (KJ PIWet-PIB) - dokument opisujący system zarządzania w całym obszarze działania PIWet-PIB;
 • Księga Jakości Zakładów (KJZ) - dokumenty opisujące system zarządzania w komórkach organizacyjnych w zakresie, w jakim jest on charakterystyczny dla tych komórek;
 • Procedury ogólne (PO) - dokumenty opisujące sposoby postępowania w poszczególnych obszarach systemu zarządzania jakością;
 • Procedury badawcze (PB) i normy metodyczne (N) - dokumenty opisujące metody badawcze;
 • Instrukcje (I) - dokumenty opisujące szczegółowo sposoby realizacji poszczególnych czynności, ich miejsce, niezbędne wyposażenie itp., w odniesieniu do czynności zasadniczych opisanych w dokumentach wyższego rzędu, tj., księgach jakości, procedurach ogólnych i badawczych;
 • Normy systemowe, przepisy, podręczniki, oprogramowanie.

Managing system->Managing system

Managing system

THE NATIONAL VETERINARY RESEARCH INSTITUTE enact and implementation Managing system appropiate to active scope , in accordance with requirements of PN-EN ISO/IEC 17025:2005 "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories". Work out quality policy, quality programs , procedures and instructions essential to Managing system as well as quarantee quality research results.All PCA personnel knows system documentations. Documentations were understanding and implementing. Broad research scope, high specification od making assignment as well as composite organization structure bring about make many levels of documentations Managing system of THE NATIONAL VETERINARY RESEARCH INSTITUTE.

Documentations Managing system NVRI composite on this levels :

 • Quality Manual - Managing system documentation in all activity area of NVRI;
 • Quality Manual of Departments - Managing system documentation in organizaton cells in characteristic scope this cells, ;
 • General procedures - documentation description way of act individual area of Managing system;
 • Research procedures and norms - documentation description research method;
 • Instruction - documentation detailed description way od realised indiviual assignment,;
 • System's norms, acts, books, software.
Error was: