O Nas
Dla Was

Produkty Biobójcze

Produkty Biobójcze

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy W Puławach wydaje opinie o skuteczności produktów biobójczych na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 6 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 736 z późn. zm) oraz w związku z art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy z 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2231 z późn. zm).

Opinie o skuteczności produktu biobójczego wydawane są na wniosek podmiotu odpowiedzialnego (wytwórcy lub dystrybutora) w celu:

 • uzyskania pozwolenia na obrót produktem biobójczym,
 • wprowadzenia zmiany w pozwoleniu na obrót produktem biobójczym.

Wykaz niezbędnej dokumentacji do wydania opinii o skuteczności produktu biobójczego:

 • wypełniony wniosek,
 • zaktualizowana karta charakterystyki produktu (jeśli dotyczy) lub opis próbki i jej podstawową charakterystykę fizykochemiczną (np. barwa, pH, stężenie procentowe roztworu, gęstość i inne w zależności od formy użytkowej produktu),
 • dodatkowe oznakowania wskazujące ostrzeżenia i środki ostrożności (jeśli dotyczy),
 • informacje dotyczące pierwszej pomocy (dla wszystkich dróg narażenia),
 • wskazanie ryzyka biologicznego (dodatkowe wymagania jeśli dotyczy),
 • postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie,
 • postępowanie z odpadami produktu.

Ponadto do wniosku powinien być dołączony produkt w ilości zabezpieczającej wykonanie badań.

Wniosek (pobierz)

W przypadku konieczności przygotowania przez PIWet-PIB nieznormalizowanej metodyki badawczej oceny skuteczności produktu biobójczego w dokumentacji należy uwzględnić uzgodniony z PIWet-PIB opis metody badawczej:

 • cel metody, zakres produktów, do badania których metoda ma zastosowanie: kategorie i grupy produktowe oraz ich postać użytkowa
 • opis procedury badania:
  • charakterystyka organizmu docelowego (np. nazwa, płeć, faza rozwojowa życia), jeżeli nie jest możliwym użycie do testów organizmu docelowego należy udowodnić równą lub mniejszą wrażliwość organizmu testowego,
  • szczegóły przeprowadzania badania:
 • warunki aklimatyzacji organizmów docelowych, jeśli występują,
 • dawki i sposób stosowania produktu,
 • warunki środowiskowe prowadzenia doświadczenia: temperatura, wilgotność i inne czynniki istotne dla zastosowania produktu (muszą odpowiadać praktycznym warunkom zastosowania produktu biobójczego),
 • liczba powtórzeń,
 • kontrola i produkt referencyjny (jeżeli jest stosowany),
 • czas narażenia (ekspozycji) organizmów testowych, jeśli występują.
 • dokładna procedura badań,
 • wyniki walidacji procedury.

Terminy:

PIWet – PIB wydaje opinię o produkcie w terminie 60 dni od daty wpływu do Instytutu kompletnego wniosku wraz z próbką do badań. W przypadku uzupełniania dokumentacji lub dosyłania próbek termin ten zaczyna się od daty uzupełnienia dokumentacji lub daty otrzymania próbek.

Opłaty:

Opłaty zgodnie z cennikiem z obowiązującym w PIWet – PIB. Opłata dotyczy wykonania badań oraz wydania opinii:

http://www.piwet.pulawy.pl/piwet7/index_b.php?strona=zawar_9e.

Osoby do kontaktu:

Agnieszka Nadzieja tel.  +48 81 889 3140

Arleta Brodnicka tel.  +48 81 889 3140

Error was: