O Nas
Dla Was

Wyróżnienie HR Excellence in Research

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach rozpoczął starania zmierzające do otrzymania wyróżnienia HR Excellence in Research.

Jest to prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Komisję Europejską w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers instytucjom, które zapewniają naukowcom jak najlepsze warunki pracy i przejrzyste procesy rekrutacji zgodnie z zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Treść Karty i Kodeksu w j. polskim

Deklaracja poparcia dla zasad Karty i Kodeksu

Europejska Karta Naukowca opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych.

Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji naukowców, których instytucje-pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie pracownikom naukowym zatrudnianym w Europie.

Lista polskich instytucji, które otrzymały wyróżnienie HR

 

Korzyści dla Instytutu z posiadania wyróżnienia HR Exellence in Resarch to m.in:

- Premiowanie jednostki naukowej w międzynarodowych konkursach grantowych Komisji Europejskiej w Programie Ramowym UE HORYZONT 2020 w zakresie badań naukowych
i innowacji,

- Premiowanie jednostki naukowej w krajowych konkursach grantowych Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

- Premiowanie jednostki naukowej w konkursach i programach finansowania nauki MNiSW,

- Prestiż i wyróżnienie dla Instytutu jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze warunki pracy przy realizacji działalności naukowej lub badawczo – rozwojowej (B+R), zgodnie z europejskimi standardami,

- Znaczący wzrost poziomu atrakcyjności zatrudnienia w Instytucie stwarzającym przyjazne środowisko pracy naukowej i respektującej transparentne zasady przy rekrutacji pracowników,

- Prawo do zamieszczania ogłoszeń na europejskiej platformie rekrutacji naukowców EURAXESS.

 

Podstawa prawna

Uzasadnieniem implementacji postanowień Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych jest Artykuł 32 Umowy Grantowej (grant agreement) zatytułowany Recruitment and working conditions for researchers zobowiązuje beneficjentów wszystkich finansowanych projektów w ramach programu Horyzont 2020 do podjęcia wszelkich kroków, aby wdrożyć zasady zawarte w Karcie i Kodeksie.

“ARTICLE 32 —RECRUITMENT AND WORKING CONDITIONS FOR RESEARCHERS

32.1 Obligation to take measures to implement the European Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers

The beneficiary must take all measures to implement the principles set out in the Commission Recommendation on the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers 41, in particular regarding:

  • working conditions;
  • transparent recruitment processes based on merit, and
  • career development.

The beneficiary must ensure that researchers and third parties involved in the action are aware of them.

32.2 Consequences of non-compliance

If the beneficiary breaches its obligations under this Article, the [Commission][Agency] may apply any of the measures described in Chapter 6.

41 Commission Recommendation (EC) No 251/2005 of 11 March 2005 on the European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (OJ L 75, 22.03.2005, p. 67)."

 

Harmonogram spotkań w sprawie wdrożenia Karty i Kodeksu:

26.01.2018r.
Odbywa się pierwsze spotkanie grupy roboczej, podczas którego uczestnicy zapoznali się z procedurą ubiegania się o wyróżnienie w postaci znaku HR Excellence in Research.

31.01.2018r.
Zarządzeniem Dyrektora PIWet-PIB nr 4/2018 zostaje powołany zespół ds. wdrożenia zasad zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w składzie:

1. dr hab. Mirosław Polak, prof. nadzw. – przewodniczący zespołu
2. prof. dr hab. Jacek Kuźmak
3.  prof. dr hab. Dariusz Bednarek
4. dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. nadzw.
5. dr hab. Małgorzata Olejnik
6. dr Ewelina Iwan
7. dr Tomasz Kiljanek
8. dr inż. Marek Kukier
9. mgr Magdalena Skarżyńska
10. mgr Edyta Świętoń
11. mgr inż. Natalia Styś-Fijoł
12. mgr Iwona Rybak
13. mgr Edyta Wójcicka
14. mgr Beata Ambryszewska

Zadaniem Zespołu będzie przeprowadzenie analizy rozbieżności między zaleceniami zawartymi w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz przepisami i procedurami obowiązującymi w PIWet-PIB oraz przygotowanie strategii HR i planu działania do ich likwidacji.

07.02.2018r.
Odbywa się pierwsze spotkanie już formalnego zespołu ds. wdrożenia zasad zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Zostają omówione dokumenty jakie należy złożyć do KE, oraz harmonogram dalszych działań nad wdrożeniem znaku HR

16.02.2018r.
Dyrektor PIWet-PIB dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzw. podpisuje deklaracje poparcia dla zasad i zaleceń przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.
Deklaracja zostaje wysłana do Komisji Europejskiej.

19.02.2018r.  
Komisja Europejska potwierdza otrzymanie deklaracji i informuje PIWet-PIB o wszczęciu procedury, mającej na celu włączenie Instytutu do grona jednostek naukowych popierających zapisy Karty i Kodeksu.

15.03.2018r.
PIWet-PIB otrzymuje oficjalną odpowiedź Komisji Europejskiej na przesłaną uprzednio Deklarację poparcia dla zasad i zaleceń przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Komisja uznaje deklarację i zachęca Instytut do kontynuowania procedury wdrożeniowej zasad Karty i Kodeksu.
(Odpowiedź Komisji)

PIWet-PIB zostaje umieszczony na liście instytucji, które wyraziły swoje poparcie dla zasad Karty i Kodeksu.
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter

19.03.2018r.
Do pracowników naukowych, badawczo-technicznych, specjalistów inżynieryjno – technicznych i doktorantów zostaje wysłana anonimowa ankieta, opracowana w oparciu o zasady i zalecenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Error was: