O Nas
Dla Was

GEON

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w dniu 16.01.2017 r. uzyskał status pełnego członka Sieci Państwowych Laboratoriów Kontroli Produktów Leczniczych (OMCL).

  1. Certyfikat atestacji wydany przez EDQM
  2. Zakres atestacji wydany przez EDQM

Komisja Unii Europejskiej (UE) i Rada Europy podjęły w dniu 26 maja 1994 r. decyzję o stworzeniu Sieci Państwowych Laboratoriów Kontroli Produktów Leczniczych (Official Medicines Control Laboratory - OMCL). Sieć ta wykonuje działania w zakresie kontroli jakości przed i po wprowadzeniu do obrotu produktów leczniczych stosowanych u ludzi i zwierząt, zapewniając ochronę zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt. W państwach Unii Europejskiej rejestracja i dopuszczanie do obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych związane są bezpośrednio z ich jakością, bezpieczeństwem i skutecznością terapeutyczną. Działalność ta jest koordynowana przez Europejski Dyrektoriat ds. Jakości Leków (EDQM), podległy Radzie Europy.

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w ramach działalności OMCL wykonuje:

  1. kontrolę seryjną wstępną produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych,
  2. badania jakościowe produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych będących przedmiotem obrotu lub stosowania.
Error was: