O Nas
Dla Was

Krajowe Laboratoria Referencyjne

Krajowe Laboratoria Referencyjne

Aktywność referencyjna PIWet-PIB w zakresie:
  • diagnostyki i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych
  • badań mikrobiologicznych i chemicznych żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz

Dla zapewnienia odpowiedniej jakości badań urzędowych jak i ich właściwej struktury organizacyjnej, zgodnie z unormowaniami unijnymi (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 882/2004/WE) i krajowymi (Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm.), Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał na podstawie Rozporządzenia (Dz.U. z 2012, poz. 480) w 17 Zakładach naukowych PIWet-PIB Krajowe Laboratoria Referencyjne, które obejmują łącznie 80 kierunków badań w tematyce chorób zakaźnych i 51 kierunków badań w zagadnieniach związanych z żywnością pochodzenia zwierzęcego i paszami (http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/480/1 oraz http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/581/1).

Krajowe Laboratoria Referencyjne funkcjonują w PIWet-PIB od momentu naszej akcesji do Unii Europejskiej. Zakres działania Krajowych Laboratoriów Referencyjnych to przede wszystkim:
  • ścisła współpraca z Laboratoriami Referencyjnymi Unii Europejskiej w dziedzinie swoich kompetencji (udział w szkoleniach, badaniach biegłości, konsultacjach merytorycznych);
  • zapewnienie rozpowszechniania informacji przekazywanych przez Laboratoria Referencyjne Unii Europejskiej do laboratoriów urzędowych i właściwych organów administracji państwowej;
  • zapewnienie pomocy merytorycznej laboratoriom urzędowym w odpowiednim wyborze i zastosowaniu procedur badawczych;
  • organizowanie badań biegłości dla laboratoriów urzędowych i okresowa ocena ich pracy;
  • prowadzenie szkoleń indywidualnych i grupowych dla personelu laboratoriów urzędowych a także pracowników Inspekcji Weterynaryjnej;
  • wykonywanie badań potwierdzających i badań odwoławczych;
  • zapewnienie wsparcia naukowego i technicznego dla właściwych organów administracji państwowej (ocena ryzyka).

Każdego roku Krajowe Laboratoria Referencyjne PIWet-PIB w Puławach uczestniczą w ponad 150 programach badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych organizowanych przez Laboratoria Referencyjne Unii Europejskiej i inne uprawnione do tego podmioty. Równocześnie Instytut sam przygotowuje i przeprowadza podobną liczbę badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych dla krajowych laboratoriów urzędowych.

Te przykłady aktywności referencyjnej wskazują jak istotnym elementem naszej pracy jest jakość i wiarygodność badań.

Jednocześnie każdego roku w laboratoriach PIWet-PIB wykonuje się łącznie ponad 250 tys. badań diagnostycznych w tym potwierdzających.

error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ

Copyright © 2017 - PIWet