O Nas
Dla Was

Prezentacja Instytutu -> Zadania statutowe i działalność

Zadania statutowe i działalność PIWet-PIB

Państwowy Instytut Weterynaryjny został powołany w 1945 roku jako jednostka badawczo-rozwojowa, nadzorowana przez ministra rolnictwa. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 21 października 2003 roku Instytut otrzymał z dniem 1 listopada 2003 roku status państwowego instytutu badawczego.

Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest prowadzenie i wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie ochrony zdrowia zwierząt, profilaktyki i diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt, w tym zoonoz, higieny i toksykologii żywności zwierzęcego pochodzenia, higieny pasz i ochrony środowiska. Instytut prowadzi także badania aplikacyjne i adaptacyjne przystosowujące wyniki badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki.

W związku z prowadzoną działalnością Instytut:

 • upowszechnia wyniki badań naukowych i prac rozwojowych;
 • wykonuje specjalistyczne badania diagnostyczne i analityczne oraz opracowuje opinie i ekspertyzy w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;
 • prowadzi badania monitoringowe zagrożenia zdrowia zwierząt i człowieka;
 • sprawuje funkcję krajowego laboratorium referencyjnego w odniesieniu do weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych;
 • prowadzi doradztwo dla organów administracji weterynaryjnej oraz lekarzy weterynarii:
 • udziela informacji naukowych i technicznych w zakresie swojej podstawowej działalności;
 • opracowuje analizy, oceny i ekspertyzy, w tym dotyczące stanu rozwoju nauki i techniki w zakresie nauk weterynaryjnych;
 • wytwarza w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi antygeny, surowice odpornościowe, surowice i preparaty diagnostyczne, podłoża mikrobiologiczne oraz inne odczynniki diagnostyczne;
 • prowadzi działalność wydawniczą związaną z wykonywanymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi;
 • prowadzi studia podyplomowe i doktoranckie związane z prowadzonymi przez instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi;
 • prowadzi szkolenia, w tym specjalizacyjne dla lekarzy weterynarii oraz kursy doszkalające.

Instytut może także prowadzić działalność w następującym zakresie:

 • sprzedaż wyrobów wytwarzanych w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi (antygeny, surowice odpornościowe, surowice i preparaty diagnostyczne, podłoża mikrobiologiczne oraz inne odczynniki diagnostyczne);
 • świadczenia usług zakwaterowania;
 • świadczenie usług dekontaminacji.

Ponadto Instytut jest krajowym ośrodkiem referencyjnym w zakresie sytuacji epidemiologicznej i monitorowania pozostałości ksenobiotyków w żywności pochodzenia zwierzęcego.

Presentation Institute -> Statute objective and activity

Statute objective and activity NVRI

THE NATIONAL VETERINARY RESEARCH INSTITUTE  was established in 1945 as a scientific institution of the Ministry of Agriculture and Rural Development. The major mission of the Institute is applied research in veterinary medicine, particularly concentrating on prophylaxis and diagnosis of infectious diseases, including zoonoses, and on hygiene and toxicology of food of animal origin. Additionally, the Institute runs postgraduate training and specialisation for veterinarians in the Veterinary Centre of Postgraduate Training, acts as the Reference Laboratory responsible for the diagnosis of animal infectious diseases and control of food of animal origin and feedstuffs, evaluates the quality of veterinary biologicals, participates in drug and vaccine licensing process and provides the expertise service for the Veterinary Administration.

Institute obiective is:

 • realize objective given by Council of Ministry for Institute in many years program,
 • conudct science research and development work in scope health protect and animal infection profilactic, animal food hygienist and toxicology and feedstuff as well as environment protect, all the work out, in laboratory scale , technology biopreparate make and diagnostic set, and as well accustom research results to practic in target:
  • improve diagnostic methode non-contagious infection, in especially catte and sheeps,
  • work out diagnostic methode biologist harmful factor as well as chemist for guarantee appropriate hygienist of animal food and feedstuff,
  • development research and diagnostic methode employ in Veterinary toxiclogy and farmacology,
  • supervise above biologist and chemist factors appear in pathology of reproduction and mammary gland,
  • draw up problems in scope pathophysiology of animals;
 • publisher research results realise on base every years program as wel as research, in form of books edition publishes, conferences, science conventions as well as cooperation in employ there research in practic;
 • make action in extent improve method science researech and developed work;
 • make specialist diagnostic research, monitoring and analytic research ;
 • postgraduate training in veterinary as well as conduct special training for veterinary dctors;
 • carry and give opinions standars in scope protect namimals health and public health;
 • take opinions to targetly carry laboratory research;
 • concerning supervision above departments of veterinary hygienist;
 • science consultancy for veterinary administration in animal hausbandry and animal production as well as for veterinary dctors;
 • offic control and rejestration assessment veterinary biologist preparates;
 • give scence , technic and ekonomy information;
 • make analize, assessment and opinion, science and technic development in scope Veterinary research,
 • realise another assignment give by supervise department.
Error was: