O Nas
Dla Was

Projekty krajowe

Projekty badań naukowych i prac rozwojowych finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

BIOSTRATEG "Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo"
I.Tytuł projektu:
Bezpieczeństwo i jakość żywności pochodzenia morskiego w aspekcie zagrożeń zoonotycznych i toksykologicznych: ocena ryzyka, monitoring i przeciwdziałanie. (SeaQual)

Projekt realizowany we współpracy z:
 • Morskim Instytutem Rybackim - Państwowym Instytutem Badawczym
 • A&A Biotechnology s.c.
 • Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
 • Szkuner sp. z o.o.

Kierownik projektu:
dr hab. Magdalena Maria Podolska (Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy)

Program Badań Stosowanych (PBS)
II.Tytuł projektu:
Preparat synbiotyczny do profilaktyki zdrowotnej zwierząt monogastrycznych i zapobiegania wystąpienia chorób bakteryjnych i zatruć wywołanych toksynami oraz poprawiającego bezpieczeństwo żywienia i wydajność chowu zwierząt.

Projekt realizowany we współpracy z:
 • Politechniką Łódzką; Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • JHJ Sp. z o.o
 • Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu; Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
 • Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie; Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Kierownik projektu:
dr hab. Katarzyna Śliżewska (Politechnika Łódzka)

Projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki (NCN)

W 2018 r. PIWet-PIB będzie realizował 19 projektów badawczych NCN (tytuł i kierownik projektu):

 • Etiologia złośliwych nowotworów skóry u psów w kontekście udziału genu p53 - A. Jasik
 • Inwazyjne gatunki żółwi jako źródło i wektor patogenów zwierząt i ludzi - D.Wasyl
 • Poszukiwanie biomarkerów umożliwiających wczesną ocenę rodzaju i stopnia nasilenia infekcji. Badania nad odpowiedzią ostrej fazy oraz patogenezą wybranych wirusowych, bakteryjnych i mieszanych zakażeń układu oddechowego u świń - M. Pomorska-Mól
 • Analiza porównawcza struktury populacji Campylobacter jejuni z łańcucha żywności drobiowej i od ludzi jako podstawa bazy danych dla epidemiologii molekularnej - J. Osek
 • Występowanie i charakterystyka genotypowa krajowych szczepów Coxiella burnetii w stadach krów mlecznych oraz możliwość transmisji gorączki Q drogą pokarmową - M. Szymańska-Czerwińska
 • Ocena zmienności genetycznej oraz patogenności wirusa grypy ptaków podtypu H9N2 u wybranych gatunków drobiu - E.Świętoń
 • Badania in simulacra nad rozkładem barwników azowych oraz identyfikacja ich kancerogennych metabolitów - M. Piątkowska
 • Biotransformacja i zanikanie pozostałości kwasu acetylosalicylowego i kwasu salicylowego w tkankach i jajach kur - E. Protasiuk
 • Badanie możliwości przechodzenia metronidazolu i oksytetracykliny do produktów pszczelich po eksperymentalnym podaniu pszczołom miodnym (Apis mellifera L.) i ich toksyczność ostra dla pszczół - K. Mitrowska
 • Badania nad charakterystyką genotypową izolatów Shewanella putrefaciens group pozyskanych od ryb słodkowodnych w Polsce - E. Paździor
 • Zmienność genetyczna populacji wirusa grypy ptaków w przebiegu eksperymentalnego zakażenia wpływ efektu "wąskiego gardła" na selekcję korzystnych mutacji - K. Śmietanka
 • Konstrukcja rekombinowanego szczepu wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV) przy użyciu techniki CRISPR/Cas9 oraz określenie jego właściwości biologicznych in vitro i na modelu świń - G. Woźniakowski
 • Charakterystyka właściwości biologicznych i molekularnych izolatów lentiwirusów małych przeżuwaczy powstałych w wyniku zakażeń międzygatunkowych - M. Olech
 • Wpływ mutacji w regionie LTR, genie tax oraz regionie kodującym miRNA wirusa enzootycznej białaczki bydła na poziom replikacji wirusa u zwierząt naturalnie zakażonych - A. Pluta
 • Biomarkery mikotoksyn u trzody chlewnej - P. Jedziniak
 • Interakcje mikotoksyn i antybiotyków w układzie pokarmowym i immunologicznym świni - badania in-vitro - P. Jedziniak
 • Badanie wpływu doksyniwalenolu na cytotoksyczność enrofloksacyny oraz ich jednoczesnego oddziaływania na rozwój ryb Danio rerio - L. Radko
 • Ocena patogenności wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 dla kaczek krzyżówek i mew srebrzystych -wpływ homo-i heterologicznej odpowiedzi immunologicznej na przebieg kliniczny, dynamikę replikacji oraz zmienność genetyczną wirusa - K. Śmietanka
 • Ocena narażenia na pozostałości rodentycydów hydroksykumarynowych w łańcuchu żywieniowym ptaków drapieżnych i padlinożernych - B. Sell

Bulletin

The Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy

The Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy publishes quarterly original articles on all aspects of veterinary science and related subjects, completed in the National Veterinary Research Institute and in other scientific centres.
Bulletin page

Error was: