O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego „Różne oblicza toksykologii” [2017-10-12 13:40:44]

W dniach 19-22 września 2017 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego „Różne oblicza toksykologii”. Organizatorami wydarzenia były: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego (ZG PTToks), Oddział Lubelski PTToks oraz PIWet-PIB. Konferencja została objęta patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Konferencję otworzyli, wygłaszając krótkie, powitalne wystąpienia: Zastępca Dyrektora ds. Naukowych prof. dr hab. Jacek Kuźmak, Przewodniczący Zarządu Głównego PTTox prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz oraz Przewodniczący Oddziału Lubelskiego PTToks dr hab. Piotr Jedziniak (obecny) i dr Bogumił Biernacki (ustępujący).  

Podczas uroczystego otwarcia Konferencji miało miejsce wręczenie Honorowego Członkostwa PTToks prof. dr. hab. Wojciechowi Wąsowiczowi. Laudację wygłosił prof. dr hab. Marcin Kamiński (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach).

Ponadto wręczone zostały nagrody ZG PTToks za prace naukowe opublikowane w latach 2015-2017, stanowiące istotny wkład w rozwój toksykologii:

dwie równorzędne nagrody Io:

  • dr hab. Piotr Adamowicz – za cykl 15 publikacji stanowiących podstawę pracy habilitacyjnej pt. Analiza toksykologiczna nowych substancji psychoaktywnych (NSP) i ocena ich toksycznego działania na organizm ludzki. –O. Krakowski PTToks
  • dr hab. Paweł Struciński - za cykl 8 publikacji stanowiących podstawę pracy habilitacyjnej pt. Ocena ryzyka jako narzędzie ochrony zdrowia społeczeństwa przed zagrożeniami związanymi z chemicznymi zanieczyszczeniami żywności – O. Warszawski PTToks

oraz nagroda IIo

  • Rafał Skowronek –  za pracę doktorską pt. Badanie mechanizmu ekspresji hormonozależnych cytochromów P450 w wątrobie szczura, w warunkach desensytyzacji przysadki mózgowej wywołanej podawaniem analogów gonadoliberyny – O. Śląski PTToks

Program naukowy konferencji obejmował:

  1. - wykład inauguracyjny wygłoszony przez Pana prof. dr hab. Marcina Waleriana   Kamińskiego : „Starzenie–przyczyny, mechanizmy, konsekwencje, perspektywy. Starzenie komórkowe jako podstawa starzenia ogólnoustrojowego”,

- trzy wykłady plenarne:

  •  „Narażenie na dioksyny i PCB poprzez konsumpcję żywności  pochodzenia zwierzęcego w Polsce”, wygłoszony przez prof. dr hab. Jadwigę Piskorską-Pliszczyńską (Państwowy Instytut Weterynaryjny - PIB, Puławy),
  •  „Od nanotechnologii do nanomedycyny”, wygłoszony przez prof. dr hab. Ireneusza Grudzińskiego (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa),
  • „Aktualne oblicze nowych substancji psychoaktywnych (NSP)”, wygłoszony przez dr hab. Marię Kałę (Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dr Sehna, Kraków);

- 44 wykłady wygłoszone w ramach sześciu sesji tematycznych:

• Mechanizmy toksyczności

• Toksykologia żywności

• Metody alternatywne i zasada 3R

• Toksykologia środowiska

• Metody analityczne w toksykologii

• Toksykologia kliniczna i toksykologia sądowa

Każdej sesji tematycznej towarzyszyły sesje plakatowe, na których zaprezentowano 82 prace. W konferencji uczestniczyło około 180 przedstawicieli uczelni wyższych i instytutów naukowych z całego kraju.

Komitet Naukowy Konferencji ocenił prezentacje doktorantów i młodych naukowców, przyznając dwie nagrody: za prezentację ustną „Działanie antygenotoksyczne  wyciągów z pędów Polyscias filicifolia hodowanych in vitro w teście bakteryjnym umu-test” pani mgr Ramonie Figat (Warszawski Uniwersytet Medyczny) oraz plakatową „Dioksyny i dl-PCB w środowisku i w tkankach zwierząt łownych” pani mgr Małgorzacie Warenik-Bany (PIWet-PIB, Puławy).

Konferencji towarzyszyły bezpłatne warsztaty zorganizowane przez sponsorów:

- firmę Spektrometria SCIEX: „Dodatkowy wymiar pewności identyfikacji przy pomocy LC-MS/MS”.

- firmy Phytronix i Bioanalytic: „Stwórzmy nowoczesne laboratorium – łatwe przygotowanie próbek i ich szybka analiza”,

- firmę RANDOX Toxicology: „Evidence MultiSTAT – testy narkotykowe zmieniły się na zawsze”

W trakcie Zjazdu odbył się Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa, w czasie którego wybrano nowe władze PTTox-u. Przewodniczącym Zarządu Głównego na nową kadencję został wybrany prof. dr hab. Ireneusz Grudziński.

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet