O Nas
Dla Was


Annual Meeting of The OMCL Network [2019-05-21 14:42:16]

W dniach 13 – 15 maja w Londynie odbyło się spotkanie laboratoriów OMCL sieci GEON - „ANNUAL MEETING OF THE OMCL NETWORK”, podsumowujące aktywność sieci w 2018 r. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy reprezentowany był przez prof. dr hab. Beatę Cuvelier oraz mgr Katarzynę Pasik. W trakcie spotkania przedstawiono między innymi sprawozdanie z działalności OMCL w PIWet-PIB, a także prezentację pt. „Batch release of IVMPs for poultry in Poland”. Zarówno sprawozdanie jak i prezentacja zostały dobrze odebrane przez uczestników spotkania. Zespół badawczy OMCL D – wścieklizna będzie jednym z wykonawców międzynarodowego projektu koordynowanego przez EDQM, poświęconego opracowaniu testu ELISA do badań inaktywowanych szczepionek przeciwko wściekliźnie zarówno dla ludzi jak i zwierząt.

Informacja nt. 50% kosztów uzyskania przychodu [2019-05-21 14:42:09]

W związku z pojawieniem się interpelacji poselskiej nr 31094 do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu wykonywania prac będących przedmiotem prawa autorskiego w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, poniżej przedstawiam link do strony Sejmu RP, która zawiera treść interpelacji oraz odpowiedź Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=F404C0EF011EDCB9C12583E000490111


W imieniu dyrekcji PIWet-PIB w Puławach Krzysztof Niemczuk

Spotkanie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego [2019-05-21 14:42:01]

16 maja br. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk oraz Pan prof. Michał Reichert spotkali się z Panem profesorem Andrzejem Stanisławkiem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Spotkanie odbyło się na zaproszenie Pana Ministra Stanisławka.

Przedmiotem rozmów była przede wszystkim aktualna sytuacja w instytutach badawczych w zakresie ich finansowania. W swojej wypowiedzi Dyrektor Instytutu podkreślił w sposób szczególny trzy aspekty:

 • 50 % koszty uzyskania przychodu dla pracowników instytutów badawczych; podkreślając istotność tego zagadnienia dla środowiska pracowników naukowych zatrudnionych w instytutach badawczych;
 • regulacje płacowe dla pracowników naukowych z instytutów badawczych, nad którymi pracuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z m. in. Radą Główną Instytutów Badawczych;
 • zmiana formy finansowania utrzymania i rozwoju potencjału badawczego, z dotychczasowej dotacji na subwencję i uwzględnienie naszego środowiska w bezpiecznym sposobie finansowania wynikającym z określonego rozporządzenia.

Rozmowy przebiegły z dużym zaangażowaniem eksperckim Pana Ministra. Ustalono, że kolejne spotkanie będzie bardzo pożądane przez obie strony.

Ponadto, Dyrektor Instytutu spotkał się również z Panem Ministrem Sebastianem Skuzą. Rozmowa dotyczyła spraw finansowych w związku z otrzymaną subwencją na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego PIWet-PIB.

 

errr

 

Piknik "Poznaj Dobrą Żywność" [2019-05-20 09:30:44]

11 maja br. na zaproszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk uczestniczył w pikniku „Poznaj Dobrą Żywność’, zorganizowanym pod hasłem przewodnim „Polska Smakuje”, który odbył się w Warszawie na Torze Wyścigów Konnych Służewiec. Piknik otworzył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Podczas pikniku wystawcy prezentowali produkty nie tylko oznaczone znakiem „Poznaj Dobrą Żywność”, ale także produkty lokalne, regionalne, tradycyjne i ekologiczne. Na torze stoiska przygotowały również organizacje, stowarzyszenia  i instytucje branżowe , naukowe oraz muzea rolnicze w Szreniawie i w Ciechanowcu. Podczas pikniku można było zapoznać się z bogatą ofertą wakacyjną gospodarstw agroturystycznych. Przewidziano również wiele atrakcji i konkursów dla dzieci.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opracownie własne

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Wizyta przedstawiciela Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Instytucie [2019-05-07 08:26:57]

W dniu 25 kwietnia br. naszą jednostkę odwiedził Radca Jiang Sudong, kierownik Wydziału Nauki, Technologii i Edukacji w Ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce wraz z II Sekretarzem, Panem Guo Dongbo. Radca Ambasady chciał zapoznać się z profilem działalności PIWet-PIB oraz prowadzoną współpracą naukową z Instytutem Weterynaryjnym z Lanzhou. W spotkaniu uczestniczyła także Pani Magdalena Józefecka, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MRiRW oraz Pani Agnieszka Witek z tego departamentu. Instytut reprezentował Dyrektor Krzysztof Niemczuk oraz jego zastępca, Mirosław Polak. W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy naukowi Instytutu w osobach: prof. Dariusz Bednarek, dr hab. Katarzyna Domańska-Blicharz, prof. nadzw., dr Katarzyna Dudek, mgr inż. Kinga Zaręba oraz dr Maciej Frant. Po zapoznaniu gości z profilem działalności Instytutu oraz współpracą naukową m.in. z Instytutem w Lanzhou, głos zabrał Radca Ambasady Jiang Sudong. Podkreślił istotność współpracy naukowej Instytutów z Puław i Lanzhou, wskazując na nowe możliwości prowadzenia wspólnych badań w oparciu o przygotowywane oraz istniejące programy wsparcia mobilności naukowców z obu krajów. Jednym z takich działań jest program „Talented Young Scientist” oferujący stypendia dla młodych naukowców spoza Chin, na okres 6-12 miesięcy, umożliwiające prowadzenie wspólnych badań u chińskiego partnera. Innym programem, realizowanym przez NCBiR jest polsko-chiński konkurs bilateralny, prowadzony wspólnie z Ministerstwem Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej (MOST). W ramach pierwszego konkursu, którego wyniki ogłoszono w lutym br., jednym z 9 preferowanych obszarów badawczych była tematyka dotycząca: food science and technology, including food processing technology and food safety. Na zakończenie wizyty goście zwiedzili laboratoria Instytutu.

errr

 

errr

 

Spotkanie naukowe PTNW [2019-04-30 13:21:33]

W dniu 9 kwietnia 2019 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach na zaproszenie Zarządu PTNW o/Puławy przebywała Pani Prof. dr hab. Beata Matyjaszek - Matuszek z Kliniki Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, która zaprezentowała wykład pt. „Leczenie otyłości – dzisiaj i jutro".  Podczas swojego wystąpienia Pani Profesor przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące epidemiologii otyłości u ludzi w Polsce, mechanizmy prowadzące do jej powstawania, a także farmakologiczne i operacyjne metody jej leczenia. Pani Profesor podkreśliła znaczenie prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej jako kluczowe czynniki, które zapobiegają otyłości i pozwalają utrzymać prawidłową masę ciała

Komunikat dyrekcji Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w przedmiocie przebiegu rokowań w ramach sporu zbiorowego w PIWET-PIB w Puławach [2019-04-30 10:59:52]

W związku z opublikowaną w mediach informacją o prowadzonym w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach sporze zbiorowym, niniejszym oświadczam, że w dniu 29 kwietnia 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie pracodawcy z przedstawicielami organizacji związkowych w ramach rozpoczętych w związku ze sporem rokowań.

Podczas przedmiotowego spotkania omówione zostały wszystkie postulaty reprezentującej interesy Pracowników Instytutu strony związkowej. Strony wymieniły merytoryczne argumenty odnośnie każdego z punktów sporu i zgodnie postanowiły kontynuować rokowania w dalszym terminie, wyrażając wolę osiągnięcia porozumienia.

W imieniu dyrekcji PIWet-PIB w Puławach

Krzysztof Niemczuk

Konferencja pt. „ASF i grypa ptaków – występowanie, zwalczanie, zasady zabezpieczania stad hodowlanych” [2019-04-01 11:40:18]

27 marca b.r. odbyła się w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach konferencja pt. „ASF i grypa ptaków – występowanie, zwalczanie, zasady zabezpieczania stad hodowlanych”, której adresatami byli nauczyciele ze szkół rolniczych, dla których organem nadzorującym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konferencję otworzył dr hab. Mirosław Paweł Polak prof. nadzw., z-ca dyrektora ds. współpracy i rozwoju, a słowo wstępne wygłosił Pan Robert Jakubik, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podczas konferencji wygłoszono następujące wykłady:

- prof. Grzegorz Woźniakowski z PIWet-PIB: „Afrykański pomór świń: epidemiologia, występowanie, zabezpieczenie stad hodowlanych”  

- lek. wet. Piotr Barszcz z Głównego Inspektoratu Weterynarii: „Sytuacja epizootyczna w Polsce i administracyjne metody zwalczania ASF”

- prof. Marian Flis z Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: „Narzędzia i mechanizmy ograniczenia populacji dzika jako skuteczna metoda zwalczania afrykańskiego pomoru świń”

- prof. Krzysztof Śmietanka z PIWet-PIB: „Grypa ptaków – aktualna sytuacja w Europie i Polsce oraz wybrane aspekty bioasekuracji”

Na zakończenie Dyrektor PIWet-PIB w Puławach prof. Krzysztof Niemczuk wraz z Panem Dyrektorem Robertem Jakubikiem podsumowali konferencję, podkreślając wagę zagrożeń, jakie dla Polski i Europy stanowi ASF i grypa ptaków, jednocześnie wskazali na działania jakie MRiRW wdraża aby im zapobiegać i przeciwdziałać oraz zaakcentowali na tym tle znaczenie szkół rolniczych w transferze wiedzy do hodowców i rolników. Następnie wręczyli uczestnikom zaświadczenia potwierdzające udział w konferencji a zarazem świadczące o podnoszeniu Ich kwalifikacji zawodowych.

errr

 

errr

 

errr

 

Spotkanie dotyczące projektów badawczych Horyzont 2020 [2019-04-01 09:28:29]

W dniu 28 marca br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało w swojej siedzibie konferencję z cyklu „Innowacyjne rozwiązania dla polskiego rolnictwa” pt.: „Program Horyzont 2020-badania i innowacje na rzecz rozwoju rolnictwa i biogospodarki”. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele 10 instytutów resortowych, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Krajowego Punktu Kontaktowego. Instytut reprezentowali: Krzysztof Niemczuk, Jacek Kuźmak oraz Mirosław Polak.

Spotkanie otworzył Pan dr Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w MRiRW, wskazując na wysoki wskaźnik sukcesu instytutów resortowych w stosunku do innych jednostek w Polsce w pozyskiwaniu funduszy unijnych w projektach H2020. Podkreślił jednocześnie konieczność wdrażania uzyskiwanych wyników badań naukowych w praktyce, celem pełnego wykorzystania potencjału prowadzonych badań. W pierwszym bloku tematycznym przedstawiciel KPK przedstawił udział polskich podmiotów w programie Horyzont 2020 w projektach z zakresu rolnictwa i biogospodarki. O ile wskaźnik sukcesu całego kraju w projektach H2020 wyniósł 14,07%, o tyle w przypadku jednostek nadzorowanych przez MRiRW osiągnął on wartość 22,1%. Nasz Instytut razem z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa znalazł się na pierwszym miejscu pod względem liczby otrzymanych projektów H2020 (6 grantów badawczych).

Z kolei w prezentacji Pani Justyny Cieślikowskiej, reprezentującej MRiRW, przedstawione zostały liczne działania podejmowane przez nasze Ministerstwo na rzecz zwiększenia udziału jednostek resortowych w programie H2020.

W drugim bloku tematycznym, instytuty resortowe przedstawiły realizowane projekty w ramach H2020 i wynikające z nich korzyści dla realizacji założeń Planu dla Wsi. W prezentacji naszego Instytutu, prof. Jacek Kuźmak omówił zakończone oraz aktualnie realizowane projekty H2020, złożone nowe wnioski grantowe oraz doświadczenia naszej jednostki z wdrażania ich wyników. W dyskusji panelowej na zakończenie konferencji z udziałem przedstawicieli 3 instytutów resortowych (w tym PIWet-PIB), przedstawiciela Centrum Doradztwa Rolniczego oraz KPK, omówiono możliwości i ograniczenia lepszego wykorzystania potencjału programów H2020 oraz programu Europa Horyzont  dla rozwoju rolnictwa i biogospodarki w Polsce.

Miłym akcentem spotkania było oficjalne wręczenie nagród i wyróżnień MRiRW za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych za 2018 r. Wśród pięciu zespołów autorskich wyróżnionych nagrodą Ministra znalazły się dwie prace z naszego Instytutu:

- „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego krajowego systemu teleinformatycznego zbierającego i gromadzącego dane dotyczące sprzedaży produktów leczniczych weterynaryjnych” zespołu autorskiego: dr inż. Marek Kukier, dr n. wet. Dorota Krasucka, dr n. wet. Bogumił Biernacki, mgr Agnieszka Nowakowska, mgr Ewa Łysiak, mgr Katarzyna Pasik, mgr Jakub Szumiło oraz :

- „Opracowanie efektywnego systemu monitorowania oraz ograniczania szerzenia się gorączki Q w populacji bydła w Polsce” zespołu autorskiego: dr hab. Monika Szymańska-Czerwińska, prof. nadzw., dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzw., dr Krzysztof Jażdżewski, lek. wet. Agnieszka Warda-Sporniak, lek. wet. Agnieszka Jodełko.

Ponadto, Dyrektor PIWet-PIB odebrał nagrodę za aktywny udział Instytutu w konkursach i dotychczasowe zdobywanie nagród w każdym konkursie.

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Debata na temat szkół doktorskich [2019-03-21 13:04:52]

Dwudziestego marca 2019 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyła się debata na temat szkół doktorskich. Debata, wspierana merytorycznie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Krajową Reprezentację Doktorantów, odbyła się w ramach NKN Forum, które stanowi przestrzeń dla środowiskowej dyskusji służącej omówieniu najpilniejszych i najistotniejszych kwestii wiążących się z wprowadzeniem ustawy 2.0. Ustawa z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) wprowadza szereg istotnych zmian w organizacji i zasadach funkcjonowania szkół wyższych, w tym w ramach kształcenia doktorantów. Instytut, na zaproszenie Pana Premiera Jarosława Gowina, reprezentował Dyrektor Krzysztof Niemczuk i zastępca, Mirosław Polak.  

Debatę otworzył prof. dr hab. Andrzej Tretyn, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Profesor Tretyn nawiązując do historii naukowej Torunia w żartobliwy sposób powiedział, że dzieło Mikołaja Kopernika jest ciągle cytowane, choć wg dzisiejszych standardów oceny bibliometrycznej, astronom ten nie zrobiłby kariery naukowej mając indeks Hirscha = 1. Podczas debaty zatytułowanej „Szkoły doktorskie” przedstawiciele podmiotów uprawnionych do tworzenia takich szkół (głównie uczelnie wyższe) oraz samorząd doktorantów prezentowali swoje doświadczenia, przemyślenia i pomysły dotyczące reguł funkcjonowania tych nowych w strukturach uczelni i instytutów ciał, wprowadzanych Ustawą 2.0. W trakcie wielu dyskusji panelowych i seminaryjnych uczestnicy debaty rozmawiali o rozwiązaniach strukturalnych i organizacyjnych, o planowanych programach kształcenia, o przyjętych zasadach rekrutacji oraz szczegółowych zapisach w regulaminach szkół doktorskich.

Jedynym przedstawicielem instytutów badawczych, zaproszonym do prezentacji w ramach sesji panelowych tej debaty był Dyrektor naszego Instytutu. W ramach seminarium dotyczącego wspólnych szkół doktorskich, prof. Krzysztof Niemczuk przedstawił doświadczenia naszej jednostki z funkcjonowania zintegrowanej szkoły doktoranckiej w ramach konsorcjum naukowego KNOW: „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”. Przedstawił on także wstępne założenia i plan powołania wspólnej szkoły doktorskiej we współpracy z innymi jednostkami bazując na dotychczasowych doświadczeniach ze środowiskowych studiów doktoranckich w ramach KNOW. Drugim prelegentem tego seminarium był prof. dr hab. Sławomir Cieślak, prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Łódzkiego, który szczegółowo omówił zapisy ustawy 2.0 w aspekcie wspólnych szkół doktorskich.

errr

 

errr

 

Agrotech Kielce 2019 [2019-03-19 08:37:02]

W Kielcach zakończyły się trwające od 15 do 17 marca największe targi techniki rolniczej w kraju AGROTECH. W ciągu 3 targowych dni przez hale wystawiennicze, w których zgromadzono najnowocześniejsze maszyny i urządzenia do produkcji rolnej oraz najnowsze technologie, przewinęło się, jak obliczyli organizatorzy, ponad 70 tysięcy osób. Tegoroczne targi z racji jubileuszu 25-lecia miały szczególną oprawę i charakter.

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach miał swoje stanowisko na wspólnym z innymi instytutami i instytucjami doradczymi stoisku „ Nauka i doradztwo rolnicze – praktyce”. W dniu otwarcia targów stoisko odwiedziła delegacja rządowa z Panią Wicepremier Beatą Szydło oraz Ministrem Rolnictwa Panem Janem Krzysztofem Ardanowskim.

errr

 

errr

 

Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce [2019-03-05 07:51:57]

Druga edycja Europejskiego Forum Rolnictwa odbyła się w dniach 1-2 marca br. w Jasionce k. Rzeszowa. Tematykę spotkania zdominowały rozmowy o wyzwaniach stojących przed branżą rolno-spożywczą w zakresie innowacji oraz tematyka efektywnej pomocy państwa w ich wprowadzaniu. Omawiano także przyszłość wspólnej polityki rolnej. W panelu „Wspólna Polityka Rolna UE w nowej perspektywie budżetowej” – wzięli udział Komisarz UE ds. rolnictwa i obszarów wiejskich – Phil Hogan oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  – Jan Krzysztof Ardanowski, a także przedstawiciele resortów rolnictwa, m.in. z Hiszpanii, Słowacji, Węgier oraz Czech. Z kolei w debacie „Innowacje w branży rolno-spożywczej” wystąpili: Jerzy Buzek – przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji, Wolfgang Burtscher – zastępca dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej, Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP oraz Adam Banaszak – członek zarządu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W sobotę, w dyskusji nt. polityki zrównoważonego rozwoju jako szansy dla wzrostu znaczenia obszarów wiejskich w Polsce wzięli udział m.in.: Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów RP, Phil Hogan – komisarz UE ds. rolnictwa i obszarów wiejskich oraz Pan Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz – prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. W tym roku po raz pierwszy w ramach Europejskiego Forum Rolniczego poruszono kwestie stanu i perspektyw rozwoju wymiany handlowej towarów i usług rolniczych z krajami pozaeuropejskimi. W dyskusji z udziałem ministra rolnictwa i rozwoju wsi wzięli udział przedstawiciele resortów rolnictwa z krajów afrykańskich i azjatyckich. Nasz Instytut podczas Forum reprezentował Dyrektor Krzysztof Niemczuk oraz Zastępca Dyrektora ds. Współpracy i Rozwoju, Mirosław Polak. Przygotowaniem oraz obsługą stoiska PIWet-PIB na forum zajęły się Panie z Biblioteki Naukowej: inż. Wiesława Drozdowska, Alina Turczyn oraz mgr Kinga Stateczna. Gośćmi naszego stoiska byli m.in. Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa, Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu oraz Artur Balazs, prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, jeden z głównych organizatorów tego forum.

errr

 

errr

 

Wizyta delegacji Ministerstwa Polityki Agrarnej i Żywności Ukrainy [2019-03-04 10:00:27]

28 lutego br. w Instytucie gościła delegacja ukraińska pod przewodnictwem Pani Oleny Kowalowej, Wiceminister Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy, reprezentującej odpowiednik naszego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W składzie siedmioosobowej delegacji byli również: Olena Hukałowa, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej – kierownik wydziału dwustronnej współpracy handlowo-gospodarczej; Taisa Szutenko, główny specjalista wydziału nasiennictwa Departamentu ds. polityki agrarnej i rolnictwa; Serhij Karasewycz, zastępca dyrektora ds. gospodarczych i finansowych Departamentu -  kierownik wydziału polityki podatkowej; Olha Szewczenko, kierownik urzędu  współpracy międzynarodowej Państwowej Służby ds. Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów; Ihor Hrynyk, Dyrektor Instytutu Sadownictwa Narodowej Akademii Nauk Agrarnych Ukrainy oraz Illia Krawcow, Pierwszy Sekretarz Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej. Instytut reprezentował Dyrektor Krzysztof Niemczuk oraz zastępca ds. współpracy i rozwoju, Mirosław Polak.  Goście zapoznali się z profilem działalności naukowej Instytutu oraz zwiedzili laboratoria oraz budynek wielofunkcyjny. Rozmowy dwustronne zdominował temat afrykańskiego pomoru świń. Pani Wiceminister Kowalowa interesowała się szczególnie sytuacją epizootyczną ASF w Polsce, pracami nad prototypem szczepionki prowadzonymi w Zakładzie Chorób Świń oraz zasadami kompartmentalizacji wg Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt, OIE.

[2019-02-28 09:08:17]

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 25.02.2019 r. w wieku 93 lat zmarła Pani dr Maria Tereszczuk, emerytowany wieloletni pracownik Instytutu Weterynarii - Zakładu Technologii i Kontroli Leków Weterynaryjnych a później Zakładu Mikrobiologii.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Lublinie, w Kościele przy cmentarzu przy ul. Lipowej 1 marca 2019 r. o godz. 13.00.

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy najszczerszego współczucia.

Dyrekcja i Pracownicy PIWET-PIB

Nadanie tytułu profesora Panu Arturowi Rzeżutce [2019-02-11 06:57:17]

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt poinformować, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  Pan Andrzej Duda, postanowieniem z dnia 8 stycznia 2019 r., nadał Panu Arturowi Rzeżutce tytuł naukowy profesora nauk weterynaryjnych.

Szanowny Panie Profesorze, w imieniu Pracowników Instytutu i własnym składam Panu serdeczne gratulacje.

Krzysztof Niemczuk

 

Konferencja pt. "Rynek produktów leczniczych weterynaryjnych w Polsce" [2019-01-16 09:07:26]

10 stycznia 2019 r., w Szkole Głównej Gospodarstwa Wielskiego w Warszawie odbyła się konferencja pt. Rynek produktów leczniczych weterynaryjnych w Polsce - teraźniejszość i spojrzenie w przyszłość. Organizatorem Konferencji było Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych. W trakcie sesji dotyczącej rejestracji produktów leczniczych Pani lek. wet. Agata Andrzejewska, wiceprezes ds. Produktów Leczniczych Weterynaryjnych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przedstawiła kwestie związane z nowym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów leczniczych weterynaryjnych, a reprezentująca Główny Inspektorat Weterynarii lek. wet. Marta Koncewicz-Jarząb – wybrane aspekty nadzoru prowadzonego przez Inspekcję Weterynaryjną nad obrotem i stosowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych. Przedstawiono również kwestie zgłaszania działań niepożądanych i zasadę „kaskady” w lecznictwie weterynaryjnym. W trakcie kolejnej sesji przedstawiono zagadnienie występowania i zwalczania lekooporności pasożytów przeżuwaczy w Europie (dr Johannes Charlier, Kreavet, Chair Cost Action COMBAR) i Polsce (lek. wet. Marcin Mickiewicz, SGGW). W trakcie 3. sesji poświęconej badaniom nad antybiotykoopornością bakterii dr hab. Magdalena Rzewuska (SGGW) zaprezentowała zagadnienie zakażeń zwierząt towarzyszących bakteriami wieloopornymi, a przedstawiciele PIWet-PIB omówili występowanie lekooporności w akwakulturze (dr Agnieszka Pękala-Safińska), patogenów świń (dr Artur Jabłoński), wyniki urzędowego monitoringu oporności Salmonella i E. coli (dr hab. Dariusz Wasyl, prof. nadzw.) ioraz Campylobacter (dr hab. Kinga Wieczorek, prof. nadzw.), a także oporności bakterii kolistynę (dr Magdalena Zając).

errr

 

Nowa odsłona cennika [2018-12-20 10:03:08]

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej wersji cennika umieszczonej na naszej stronie.

Cennik

Po wyszukaniu i kliknięciu na interesującą nas pozycję cennika uzyskamy takie dodatkowe informacje jak:

 • termin wykonania badań,
 • zakres zastosowań danej metodyki,
 • informacje odnośnie materiału do badań (ilość, sposób zabezpieczenia itp.),
 • dane kontaktowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje.

Wizyta pracowników Zakładu Chorób Bydła i Owiec PIWet-PIB w Lanzhou Veterinary Research Institute [2018-12-19 09:20:47]

Na zaproszenie prof. Jie Zhang i prof. Yuefeng Chu w dniach 18-23. 11. 2018 r. delegacja z Zakładu Chorób Bydła i Owiec PIWet-PIB w Puławach w osobie prof. dr. hab. Dariusza Bednarka oraz dr Katarzyny Dudek odbyła wizytę w Chińskiej Republice Ludowej, w Lanzhou Veterinary Research Institute (LVRI), Chinese Academy of Agricultural Sciences. Celem wyjazdu było nawiązanie współpracy naukowo-technicznej między PIWet-PIB a LVRI w ramach międzynarodowego projektu pt. „Cell-mediated immunity of calves challenged with Mycoplasma bovis”, przyznanego decyzją naszego MNiSW oraz Ministra Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej. Koordynatorem projektu ze strony polskiej jest dr Katarzyna Dudek, natomiast stronę chińską reprezentuje prof. Yuefeng Chu (Department of Animal Infectious Diseases LVRI CAAS). Pozostali członkowie zespołu badawczego ze strony polskiej to prof. dr hab. Dariusz Bednarek oraz dr Ewelina Szacawa. W czasie spotkania zapoznano się ze strukturą oraz kierunkami badawczymi LVRI, a także aktualnymi metodami stosowanymi w diagnostyce i kontroli zakażeń Mycoplasma bovis u bydła. Ponadto uczestniczono w prezentacjach i dyskusjach nad wstępnymi wynikami badań zespołu mykoplazmowego LVRI kierowanego przez prof. Yuefeng Chu. Prezentacje te dotyczyły zagadnień związanych z eksperymentalnymi zakażeniami M. bovis oraz badaniami nad opracowaniem szczepionki przeciwko tym zakażeniom. W ramach spotkania dr Katarzyna Dudek zaprezentowała wyniki badań w formie wystąpienia pt. „Epizootic situation of Mycoplasma bovis infections in cattle and studies on their control in Poland”, które spotkało się z pozytywnym odbiorem oraz dużym zainteresowaniem ze strony pracowników naukowych LVRI. Końcowym efektem spotkania było podjęcie rozmów na temat realizacji ww. projektu, a także przyszłych kierunków współpracy między Instytutami w zakresie diagnostyki i kontroli zakażeń mykoplazmowych u przeżuwaczy. Ze strony chińskiej wizyta delegacji pracowników PIWet-PIB była finansowana ze środków projektu badawczego “Development of the Platform for Diagnosis of the main animal diseases” w ramach współpracy polsko-chińskiej, którego koordynatorem jest prof. Jie Zhang.

errr

 

errr

 

Narodowa Wystawa Rolnicza [2018-12-06 08:54:14]

W dniach 30 listopada – 02 grudnia br. odbywa się Narodowa Wystawa Rolnicza. Jest to święto polskiej wsi i polskiego rolnictwa organizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wystawa odbywa się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

W wystawie uczestniczy delegacja PIWet-PIB, której przewodniczy Dyrektor Instytutu prof. Krzysztof Niemczuk. Niezwykłym wyróżnieniem dla PIWet-PIB jest odwiedzenie naszego stoiska przez Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

 

errr

 

errr

 

errr

 

Narodowa Wystawa Rolnicza w Poznaniu – stoisko PIWet-PIB [2018-12-06 08:54:05]

W niedzielę 2 grudnia br. w Poznaniu zakończyła się trwająca od 30 listopada Narodowa Wystawa Rolnicza, zorganizowana z inicjatywy Ministra Rolnictwa, Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Wystawa uświetniła obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, przedstawiając przemiany jakie dokonały się  w rolnictwie i na polskiej wsi.

W wystawie uczestniczyło około 200 wystawców wśród, których był także nasz Instytut. Nasze stoisko prezentowało dorobek i nowe kierunki działania Instytutu, w tym zagadnienia związane z Planem dla Wsi w aspekcie polskiej zdrowej żywności, polskich pasz, rolnictwa na terenach górskich oraz walki z ASF. W ramach tematu „Zdrowe zwierzę to bezpieczna żywność” zaprosiliśmy na nasze stoisko wszystkich zainteresowanych tą problematyką.

Zorganizowaliśmy prezentacje na żywo preparatów zawierających patogeny zwierząt (bakterie i wirusy) z wizualizacją w mikroskopie świetlnym oraz pokazywaliśmy jak wygląda materiał genetyczny wirusa, czyli jego DNA w żelu agarozowym (prezentacja nanoszenie próbek, migracja DNA w żelu, wizualizacja w świetne UV). Prezentacje połączone były z konkursami plastycznymi pt.: „Moje wyobrażenie wirusów i bakterii” oraz „Jak wyobrażam sobie pracę w laboratorium badawczym”. Nasze pokazy wzbudziły duże zainteresowanie zarówno wśród dzieci, młodzieży szkolnej, studentów oraz grup zorganizowanych typu babcia-wnuczek. Osoby biorące udział w pokazach otrzymywały drobne upominki, a uczestnicy konkursów nagrody.  Poniżej fotorelacja z wystawy.

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi [2018-12-06 08:53:04]

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jan Krzysztof Ardanowski, za osiągnięcia w zakresie postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynków rolnych, uhonorował dyplomami i nagrodami następujące zespoły autorskie:

1) dr inż. Marek Kukier, dr n. wet. Dorota Krasucka, dr n. wet. Bogumił Biernacki, mgr Agnieszka Nowakowska, mgr Ewa Łysiak, mgr Katarzyna Pasik, mgr Jakub Szumiło, za pracę pt. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego krajowego systemu teleinformatycznego zbierającego i gromadzącego dane dotyczące sprzedaży produktów leczniczych weterynaryjnych”;

2) dr hab. Monika Szymańska-Czerwińska, prof. nadzw., dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzw., dr Krzysztof Jażdżewski, lek. wet. Agnieszka Warda-Sporniak, dr n. wet. Agnieszka Jodełko, za pracę pt. „Opracowanie efektywnego systemu monitorowania oraz ograniczania szerzenia się gorączki Q w populacji bydła w Polsce”.

Innowacje dla rolnictwa [2018-11-30 07:36:39]

28 listopada br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Innowacyjne rozwiązania dla polskiego rolnictwa”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele praktyki rolniczej, doradztwa, nauki, otoczenia gospodarczego i administracji. Zaprezentowano osiem projektów, realizowanych z udziałem instytucji resortu rolnictwa. Były to projekty wybrane do finansowania w I konkursie otwartym w ramach strategicznego programu badań i prac rozwojowych pn. „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków - GOSPOSTRATEG”, w których w roli lidera lub członka konsorcjum biorą udział instytucje resortu rolnictwa.

Podczas konferencji Instytut reprezentował Dyrektor, dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzw. oraz prof. Krzysztof Kwiatek, kierownik Zakładu Higieny Pasz. Obecność tego ostatniego związana była z prezentacją projektu OWADY pn. „Opracowanie strategii wykorzystania alternatywnych źródeł białka owadów w żywieniu zwierząt umożliwiającej rozwój jego produkcji na terytorium RP”, w którym jedynym z konsorcjantów są pracownicy zakładu prof. Kwiatka. Obecny na konferencji Minister Rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił konieczność wzrostu tempa wdrażania efektów badań naukowych do praktyki oraz opracowania odpowiednich mechanizmów tego procesu. Podkreślił jednocześnie istotność przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi instytutami i instytucjami, zwracając uwagę na zbyt niski poziom współpracy jednostek naukowych. Z kolei podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę, że program GOSPOSTRATEG, wdrażany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,  jest ukierunkowany na wyzwania rozwojowe zdefiniowane w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a jego głównym założeniem jest wykorzystanie rezultatów badań na rzecz kształtowania krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Jak podkreślił wiceminister Zarudzki, projekty te nie tylko wspierają Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju, ale są także zgodne z priorytetami Planu dla Wsi. Przedstawione na konferencji projekty dotyczyły zróżnicowanych zagadnień obejmujących: ubezpieczenia rolnicze, alternatywne źródła białka paszowego, system wspomagania decyzji w zakresie optymalizacji nawożenia, ulepszenia w kontroli fitosanitarnej, nowe instrumenty sprzedaży na rynku rolnym, gospodarstwa opiekuńcze, system zarządzania zasobami genowymi roślin użytkowych i ograniczenia marnowania żywności.

Źródło zdjęć: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

errr

 

errr

 

errr

 

Wizyta Pana Ministra Sebastiana Skuzy [2018-11-27 09:26:16]

26 listopada 2018r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, na zaproszenie dyrektora Instytutu, prof. Krzysztofa Niemczuka, przebywał Pan profesor Sebastian Skuza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem spotkania było zapoznanie Pana Ministra z działalnością PIWet-PIB w Puławach, przede wszystkim w zakresie krajowych laboratoriów referencyjnych, tematyki i istotności programu wieloletniego realizowanego w PIWet-PIB, także pod kątem wpisania się Instytutu w Strategię określoną w Planie dla Wsi. Dyrektor Niemczuk przedstawił ponadto Panu Ministrowi zasady wynagradzania pracowników naukowych, zwracając szczególną uwagę na promotywacyjny system dodatkowych wynagrodzeń personelu Instytutu zaangażowanego w prowadzenie badań naukowych.

Bardzo istotną częścią wizyty było zaprezentowanie przez Pana Ministra Skuzę poglądów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na finansowanie utrzymania potencjału badawczego w instytutach badawczych z nową rolą subwencjonowania finansowania tego obszaru jak również zasad, w oparciu o które będzie prowadzona najbliższa parametryzacja podmiotów naukowych, w tym instytutów badawczych.

errr

 

errr

 

Narodowa Wystawa Rolnicza [2018-11-16 07:17:35]

Z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, w dniach 30 listopada – 2 grudnia 2018 roku odbędzie się w Poznaniu Narodowa Wystawa Rolnicza. Uświetni ona obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Celem Wystawy jest pokazanie aktualnego oblicza polskiej wsi i jak zmieniała się ona na przestrzeni lat. Narodowa Wystawa Rolnicza będzie przedstawiać koncepcję współczesnej wsi charakteryzującą się: nowoczesnością, wielowarstwowością i szybkim rozwojem. Wydarzenie to będzie także okazją do zaprezentowania historii i tradycji polskiej wsi oraz obszarów wiejskich.

Więcej szczegółów na stronie: http://www.narodowawystawarolnicza.pl.

errr

 

Wizyta Pana Ministra Ryszarda Zarudzkiego w PIWet-PIB [2018-11-07 14:55:05]

06 listopada br. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach gościł Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Ryszarda Zarudzkiego. Celem wizyty Pana Ministra było omówienie Planu dla Wsi oraz działań podejmowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, Krajowego Planu Strategicznego oraz Paktu dla Wsi, w tym zadań instytutów badawczych w związku z priorytetowym programem Ministerstwa.

Podczas spotkania Pan Ryszard Zarudzki omówił szczegółowo cele zawarte w Planie dla Wsi, https://www.gov.pl/web/rolnictwo/plan-dla-wsi-ochrona-wsparcie-i-rozwoj-polskiego-rolnictwa. Ponadto, Pan Minister przedstawił uzyskane dotychczas, wymierne efekty realizacji tego programu. PIWet-PIB w Puławach włączył się aktywnie w opracowanie zadań badawczych zgodnie z założeniami Programu Dla Wsi, a zaproponowane tematy zostały przedstawione podczas wczorajszego spotkania. Są to propozycje obejmujące zarówno zadania nowe jak i będące rozwinięciem prowadzonych badań w Instytucie z ukierunkowaniem na zakres tematyczny Planu Dla Wsi w obszarach: zdrowej polskiej żywności, wsparcia rolnictwa na terenach górskich, polskich pasz oraz walki z ASF.

Z dużą aprobatą Pan Minister Zarudzki przyjął działania PIWet-PIB w tym zakresie, podkreślając, że jesteśmy pierwszym Instytutem, który w tak konkretny sposób  odpowiada na oczekiwania zawarte w Planie.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

              opracowanie własnie

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Wręczenie dyplomów doktora i doktora habilitowanego [2018-11-06 11:20:34]

26 października odbyło się 183. posiedzenie Rady Naukowej PIWet-PIB, w którym po raz pierwszy uczestniczyli nowi członkowie Rady, powołani przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Pan Szymon Giżyński – Sekretarz Stanu w MRiRW oraz Pani Magdalena Zasępa – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii.

Uroczystym momentem posiedzenia było wręczenie dyplomów doktora i doktora habilitowanego osobom, które w ostatnim czasie uzyskały stopnie naukowe.

Dyplomy doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych dr hab. Monice Szymańskiej-Czerwińskiej, dr hab. Krystynie Pohoreckiej i dr. hab. Jackowi Karamonowi wręczyli przewodniczący RN prof. dr hab. Andrzej Koncicki oraz dyrektor Instytutu dr hab. Krzysztof. Niemczuk, prof. nadzw.

Dyplomy doktora nauk weterynaryjnych po złożeniu ślubowania otrzymali z rąk promotorów: dr Magdalena Łopatek, dr Anna Pikuła, dr Anna Jacukowicz, dr Iwona Kozyra, dr Ewa Kwit, dr Tomasz Kiljanek, dr Małgorzata Warenik-Bany oraz dr Olimpia Kursa.

W imieniu doktorów i doktorów habilitowanych, którzy otrzymali dyplomy, głos zabrała dr hab. Monika Szymańska-Czerwińska, prof. nadzw., składając podziękowania dyrekcji Instytutu, Radzie Naukowej oraz promotorom.

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Wizyta Głównego Inspektora Sanitarnego w PIWet – PIB [2018-11-02 11:34:31]

W ślad za wizytą Głównego Inspektora Sanitarnego, Pana Ministra Jarosława Pinkasa, poniżej zamieszczamy podziękowanie wystosowane przez Pana Ministra.

errr

 

Spotkanie naukowe PTNW [2018-10-29 12:59:33]

W dniu 19 października 2018 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach na zaproszenie Zarządu PTNW o/Puławy przebywała Pani Prof. dr hab. Magdalena Chrościńska-Krawczyk z Kliniki Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, która zaprezentowała wykład pt. „Zastosowanie mezenchymalnych komórek macierzystych w neurologii".  Podczas swojego wystąpienia Pani Profesor przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące rodzajów komórek macierzystych i ich zdolności do różnicowania się w komórki określonych tkanek oraz sposoby pozyskiwania komórek. W dalszej części wykładu uczestnicy zapoznali się z możliwościami wykorzystania komórek macierzystych w leczeniu schorzeń i zaburzeń neurologicznych jak stwardnienie zanikowe boczne, rdzeniowy zanik mięśni, mózgowe porażenie dziecięce i przepuklina oponowo-rdzeniowa. Pani Profesor podkreśliła znaczenie i skuteczność stosowania komórek macierzystych w leczeniu uzupełniającym pacjentów neurologicznych, dzięki którym poprawia się funkcja motoryczna i ogólny stan chorego.

Wizyta Głównego Inspektora Sanitarnego w Instytucie [2018-10-25 14:46:24]

23 października br. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach gościł Głównego Inspektora Sanitarnego Pana Jarosława Pinkasa. Podczas spotkania PIWet-PIB reprezentował prof. Krzysztof Niemczuk.

Celem wizyty było określenie i doprecyzowanie możliwości współpracy pomiędzy jednostkami, jak również zapoznanie się z działalnością krajowych laboratoriów referencyjnych zlokalizowanych w Instytucie.

Spotkanie w Głównym Inspektoracie Sanitarnym [2018-10-25 11:03:17]

16 października br. prof. Krzysztof Niemczuk wziął udział w naradzie Głównego Inspektora Sanitarnego i Głównego Lekarza Weterynarii z Państwowymi Wojewódzkimi Inspektorami Sanitarnymi i Wojewódzkimi Lekarzami Weterynarii z udziałem Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie zdrowia publicznego. Spotkanie odbyło się w siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Podczas narady zostało podpisane Porozumienie ramowe pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym i Głównym Lekarzem Weterynarii w sprawie współpracy i współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organów Inspekcji Weterynaryjnej. Ponadto, spotkanie poświęcone było tematyce dotyczącej między innymi najważniejszych priorytetów w obszarze zdrowia publicznego, jak również funkcjonalnej współpracy pomiędzy Państwową Inspekcją Sanitarną i Inspekcją Weterynaryjną.

Spotkanie z Głównym Inspektorem Sanitarnym [2018-10-15 13:18:00]

11 października br. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk oraz Główny Lekarz Weterynarii  dr Paweł Niemczuk wzięli udział w spotkaniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym Panem Jarosławem Pinkasem. Celem spotkania było określenie i doprecyzowanie możliwości współpracy pomiędzy jednostkami.

Podczas spotkania Dyrektor Instytutu złożył na ręce Pana Ministra Pinkasa zaproszenie do odwiedzenia krajowych laboratoriów referencyjnych zlokalizowanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach.

Źródło zdjęcia: Główny Inspektorat Sanitarny

errr

 

Konferencja pt. „Zakaźne zapalenie oskrzeli kur-ogólnoświatowy problem w przemyśle drobiarskim” [2018-10-03 07:38:56]

W dniach 28-29 września 2018 r., pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym-Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa z zakresu awiopatologii zatytułowana „Zakaźne zapalenie oskrzeli kur-ogólnoświatowy problem w przemyśle drobiarskim”. Organizatorem Konferencji był Zakład Chorób Drobiu PIWet-PIB. W Konferencji wzięło udział około 190 osób, głównie lekarze weterynarii – specjaliści chorób drobiu. Podczas Konferencji prezentowano najnowsze informacje dot. epidemiologii zakaźnego zapalenia oskrzeli w kraju i na świecie, postępów w diagnostyce, stosowanych programów immunoprofilaktyki i uzyskiwanej protekcji. Poruszono także tematykę zakażeń innymi koronawirusami ptaków. Szeroka tematyka Konferencji była zaprezentowana w formie 18 wykładów plenarnych, które wygłosili wybitni specjaliści zagraniczni: dr Sjaak de Wit  (GD Animal Health, Deventer, Holandia), dr Mattia Cecchinato (MAPS, Padwa, Włochy), dr Vladimir Savic (CVI, Zagrzeb, Chorwacja), dr Aurora Romero Tejeda (X-Ovo, Wielka Brytania), dr Rik Koopman (MSD, Holandia), dr Tal Even-Chen (Phibro Animal Health, Izrael) i dr Swaantje Rönchen (Anicon, Niemcy), a także krajowi: prof. Piotr Szeleszczuk (SGGW, Warszawa) oraz dr Marcin Śmiałek (UWM, Olsztyn). Ponadto referaty wygłosili pracownicy PIWet-PIB w Puławach: dr hab. Katarzyna Domańska-Blicharz, prof. nadzw., dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. nadzw. oraz mgr Justyna Miłek.  

 

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

95-lecie Instytutu w Charkowie [2018-09-24 09:42:05]

W dniach 16-17 września br. przedstawiciele Instytutu w osobach prof. Jacka Kuźmaka, zastępcy dyrektora ds. naukowych oraz dra hab. Mirosława Polaka, zastępcy dyrektora ds. współpracy i rozwoju, wzięli udział w obchodach 95-lecia powstania Państwowego Centrum Naukowego, Instytutu Eksperymentalnej i Klinicznej Medycyny Weterynaryjnej (NSC „IECVM”) w Charkowie. W imieniu Dyrekcji oraz pracowników naszego Instytutu, na ręce prof. Borysa Stiegny, Dyrektora jednostki w Charkowie, złożono list gratulacyjny.

Państwowe Centrum Naukowe "Instytut Eksperymentalnej i Klinicznej Medycyny Weterynaryjnej" jest wiodącą jednostką weterynaryjną Ukraińskiej Narodowej Akademii Nauk Rolniczych. Działalność naukowa oraz wdrażanie innowacji przez Instytut w Charkowie koncentrują się na skutecznej kontroli chorób zwierząt gospodarskich, a także na kontroli bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. NSC "IECVM" ściśle współpracuje z Ukraińską Państwową Służbą ds. Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów, Ministerstwem Rolnictwa, Ministerstwem Zdrowia i innymi centralnymi agencjami rządowymi. Współpraca międzynarodowa, a także przyspieszenia integracji Ukrainy ze strukturami europejskich i światowych jednostek w obszarze nauk rolniczych jest jednym z priorytetów jubilata.

Obchody 95-lecia Instytutu z Charkowa połączone były z międzynarodową konferencją naukową pt.: “Biological safety and control of transboundary emergent animal diseases”, gdzie wykład nt. atypowego BSE w Polsce wygłosił dr hab. Mirosław Polak.

errr

 

errr

 

Podziękowanie za udział w Krajowej Wystawie Rolniczej oraz Dożynkach Jasnogórskich [2018-09-24 08:15:49]

W nawiązaniu do organizowanych w dniach 1–2 września br. Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich oraz XXVII Krajowej Wystawy Rolniczej, Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pan Marek Dziubek złożył na ręce Dyrektora PIWet-PIB prof. Krzysztofa Niemczuka podziękowanie za udział Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w tych wydarzeniach.

errr

 

Warsztaty the Animal/Plant Health Joint Criminal-Epidemiological Investigations Course [2018-09-21 08:47:54]

W dniach 19–20 września 2018 r w Warszawie w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii odbyły się, zorganizowane z inicjatywy Ambasady USA przez Federal Bureau of Investigation (FBI) i U.S. Department of Agriculture (USDA) przy wsparciu polskiego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, warsztaty The Animal/Plant Health Joint Criminal – Epidemiological Investigations Course. Zorganizowanie po raz pierwszy w historii FBI takich warsztatów poza USA stanowi niewątpliwe wyróżnienie dla naszego kraju oraz dla wszystkich osób uczestniczących w tym spotkaniu.

Podczas dwóch dni obrad eksperci ochrony zdrowia, rolnictwa, weterynarii, zdrowia publicznego przedstawiali referaty dotyczące aktualnych problemów związanych z agroterroryzmem, bioterroryzmem, problemami diagnostycznymi oraz procedurami stosowanymi  w dochodzeniach epizootycznych.

W uroczystości otwarcia uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Rafał Romanowski, który podkreślił, że konferencja poświęcona zagadnieniom bio- i agroterroryzmu wzbogaca polsko-amerykańską współpracę w dziedzinie rolnictwa o nowy aspekt. Minister zaznaczył jednocześnie, że omawiane zagadnienia stanowią okazję do podniesienia świadomości, a co się z tym wiąże gotowości do zapobiegania i reagowania na tego typu zagrożenia.

Podczas warsztatów priorytetowe zagadnienia zostały omówione przez przedstawicieli FBI i inspekcji weterynaryjnej Stanów Zjednoczonych. Do udziału zostali zaproszeni także eksperci z krajów Bałtyckich, Rumunii, Bułgarii i Czech.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że poza prelegentami z USA, wykłady przygotowało i wygłosiło również pięcioro prelegentów z Polski, reprezentujących Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. 

 1. Prof. Grzegorz Woźniakowski: „African Swine Fever as an economic threat”;
 2. Prof. Marcin Weiner: „Animal Brucellosis and Tularemia as a potential Danger for Humans”;
 3. Prof. Krzysztof Śmietanka: „Dual-use Research on Avian Influenza: Is There a Cause for Concern?”
 4. Prof. Monika Szymańska-Czerwińska, prof. Krzysztof Niemczuk: „Coxiella burnetii as a Threat to Humans”.

Organizatorzy spotkania wielokrotnie podkreślali życzliwość i wsparcie polskiego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwestii współpracy i organizacji tego spotkania. Obecni podczas warsztatów przedstawiciele FBI oraz dr Piotr Ruciński, Starszy Specjalista ds. Rolnych z Ambasady Amerykańskiej  w Warszawie zadeklarowali chęć odwiedzenia PIWet-PIB w Puławach, celem nawiązania dalszej eksperckiej współpracy.

Źródło:                                                                                     

https://www.gov.pl/rolnictwo/o-agroterroryzmie-z-ekspertami-fbi

Opracowanie własne

errr

 

errr

 

Konferencja pn. „Rośliny włókniste i zielarskie w innowacyjnej gospodarce” [2018-09-20 13:28:56]

19 września br. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk uczestniczył w konferencji pn. „Rośliny włókniste i zielarskie w innowacyjnej gospodarce”, zorganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNiRZ).

Celem konferencji było przybliżenie osiągnięć IWNiRZ w zakresie innowacji
w biogospodarce, a w szczególności przekazanie przedstawicielom praktyki gospodarczej, doradztwa rolniczego oraz administracji, informacji o możliwościach wykorzystania w praktyce innowacyjnych rozwiązań wypracowanych przez Instytut.

Spotkanie otworzył i powitał uczestników Podsekretarz Stanu Pan Ryszard Zarudzki. Następnie głos zabrali Dyrektor Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Pani dr hab. Małgorzata Zimniewska, a także Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jan Krzysztof Ardanowski. Pan Minister w swoim wystąpieniu podkreślił, jak ważne i konieczne jest realizowanie przez instytuty podległe Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi badań o charakterze aplikacyjnym dla rolnictwa.

Źródło: https://www.gov.pl/rolnictwo/rosliny-wlokniste-i-zielarskie-w-innowacyjnej-gospodarce

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Powołanie do Rady Sanitarno-Epizootycznej [2018-09-19 11:17:14]

30 sierpnia br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jan Krzysztof Ardanowski powołał prof. Krzysztofa Niemczuka oraz prof. Krzysztofa Śmietankę na członków Rady Sanitarno-Epizootycznej.

Rada Sanitarno-Epizootyczna jest organem doradczo-opiniodawczym Głównego Lekarza Weterynarii.

errr

 

errr

 

Dożynki Prezydenckie 2018 [2018-09-17 14:13:58]

16 września br., na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, prof. Krzysztof Niemczuk wziął udział w Dożynkach Prezydenckich 2018. Uroczystości odbywały się w Spale, w centrum miasta oraz na terenie Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich.

Głównym punktem programu Dożynek był Ceremoniał Dożynkowy. Podczas uroczystości Pan Prezydent, przywołując historię oraz odnosząc się do współczesności, podziękował rolnikom za ich trud i pracę, jak również podkreślił, że polskie rolnictwo jest doceniane m.in.. poprzez fakt, w jaki sposób oceniana jest polska bezpieczna żywność na rynkach, na które jest eksportowana. Wymienił również zasługi i złożył podziękowania na ręce obecnego na uroczystościach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Podczas swojego wystąpienia, Pan Jan Krzysztof Ardanowski podziękował wszystkim rolnikom za ich tegoroczny trud. Podkreślił, że w tym roku warunki pogodowe były bardzo trudne. Susza wystąpiła na znacznym obszarze Polski. Szef resortu rolnictwa zapewnił, że rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały wskutek tegorocznej suszy nie zostaną bez pomocy.

Pan Minister podkreślił, że rolnictwo to jeden z najważniejszych działów gospodarki, od którego również zależy suwerenność kraju. Poinformował także o wzroście wartość eksportu polskich produktów rolno-spożywczych.

Źródło: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-krajowe/art,301,wielkie-swieto-plonow-w-spale---dozynki-prezydenckie.html

https://www.gov.pl/rolnictwo/dozynki-prezydenckie-w-spale

 

 

Międzynarodowa Konferencja FoodMicro 2018 w Berlinie [2018-09-17 11:45:26]

W dniach 03-06.09.2018r. odbyła się XXVI międzynarodowa konferencja FoodMicro pod hasłem: ”Biodiversity of Foodborne Microbes”. Miejscem spotkania był Wolny Uniwersytet Berliński.
W Konferencji udział wzięło 430 uczestników z 57 krajów, którzy przedstawili wyniki swoich badań w obszarze mikrobiologii żywności. Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy reprezentowany był przez prof. dr hab. Jacka Oska, dr hab. Jolantę G. Rolę, prof. nadzw., dr hab. Kingę Wieczorek, prof. nadzw. z Zakładu Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego oraz mgr Ewelinę Bigoraj i dr hab. Artura Rzeżutkę, prof. nadzw. z Zakładu Wirusologii Żywności i Środowiska. Pracownicy PIWet-PIB przedstawili 8 doniesień w postaci posterów. Dużym wyróżnieniem było przyznanie przez Międzynarodowy Komitet ds. Mikrobiologii i Higieny Żywności (ICFMH) oraz Międzynarodową Unię Towarzystw Mikrobiologicznych (IUMS) mgr Ewelinie Bigoraj nagrody II stopnia za najlepszą prezentację posterową pt.:”Sporadic occurrence of hepatitis E virus in pork meat supply chain in Poland” w kategorii prac ogłoszonych przez młodych pracowników naukowych.

errr

 

errr

 

Udział pracowników PIWet-PIB w 14th International Congress of Parasitology ICOPA 2018 Daegu Korea [2018-09-07 08:51:17]

W dniach 19-24.08.2018r. odbył się 14th International Congress of Parasitology ICOPA 2018. Miejscem obrad było Centrum Konferencyjne EXCO w Korei Południowej w mieście Daegu. W wydarzeniu wzięło udział 1512 uczestników reprezentujących ponad 80 krajów. Podczas kongresu przedstawiono 820 prezentacji ustnych w 134 sesjach oraz 484 plakaty w 2 sesjach posterowych.

W kongresie wzięli udział pracownicy PIWet-PIB: dr Agnieszka Pękala-Safińska z Zakładu Chorób Ryb oraz dr hab. Tomasz Cencek prof. nadzw., dr Mirosław Różycki i lek. wet. Ewa Bilska-Zając z Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych. Łącznie zaprezentowali oni 12 doniesień w postaci posterów.

Podczas kongresu ogłoszono konkurs na najlepsze doniesienia posterowe. W konkursie tym przyznano 20 nagród. Dużym sukcesem było nagrodzenie przez Komisję ICOPA 2018 dwóch posterów z Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych. Nagrody odebrali lek. wet. Ewa Bilska-Zając za poster: „Molecular characteristics of the T spiralis and T. britovi isolated from wild boars” autorstwa Bilska-Zając E., Różycki M., Ziętek-Barszcz A., Chmurzyńska E., Antolak E., Grądziel – Krukowska K., Bełcik A., Cencek T. oraz dr Mirosław Różycki za poster: "In vitro evaluation of the acaricides against red mites (Dermanyssus gallinae)" autorstwa Zdybel J., Karamon J., Różycki M., Kominek A., Cencek T.

Podczas kongresu odbyło się także posiedzenie Międzynarodowej Komisji Włośnicowej (ICT - International Commission on Trichinellosis), podczas której przyjęto dr hab. Tomasza Cencka w poczet członków tej organizacji.

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie - XXVII Krajowa Wystawa Rolnicza [2018-09-04 07:14:27]

W dniach 1 - 2 września w czasie trwania uroczystości Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich 2018 miała miejsce XXVII Krajowa Wystawa Rolnicza
ze szczególnie uroczystą oprawą - pod hasłem NIEPODLEGŁA.

Gośćmi Wystawy tradycyjnie byli przedstawiciele rządu, parlamentu centralnych instytucji i organizacji rolniczych oraz licznie przybyli na
na Jasnogórskie Dożynki rolnicy i mieszkańcy wsi.

Ekspozycja prezentująca dorobek naukowy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach zlokalizowana była w segmencie:
Instytuty Rolnictwa, Nauka Polska.

Stoisko prezentujące ofertę i dorobek naszego Instytutu odwiedziła delegacja rządowa z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Ministrem Janem Krzysztofem Ardanowskim i
Panem Wiceministrem Szymonem Giżyńskim i pozostałymi Osobami. Delegacji towarzyszyłam również Pani Jadwiga Wiśniewska Posłanka do Europarlamentu.

Bardzo dziękuję Pani Wiesławie Drozdowskiej i Pani Kindze Statecznej za profesjonalne przygotowanie stoiska PIWet-PIB w Puławach podczas Krajowej Wystawy Rolniczej - Krzysztof Niemczuk.

errr

 

errr

 

errr

 

Ustanowienia programu wieloletniego "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego" na lata 2019–2023 [2018-08-30 13:26:47]

28 sierpnia br. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto uchwałę ws. ustanowienia programu wieloletniego "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego", na lata 2019–2023. Nadzór nad jego realizacją będzie sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przy opracowywaniu aktualnej edycji programu uwzględniono  m.in. aktualną europejską
i światową  sytuację epidemiologiczną dotyczącą chorób zakaźnych zwierząt, monitorowanie zagrożeń obecnych i przewidywanych,  a także  nowe  zadania  określone przepisami Unii Europejskiej.

Zaplanowano realizację 45 zadań badawczych, które ujęto w cztery grupy tematyczne:

 • kontrola występowania substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego i substancji niepożądanych w paszach,
 • ocena występowania chorób odzwierzęcych,
 • ocena stanu występowania chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich,
 • panel szkoleniowy uwzględniający szkolenia dla Inspekcji Weterynaryjnej.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Centrum Informacyjne Rządu, wykonawcą programu będzie Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, jako wiodący ośrodek naukowy w zakresie diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt i badań nad bezpieczeństwem żywności. Sprecyzowano również, że Instytut ma nowoczesną infrastrukturę badawczą oraz personel podnoszący swoje kwalifikacje i kompetencje. Jest także Krajowym Laboratorium Referencyjnym dla 135 obszarów badawczych, które wykorzystują ponad 240 metod badawczych, akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji.

Łączne wydatki z budżetu państwa na realizację programu w latach 2019-2023 wyniosą blisko 76 mln zł.

Wszystkim P.T. Pracownikom PIWet-PIB w Puławach, którzy przyczynili się do sprawnego opracowania założeń Programu serdecznie dziękuję.

Pragnę również podziękować Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Jego Współpracownikom za wsparcie merytoryczne, życzliwość i wspólne działania, które doprowadziły do tak istotnego rezultatu.

Krzysztof Niemczuk

Źródło:

 1. https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-ustanowienia-programu-wieloletniego-ochrona-zdrowia-1.html
 2. https://www.gov.pl/rolnictwo/ochrona-zdrowia-zwierzat-i-zdrowia-publicznego
 3. opracowanie własne

errr

 

Sukcesy sportowe pracowników Zakładu Farmakologii i Toksykologii [2018-08-30 13:20:42]

26 sierpnia br. sztafeta w składzie: Tomasz Śniegocki (pływanie), Tomasz Błądek (jazda na rowerze), Piotr Jedziniak (bieganie) zdobyła drugie miejsce podczas zawodów V Triathlon Kraśnik 2018. Pracownicy Zakładu Farmakologii i Toksykologii rywalizowali z czterema innymi sztafetami na dystansie SPRINT (750 m pływanie, 20 km jazda na rowerze, 5 km bieg). Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

[2018-08-16 07:15:47]

Z przykrością zawiadamiamy, że 6 sierpnia 2018 r., przeżywszy 78 lat, zmarł nasz emerytowany pracownik Radca prawny Pan Stefan Kacperek.

Ceremonia pożegnalna odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2018 r. (sobota) o godz.14:00 w Domu Pogrzebowym „Komorniczak” – Puławy, ul.Rybacka 4

Urna z prochami zostanie złożona na cmentarzu komunalnym w Puławach przy
ul. Budowlanych.

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy najszczerszego współczucia.
Dyrekcja i Pracownicy PIWET-PIB

Rozmowy polsko-chińskie [2018-07-27 10:48:27]

23 lipca br. na zaproszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, prof. Krzysztof Niemczuk wziął udział w spotkaniu dwustronnym z delegacją chińską, zorganizowanym w ramach wizyty w Polsce Wiceministra Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Chińskiej Republiki Ludowej Yu Xinronga. Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z udziałem przedstawicieli kierownictwa resortu pod przewodnictwem Sekretarza Stanu Pana Szymona Giżyńskiego.

Prowadzone rozmowy dotyczyły m.in. polepszenia wymiany doświadczeń w dziedzinie rozwoju i zarządzania obszarami wiejskimi, promowania wzajemnego handlu i inwestycji rolnych, a także pogłębienia współpracy w dziedzinie technologii oraz nauk o rolnictwie, w tym ustanowienia silniejszej współpracy pomiędzy instytutami badawczymi.

W swojej wypowiedzi dyrektor PIWet-PIB w Puławach podkreślił dotychczasowa współpracę naukową z jednostkami naukowymi Chińskiej Republiki Ludowej, zwracając szczególną uwagę na jest intensyfikację w ostatnich latach. Profesor Niemczuk podkreślił rangę współpracy Instytutem Weterynaryjnym w Lanzhou - Lanzhou Veterinary Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences (LVRI, CAAS) jak również z College of Animal Science and Veterinary Medicine, Qingdao Agricultural Universit, z którymi PIWet-PIB
w Puławach ma podpisane dwustronne porozumienia. Współpraca realizowana jest poprzez wspólne projekty badawcze, publikacje a przede wszystkim krótkoterminowe staże pracowników naukowych. Ponadto dyrektor Krzysztof Niemczuk przedstawił ofertę współpracy z Instytutem Weterynaryjnym w Harbin (HVRI-CAAS).

Po zakończeniu rozmów podpisano Memorandum of Understanding o współpracy między Chińską Akademią Nauk Rolniczych i Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym. Dokument podpisał ze strony chińskiej dyrektor generalny Instytutu Zasobów Rolnych i Planowania Regionalnego Chińskiej Akademii Nauk Rolniczych Zhou Qingbo, a ze strony polskiej dyrektor Instytutu Upraw Nawożenia
i Gleboznawstwa – PIB w Puławach Wiesław Oleszek.

Wiceminister Yu Xinrong podkreślił, że strona chińska jest zainteresowana korzystaniem z polskich doświadczeń w zakresie zarządzania obszarami wiejskimi i produkcją ekologiczną.

Chiny pozostają jednym z priorytetowych krajów w promocji sektora rolno-spożywczego z uwagi na stałe zainteresowanie polskich przedsiębiorców tego sektora wymianą handlową z chińskimi partnerami. Świadczą o tym między innymi częste kontakty dwustronne na poziomie rządowym, jak również regularny udział w najważniejszych imprezach targowych - m.in. tradycyjna już obecność polskiego resortu rolnictwa na targach SIAL China w Szanghaju.

Źródło:

1/ https://www.gov.pl/rolnictwo/rozmowy

2/ opracowanie własne

errr

 

errr

 

errr

 

Zaindeksowanie czasopisma Journal of Veterinary Research przez PubMed Central (PMC) [2018-07-19 09:44:31]

Redakcja Journal of Veterinary Research ma przyjemność poinformować, że nasze czasopismo zostało zaindeksowane przez PubMed Central (PMC). Znajdują się tam pełne teksty artykułów opublikowanych w J Vet Res od 2017 roku. Obecność w bazie PMC umożliwi dostęp do J Vet Res szerokiemu gronu odbiorców z całego świata oraz ułatwi wyszukiwanie artykułów o interesującej tematyce.

Posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. ASF [2018-07-18 08:07:41]

17 lipca br. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk uczestniczył w 72. posiedzeniu Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń.

Celem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji epizootycznej dot. występowania ASF w kraju oraz podjęte przez Inspekcję Weterynaryjną działania. Ponadto, przedstawiono propozycje niezbędnych działań w zakresie szybkiego zakończenia prowadzonych dochodzeń epizootycznych, jak również informację nt. Strategii obniżania populacji dzików w Polsce.

Dodatkowo, prof. Niemczuk przedstawił analizę dotyczącą ASF, która związana jest z występowaniem tej choroby głównie u dzików, w powiązaniu z faktem ponownego pojawienia się ASF na terenach „pozornie wolnych” od wirusa.

Konferencja pt. „ASF – wyzwanie XXI wieku” [2018-07-18 08:06:12]

16 lipca br., na zaproszenie Poseł na Sejm RP Pani Teresy Hałas, Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk uczestniczył w konferencji „ASF – wyzwanie XXI wieku”, zorganizowanej w Zamościu. Podczas konferencji prof. Niemczuk wygłosił wykład pt. „Afrykański pomór świń: epidemiologia, występowanie, zasady zabezpieczania stad hodowlanych”.

Konferencja pt. „Afrykański pomór świń – aktualne dane epidemiologiczne i administracyjne, bioasekuracja – podstawą ochrony stad hodowlanych” [2018-07-16 08:21:41]

12 lipca br. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach została zorganizowana konferencja pt. „Afrykański pomór świń – aktualne dane epidemiologiczne i administracyjne, bioasekuracja – podstawą ochrony stad hodowlanych”. Organizatorem konferencji było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W konferencji wziął udział Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jan Krzysztof Ardanowski, wiceministrowie: Pan Szymon Giżyński oraz Pan Rafał Romanowski, Posłowie na Sejm RP: Pani Teresa Hałas, Pan Krzysztof Głuchowski, Pan Jerzy Małecki oraz Pan Krzysztof Szulowski, Senator RP Pan Jerzy Chróścikowski, Główny Lekarz Weterynarii Pan Paweł Niemczuk, jak również wojewódzcy lekarze weterynarii. Ponadto, w konferencji uczestniczyli przedstawiciele organizacji i instytucji, w tym izb rolniczych, ośrodków doradztwa rolniczego oraz zespołów szkół rolniczych.

Konferencję otworzył oraz wygłosił słowo wstępne Pan Minister Ardanowski. Następnie, zostały wygłoszone prelekcje:

 • prof. Krzysztof Niemczuk – „Afrykański pomór świń: epidemiologia, występowanie, zasady zabezpieczania stad hodowlanych”
 • Rafał Romanowski - „Administracyjne metody zwalczania ASF”
 • Paweł Niemczuk - "ASF - sytuacja epizootyczna, program bioasekuracji"
Szczególnie oczekiwanym przez Uczestników punktem konferencji była ta jej część, w której podczas dyskusji mogły padać pytania. Pan Minister Ardanowski i Jego Przedstawiciele zaprezentowali swój pogląd dotyczący przyspieszenia określonych działań dotyczących ASF, na które Ministerstwo Rolnictwa ma bezpośredni wpływ.

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Umowa Ramowa o Współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie [2018-07-11 14:37:03]

11 lipca br. została podpisana Umowa Ramowa o Współpracy pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, reprezentowanym przez Pana Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Dropa, a Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, reprezentowanym przez Dyrektora PIWet-PIB prof. Krzysztofa Niemczuka. Podczas podpisania dokumentu, Pana Rektora reprezentował Pan prof. dr hab. Ryszard Maciejewski, Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w Lublinie.

Jednostki naukowe będą współpracować w zakresie analizy składu chemicznego substancji pochodzenia pszczelego, jak również oceny zawartości metali ciężkich, antybiotyków oraz sulfonamidów w produktach pochodzenia pszczelego.

errr

 

errr

 

errr

 

Kolejne posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. ASF [2018-07-11 14:34:08]

10 lipca br. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk uczestniczył w 71. posiedzeniu Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń.

Podczas spotkania została omówiona aktualna sytuacja epizootyczna dot. występowania ASF w kraju oraz podjęte przez Inspekcję Weterynaryjną działania, jak również informacja nt. spotkania z przedstawicielami branży mięsnej. Ponadto, przedstawiono analizę powiązań między występowaniem ASF u świń i dzików na terenie powiatów: sokólskiego, białostockiego i łosickiego.

Rozmowy polsko-chińskie [2018-07-05 13:31:39]

03 lipca br. na zaproszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, prof. Krzysztof Niemczuk uczestniczył w rozmowach Pana Ministra z Ministrem Generalnej Administracji Celnej (GACC) Ni Yufeng.

W rozmowach polsko-chińskich uczestniczyli również Sekretarze Stanu: Pan Szymon Giżyński i Pan Jacek Bogucki, a także Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Pan Andrzej Chodkowski oraz Główny Lekarz Weterynarii Pan Paweł Niemczuk.

W składzie delegacji Chińskiej Republiki Ludowej uczestniczyli m.in. Dyrektor Generalny departamentu kontroli celnej i inspekcji (GACC) Wang Wei, Dyrektor Generalny ds. nadzoru nad kwarantanną zwierzęcą i roślinną Li Jianwei (GACC) oraz Radca ds. celnych misji ChRL przy Unii Europejskiej Hu Tianshu.

Podczas dyskusji eksperckiej Dyrektor Instytutu zabrał głos w sprawie współpracy naukowej pomiędzy PIWet-PIB a Instytutem w Lanzhou, podkreślając istotność wymiany młodych pracowników naukowych w ramach pobytów stażowych.

Na zakończenie spotkania ministrowie podpisali dwa protokoły:

 • Protokół między MRiRW i GACC w sprawie inspekcji, kwarantanny i weterynaryjnych wymogów sanitarnych dla mrożonego mięsa drobiowego eksportowanego z RP do ChRL,
 • Protokół w sprawie kwarantanny i wymogów higieny przy eksporcie ikry pstrąga i łososia pomiędzy MRiRW a GACC.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Źródło zdjęć: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

errr

 

errr

 

70. posiedzenie GZ ds. ASF [2018-07-05 13:27:00]

03 lipca br. prof. Krzysztof Niemczuk Dyrektor PIWet-PIB uczestniczył w 70. posiedzeniu Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. Podczas spotkania została omówiona aktualna sytuacja epizootyczna w zakresie ASF. Ponadto, została przedstawiona informacja nt. problemów związanych z utrzymywaniem świń zlokalizowanych w obszarach wyznaczonych wokół ognisk ASF w województwie lubelskim, jak również propozycje rozwiązań prawnych w zakresie likwidacji świń w przypadku czasowych restrykcji w przemieszczaniu świń i braku spełnienia wymagań odnośnie dobrostanu zwierząt.

Wzrost wartości współczynnika "Impact Factor" czasopisma JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH [2018-07-03 11:56:20]

Redakcja czasopisma JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH (J Vet Res) informuje, że opublikowano nowy raport Journal Citation Reports dla indeksowanych w bazie Web of Science czasopism naukowych. Wartość IF czasopisma J Vet Res wzrosła i wynosi obecnie 0,811 (poprzednia wartość - 0,462). Jednocześnie czasopismo awansowało w kategorii VETERIANARY SCIENCES do kwartylu Q3 i znajduje się na 85 pozycji na 140 czasopism.

Spotkania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi [2018-07-02 09:20:44]

26 czerwca br. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk uczestniczył w 69. posiedzeniu Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. Podczas spotkania została omówiona aktualna sytuacja epizootyczna dot. występowania ASF w kraju oraz podjęte przez Inspekcję Weterynaryjną działania, jak również została przestawiona informacja nt. przekazania Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Wojewodzie Pomorskiemu (poprzez WLW) decyzji o wydaniu zarządzenia dotyczącego odstrzału sanitarnego na terenie tych województw. Prof. Niemczuk przestawił także prezentację pt. „Kierunki rozprzestrzeniania wirusa ASF - zależność pomiędzy występowaniem ASF u dzików a stwierdzaniem ognisk tej choroby u świń”.

Ponadto, Dyrektor PIWet-PIB wziął udział w wideokonferencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z udziałem Wojewódzkich Koordynatorów ds. ASF (z woj. podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego). Głównym tematem spotkania było zacieśnienie współpracy w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Spotkanie naukowe PTNW [2018-06-26 10:34:41]

W dniu 14 czerwca 2018 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach na zaproszenie Zarządu PTNW o/Puławy przebywała Pani prof. dr hab. Barbara Skrzydło-Radomańska z Katedry i Kliniki Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, która przedstawiła wykład pt. „Bezpieczeństwo przewlekłego stosowania inhibitorów pompy protonowej". Pani Profesor omówiła podstawy naukowe związane z działaniem leków hamujących aktywność enzymu ATP-azy (pompy protonowej), który obecny jest w komórkach okładzinowych żołądka i przyczynia się do produkcji kwasu solnego. W dalszej części swojej prezentacji przedstawiła zalety tej grupy leków powszechnie stosowanych w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, a także skutki uboczne przewlekłego ich stosowania.

XXV Międzynarodowa Konferencja KRMIVA 2018 [2018-06-25 11:42:01]

W dniach 6 – 8 czerwca 2018 r. odbyła się XXV Międzynarodowa Konferencja KRMIVA 2018 w Opatiji i Chorwacji. Z ramienia Instytutu w konferencji wzięli udział prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek i dr inż. Ewelina Patyra. Głównym organizatorem konferencji był dyrektor dypl. inż. Mario Modrić z Chorwackiego Związku Producentów Pasz, Technologów i Żywieniowców. Konferencję zorganizowano pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa, Rybactwa i Rozwoju Wsi Chorwacji.

Współorganizatorem konferencji był PIWet-PIB, reprezentowany w Komitecie Naukowym przez prof. dr hab. Krzysztofa Kwiatka. W konferencji uczestniczyło ok. 160 osób reprezentujących instytuty naukowe, uczelnie oraz firmy o profilu paszowym i żywnościowym z 11 państw, w tym z Polski, Belgii, Chorwacji, Serbii, Słowenii, Bośni i Hercegowiny, Czech, Francji i USA. Konferencja poświęcona była zagadnieniom związanym z żywieniem zwierząt, stosowaniem roślin transgenicznych w żywieniu zwierząt, bezpieczeństwem pasz i żywności, zastosowaniem energii odnawialnej w produkcji zwierzęcej, a także nowoczesnych technologii w produkcji pasz, dodatków paszowych i prawa paszowego.

Z okazji XXV jubileuszu konferencji Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach został wyróżniony specjalnym Dyplomem za zaangażowanie Dyrektora PIWet-PIB dr hab. Krzysztofa Niemczuka prof. nadzw. i współorganizację Konferencji. Imienne wyróżnienie za wkład osobisty w działalność Naukowego Komitetu Międzynarodowej Konferencji KRMIVA otrzymał także prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek.

errr

 

errr

 

Spotkanie naukowe PTNW [2018-06-21 10:25:14]

14 czerwca 2018 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach Zarząd PTNW o/Puławy gościł Panią Dr Maiken Worsøe Rosenstierne z Statens Serum Insitute w Kopenhadze, Dania, która przedstawiła wykład pt. „MAD-Vir; metagenomic array detection of virus". Pani Doktor omówiła technikę mikromacierzy DNA i możliwości jej zastosowania do diagnostyki zakażeń powodowanych przez wirusy u ludzi i zwierząt. Spośród wielu zalet mikromacierzy DNA na szczególną uwagę zasługuje ich szerokie spektrum diagnostyczne, gdyż w badanej próbce można jednocześnie oznaczyć ponad 3000 różnych gatunków wirusów, jak też zidentyfikować nowe szczepy wirusów w obrębie obecnie znanych rodzin.

64. posiedzenie GZ ds. ASF [2018-05-23 09:08:48]

22 maja br. prof. Krzysztof Niemczuk Dyrektor PIWet-PIB wziął udział w 64. posiedzeniu Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń.

Podczas spotkania została przedstawiona informacja o stanie realizacji zaleceń i wniosków z poprzedniego posiedzenia GZ ds. ASF. Ponadto, została omówiona aktualna sytuacja epizootyczna dot. występowania ASF w kraju oraz podjęte przez Inspekcję Weterynaryjną działania, w tym informacja o przeprowadzonych kontrolach w gospodarstwach na obszarach, gdzie realizowany jest program bioasekuracji, jak również na obszarach wyznaczanych w związku z wystąpieniem ASF oraz wyniki tych kontroli. Główny Lekarz Weterynarii przedstawił również informację nt. przeprowadzenia przez powiatowego lekarza weterynarii dochodzenia epizootycznego 109. ogniska ASF u świń. Dodatkowo, Główny Lekarz Weterynarii i Dyrektor Niemczuk przekazali informacje nt. dwóch stwierdzonych ognisk ASF w powiecie chełmskim, które zostały zdiagnozowane 21 maja.

Święto Ludowe w roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości [2018-05-23 09:08:36]

21 maja br. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk uczestniczył w uroczystości z okazji Święta Ludowego w roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Święto jest wyrazem uznania dla zasług chłopów polskich w historii Polski, za udział w walkach o wolność i niepodległość, jak również podkreśla znaczenie rolnictwa w tworzeniu siły gospodarczej kraju. Jest to również okazja do wyrażenia wdzięczności rolnikom i mieszkańcom polskiej wsi za budowanie nowoczesnego rolnictwa.

Uroczystości odbyły się w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie została odsłonięta tablica pamiątkowa pt. „Niepodległa RP w hołdzie polskim rolnikom”. Zostały także zaprezentowane główne kierunki polityki rolnej Rządu RP.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

errr

 

errr

 

Doroczne spotkanie przedstawicieli Europejskiej Sieci Państwowych Laboratoriów Kontroli Produktów Leczniczych (GEON) [2018-05-23 09:08:00]

W dniach 16-18 maja 2018 r. w Sarajewie odbyło się doroczne spotkanie przedstawicieli Europejskiej Sieci Państwowych Laboratoriów Kontroli Produktów Leczniczych (GEON). Z ramienia Instytutu w spotkaniu wzięły udział prof. dr hab. Beata Cuvelier i dr Katarzyna Szymanek. W skład Sieci OMCL wchodzi Sieć Veterinary Batch Release Network (VBRN). Są to laboratoria OMCL odpowiadające za kontrolę seryjną wstępną produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych (PLWI). Spotkania przedstawicieli OMCL mają na celu zdanie sprawozdań z ich  działalności za poprzedni rok oraz przedyskutowanie wszystkich problemów związanych z funkcjonowaniem Sieci. Prof. Beata Cuvelier przedstawiła zebranym sprawozdanie  z działalności OMCL  w PIWet-PIB za rok 2017 oraz zaprezentowała doświadczenia Instytutu w prowadzeniu badań jakości PLWI będących przedmiotem obrotu lub stosowania w Polsce, które spotkały się z dużym zainteresowaniem zgromadzonych. Sieć VBRN działająca w obrębie sieci GEON jest ważną platformą wymiany informacji dotyczących jakości i technicznych aspektów PLWI i związanych z nimi metod kontroli, a także ogniwem łączącym Laboratoria z organizacjami odpowiadającymi za rejestrację PLWI.  Działanie VBRN jest nadzorowane przez Grupę Doradczą (Advisory Board), składającą się z 4 przedstawicieli pochodzących z różnych państw członkowskich wchodzących w skład GEON, wybieranych przez  ich przedstawicieli na czteroletnią kadencję. W  wyniku wyborów, które odbyły się 18 maja 2018 r. prof. dr hab. Beata Cuvelier została powołana na członka Grupy Doradczej.

Wizyta w Chinach [2018-05-23 09:07:36]

W dniach 14-18 maja br. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk uczestniczył w oficjalnej wizycie Sekretarza Stanu Pana Jacka Boguckiego w Chińskiej Republice Ludowej. Jej celem były rozmowy z przedstawicielami chińskiej administracji nt. dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do rynku chińskiego oraz zintensyfikowanie współpracy w zakresie promocji i kwestii naukowo-badawczych.

Podczas spotkania z wiceministrem rolnictwa i obszarów wiejskich Qu Dongyu wiceminister zwrócił się z prośbą o wsparcie polskich działań ukierunkowanych na dostęp polskich produktów rolno-spożywczych do rynku chińskiego. Mając na uwadze fakt, że polsko-chińska wymiana handlowa nie odzwierciedla możliwości obu krajów oraz poziomu naszych kontaktów (w 2016 r. polsko-chińskie relacje zostały podniesione do poziomu wszechstronnego partnerstwa strategicznego), sekretarz stanu zwrócił się z prośbą o wsparcie ministerstwa rolnictwa i obszarów wiejskich w polskich staraniach o przyspieszenie procedur dopuszczających polskie produkty rolno-spożywcze do rynku chińskiego.

Kwestie dostępu do rynku poszczególnych produktów zostały szczegółowo omówione podczas spotkania z wiceministrem generalnej administracji celnej Zou Zhiwu,. Obecnie trwają prace nad procedurą wznowienia eksportu polskiego mięsa drobiowego na rynek chiński.

Strona polska zwróciła się także z prośbą o intensyfikację prac nad finalizacją procedury dopuszczającej mięso wołowe do rynku chińskiego. Ponadto wyraziła nadzieję na kontynuację dialogu na temat diagnostyki oraz sposobów walki z afrykańskim pomorem świń.

Dyrektor Niemczuk uczestniczył w dyskusji jako ekspert podkreślając dotychczasową współpracę naukową Instytutu z jednostkami naukowymi z Chin w zakresie bezpieczeństwa żywności i epidemiologii chorób zakaźnych zwierząt z wyraźną rolą PIWet-PIB w weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; opracowanie własne

errr

 

errr

 

Spotkanie Krajowych Laboratoriów Referencyjnych Unii Europejskiej w zakresie wykrywania i identyfikacji gatunkowej białek zwierzęcych [2018-05-08 12:11:07]

W dniach 24 - 25 kwietnia 2018 roku w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyło się 12. spotkanie Krajowych Laboratoriów Referencyjnych w zakresie wykrywania i identyfikacji gatunkowej białek zwierzęcych w paszach. Głównym organizatorem spotkania był Zakład Higieny Pasz PIWet-PIB przy współudziale Europejskiego Laboratorium Referencyjnego (EURL-AP) Wallon Agricultural Research Centre, Gembloux (Belgia). W spotkaniu wzięło udział 58 osób, które reprezentowały 29 Krajowych Laboratoriów Referencyjnych ds. białek zwierzęcych w paszach, które funkcjonują w poszczególnych państwach członkowskich UE i krajach stowarzyszonych.

EURL-AP reprezentowali: dr Gilbert Berben (Dyrektor Laboratorium), dr Pascal Veys, dr Olivier Fumiére, dr Lecrenier Marie-Caroline. Na spotkanie przybył również przedstawiciel Komisji Europejskiej: Pani Perucho-Martinez Sara. Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy podczas spotkania reprezentowali: dr hab. Mirosław Polak, prof. nadzw. (z-ca Dyrektora PIWet-PIB), prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek (kierownik ZHS), dr Anna Weiner, mgr inż. Ilona Paprocka, mgr Ewelina Kowalczyk, mgr Martyna Skowronek-Syroka i mgr Aleksandra Grelik.

Doroczne spotkanie miało na celu omówienie wyników ostatnich badań biegłości z zakresu metody mikroskopowej i real-time PCR do wykrywania i identyfikacji białek zwierzęcych wykorzystywanych w badaniach rutynowych pasz. Jednym z głównych  tematów były także perspektywy przywrócenia stosowania przetworzonych białek zwierzęcych w żywieniu zwierząt.  Ponadto wygłoszono kilka referatów naukowych oraz zaprezentowano wyniki wstępnych analiz z wykorzystaniem metod chromatograficznych wykrywania i identyfikacji materiałów pochodzenia zwierzęcego dozwolonych w żywieniu zwierząt gospodarskich.

errr

 

errr

 

errr

 

Konferencja pt. „ASF – edukacja i zwalczanie” [2018-04-26 10:15:05]

25 kwietnia prof. Krzysztof Niemczuk uczestniczył w Konferencji pt. „ASF – edukacja i zwalczanie”, zorganizowanej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej.

Konferencję otworzył pan Rafał Romanowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który również wygłosił wykład pt. „Administracyjne metody zwalczania ASF”. Prof. Niemczuk z kolei przedstawił prezentację pt. „Afrykański pomór świń – epidemiologia, występowanie, zabezpieczenie stad hodowlanych”. Ponadto, w pozostałych prezentacjach zostały poruszone kwestie narzędzi i mechanizmów ograniczenia populacji dzika jako skutecznej metody zwalczania ASF, jak również sytuacji epidemiologicznej w zakresie ASF na terenie województwa lubelskiego.

Źródło zdjęć: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Spotkanie robocze konsorcjum polskich jednostek naukowych z przedstawicielami Wageningen University&Research w Poznaniu [2018-04-24 13:51:37]

W dniach 17-18 kwietnia br. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyło się robocze spotkanie w ramach konsorcjum Uniwersytetu Wageningen (WUR) z Holandii, Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, PIWet-PIB oraz Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania jako gospodarza i organizatora spotkania. Było to kolejne spotkanie partnerów dotyczące współpracy naukowej, tym razem z udziałem firm działających w szeroko rozumianym obszarze nauk rolniczych. Nasz Instytut reprezentowali: prof. Jacek Kuźmak, dr hab. Magdalena Larska, prof. nadzw., dr hab. Katarzyna Domańska-Blicharz, prof. nadzw., dr Jowita Niczyporuk, dr Katarzyna Podgórska, mgr Ewelina Kowalczyk, dr hab. Dariusz Wasyl, prof. nadzw. oraz dr hab. Mirosław Polak, prof. nadzw.

Poza rozmowami w obszarach zdrowia zwierząt oraz dobrostanu powołano dwie nowe grupy robocze dotyczące żywienia, genetyki oraz precyzyjnego rolnictwa. Pierwszego dnia uczestnicy wysłuchali wystąpień przedstawicieli każdego z konsorcjantów w obszarze aktualnych zadań i wspólnych badań z partnerami z Holandii. W sesji popołudniowej wystąpili przedstawiciele firm Topigs, Lely oraz Indykpol. W drugim dniu zorganizowano warsztaty w ramach każdej grupy roboczej, na których omawiano możliwe źródła finansowania wspólnych badań, zakresy tematyczne, możliwości organizowania szkoleń oraz reklamowania konsorcjum na forum europejskim w ramach różnego rodzaju kongresów i spotkań roboczych.

Naturalnym partnerem naszego Instytutu jest Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), dawny Centralny Instytut Weterynaryjny z Lelystad (CVI). W trakcie dwustronnych rozmów zdefiniowano bieżące tematy badawcze, źródła finansowania oraz wskazano na potrzebę bezpośrednich kontaktów między naukowcami z danych dziedzin celem wypracowania obszarów zainteresowań, umożliwiających podjęcie w najbliższej przyszłości wspólnych badań.

Od lewej stoją: Martin Scholten (WUR Wageningen), Jarosław Horbańczuk (IGiHZ PAN Jastrzębiec), Piotr Ślósarz (UP Poznań), Mirosław Polak (PIWet-PIB Puławy).

errr

 

Konferencja pt. „Rola Inspekcji Weterynaryjnej w zapewnianiu bezpieczeństwa publicznego” [2018-04-19 12:14:46]

16 kwietnia br. prof. Krzysztof Niemczuk wziął udział w konferencji pt. „Rola Inspekcji Weterynaryjnej w zapewnianiu bezpieczeństwa publicznego”, zorganizowanej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, pod patronatem Wojewody Małopolskiego.

Konferencja miała na celu rozpropagowanie informacji nt. działań Inspekcji Weterynaryjnej województwa małopolskiego w szeroko pojętym zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego oraz dynamicznie zmieniającej się sytuacji epizootycznej odnośnie prewencji afrykańskiego pomoru świń na terenie Polski i Unii Europejskiej.

Podczas konferencji prof. Niemczuk przedstawił wykład nt. „Afrykański pomór świń: epidemiologia, występowanie, zabezpieczenie stad hodowlanych”.

Źródło zdjęć: https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=10113

errr

 

errr

 

XIV Międzynarodowa Konferencja Bujatryczna w PIWet-PIB w Puławach [2018-04-19 12:13:16]

W dniach 13-14 kwietnia 2018 roku w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Wybrane choroby niezakaźne w patologii bydła”. Głównym organizatorem Konferencji przy aktywnym współudziale Polskiego Stowarzyszenia Bujatrycznego był Zakład Chorób Bydła i Owiec PIWet-PIB. W konferencji wzięło udział 400 osób, byli to głównie lekarze weterynarii oraz hodowcy bydła. Konferencja objęta została patronatem Głównego Lekarza Weterynarii lek. wet. Pawła Niemczuka. Wśród zaproszonych prelegentów zagranicznych w Konferencji uczestniczyli: prof. Walter Grünberg (University of Veterinary Medicine Hannover, Clinic for Ruminants, Niemcy), dr Padraig Hyland (Cert VPH, Cert Dairy Herd Health, Irlandia), dr Lucas Hlubek (Veterinary Clinic, Krmelin, Czechy) i dr Fabrice Payot (Virbac, Francja). Ponadto, grupę polskich wykładowców reprezentowali: prof. dr hab. Maciej Gajęcki, prof. dr hab. Maciej Kowalski, prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel, dr hab. Marek Gehrke, prof. nadzw., dr hab. Krzysztof Lutnicki, prof. nadzw., dr hab. Krzysztof Rypuła, prof. nadzw., dr hab.  Przemysław Sobiech, prof. nadzw., dr hab. Krzysztof Tomczuk, prof. nadzw., dr Michał Bednarski, dr Paulina Jawor, dr Łukasz Kurek, dr inż. Zbigniew Lach, dr Jan Marczuk oraz dr Sebastian Smulski jak też wykładowcy z PIWet-PIB - prof. dr hab. Wojciech Cybulski oraz dr Katarzyna Dudek. W trakcie konferencji omawiane były zagadnienia związane z najważniejszymi problemami zdrowotnymi dotyczącymi chorób niezakaźnych u bydła oraz sposobami ich zwalczania. Właściwa Konferencja poprzedzona była również Sesją Satelitarną (12.04.2018 r.) organizowaną cyklicznie co roku pod ogólnym tytułem „Nowości bujatrii w pigułce”. W tym roku wykład plenarny wygłosił prelegent z Francji dr Fabrice Payot nt. „Target 150 (Cel 150 dni): metoda oceny zdrowia w stadzie bydła mlecznego – przykład mastitis”. Ponadto, wystąpili dr hab. Przemysław Sobiech, prof. nadzw. i dr Marek Wasak prezentując unikalne doniesienia naukowe z The 2nd International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (ICAVST) Skopje, Macedonia  oraz z Europejskiego Forum Bujatrycznego (EBF), które odbyło się w 2017 r. w Bilbao, Hiszpania.

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Spotkania nt. ASF w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi [2018-04-17 14:45:11]

13 kwietnia br. prof. Krzysztof Niemczuk wziął udział w spotkaniach  w sprawie afrykańskiego pomoru świń, zorganizowanych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pierwsze spotkanie odbyło się z udziałem Pana Ministra Krzysztofa Jurgiela. Było to spotkanie z rolnikami, którego tematem była aktualna sytuacja odnośnie afrykańskiego pomoru świń na terenach objętych ograniczeniami, jak również planowane zmiany legislacyjne w tym zakresie.

Następnie, prof. Niemczuk wziął udział w 14. posiedzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń, któremu przewodniczył Podsekretarz Stanu Pan Rafał Romanowski. Głównymi tematami omawianymi podczas spotkania była aktualna sytuacja epizootyczna dot. występowania ASF w kraju oraz realizacja rekomendacji z 12 stycznia br..

Podczas spotkania, Wiceminister podkreślił, że akcje poszukiwawcze prowadzone są w sposób ciągły, przy zaangażowaniu służb podległych wojewodom, a także wojska i policji.

Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk przedstawił informację o przeprowadzonych kontrolach w gospodarstwach na obszarach, gdzie realizowany jest program bioasekuracji oraz na obszarach wyznaczanych w związku z wystąpieniem ASF. Podkreślił dobrą współpracę przy  prowadzeniu kontroli z policją.

Podczas posiedzenia omawiano także realizację rekomendacji dotyczącej zamknięcia przepustów dla zwierzyny dzikiej wzdłuż autostrad i dróg ekspresowych. Przepusty na  A2 i A1  znajdujące się na trasach migracyjnych zwierząt zostały zamknięte. Obecnie  prowadzone są działania związane z zamknięciem przepustów na odcinkach  dróg S7 i S8.

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Posiedzenie-Miedzyresortowego-Zespolu-do-spraw-ASF2

errr

 

errr

 

Stanowisko Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. grypy ptaków, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego instytutu Badawczego w Puławach w sprawie stosowania nieuprawnionej nomenklatury „świńska grypa” lub „ptasia grypa” w przypadku zachorowań u ludzi [2018-04-03 10:25:15]

errr

 

Nominacja profesorska dla prof. dr hab. Małgorzaty Pomorskiej - Mól [2018-04-03 10:24:43]

Prof. dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól z Zakładu Chorób Świń PIWet-PIB odebrała nominację profesorską z rąk prezydenta Andrzeja Dudy. Uroczystość odbyła się w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego w dniu 14.03.2018.

Akty nominacyjne otrzymało w tym dniu sześćdziesięciu dziewięciu nowych profesorów, w tym 3 osoby reprezentujące dziedzinę nauk weterynaryjnych

W imieniu pracowników Instytutu i własnych składam Pani Profesor gratulacje.

Krzysztof Niemczuk

Autor zdjęć: Krzysztof Sitkowski/KPRP

errr

 

errr

 

59. posiedzenie GZ ds. ASF [2018-03-28 11:46:12]

27 marca br. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk wziął udział w 59. posiedzeniu Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń.

Podczas spotkania została omówiona aktualna sytuacja epizootyczna dot. występowania ASF w kraju oraz podjęte przez Inspekcję Weterynaryjną działania, w tym informacja o przeprowadzonych kontrolach w gospodarstwach na obszarach, gdzie realizowany jest program bioasekuracji na obszarach wyznaczanych w związku z wystąpieniem ASF oraz wyniki tych kontroli. Ponadto, zostały przedstawione konkluzje z międzynarodowej konferencji organizowanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. „ASF w Europie. Perspektywy na przyszłość”. Omówiono również stan realizacji ,,mapy drogowej" opracowanej przez GIW, w tym listę ZHW i harmonogram wdrożenia badań molekularnych i serologicznych w kierunku ASF, pobieranie i badanie próbek do badań w kierunku ASF z żywności odebranej podróżnym na granicach RP z krajami trzecimi: Ukrainą, Białorusią i Rosją (Obwód Kaliningradzki), jak również przekazanie uaktualnionych danych nt. zasad bioasekuracji pracownikom ODR, celem ich rozpowszechnienia wśród rolników i hodowców zajmujących się hodowlą trzody chlewnej na terenie całego kraju.

Ponadto, Dyrektor PIWet-PIB zabrał głos w sprawie wykonywania badań w kierunku ASF oraz czasu oczekiwania na wyniki badań, zwracając szczególną uwagę, że ten ostatni element, oprócz faktycznego wykonywania badań, jest uzależniony również od okresu, w jakim próbki do badań docierają z powiatowych inspektoratów weterynarii do Instytutu.

Spotkanie nt. sytuacji odnośnie ASF w Europie [2018-03-27 10:16:29]

26 marca br. odbyło się spotkanie ministrów rolnictwa oraz głównych lekarzy weterynarii państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Białorusi, Rosji i Ukrainy z komisarzem UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisem Andriukaitisem. Spotkanie poświęcone było walce z wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Europie. Podczas spotkania Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach był reprezentowany przez Dyrektora PIWet-PIB prof. Krzysztofa Niemczuka oraz prof. Grzegorza Woźniakowskiego.

Spotkanie otworzył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel, podkreślając, że  ASF to wciąż poważny problem dla unijnego sektora rolno-spożywczego, zagrożenie dla całej Unii Europejskiej i krajów sąsiednich. Zwrócił ponadto uwagę na dotkliwość skutków wystąpienia choroby, które mogą trwać znacznie dłużej niż sama choroba, powodując znaczne straty ekonomiczne i społeczne. Dlatego też według ministra niezbędne jest w tej walce wsparcie ze strony Komisji Europejskiej.

Komisarz UE Vytenis Andriukaitis poinformował, iż Komisja Europejska prowadzi działania służące likwidacji tej choroby. Ponadto, przedstawiciel Komisji Europejskiej zwrócił uwagę, że jest to już czwarte spotkanie na wysokim szczeblu poświęcone walce ze skutkami afrykańskiego pomoru świń.

Część merytoryczną konferencji otworzył wykład dyrektora PIWet-PIB, prof. Krzysztofa Niemczuka, który w swojej prezentacji przedstawił dane odnośnie genezy tej choroby oraz aktualnego stanu wiedzy na temat ASF.

Następnie, bieżącą sytuację dotyczącą afrykańskiego pomoru świń w Polsce zaprezentował natomiast główny lekarz weterynarii Pan Paweł Niemczuk.

Tę część panelu podsumował z kolei podsekretarz stanu, Pan Rafał Romanowski, który poinformował o podejmowanych w Polsce działaniach służących ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa. Wiceminister przedstawił także propozycje wsparcia walki
 z ASF ze strony Komisji Europejskiej.

Następnie, przedstawiciele delegacji prezentowali informacje o wdrożonych działaniach
w swoich krajach.

Najważniejszym elementem konferencji było spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pana komisarza Vytenisa Andriukaitisa oraz Pana ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela przyjął premier Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Mateusz Morawiecki. Rozmowa dotyczyła współpracy Polski i UE w zakresie działań na rzecz walki z ASF.

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/ASF-w-Europie

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Ósma edycja Europejskiego Forum Rolniczego [2018-03-27 10:15:52]

Ósma edycja Europejskiego Forum Rolniczego odbyła się w tym roku w Jasionce w dniach 23-24 marca. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Jarosław Gowin (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krzysztof Jurgiel (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi), Joachim Brudziński (Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji), Jerzy Buzek (Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - EFRWP), Czesław Siekierski (Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego), Jerzy Plewa (Dyrektor Generalny w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich), Phil Hogan (komisarz ds. rolnictwa UE), Ryszard Zarudzki (Podsekretarz Stanu w MRiRW), ministrowie rolnictwa Francji, Czech, Węgier oraz wielu naukowców i ekspertów branżowych. W sumie w wydarzeniu wzięło udział ok. 900 osób. Nasz Instytut reprezentowali: prof. Jacek Kuźmak, dr hab. Mirosław Polak, inż. Wiesława Drozdowska oraz mgr Kinga Stateczna. Kształt Wspólnej Polityki Rolnej w nowej perspektywie finansowej, sposoby poprawy opłacalności, wydajności i konkurencyjności rolnictwa, oraz możliwości wykorzystania innowacji technicznych w produkcji rolnej były wiodącymi tematami debaty w pierwszym dniu. Drugi dzień poświęcony był w całości nowoczesnym rozwiązaniom dla rolnictwa oraz możliwościom wykorzystania i wdrażania innowacji w produkcji rolnej. W debacie pt. ,,Nowe technologie i innowacyjne rozwiązania w rolnictwie – rola w podnoszeniu jakości i obniżaniu kosztów produkcji’’, udział wzięli: Ryszard Zarudzki, Czesław Siekierski, Jerzy Plewa oraz Wolfgang Burtscher – Zastępca Dyrektora Generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. Badań, Naukowych i Innowacji w Komisji Europejskiej. Dyskusjom i panelom tematycznym towarzyszyły ekspozycje nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa. Prezentowano najnowsze technologie oraz innowacje m.in. w zakresie jakości produkcji rolnej, finansowania i obniżania kosztów oraz ograniczania negatywnego oddziaływania rolnictwa na środowisko naturalne. Stoisko PIWet-PIB cieszyło się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt odwiedzin m.in. Pana Ministra Krzysztofa Jurgiela, Pana Ryszarda Zarudzkiego, Pana Gabriela Janowskiego, byłego ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz Pana senatora Jerzego Chróścikowskiego.

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Konferencja nt. ASF w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie [2018-03-27 10:14:39]

16 marca br., na zaproszenie Wojewody Lubelskiego, prof. Krzysztof Niemczuk Dyrektor PIWet-PIB wziął udział w konferencji pt. „ASF – profilaktyka i zwalczanie”, która odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

Podczas Konferencji została przedstawiona sytuacja epizootyczna w kraju, administracyjne metody zwalczania ASF, jak również systemy wsparcia finansowego hodowców. Omówiono również działania województwa lubelskiego w zakresie zwalczania ASF, a także zadania i obowiązki hodowców oraz organów administracji publicznej w zwalczaniu ASF. Ponadto, Dyrektor PIWet-PIB przedstawił wykład nt. „Afrykański pomór świń: epidemiologia i występowanie”.

Konferencja poprzedzona była konferencją prasową, w której wzięli udział Pan Rafał Romanowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski, Pan Robert Gmitruczuk, Wicewojewoda Lubelski, a także Prof. Krzysztof Niemczuk. Konferencja poświęcona była aktualnej sytuacji w zakresie afrykańskiego pomoru świń, z uwzględnieniem zagrożeń od państw sąsiednich oraz sytuacji w regionie i w Polsce.

Źródło zdjęć: Urząd Wojewódzki w Lublinie

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Spotkanie naukowe PTNW [2018-03-26 09:35:17]

23 marca 2018 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, na zaproszenie Zarządu PTNW o/Puławy, przebywał Pan dr n. med. Michał Skalski z Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który zaprezentował wykład pt. „Fizjologia snu i wybrane zagadnienia z medycyny snu".  Podczas swojej prezentacji Pan Doktor przedstawił i omówił znaczenie snu jako czynnościowego stanu ośrodkowego układu nerwowego w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu, a także jego ochronną rolę na komórki układu nerwowego. W dalszej części wykładu przedstawił jednostki chorobowe oraz inne zaburzenia związane lub wynikające z niewystarczającej ilości snu podkreślając potrzebę przestrzegania zasad dotyczących higieny snu, które pozwolą zadbać o zdrowy sen.

Wizyta przedstawicieli Państwowego Instytutu Zdrowia Zwierząt (NIAH) z Japonii [2018-03-20 08:04:24]

W dniach 15-16 marca br. w naszym Instytucie gościła delegacja japońskiego Państwowego Instytutu Zdrowia Zwierząt (National Institute of Animal Health-NIAH) zlokalizowanego w Tsukubie. Odwiedzili nas: dr Kenichi Sakamoto, Dyrektor Generalny NIAH;  dr Yoshifumi Iwamaru, kierownik Prion Disease Unit, Division of Trasboundary Animal Disease; dr Kentaro Masujin, Senior Researcher, Exotic Disease Unit, Division of Trasboundary Animal Disease oraz przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa Japonii (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF), Pan Kiyohisa KAMOMAE, D.V.M.  Assistant Director, Animal Health Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau. Wizyta była konsekwencją wcześniejszego spotkania przedstawicieli naszego Instytutu z naukowcami z NIAH oraz NARO (National Agriculture and Food Research Organisation) w dniach 29-31 sierpnia 2017. Głównym celem wizyty delegacji japońskiej było podpisanie przez Dyrektorów obydwu jednostek porozumienia o współpracy, wypracowanego w trakcie zeszłorocznej wizyty w Japonii oraz w okresie poprzedzającym przyjazd gości z Tsukuby do Puław. Porozumienie o współpracy naukowej podpisane zostało na okres 5 lat i obejmować będzie wymianę naukowców oraz prowadzenie wspólnych badań z zakresu chorób zakaźnych zwierząt. Pierwszego dnia wizyty, goście z Tsukuby mieli możliwość zapoznania się z aktualnie prowadzonymi badaniami w PIWet-PIB oraz zwiedzili kompleks laboratoryjny Instytutu. Z uznaniem wypowiedzieli się o bazie laboratoryjnej oraz posiadanym wyposażeniu aparaturowym. W drugim dniu spotkania odbyło się sympozjum naukowe, podczas którego dr Yoshifumi Iwamaru przedstawił wykład pt.: ''Prion research in NIAH”, a dr  Kentaro Masujin omówił badania nad wirusem ASF w prezentacji: “Study of ASF in Japan”. Wybrane zagadnienia badawcze, realizowane w naszym Instytucie, przedstawili: dr hab. Monika Szymańska-Czerwińska, prof. nadzw.: “New insights on Chlamydia spp.”, dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. nadzw.: “Avian influenza in Poland”, dr hab. Magdalena Larska, prof. nadzw.: “Emergence of Schmallenberg virus” oraz dr hab. Dariusz Wasyl, prof. nadzw.: “Antimicrobial Resistance” and “Salmonella”. Podczas dyskusji nad zakresem współpracy i tematyką badań naukowych ustalono, że każda ze stron przygotuje zakres planowanych tematów badawczych ze wskazaniem konkretnych osób odpowiedzialnych za kontakty między jednostkami.

errr

 

errr

 

errr

 

Targi AGROTECH [2018-03-19 12:00:17]

W dniach 16 – 18 marca 2018 zostały zorganizowane XXIV Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach, podczas których Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach był reprezentowany przez Dyrektora Instytutu prof. Krzysztofa Niemczuka, a także Panią Wiesławę Drozdowską oraz Panią Kingę Stateczną. PIWet-PIB wraz z instytutami rolniczymi tworzył stoisko wystawiennicze pt. "Nauka i doradztwo - praktyce rolniczej". Wśród gości odwiedzających nasze stoisko była  oficjalna delegacja Ministerstwa i Rozwoju Wsi, której przewodniczył Podsekretarz Stanu Pan Ryszard Zarudzki.

Ponadto, w dniu rozpoczęcia Targów w Centrum Kongresowym odbyła się uroczysta Gala Nagród, podczas której zostały wręczone nagrody i wyróżnienia przyznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela. Wśród tegorocznych laureatów znalazł się Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk, który został uhonorowany przez Kapitułę powołaną przez Ministra Rolnictwa tytułem  „Osobowość Roku”.

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Konferencja pt. „Program BIOSTRATEG – innowacje dla rolnictwa, leśnictwa i środowiska" [2018-02-28 11:37:31]

27 lutego br. prof. Krzysztof Niemczuk Dyrektor PIWet-PIB oraz prof. Mirosław Polak Zastępca Dyrektora ds. Współpracy i Rozwoju uczestniczyli w konferencji pt. „Program BIOSTRATEG – innowacje dla rolnictwa, leśnictwa i środowiska”. Konferencja została zorganizowana w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem spotkania było przybliżenie strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo – BIOSTRATEG”, a także prezentacja wybranych projektów Programu pod kątem rezultatów prac B+R, które będą mogły w przyszłości zostać wykorzystane w praktyce rolniczej i administracyjnej.

Konferencję otworzył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel oraz Podsekretarz Stanu Pan Ryszard Zarudzki. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Rady NCBR, Komitetu Sterującego Programu BIOSTRATEG, zainteresowanych ministerstw oraz instytucji podległych i nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak również doradztwa rolniczego oraz praktyki rolniczej.

Zdjęcie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

errr

 

56. posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. ASF [2018-02-28 11:33:54]

27 lutego br. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk uczestniczył w 56. posiedzeniu Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. Podczas spotkania została przedstawiona aktualna sytuacja epizootyczna dot. występowania ASF, działania podjęte przez Inspekcję Weterynaryjną, w tym informacja o kontrolach przeprowadzonych w gospodarstwach.

Ponadto, przedstawiono informację dot. modyfikacji Procedury przeszukiwania obszarów i zbierania zwłok dzików lub ich szczątków przez służby podlegle Wojewodom.

Omówiono również informację nt. przygotowania wytycznych dla funkcjonariuszy Policji prowadzących kontrolę pojazdów wynikających z rozporządzenia Komisji (WE) Nr 20612009 z dnia 5 marca 2009 roku. Ponadto, poinformowano o przygotowania wytycznych prowadzenia wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego.

Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej [2018-02-27 09:47:05]

26 lutego br. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk uczestniczył w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej. Celem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji na terenie Lubelszczyzny w związku z występowaniem wirusa ASF, realizacja odstrzału sanitarnego dzików w naszym regionie oraz działalność kół łowieckich.

Podczas posiedzenia Dyrektor Instytutu przedstawił informację w zakresie aktualnej sytuacji na terenie Lubelszczyzny w związku z występowaniem wirusa ASF oraz przedstawił także wymagania dotyczące bioasekuracji gospodarstw hodowlanych.

Zdjęcia: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Konferencja pt. „Zasady bioasekuracji ASF i grypy ptaków” [2018-02-24 11:01:50]

22 lutego br. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się konferencja pt. „Zasady bioasekuracji ASF i grypy ptaków”. Było to spotkanie informacyjne dla szkół rolniczych, dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W konferencji wziął udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Rafał Romanowski, a także Pan Przemysław Humięcki – Doradca Premiera Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Przemysław Bednarski – Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Środowiska, Pan Paweł Niemczuk – Główny Lekarz Weterynarii, Pan Robert Jakubik – z-ca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej MRiRW, oraz Pan Mieczysław Mosakowski – Dyrektor Departamentu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych MRiRW.

Konferencję otworzył Pan Minister Romanowski, który przedstawił również wykład pt. „Administracyjne zwalczanie ASF”. Prof. Niemczuk po prezentacji Instytutu przedstawił wykład pt. "Afrykański pomór świń: epidemiologia, występowanie zabezpieczanie stad hodowlanych, zwalczanie". Ponadto, prof. Krzysztof Śmietanka przedstawił prezentację nt. aktualnej sytuacji w zakresie grypy ptaków w Europie i Polsce oraz wybranych aspektów bioasekuracji. Bardzo ważny był również wykład, pt. Narzędzia i mechanizmy ograniczenia populacji dzika jako skuteczna metoda zwalczania afrykańskiego pomoru świń, wygłoszony przez panią Wioletę Kniżewską, reprezentującą Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, a także Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. Z dużym zainteresowaniem spotkał się ponadto wykład Pana dr. Pawła Niemczuka, pt. "Sytuacja epizootyczna, program bioasekuracji i zwalczania ASF".

Konferencja była kolejną możliwością przekazania informacji o aktualnej sytuacji w zakresie ASF oraz grypy ptaków, jak również działań, które podejmuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współudziale Głównego Inspektoratu Weterynarii i Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Bardzo istotnym elementem edukacyjnym dla przedstawicieli szkół rolniczych była dyskusja z udziałem naukowców z krajowego laboratorium referencyjnego PIWet-PIB w Puławach oraz uczestnikami spotkania z ramienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jak również Głównego Lekarza Weterynarii.

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

13. posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń [2018-02-23 07:41:16]

21 lutego br. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk wziął udział w 13. posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń, któremu przewodniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel.

Podczas spotkania podsumowano ostatnie działania podejmowane w związku z występowaniem wirusa ASF w Polsce oraz omówiono przygotowania do wprowadzenia zasad bioasekuracji na terenie całego kraju.

Minister Jurgiel przypominał, ze 28 bm. wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, które wprowadza zasady bioasekuracji w całym kraju. Nowe przepisy mają za zadanie podnieść poziom zabezpieczenia gospodarstw, a tym samym zmniejszyć ryzyko wystąpienia tej choroby.

Ponadto, podczas spotkania oceniane były działania wszystkich służb wchodzących w skład Zespołu, czyli działania podjęte przez Policję, Inspekcję Transportu Drogowego, Inspekcję Weterynaryjną oraz Państwową Inspekcję Sanitarną, a także Służbę Celną, Straż Graniczną, Straż Leśną i Państwowe Gospodarstwa Leśne Lasy Państwowe.

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/

errr

 

errr

 

errr

 

Spotkanie sekcji "Wieś, rolnictwo" Narodowej Rady Rozwoju [2018-02-23 07:38:30]

20 lutego br. prof. Krzysztof Niemczuk uczestniczył w spotkaniu sekcji "Wieś, rolnictwo" Narodowej Rady Rozwoju, zatytułowanym "Zagrożenie afrykańskim pomorem świń i możliwości ograniczenia rozpowszechniania się wirusa ASF na obszarze środkowo-wschodniej i wschodniej Polski".  Spotkanie miało miejsce w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a przewodniczyła mu Pani Minister Halina Szymańska, Szef Kancelarii Prezydenta RP.

Z ramienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spotkaniu uczestniczyli ponadto, Pan Minister Jacek Bogucki, pan dr Paweł Niemczuk – Główny Lekarz Weterynarii, Pan dr Krystian Popławski – dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MINROL.

Podczas spotkania, Dyrektor Instytutu przedstawił wykład pt. „Afrykański pomór świń - epidemiologia, występowanie, zabezpieczenie stad hodowlanych”.

Posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. ASF [2018-02-23 07:36:01]

20 lutego br. odbyło się 55. posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. Podczas spotkania została przedstawiona aktualna sytuacja epizootyczna dot. występowania ASF, działania podjęte przez Inspekcję Weterynaryjną, w tym informacja o kontrolach przeprowadzonych w gospodarstwach. Ponadto, przedstawiono informację nt. projektu dot. kategoryzacji gospodarstw, jak również wsparcia finansowego dla gospodarstw rolnych w związku z wprowadzeniem podwyższonych wymagań weterynaryjnych na terenie całego kraju oraz pomocy na dostosowanie gospodarstw utrzymujących świnie.

Powołanie PIWet - PIB na członka Komitetu Technicznego nr 190 ds. Biologii Gleby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego [2018-02-21 13:15:03]

31 stycznia br. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy powołany został na członka Komitetu Technicznego nr 190 ds. Biologii Gleby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Pismo w tej sprawie wraz z aktem powołania wystosował na ręce Dyrektora Instytutu dr hab. Krzysztofa Niemczuka prof. nadzw. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dr inż. Tomasz Schweitzer.

errr

 

errr

 

Powołanie na funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Współpracy i Rozwoju [2018-02-20 11:14:04]

19 lutego 2018 r. Pan Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wręczył prof. Mirosławowi Polakowi powołanie Ministra Krzysztofa Jurgiela na funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Współpracy i Rozwoju w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach.  

W zakresie obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Współpracy i Rozwoju będzie m.in. nadzór nad współpracą naukową z ośrodkami zagranicznymi, nadzór nad rozwojem młodej kadry naukowej oraz koordynowanie współpracy z doradztwem rolniczym.

W uroczystości wręczenia powołania uczestniczył również Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk. Podczas blisko godzinnej rozmowy Pan Minister Zarudzki poruszył wiele zagadnień, które bezpośrednio są związane z nowym zakresem obowiązków Pana dyrektora Polaka, wskazując, że część z nich pokrywa się z obowiązkami Pana Ministra. Ponadto rozmawiano na bieżące tematy dotyczące nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa instytutów, w tym na temat bieżącej działalności PIWet-PIB. Pan Minister wyraził przekonanie, że nasz Instytut, tak jak dotychczas, będzie wiódł prym i dawał dobry przykład innym podległym jednostkom.

54. posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. ASF [2018-02-15 07:48:19]

13 lutego br. prof. Krzysztof Niemczuk uczestniczył w 54. posiedzeniu Grupy Zadaniowej ds. ASF. Podczas spotkania została przedstawiona aktualna sytuacja epizootyczna w zakresie występowania afrykańskiego pomoru świń oraz stan realizacji „mapy drogowej” opracowanej przez Główny Inspektorat Weterynarii. Ponadto, omówiono korespondencję od władz samorządowych i rolników z terenu całej Polski dotyczącej zamknięcia przejść dla zwierząt wzdłuż autostrad i dróg ekspresowych.

Konferencja pt. „ASF- edukacja i zwalczanie” [2018-02-08 12:30:37]

Na zaproszenie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Rafała Romanowskiego, 07 lutego br. prof. Krzysztof Niemczuk Dyrektor PIWet-PIB uczestniczył w konferencji pt. „ASF – zwalczanie i edukacja”. Konferencja została zorganizowana w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie.

Konferencję otworzył Pan Minister Romanowski, który jednocześnie przedstawił wykład pt. „Administracyjne metody zwalczania ASF”, natomiast prof. Niemczuk przedstawił wykład pt. "Afrykański pomór świń: epidemiologia, występowanie zabezpieczanie stad hodowlanych, zwalczanie".

Konferencja była kolejną możliwością przekazania informacji o aktualnej sytuacji w zakresie ASF ale przede wszystkim działań, które podejmuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współudziale Głównego Inspektoratu Weterynarii i Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB w Puławach w zakresie działań i opracowywania nowych rozwiązań prawnych, których celem jest nie tylko ograniczanie występowania ASF na dotychczasowym obszarze Polski, ale również zabezpieczenie dotychczas wolnych terenów RP przed wtargnięciem wirusa ASF np. poprzez wprowadzenie programu bioasekuracji na terytorium całego naszego kraju.

Pozostałe referaty przedstawili:

 1. Pan Paweł Niemczuk, Główny Lekarz Weterynarii: „Sytuacja epizootyczna, program bioasekuracji i zwalczanie ASF”
 2. Pan Bartłomiej Popczyk, Główny Łowczy PZŁ: „Narzędzia i mechanizmy ograniczenia populacji dzika jako skuteczna metoda zwalczania afrykańskiego pomoru świń”

errr

 

52. posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. ASF [2018-01-31 14:08:47]

30 stycznia br. prof. Krzysztof Niemczuk uczestniczył w 52. posiedzeniu Grupy Zadaniowej ds. ASF. Podczas spotkania została omówiona aktualna sytuacja epizootyczna dot. występowania ASF w kraju oraz podjęte przez Inspekcję Weterynaryjną działania, w tym informacja o przeprowadzonych kontrolach w gospodarstwach na obszarach, gdzie realizowany jest program bioasekuracji, jak również na obszarach wyznaczanych w związku z wystąpieniem ASF oraz wyników tych kontroli. Ponadto, został przedstawiony stan realizacji ,,mapy drogowej" opracowanej przez Główny Inspektorat Weterynarii, a także badanie produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach badań monitoringowych w kierunku ASF.

Podczas spotkania dyrektor Krzysztof Niemczuk przedstawił prezentację dotyczącą badania produktów pochodzenia zwierzęcego, tj. np. mięsa, wędlin, konfiskowanych na granicy z Białorusią i Ukrainą w ramach zapobiegania próbom nielegalnego wwozu żywności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Spotkanie z Korpusem Dyplomatycznym [2018-01-24 11:55:33]

23 stycznia br. Dyrektor Instytutu prof. Krzysztof Niemczuk wziął udział w spotkaniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przedstawicielami Korpusu Dyplomatycznego. Spotkanie odbyło się w odrestaurowanych pomieszczeniach służewieckiego hipodromu. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz stowarzyszeniami i firmami branży rolno-spożywczej.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele placówek dyplomatycznych z  Afganistanu, Armenii, Arabii Saudyjskiej, Azerbejdżanu, Bangladeszu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Chin, Chorwacji, Czarnogóry, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Iraku, Japonii, Kataru, Kazachstanu, Kolumbii, Republiki Korei, Libanu, Litwy, Malezji, Maroka, Mołdawii, Mongolii, Nigerii, Nowej Zelandii, Pakistanu, Panamy, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Sri Lanki, Syrii, Tajlandii, Tunezji, Wenezueli, Węgier i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

To wydarzenie jest okazją do prezentacji potencjału eksportowego polskiej żywności, jak również stwarza możliwości poznania wyjątkowego smaku polskiej żywności.

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/

errr

 

Spotkania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównym Inspektoracie Weterynarii [2018-01-24 11:51:15]

22 oraz 23 stycznia br. prof. Krzysztof Niemczuk wziął udział w posiedzeniach Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. Podczas spotkań omawiane były głównie zagadnienia związane z bioasekuracją.

Zwrócono uwagę, że zasady bioasekuracji określone zostały już w 2003 r.. Dotychczasowe działania podejmowane z celu ograniczenia występowania wirusa ASF w stadach świń pokazały, że ścisłe przestrzeganie programu zasad bioasekuracji, który został wprowadzony na terenach objętych ograniczeniami przynosi pożądane efekty. Podkreślono również, że ścisłym przestrzeganiem zasad powinny być objęte wszystkie gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną.

Dlatego też został przygotowany projekt rozporządzenia wprowadzającego obowiązek dostosowania gospodarstw do przestrzegania zasad programu bioasekuracji na cały kraj. Będzie też wdrożony ścisły monitoring gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną prowadzony przez powiatowych lekarzy weterynarii. Projekt przewiduje odpowiedni czas na przystosowanie produkcji do spełnienia zasad bioasekuracji oraz pomoc dla tych gospodarstw, które albo zrezygnują z kontynuowania tej produkcji od razu albo nie będą w stanie spełnić wymogów.

Ponadto, 23 stycznia Dyrektor Instytutu uczestniczył w wideokonferencji z władzami Japonii, która miała miejsce w Głównym Inspektoracie Weterynarii. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim zniesieniu embarga oraz wznowieniu importu polskiej wieprzowiny przez stronę japońską.

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/

errr

 

Pożegnanie wieloletnich pracowników PIWet-PIB [2018-01-24 09:56:22]

Przełom roku był czasem pożegnań wieloletnich pracowników Instytutu.
I tak na zasłużoną emeryturę odeszli:

Pani mgr inż. Barbara Kotelba Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych, Główny Księgowy,
Pani dr hab. Maria Minta, prof. nadzw. z Zakładu Farmakologii i Toksykologii,
Pani Janina Witkowska z Zakładu Farmakologii i Toksykologii,
Pani Danuta Sadurska z Zakładu Chorób Drobiu,
Pan dr Bogumił Biernacki z Zakładu Farmacji Weterynaryjnej,
Pan prof. dr hab. Wojciech Cybulski, prof. zw. z Zakładu Farmakologii i Toksykologii,
Pan prof. dr hab. Jan Żmudzki prof. zw. z Zakładu Farmakologii i Toksykologii,
Pan prof. dr hab. Jan F. Żmudziński prof. zw. z Zakładu Wirusologii,

Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękujemy za Waszą pełną zaangażowania pracę. Życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości i pogody ducha przez długie lata.

Dyrekcja i Pracownicy PIWet-BIB

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Spotkanie ws. rynku wieprzowiny [2018-01-17 07:08:16]

15 stycznia br. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami branży mięsnej, zorganizowanym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem spotkania było omówienie prognoz kształtowania się cen na rynku wieprzowiny, w tym analiza możliwości działań stabilizujących i mechanizmów wsparcia producentów świń.

Podczas spotkania Pan Minister Krzysztof Jurgiel poinformował o zgłoszonym przez Polskę wniosku o omówienie sytuacji na rynku wieprzowiny na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 29 stycznia 2018 r. i podjęcie przez Komisję Europejską skutecznych działań mających na celu poprawę sytuacji, w tym uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny, przyznanie producentom świń pomocy finansowej w związku ze spadkiem  opłacalności produkcji i skutkami ASF, aktywne zdobywanie nowych rynków zbytu dla unijnej wieprzowiny. Przetwórcy wnioskowali o zwrócenie się do Komisji Europejskiej o przywrócenie refundacji eksportowych.

Ponadto, omówione zostały także działania podejmowane w zakresie zwalczania ASF, w tym dotyczące wzmożonego odstrzału dzików oraz rozszerzenia programu bioasekuracji na cały kraj.

Dyrektor PIWet-PIB poinformował o sposobie i czasie realizacji wykonywanych badań w kierunku ASF, zwracając szczególną uwagę na terminowość dostarczania wyników Inspekcji Weterynaryjnej.

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/

errr

 

Spotkanie naukowe PTNW [2018-01-16 08:28:32]

10 stycznia 2018 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach na zaproszenie Zarządu PTNW o/Puławy przebywał Prof. dr hab. med. Krzysztof Tomasiewicz z Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który zaprezentował wykład pt. „Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób wątroby".  Podczas swojej prezentacji Pan Profesor przedstawił i omówił inwazyjne jak i nieinwazyjne możliwości oceny struktury miąższu wątroby z uwzględnieniem badania elastograficznego. W dalszej części wykładu zwrócił szczególną uwagę na wirusowe zapalenia wątroby powodowane przez wirus typu C i inne hepatowirusy przedstawiając możliwości skutecznej terapii zakażeń.

Posiedzenia Grupy Zadaniowej ds. ASF [2018-01-09 13:55:25]

03 oraz 09 stycznia br. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk uczestniczył w posiedzeniach Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Podczas spotkań omówiono aktualną sytuację epizootyczną związaną z występowanie ASF w kraju oraz działania podjęte przez Inspekcję Weterynaryjną w tym zakresie.

Ponadto, pierwsze posiedzenie poświęcone było realizacji „mapy drogowej”, w tym redukcji dzików, innowacyjnym metodom ograniczania populacji dzików, ustawie dotyczącej ogrodzenia, a także przygotowaniu projektu rozporządzenia o rozszerzeniu bioasekuracji na cały kraj.

Drugie spotkanie natomiast dotyczyło w szczególności sposobu realizacji rekomendacji zwalczania ASF ustalonych z Prezesem Rady Ministrów, jak również wypracowania zadań będących przedmiotem posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. ASF.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. afrykańskiego pomoru świń [2017-12-08 06:52:23]

06 grudnia br., na prośbę Pana Ministra Krzysztofa Jurgiela, Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk oraz Główny Lekarz Weterynarii dr Paweł Niemczuk wzięli udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W spotkaniu uczestniczyli również Pan Krzysztof Jurgiel, Pan Jacek Bogucki, Pan Rafał Romanowski oraz Pani Ewa Lech. Podczas posiedzenia została przedstawiona informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie aktualnej sytuacji w zakresie afrykańskiego pomoru świń w Polsce. Ponadto, dyskutowano na temat wstępnych ustaleń kontroli, którą przeprowadziła Najwyższa Izba Kontroli w zakresie realizacji programu bioasekuracji.

Posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. ASF oraz konferencja prasowa nt. ASF [2017-12-06 08:06:35]

05 grudnia br. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk uczestniczył w 45. posiedzeniu Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. Spotkanie poświęcone było aktualnej sytuacji epizootycznej w związku z występowaniem ASF oraz działaniom podjętym przez Inspekcję Weterynaryjną w tym zakresie. Prof. Niemczuk podczas posiedzenia przedstawił prezentację pt. „Sytuacja epizootyczna w związku z występowaniem ASF u dzików w nowych lokalizacjach - analiza i rekomendacje”.

Ponadto, Dyrektor PIWet-PIB wraz z Głównym Lekarzem Weterynarii dr. Pawłem Niemczukiem wzięli udział w konferencji prasowej Podsekretarza Stanu Pana Rafała Romanowskiego, która odbyła się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematyka konferencji dotyczyła nowej specustawy odnośnie afrykańskiego pomoru świń oraz aktualnej sytuacji w zakresie ASF w Polsce i w regionie.

Głównym celem nowej specustawy jest usprawnienie działań prowadzonych w ramach likwidowania oraz zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt. Bezpośrednim powodem podjęcia prac legislacyjnych jest potrzeba dodatkowych działań, niezbędnych do skutecznego zwalczania ASF. Proponowane rozwiązania dotyczą m.in. zmiany ustawy o granicy państwowej, ustawy prawo łowieckie oraz ustawy o inspekcji weterynaryjnej.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

errr

 

Spotkania nt. afrykańskiego pomoru świń [2017-12-04 12:04:33]

28 listopada br. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk wspólnie z Panem Krzysztofem Jurgielem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, i Jego współpracownikami, wziął udział w posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się pod przewodnictwem Pana Mariusza Błaszczaka, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zastępcy przewodniczącego RZZK. Spotkanie poświęcone było sytuacji epizootycznej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski.

29 listopada br. Dyrektor PIWet-PIB uczestniczył w panelu ekspertów pt. "Realizacja programu bioasekuracji jako element zwalczania afrykańskiego pomoru świń", zorganizowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli. Podczas spotkania prof. Niemczuk przedstawił wykład nt. aktualnej sytuacji odnośnie afrykańskiego pomoru świń oraz zaangażowania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zwalczanie ASF.

Ponadto, tego samego dnia, na zaproszenie Pana Andrzeja Koniecznego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Dyrektor PIWet-PIB wraz z Panem Rafałem Romanowskim, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz Panem Pawłem Niemczukiem, Głównym Lekarzem Weterynarii, uczestniczył w spotkaniu poświęconym wypracowaniu nowych rekomendacji dla Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie zwalczania ASF.

Spotkanie naukowe PTNW [2017-12-04 10:34:31]

28 listopada 2017 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach na zaproszenie Zarządu PTNW o/Puławy przebywał Pan prof. dr hab. Zygmunt Giżejewski z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, który przedstawił wykład pt.„Poroże jelenia szlachetnego jako wskaźnik zanieczyszczenia środowiska". Tematyka wykładu dotyczyła możliwości monitorowania poziomu zanieczyszczeń metalami ciężkimi środowiska na podstawie badań laboratoryjnych tkanki kostnej pobranej z poroży dziko żyjących przeżuwaczy. W swojej prezentacji Pan Profesor zwrócił również uwagę na przydatność badania innych tkanek zwierząt łownych do określenia ryzyka toksykologicznego wynikającego z ich konsumpcji.

Sesja Międzyrządowej Grupy Zadaniowej Kodeksu Żywnościowego ds. Oporności na Leki Przeciwdrobnoustrojowe (TFAMR) [2017-12-01 07:57:54]

W dniach 27 listopada – 1 grudnia 2017 r. w Jeju, Republika Korei, odbyła się Piąta Sesja Międzyrządowej Grupy Zadaniowej Kodeksu Żywnościowego ds. Oporności na Leki Przeciwdrobnoustrojowe (TFAMR5). W skład delegacji Polski, której przewodniczyła Pani Agata Andrzejewska, Wiceprezes Urzędu ds. Produktów Leczniczych Weterynaryjnych, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wchodziła Sylwia Czarnowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Oceny Dokumentacji i Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Weterynaryjnych oraz dr hab. Dariusz Wasyl, prof. nadzw. reprezentujący Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. Antybiotykooporności. Kilkudniowe obrady plenarne i spotkania koordynacyjne służyły uzgodnieniu projektów dokumentów dotyczących oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe, w szczególności rewizji „Kodeksu praktyki w celu ograniczenia i powstrzymania antybiotykooporności” oraz „Wytycznych w celu zintegrowanego nadzoru i monitoringu antybiotykooporności związanej z żywnością”. Stanowisko Państw Członkowskich UE zostało ustalone na wcześniejszych spotkaniach i było prezentowane przez Komisję Europejską przy wsparciu delegacji Państw Członkowskich biorących udział w sesji. Działania dotyczące zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i zachowania możliwości ich stosowania w leczeniu zwierząt będą przedmiotem dalszych prac Międzyrządowej Grupy Zadaniowej Kodeksu i powołanych grup roboczych.

errr

 

errr

 

Wizyta w Chinach [2017-11-24 14:06:25]

W dniach 19-20 listopada br. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk wziął udział w delegacji z-cy Głównego Lekarza Weterynarii dr. Jacka Kucharskiego do Chin. Delegacja uczestniczyła w szczycie 2017 (5th) China’s Food Security & Food Safety Strategy Summit.

Ponadto, w ramach szczytu odbyły się spotkania Generalnym Urzędzie Nadzoru nad Jakością, Inspekcji i Kwarantanny ChRL (ang. General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine – AQSIQ), a także w Urzędzie  Certyfikacji  i  Akredytacji ChRL (ang. Certification and Accreditation Administration – CNCA). Zgodnie z harmonogramem spotkania odbywały się w następującej kolejności:

 1. Spotkanie z CNCA - Dyrektor Wydziału nr 1 Departamentu Rejestracji pan WANG GANG
 2. Spotkanie z Departamentem ds. Nadzoru nad Kwarantanną Roślinną i Zwierzęcą AQSIQ – Dyrektor Wydziału ds. Nadzoru nad Kwarantanną Zwierzęcą pan DOU Shulong
 3. Spotkanie z Wydziałem nr 1, Biuro Bezpieczeństwa Żywności Importowanej
  i Eksportowanej AQSIQ – Zastępca Dyrektora pan ZHANG Yi

We wszystkich spotkaniach uczestniczyły następujące osoby:

 1. J. Kucharski, Z-ca GLW
 2. K. Niemczuk, dyrektor PIWet-PIB w Puławach
 3. B. Gołębiowska, Amb. RP w Pekinie
 4. M. Gorzycka, Amb. RP w Pekinie
 5. Tłumacz: Marta Henning

Najważniejszymi punktami rozmów były zagadnienia dotyczące możliwości zniesienia embarga na polską żywność w związku z pojawieniem się na terytorium RP: wysoce patogennej grypy ptaków, BSE i afrykańskiego pomoru świń.

Zdjęcia: Blanka Gołębiowska, kierownik Referatu ds. Rolnych, Ambasada RP w Pekinie

errr

 

errr

 

Spotkanie grupy wyszehradzkiej ds. nauki [2017-11-14 13:53:40]

W dniu 9 listopada 2017 r. w Budapeszcie odbyło się spotkanie w ramach grupy wyszehradzkiej (V4) -  zrzeszenia czterech państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier, którego celem było pogłębienie współpracy między jednostkami naukowymi tych krajów w obszarze rolnictwa w aspekcie wpływu zmian klimatycznych na produkcję roślinną i zwierzęcą.

Gospodarzem spotkania było Krajowe Centrum Nauk Rolniczych i Innowacji (NIAK). Spotkanie uświetnił swoją obecnością Minister Rolnictwa Węgier, Pan Sandor Fazekas. PIWet-PIB reprezentował dr hab. Mirosław Polak, prof. nadzw. oraz dr hab. Grzegorz Woźniakowski, prof. nadzw.

errr

Dr Csaba Gyuricza, Dyrektor NIAK (National Agricultural Research and Innovation Centre), otwiera spotkanie jako gospodarz i organizator wydarzenia.

errr

Dr hab. Grzegorz Woźniakowski, prof. nadzw. podczas prezentacji na temat sytuacji epizootycznej afrykańskiego pomoru świń w Europie.

Spotkanie zakończyło się podpisaniem listu intencyjnego, zakładającego powołanie do końca 2017 r. wirtualnej platformy współpracy, ułatwiającej kontakty oraz wymianę informacji między sygnatariuszami w obszarze szeroko rozumianych nauk rolniczych.

errr

 

errr

 

Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń [2017-11-14 09:16:44]

10 listopada br. Dyrektor Instytutu prof. Krzysztof Niemczuka wziął udział w 11. posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń, któremu przewodniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel.

Podczas spotkania została przedstawiona aktualna sytuacja epizootyczna związana z występowaniem ASF w kraju oraz działania podjęte przez Inspekcję Weterynaryjną w tym zakresie. Omówiono również stan realizacji Rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Ponadto, prof. Niemczuk przedstawił wykład pt. „Sytuacja epidemiologiczna oraz środki poodejmowane w związku ze zwalczaniem ASF w krajach europejskich”.

Zdjęcia: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

errr

 

errr

 

errr

 

Spotkanie z Vytenisem Andriukaitisem, Komisarzem UE ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, w sprawie afrykańskiego pomoru świń (ASF) – Praga, Republika Czeska [2017-11-10 08:18:53]

W dniach 8-9 listopada b.r. polska delegacja w składzie Rafał Romanowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Paweł Niemczuk – Główny Lekarz Weterynarii oraz Krzysztof Niemczuk – Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, uczestniczyła w spotkaniu z Vytenisem Andriukaitisem - Komisarz UE ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności,  w sprawie afrykańskiego pomoru świń (ASF). W spotkaniu, które miało miejsce w Pradze (Republika Czeska) uczestniczyli również wysocy przedstawiciele Białorusi, Estonii, Finlandii, Gruzji, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Podczas konferencji delegacje krajów, w których występują ogniska ASF (Białoruś, Estonia, Gruzja, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Polska, Fed. Rosyjska, Rumunia, Ukraina), przedstawiły w formie prezentacji bieżącą sytuację na temat występowania zakażeń wirusem afrykańskiego pomoru świń. Przedstawiciele EFSA (European Food Safety Authority) zaprezentowali bieżące dane epidemiologiczne dotyczące ASF. W kontekście obecnej sytuacji związanej z ASF strony uzgodniły, że jednym z działań priorytetowych jest międzynarodowa współpraca na najwyższym szczeblu politycznym w celu rozwiązania problemu transgranicznego charakteru tej choroby świń.

Spotkania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sejmie [2017-11-09 13:06:38]

07 listopada br. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk wziął udział w 42. Posiedzeniu Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. Spotkaniu przewodniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel. Podczas posiedzenia została przedstawiona aktualna sytuacja epizootyczna związana z wystąpieniem ASF w kraju, działania podjęte przez Inspekcję Weterynaryjną i  Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak również realizacja Programu Bioasekuracji. Omówiono również analizę stanu rejestracji zwierząt w systemie IRZ ze stref występowania ASF wraz z rekomendacjami dalszych działań w celu usprawnienia procesu zgłaszania przez rolników świń do rejestracji.

Ponadto, 08 listopada prof. Niemczuk uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas której przedstawił prezentację pt. „Sytuacja epidemiologiczna oraz środki podejmowane w związku ze zwalczaniem ASF w krajach europejskich”. Przedstawiona prezentacja miała na celu wskazanie zagrożeń dla Polski związanych z ASF, które pochodzą głównie z zewnątrz, wskazując, że sytuacja Polski w tym zakresie uzależniona jest od tego, z jaką skutecznością jest zwalczane ASF na terytorium naszych sąsiadów.

Dyrektor PIWet-PIB wziął również udział w spotkaniu otwierającym audyt rosyjsko-białoruski w zakresie afrykańskiego pomoru świń.

Źródło: www.minrol.gov.pl

errr

 

Kongres Młodych Naukowców w ramach projektu Vet-Twin [2017-10-30 14:16:46]

    W dniu 27 października b.r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym-PIB w Puławach odbył się Kongres Młodych Naukowców, zorganizowany w ramach projektu H2020: Strengthening of scientific excellence of the National Veterinary Research Institute in animal health and food chain safety (VET-TWIN).

    Zakres tematyczny kongresu obejmował zdrowie zwierząt w aspekcie chorób zakaźnych i pasożytniczych (w tym zoonoz) oraz bezpieczeństwo żywności i pasz. Kongres miał na celu swobodną wymianę myśli pomiędzy młodymi naukowcami reprezentującymi różne dyscypliny nauk weterynaryjnych oraz doskonalenie warsztatu w zakresie wystąpień publicznych w języku angielskim. Do udziału w kongresie zaproszone były wszystkie osoby zainteresowane tą tematyką, a szczególnie doktoranci zintegrowanej szkoły doktoranckiej konsorcjum KNOW oraz studiów doktoranckich PIWet-PIB, osoby z otwartym przewodem doktorskim oraz promotorzy. Ogółem wpłynęło 36 doniesień, w tym 16 doniesień ustnych (14 z Instytutu oraz dwa z jednostek partnerskich projektu Vet-Twin: Duńskiego Uniwersytetu Techniczego, DTU z Danii oraz Federalnego Instytutu Oceny Ryzyka, BfR z Niemiec).

    Podczas kongresu młodzi naukowcy przedstawili swoje wyniki badań podczas 10-15 minutowych prezentacji. Doniesienia plakatowe omawiane były podczas przerwy kawowej oraz w trakcie przerwy obiadowej.

    Młodzi naukowcy przedstawili swoje wyniki badań w bardzo ciekawych, krótkich prezentacjach, często stosując nienaganny język angielski. Uczestnicy kongresu otrzymali materiały kongresowe oraz gadżety reklamujące projekt. W tym miejscu należą się słowa podziękowania dla bezpośrednich organizatorów kongresu: Pana prof. Krzysztofa Śmietanki oraz Pani prof. Katarzyny Domańskiej-Blicharz z Zakładu Chorób Drobiu, za wzorową organizację tego wydarzenia.

errr

 

errr

 

errr

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Wysoce zjadliwa grypa ptaków H5 2016-2017 - polskie i europejskie doświadczenia” z udziałem Pana Ministra Krzysztofa Jurgiela [2017-10-16 07:22:24]

13 października w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się konferencja naukowa, pod honorowym patronatem Pana Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poświęcona zagadnieniom dotyczącym grypy ptaków, pt. Wysoce zjadliwa grypa ptaków H5 2016-2017 – polskie i europejskie doświadczenia. Uczestnikami konferencji byli również Pan dr Paweł Niemczuk Główny Lekarz Weterynarii, urzędowi lekarze weterynarii jak i lekarze wolnej praktyki w tym specjaliści z zakresu chorób drobiu a także przedstawiciele nauki jak również ośrodków doradztwa rolniczego, których reprezentował Pan Tadeusz Morawski - Z-ca Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

W swoim słowie wstępnym Pan Minister Krzysztof Jurgiel podkreślił, że Polskę i większość krajów Europy na przełomie 2016 i 2017 roku dotknęła epidemia grypy ptaków, która była jednocześnie największą w dotychczasowej historii. Minister Jurgiel zwrócił również uwagę, że ta groźna choroba została wprowadzona na nasz kontynent za pośrednictwem ptaków dzikich, co w znaczącym stopniu utrudniało jej zwalczanie. Wystąpienie grypy prowadziło do poważnych konsekwencji ekonomicznych, wynikających z kosztownych metod likwidacji ognisk i znaczących utrudnień w eksporcie. Grypa ptaków to jednak nie tylko problem epidemiologiczny czy ekonomiczny, ale również społeczny, a jej negatywne skutki dotykają zarówno producentów drobiu w dużych fermach przemysłowych, jak również właścicieli małych stad przyzagrodowych, podkreślił w swojej wypowiedzi Minister Rolnictwa. Pan Minister podziękował za dotychczasowe działania w zakresie grypy ptaków ale również w zakresie ASF, podległym Mu instytucjom, w tym Głównemu Lekarzowi Weterynarii i Inspekcji oraz Dyrektorowi Instytutu i jego współpracownikom. W tym ostatnim kontekście Minister Krzysztof Jurgiel zwrócił uwagę na korzystny proces transferu wiedzy pomiędzy Instytutem a środowiskiem doradztwa rolniczego.

W kolejności Pan Minister wspólnie z Głównym Lekarzem Weterynarii i Dyrektorem PIWet-PIB dyskutowali na temat wdrożonych zasad bioasekuracji w aspekcie ASF i grypy ptaków, by na końcu wizyty w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym, odwiedzić część laboratoryjną w strefie bezpieczeństwa biologicznego PCL3, w której wykonywane są badania w kierunku ASF i grypy ptaków, Pan Minister docenił zaangażowanie i kompetencje personelu.

  Bardzo istotnym elementem konferencji były wykłady zaprezentowane zarówno przez polskich naukowców, z krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy PIWet-PIB w Puławach, przedstawicieli administracji weterynaryjnej ale przede wszystkim przez naszych gości zagranicznych. Pan profesor Timm Harder z Instytutu Friedricha Loefflera (FLI, Niemcy), to Kierownik Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. grypy ptaków w Niemczech. Jest On również Szefem Laboratorium OIE ds. grypy ptaków. Z kolei nasz drugi zagraniczny gość – dr Éric Niqueux, z Krajowej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowotnego (ANSES, Francja), jest z kolei Kierownikiem Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. grypy ptaków we Francji. Wykłady naszych zagranicznych wykładowców były bardzo ważnym elementem wzajemnej wymiany doświadczeń w zwalczaniu grypy ptaków.

Bardzo dziękuję Panu Profesorowi Krzysztofowi Śmietance i Jego Współpracownikom z Zakładu Chorób Drobiu za zorganizowanie tak udanej konferencji.

Krzysztof Niemczuk

 

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Konferencja naukowa "Antybiotyki w produkcji drobiarskiej - korzyści i ograniczenia" [2017-10-12 14:07:49]

5 października 2017 r. odbyła się w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach konferencja naukowa pt. "Antybiotyki w produkcji drobiarskiej – korzyści i ograniczenia". Współorganizatorem była Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza. W konferencji wzięło udział 80 osób, głównie lekarze weterynarii, hodowcy oraz producenci żywności.

Celem konferencji było przedstawienie szeroko rozumianych zagadnień związanych ze stosowaniem antybiotyków w produkcji drobiarskiej ze szczególnym uwzględnieniem ubocznych skutków i wskazanie PIWet-PIB jako ważnego ośrodka naukowego prowadzącego badania w tym zakresie.

Konferencję otworzył prof. dr hab. Jacek Kuźmak, po czym wykłady wygłosili zaproszeni goście: działania IW w związku z krajowym programem ograniczenia oporności (K. Gąsiorek – GIW); rozważne stosowanie antybiotyków (B. Steenberg - A.V.E.C.); koncepcja "Jedno zdrowie" (Ch. Agnes – ELANCO). Wygłoszone przez pracowników PIWet-PIB wykłady dotyczyły: skutków stosowania antybiotyków (prof. dr hab. A. Posyniak); Kokcydiostatyków jako źródła oddziaływania na kury (dr hab. M. Olejnik); oporności bakterii jako konsekwencji stosowania antybiotyków (dr hab. D. Wasyl, prof. nadzw.); alternatywnych metod poprawy dobrostanu (dr hab. G. Tomczyk, prof. nadzw.); zanieczyszczeń bakteryjnych produktów drobiarskich (prof. dr hab. J. Osek); grypy ptaków w świetle bezpieczeństwa produktów drobiarskich (dr hab. K. Śmietanka, prof. nadzw).

Formuła konferencji spotkała się z uznaniem słuchaczy. Organizację ze strony PIWet-PIB zapewnili pracownicy Zakładu Farmakologii i Toksykologii.

errr

 

errr

 

errr

 

Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego „Różne oblicza toksykologii” [2017-10-12 13:40:44]

W dniach 19-22 września 2017 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego „Różne oblicza toksykologii”. Organizatorami wydarzenia były: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego (ZG PTToks), Oddział Lubelski PTToks oraz PIWet-PIB. Konferencja została objęta patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Konferencję otworzyli, wygłaszając krótkie, powitalne wystąpienia: Zastępca Dyrektora ds. Naukowych prof. dr hab. Jacek Kuźmak, Przewodniczący Zarządu Głównego PTTox prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz oraz Przewodniczący Oddziału Lubelskiego PTToks dr hab. Piotr Jedziniak (obecny) i dr Bogumił Biernacki (ustępujący).  

Podczas uroczystego otwarcia Konferencji miało miejsce wręczenie Honorowego Członkostwa PTToks prof. dr. hab. Wojciechowi Wąsowiczowi. Laudację wygłosił prof. dr hab. Marcin Kamiński (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach).

Ponadto wręczone zostały nagrody ZG PTToks za prace naukowe opublikowane w latach 2015-2017, stanowiące istotny wkład w rozwój toksykologii:

dwie równorzędne nagrody Io:

 • dr hab. Piotr Adamowicz – za cykl 15 publikacji stanowiących podstawę pracy habilitacyjnej pt. Analiza toksykologiczna nowych substancji psychoaktywnych (NSP) i ocena ich toksycznego działania na organizm ludzki. –O. Krakowski PTToks
 • dr hab. Paweł Struciński - za cykl 8 publikacji stanowiących podstawę pracy habilitacyjnej pt. Ocena ryzyka jako narzędzie ochrony zdrowia społeczeństwa przed zagrożeniami związanymi z chemicznymi zanieczyszczeniami żywności – O. Warszawski PTToks

oraz nagroda IIo

 • Rafał Skowronek –  za pracę doktorską pt. Badanie mechanizmu ekspresji hormonozależnych cytochromów P450 w wątrobie szczura, w warunkach desensytyzacji przysadki mózgowej wywołanej podawaniem analogów gonadoliberyny – O. Śląski PTToks

Program naukowy konferencji obejmował:

 1. - wykład inauguracyjny wygłoszony przez Pana prof. dr hab. Marcina Waleriana   Kamińskiego : „Starzenie–przyczyny, mechanizmy, konsekwencje, perspektywy. Starzenie komórkowe jako podstawa starzenia ogólnoustrojowego”,

- trzy wykłady plenarne:

 •  „Narażenie na dioksyny i PCB poprzez konsumpcję żywności  pochodzenia zwierzęcego w Polsce”, wygłoszony przez prof. dr hab. Jadwigę Piskorską-Pliszczyńską (Państwowy Instytut Weterynaryjny - PIB, Puławy),
 •  „Od nanotechnologii do nanomedycyny”, wygłoszony przez prof. dr hab. Ireneusza Grudzińskiego (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa),
 • „Aktualne oblicze nowych substancji psychoaktywnych (NSP)”, wygłoszony przez dr hab. Marię Kałę (Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dr Sehna, Kraków);

- 44 wykłady wygłoszone w ramach sześciu sesji tematycznych:

• Mechanizmy toksyczności

• Toksykologia żywności

• Metody alternatywne i zasada 3R

• Toksykologia środowiska

• Metody analityczne w toksykologii

• Toksykologia kliniczna i toksykologia sądowa

Każdej sesji tematycznej towarzyszyły sesje plakatowe, na których zaprezentowano 82 prace. W konferencji uczestniczyło około 180 przedstawicieli uczelni wyższych i instytutów naukowych z całego kraju.

Komitet Naukowy Konferencji ocenił prezentacje doktorantów i młodych naukowców, przyznając dwie nagrody: za prezentację ustną „Działanie antygenotoksyczne  wyciągów z pędów Polyscias filicifolia hodowanych in vitro w teście bakteryjnym umu-test” pani mgr Ramonie Figat (Warszawski Uniwersytet Medyczny) oraz plakatową „Dioksyny i dl-PCB w środowisku i w tkankach zwierząt łownych” pani mgr Małgorzacie Warenik-Bany (PIWet-PIB, Puławy).

Konferencji towarzyszyły bezpłatne warsztaty zorganizowane przez sponsorów:

- firmę Spektrometria SCIEX: „Dodatkowy wymiar pewności identyfikacji przy pomocy LC-MS/MS”.

- firmy Phytronix i Bioanalytic: „Stwórzmy nowoczesne laboratorium – łatwe przygotowanie próbek i ich szybka analiza”,

- firmę RANDOX Toxicology: „Evidence MultiSTAT – testy narkotykowe zmieniły się na zawsze”

W trakcie Zjazdu odbył się Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa, w czasie którego wybrano nowe władze PTTox-u. Przewodniczącym Zarządu Głównego na nową kadencję został wybrany prof. dr hab. Ireneusz Grudziński.

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Konferencja "Produkty Lecznicze Weterynaryjne: Rozwój, Kontrola Jakości i Stosowanie" [2017-10-11 11:25:59]

W dniach 4 – 5 października br. Dyrektor Instytutu prof. Krzysztof Niemczuk, a także pracownicy Zakładu Farmakologii i Toksykologii oraz Zakładu Higieny Pasz PIWet-PIB, uczestniczyli w VII Międzynarodowej Naukowo – Praktycznej Konferencji - „Produkty Lecznicze Weterynaryjne: Rozwój, Kontrola Jakości i Stosowanie”, zorganizowanej we Lwowie.

Biorąc jednak pod uwagę aktualną sytuację w regionie Europy Środkowo – Wschodniej i ogromne zainteresowanie urzędowych, jak również lekarzy weterynarii wolnej praktyki tematyką ASF, Organizatorzy konferencji zaprosili profesora Krzysztofa Niemczuka do przedstawienia wykładu
pt. „Afrykański pomór świń. Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Europie Środkowo – Wschodniej”.

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Spotkanie naukowe PTNW [2017-10-05 08:21:22]

29 września 2017 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach na zaproszenie Zarządu PTNW o/Puławy przebywał Prof. dr hab. med. inż. Krzysztof Kochanek ze Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu Kajetany k. Warszawy, który zaprezentował wykład pt. „Współczesne możliwości diagnostyki i terapii zaburzeń słuchu ". Pan Profesor przedstawił najnowsze dane i wyniki osiągnięć naukowych Światowego Centrum Słuchu  w zakresie diagnostyki ubytku słuchu będącego wynikiem uszkodzeń różnych elementów narządu słuchu ze szczególnym uwzględnieniem struktur ucha środkowego. Podkreślił istotną rolę implantów ucha środkowego w terapii zaburzeń słuchu, a także ich znaczenie w leczeniu uszkodzeń nerwu słuchowego.

Posiedzenie Zespołu Doradczego ds. Zapobiegania oraz Zwalczania ASF [2017-09-27 07:20:08]

25 września br. na zaproszenie Pana Wicewojewody Lubelskiego Pana Roberta Gmitruczuka Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk wziął udział w posiedzeniu Zespołu Doradczego ds. Zapobiegania oraz Zwalczania ASF na terenie województwa lubelskiego, zorganizowanym w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. W spotkaniu uczestniczył również Wicewojewoda Lubelski, Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Pan Paweł Piotrowski, a także przedstawiciele służb i instytucji odpowiedzialnych za zwalczanie ASF na Lubelszczyźnie.

Podczas posiedzenia Dyrektor PIWet-PIB przedstawił informację na temat sytuacji związanej z występowaniem ASF na terenie Ukrainy, Białorusi, Czech i Rumunii oraz państw bałtyckich i zagrożeniach wynikających z możliwości przeniesienia choroby z terytorium krajów sąsiednich do Polski, natomiast dr Piotrowski zreferował sytuację epizootyczną na terenie województwa lubelskiego. Ponadto, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW przedstawił dotychczasowe działania podejmowane przez administrację publiczną, służby, inspekcje i straże w zakresie zwalczania ASF na terenie województwa lubelskiego.

Ponadto w dyskusji, która wywiązała się po przedstawieniu prezentacji i kolejnych wypowiedziach uczestników posiedzenia, prof. Krzysztof Niemczuk omówił ostatnie modyfikacje aktów prawnych związanych ze zwalczaniem ASF, a także wspólnie z Panem Wicewojewodą zaapelował do Polskiego Związku Łowieckiego o zdynamizowanie działań w zakresie odstrzału dzików, które są niestety skutecznym wektorem przenoszenia wirusa ASF w środowisku.

Źródło: http://www.lublin.uw.gov.pl/

errr

 

errr

 

errr

 

Spotkanie naukowe PTNW [2017-09-20 09:27:27]

14 września 2017 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach Zarząd PTNW o/Puławy gościł Panią Dr Marinę Mozgovoj z National Institute of Agricultural Technology (INTA), Buenos Aires, Argentyna, która zaprezentowała wykład pt. „Nanobodies: research tools for virus detection and treatment ". W swojej prezentacji Pani Doktor przedstawiła informacje dotyczące technologii wytwarzania nanoprzeciwciał w warunkach laboratoryjnych oraz możliwości ich zastosowania w farmacji, diagnostyce i leczeniu chorób zakaźnych ludzi i zwierząt, a także do wykrywania zanieczyszczeń żywności powodowanych przez wirusy.

35. posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. ASF [2017-09-06 09:10:58]

05 września br. prof. Krzysztof Niemczuk uczestniczył w 35. posiedzeniu  Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń, któremu przewodniczył Pan Minister Krzysztof Jurgiel. Spotkanie poświęcone było aktualnej sytuacji epizootycznej odnośnie ASF w kraju oraz podjętym i planowanym działaniom zmierzającym do ograniczenia skutków występowania tej choroby.

Podczas posiedzenia poinformowano, iż w lipcu i sierpniu prowadzone były na terenach zagrożonych ASF akcje poszukiwania padłych dzików. W akcjach tych uczestniczyły służby weterynaryjne oraz leśne,  a także żołnierze Wojska Polskiego. Prowadzone są także kontrole gospodarstw, których posiadacze złożyli oświadczenia o rezygnacji z chowu świń.

Ponadto, Dyrektor PIWet-PIB przedstawił prezentację dotyczącą ogólnych informacji na temat możliwości wdrożenia na terytorium Polski zasady kompertmentalizacji, która może być  wprowadzona celem ochrony rodzimych stad trzody chlewnej.

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/

errr

 

XXVI Krajowa Wystawa Rolnicza [2017-09-05 07:56:46]

W dniach 02-03 września br. Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB uczestniczył, wzorem lat poprzednich, w Krajowej Wystawie Rolniczej w Częstochowie, organizowanej w ramach Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich. Stoiska wystawiennicze instytutów związanych z naukami rolniczymi zlokalizowane były w jednej z najważniejszych części wystawy w segmencie „Wystawa – Nauka Polska”. Gośćmi Krajowej Wystawy Rolniczej byli przedstawicie rządu, parlamentu, centralnych instytucji rolniczych oraz licznie przybyli na uroczystości dożynkowe rolnicy z całego kraju. Nasze stoisko odwiedziła delegacja rządowa pod przewodnictwem Pana Ministra Ryszarda Zarudzkiego oraz Pani Jadwiga Wiśniewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego.

errr

 

errr

 

errr

 

Delegacja PIWet – PIB w National Agriculture and Food Research Organization (NARO) w Japonii [2017-09-04 09:23:23]

W dniach 29 – 31 sierpnia br. delegacja PIWet – PIB w składzie: dyrektor Krzysztof Niemczuk, prof. Jacek Kuźmak, prof. Paweł Polak i prof. Grzegorz Woźniakowski przebywali w Japonii, na zaproszenie Prezydenta NARO, dr. Tokio Imbe.

Wizyta w Japonii jest kontynuacją naukowej współpracy międzynarodowej PIWet-PIB z czołowymi, azjatyckimi ośrodkami, której celem jest wzajemna wymiana doświadczeń związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt o potencjale zoonotycznym (grypa ptaków H5N8) czy ekonomicznym (afrykański pomór świń - ASF), jak również w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Wizyta rozpoczęła się od spotkania w Exotic Disease Research Station, zlokalizowanej w miejscowości Kodaira. Centrum Badań nad Chorobami Egzotycznymi dysponuje bardzo zbliżonymi do PIWet-PIB w Puławach warunkami do wykonywania badań w warunkach klasy bezpieczeństwa biologicznego BSL 3 i 3+. Prowadzone są tam prace nad wirusami pryszczycy, księgosuszu oraz planowane jest podjęciem badań nad wirusem ASF. Ten ostatni aspekt był motywem przewodnim spotkania. Następnie delegacja polska gościła w centrali NARO, gdzie spotkała się z Prezydentem tej organizacji Panem dr. Tokio Imbe. Podczas spotkania obie strony przedstawiły zakres kompetencji, badań i obszaru ich działań. Pan Prezydent Imbe podkreślił wysokie kompetencje Instytutu, jako czołowego ośrodka naukowego w UE,  wskazując jednocześnie na konieczność podpisania w najbliższym możliwym czasie Memorandum określającego ramy współpracy naukowej pomiędzy dwoma ośrodkami. Dyrektor Niemczuk wyraził podziękowanie za docenienie kompetencji kierowanej przez niego jednostki, wyraził jednocześnie pogląd, że PIWet-PIB z dużym przekonaniem podpisze Memorandum z tak istotnym i rozpoznawalnym partnerem azjatyckim.

Ostatniego dnia pobytu w Japonii odbyło się seminarium naukowe w Państwowym Instytucie Zdrowia Zwierząt (National Institute of Animal Health, NIAH) z siedzibą w Tsukubie. Gospodarzem spotkania był dyrektor NIAH, Pan dr Kenichi Sakamoto wraz z liczną grupą pracowników naukowych. Podczas seminarium pracownicy naukowi z obydwu ośrodków przedstawili prezentacje i przeprowadzili dyskusję w zakresie aktywności naukowych, które będą w przyszłości podstawą współpracy, tj. w zakresie m.in. grypy ptaków, afrykańskiego pomoru świń, BSE, białaczki bydła czy innych chorób wirusowych bydła, trzody chlewnej i drobiu.

Równoległym bardzo istotnym wątkiem rozmów natury administracyjnej i epidemiologicznej była sprawa związana z możliwością importu przez Japonię wieprzowiny pochodzącej z Polski. Władze japońskie wprowadziły tymczasowe zawieszenie importu mięsa wieprzowego z Polski Japonia w lutym 2014r. Temu właśnie zagadnieniu poświęcone było, nieplanowane wcześniej, spotkanie z dyrektorem Biura Zdrowia Zwierząt, Ministerstwa Rolnictwa Japonii, Głównym Lekarzem Weterynarii Panem dr. Norio Kumagai i Jego współpracownikami. Spotkanie odbyło się w obecności przedstawiciela ambasady RP w Tokio Pana Tomasza Jamroza a dotyczyło m.in. oceny aktualnej sytuacji epizootycznej w zakresie ASF oraz, o co wnioskowali Japończycy, dostarczenia stronie japońskiej kolejnych odpowiedzi na ich oczekiwania, które zostaną sprecyzowane podczas planowanych telekonferencji. Spotkanie przebiegało w bardzo serdecznej atmosferze bowiem dr Kumagai stwierdził, że łączą go z dyrektorem Krzysztofem Niemczukiem silne więzy koleżeńskie wynikające z dotychczasowych kontaktów. Ponadto Pan dr Kumagai wyraził oczekiwanie odwiedzenia Polski, podczas Jego roboczej wizyty. Dyrektor Niemczuk, powiedział, że w imieniu dr. Pawła Niemczuka wstępnie zaprasza GLW Japonii do Polski, a szczegóły zostaną z pewnością niebawem ustalone przez zainteresowane strony. Strona polska podkreśliła po raz kolejny, że pomimo zwiększonej liczby ognisk u świń w ostatnim czasie, wdrożony w Polsce system zwalczania ASF jest skuteczny, a wieprzowina pochodząca spoza stref administracyjnych, o czym rozmawiano, jest bezpieczna dla konsumentów i nie stanowi zagrożenia dla rodzimej produkcji trzody chlewnej w Japonii.

Chciałbym bardzo podziękować moim P.T. Kolegom: Jackowi Kuźmakowi, Pawłowi Polakowi i Grzegorzowi Woźniakowskiemu za bardzo merytoryczne przygotowanie wizyty, wygłoszone prezentacje i udział w dyskusji.

Krzysztof Niemczuk

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

34. posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń [2017-08-29 11:41:43]

28 sierpnia br. prof. Krzysztof Niemczuk uczestniczył w 34. posiedzeniu Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. Spotkaniu przewodniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel. Spotkanie było poświęcone ocenie aktualnej sytuacji epizootycznej w zakresie występowania afrykańskiego pomoru świń w kraju, w tym działania podjęte przez Inspekcję Weterynaryjną, stan prac legislacyjnych odnośnie ochrony zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz bioasekuracji. Podczas posiedzenia omówiono również działania dotyczące zmniejszania skutków ekonomicznych występowania ASF w kraju.


Porozumienie o współpracy pomiędzy PIWet-PIB a Instytutem Weterynaryjnym Chińskiej Akademii Nauk Rolniczych w Lanzhou [2017-08-29 10:19:09]

28 sierpnia br. prof. Krzysztof Niemczuk uczestniczył w spotkaniu bilateralnym zorganizowanym w związku z wizytą delegacji chińskiej pod przewodnictwem Pana Han Changfu, Ministra Rolnictwa Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce. Spotkanie odbyło się w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stronie polskiej przewodniczył Pan Minister Krzysztof Jurgiel.

W drugiej części spotkania, w której, poza Dyrektorem PIWet-PIB, Instytut reprezentowali: prof. Jacek Kuźmak, prof. Zygmunt Pejsak, prof. Mirosław Polak oraz prof. Grzegorz Woźniakowski, zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach a Instytutem Weterynaryjnym Chińskiej Akademii Nauk Rolniczych w Lanzhou (the Lanzhou Veterinary Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences - LVRI) w sprawie utworzenia Wspólnego Laboratorium do spraw Kontroli Chorób Zwierząt (PIWet-PIB-LVRI Joint Laboratory for Animal Disease Control - JLADS). Na mocy tego Porozumienia strona polska i chińska będą współpracować w zakresie badań nad chorobami zakaźnymi zwierząt, nowymi szczepionkami oraz rozwojem diagnostyki.

Zdjęcia: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Wizyta ws. ASF na Ukrainie [2017-08-23 10:26:25]

Z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela na Ukrainie, we Lwowie, w dniach 2-3 sierpnia br., przebywała polska delegacja pod przewodnictwem Pani Minister Ewy Lech, w skład której wchodzili również: dr Paweł Niemczuk – Główny Lekarz Weterynarii oraz prof. Krzysztof Niemczuk – dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Celem spotkań była wzajemna i co bardzo ważne wiarygodna, oparta na stanie faktycznym,  wymiana informacji odnośnie sytuacji epidemiologicznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń (ASF) zarówno w Polsce jak i na Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru nadgranicznego. Ukraina staje się drugim po Białorusi państwem, z obszaru którego wirus ASF może skutecznie przedostać się na terytorium Polski. Dlatego, tak ważne jest aby strona polska posiadała pełną świadomość, co dzieje się po ukraińskiej stronie granicy, tak aby wdrożyć na czas adekwatne i skuteczne działania epidemiologiczne i te natury administracyjnej. W tym aspekcie kluczowe dla Polski stają się ukraińskie administracyjne obwody, graniczące z naszymi województwami: lubelskim i podkarpackim, tj. wołyński, lwowski i zakarpacki. Obwód zakarpacki stał się prawdopodobnie zarzewiem powstania już dwóch ognisk ASF u trzody chlewnej w Rumunii, na pograniczu ukraińsko rumuńskim.

Strona polska zaproponowała przeprowadzenie wizyt studyjnych dla ukraińskich pracowników administracyjnych i laboratoryjnych, które realizowane będą w MINROL, GIW a także w PIWet-PIB w Puławach. Celem tych działań będzie przekazanie ukraińskim specjalistom najważniejszych informacji dotyczących wdrożonych zasad postępowania administracyjnego i laboratoryjnego, które z jednej strony są niezbędne do skutecznego ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa ASF na terytorium państwa, gdzie ASF występuje a z drugiej strony są zgodne z wymaganiami unijnymi w tym zakresie.

Dodatkowo rozmowy dotyczyły sytuacji międzynarodowej w zakresie ASF ze szczególnym uwzględnieniem Republiki Czeskiej oraz Rumunii, kolejnych państw UE na terytorium których ASF stwierdzono w ostatnim czasie zarówno u dzików (Czechy) jak i u trzody chlewnej (Rumunia).

Delegacji ukraińskiej przewodniczył Pan Minister Volodymyr Lapa – szef Ukraińskiej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów a w jej skład wchodzili również vice gubernator obwodu lwowskiego Pan Rostysław Zamłynsky jak również zakarpackiego – Pan Wiktor Mikulin a także  pracownicy ukraińskiej Inspekcji, tj. lekarze weterynarii z obwodów przygranicznych i pracownicy administracyjni odpowiedzialni za zwalczanie ASF na Ukrainie.

Bardzo dziękuję mojemu Koledze Profesorowi Igorowi Kociumbasowi z Państwowego Naukowo - Badawczego Instytutu Kontroli Preparatów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych we Lwowie za organizację spotkania.

Krzysztof Niemczuk

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

5-ta Międzynarodowa Konferencja Naukowa "One Health: Zoonoses - Emerging Threats" zorganizowana przez stowarzyszenie Med-Vet-Net [2017-08-22 07:03:41]

W dniach 27-29.07.2017r. odbyła się 5-ta Międzynarodowa Konferencja Naukowa ”One Health: Zoonoses – Emerging Threats” zorganizowana przez stowarzyszenie Med-Vet-Net, którego członkiem jest Instytut PIWet-PIB. Konferencja odbyła się na Wydziale Weterynarii Uniwersytetu w Surrey, Guildford w Wielkiej Brytanii. Podczas konferencji poruszano zagadnienia dotyczące głównie nadzoru epidemiologicznego i monitorowania chorób odzwierzęcych; nowo pojawiających się i niedocenionych czynników zoonotycznych; tworzenia i analizy baz danych oraz antybiotykooporności.

W konferencji wzięli udział pracownicy PIWet-PIB: dr Weronika Korpysa-Dzirba i mgr Anna Czubkowska z Zakładu Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, lek. wet. Agnieszka Jodełko z Zakładu Chorób Bydła, mgr Magdalena Włodarczyk-Ramus i lek.wet. Ewa Bilska-Zając z Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych. Wyniki badań prowadzonych przez przedstawicieli poszczególnych zakładów zaprezentowane zostały na konferencji w postaci dwóch prezentacji ustnych oraz sześciu doniesień posterowych.

Podczas konferencji ogłoszono konkurs na najlepszą prezentację ustną oraz najlepsze doniesienie posterowe. Dużym sukcesem było przyznanie przez Komisję MedVetNet nagrody za najlepszą prezentację ustną dla lek. wet. Ewy Bilskiej-Zając za wystąpienie "Current epidemiological situation of trichinellosis in Poland" oraz nagrody dla mgr Magdaleny Włodarczyk-Ramus za najlepszy poster "Parasitological threats associated with organic fertilizers used in agriculture".

errr

 

Spotkania w sprawie zwalczania ASF [2017-08-21 09:10:57]

16 sierpnia br. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk uczestniczył w posiedzeniu zespołu doradczego do spraw zapobiegania oraz zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa lubelskiego. Spotkaniu przewodniczył Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk. Tematyka posiedzenia dotyczyła aktualnej sytuacji epizootycznej w zakresie ASF, w tym bioasekuracji i zwalczania choroby w regionie.

Podczas spotkania podkreślono, iż gwarantem efektywnego funkcjonowania systemu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby jest prowadzenie szeroko zakrojonych działań z uwzględnieniem takich form jak szkolenia, konferencje czy narady, jak również prowadzenie kampanii informacyjnej wśród rolników poprzez kolportaż ulotek informujących o zagrożeniu oraz zasadach przeprowadzania poprawnej bioasekuracji w gospodarstwach.

Ponadto, Dyrektor Instytutu uczestniczył w 10. posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF), które odbyło się 17 sierpnia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas spotkania, które otworzył Pan Minister Krzysztof Jurgiel, omówiono aktualną sytuację epizootyczną dotyczącą występowania ASF w kraju i państwach ościennych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Ukrainie, Białorusi i w Czechach. Zostały przedstawione również działania legislacyjne podjęte w związku z ASF, a także stan redukcji populacji dzików.

Podczas posiedzenia Zespołu przedstawiciele Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Energii, Ministra Obrony Narodowej, Policji, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Krajowej Administracji Skarbowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego przedstawiali informacje dotyczące stanu realizacji Rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzowego.

Podczas obydwu spotkań dyrektor Krzysztof Niemczuk przedstawił prezentację dotyczącą aktualnej sytuacji epizootycznej w zakresie ASF w państwach graniczących z Polską oraz w Rumunii.

Źródło:
http://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/spotkanie-w-sprawie-zwalczania-asf
http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Posiedzenie-Miedzyresortowego-Zespolu-do-spraw-ASF

errr

 

errr

 

33. posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. [2017-08-10 06:41:10]

8 sierpnia br. odbyło się 33. posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń.

Obrady prowadziła przewodnicząca grupy zadaniowej ds. ASF, podsekretarz stanu Pani Ewa Lech.

W posiedzeniu uczestniczyli m.in. sekretarz stanu Jacek Bogucki, podsekretarz stanu Rafał Romanowski oraz Główny Lekarz Weterynarii dr Paweł Niemczuk i Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynarii – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach prof. Krzysztof Niemczuk.

Podczas posiedzenia Grupy Zadaniowej przedstawiono dwie prezentacje. Pierwszą z nich dotyczącą aktualnej sytuacji epizootycznej w Polsce zaprezentował Główny Lekarz Weterynarii a drugą związaną  z sytuacją w zakresie ASF w krajach sąsiadujących z Polską oraz państwach naszego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Ukrainie, w Czechach i w Rumunii, zaprezentował Dyrektor PIWet PIB w Puławach.

Omówione zostały propozycje zagadnień na kolejne posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. ASF, które odbędzie się w przyszłym tygodniu.Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na konieczność kontynuowania akcji informacyjnych wśród rolników na terenach objętych ograniczeniami. Agencja Rynku Rolnego wysłała do rolników w 58 gminach znajdujących się na terenach z ograniczeniami 15 tysięcy imiennych ulotek o zasadach bioasekuracji. Do rolników trafią też specjalnie przygotowane broszury dotyczące ASF.


errr

Opracowanie własne z wykorzystaniem materiałów i zdj. zamieszczonych na stronie www.minrol.gov.pl

Ponadto prof. Krzysztof Niemczuk wraz z Panem Ministrem Jackiem Boguckim i Głównym Lekarzem Weterynarii dr. Pawłem Niemczukiem w godzinach popołudniowych wzięli udział w spotkaniu w Leśnej Podlaskiej. Spotkanie poświęcone było omówieniu szczegółowych zasad zwalczania ASF w tym zasad dotyczących wypłat rekompensat i odszkodowań. W spotkaniu uczestniczyli rolnicy i hodowcy trzody chlewnej z tego regionu.

errr

 

Spotkanie z przedstawicielami Chińskiego Stowarzyszenia ds. Inspekcji i Kwarantanny (CIQA) [2017-07-24 06:49:19]

19 lipca br. przedstawicie China Inspection and Quarantine Association (CIQA) w składzie Fang Qiqiong – Deputy Director of CIQA, Wang Mei – Section Chief of CIQA in Tianjin, Xie Feng Qiang – Section Chief of CIQA in Tianjin, LiangZhihui – Senior Staff Member of CIQA in Guangodong province, Kang Haining – Deputy Director of CIQA laboratory in Shenzhen, Jonny Ho – Chi Fu Shanghai Ltd., także Pan Łukasz Dominiak, Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej i Pan Maciej Łojek – Przedstawiciel Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej na Chiny, złożyli wizytę w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Ze strony Instytutu w spotkaniu udział wzięli: Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk, prof. dr hab. Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska, prof. dr hab. Andrzej Posyniak, prof. dr hab. Jacek Osek, oraz dr hab. Krzysztof Śmietanka prof. nadzw. Wizyta w Instytucie była drugą częścią spotkań z delegacją chińską.

Pierwsza odbyła się 18 lipca w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w czasie seminarium „Bezpieczeństwo i jakość europejskiego drobiu produkowanego w systemie QAFP”. W trakcie seminarium omawiano między innymi kryteria mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne, jakie winny spełniać produkty rolno-spożywcze eksportowane na rynek chiński, a także wzajemne polsko-chińskie relacje gospodarcze.

W Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach prowadzono natomiast rozmowy na temat wymagań stawianym produktom rolno – spożywczym eksportowanym na rynek chiński. Strona chińska wskazywała na liczne podobieństwa, jak również różnice pomiędzy regulacjami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej i w Chinach, dotyczy to zarówno mikrobiologicznych jak i fizyko-chemicznych kryteriów oceny bezpieczeństwa żywności. W trakcie spotkania Dyrektor Krzysztof Niemczuk nawiązał do embarga nałożonego na niektóre polskie produkty pochodzenia zwierzęcego w związku z wystąpieniem grypy ptaków, ASF czy BSE, wskazując przy tym, że tam, gdzie jest to możliwe ze względu na brak międzynarodowych barier administracyjnych, strona chińska powinna znieść embargo, np. w odniesieniu do mięsa drobiowego i wołowiny. Dodał również, że mając doświadczenie z licznych rozmów, które prowadzi z upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela z chińskimi ekspertami z the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China (AQSiQ), oczekuje również pozytywnego lobbingu chińskiej delegacji ws. możliwości powrotu na chiński rynek polskiej, zdrowej i bezpiecznej wieprzowiny.

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Wizyta przedstawicieli Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority - EFSA) w PIWet-PIB [2017-07-10 08:56:37]

W dniu 28 czerwca 2017 roku w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyło się spotkanie na temat „Control of animal infectious diseases/zoonoses and food/feed safety at PIWet” związane z wizytą przedstawicieli Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority - EFSA): dr. Bernharda Urla, Dyrektora Wykonawczego EFSA, dr. Stefa Bronzwaera,  Dyrektora Advisory Forum and Scientific Cooperation (AFSCO) i dr. Guilhema de Seze, Dyrektora Scientific Evaluation of Regulated Products Department (REPRO). Delegacji EFSA towarzyszyli dr Jacek Postupolski, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Żywności,  Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakład Higieny, dr Paweł Abramczyk, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Ochrony Sanitarnej Granic, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz dr Katarzyna Floryanowicz-Czekalska, Kierownik Krajowego Punktu Kontaktowego EFSA w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Gościem spotkania był również prof. Tadeusz Wijaszka, były Członek EFSA Management Board. Spotkanie otworzył prof. Jacek Kuźmak, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych. Dr hab. Mirosław Polak prof. nadzw. omówił strukturę i profil naukowy PIWet-PIB, a następnie dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. nadzw., dr hab. Dariusz Wasyl, prof. nadzw. i dr Magdalena Zając przedstawili prezentacje dotyczące: monitoringu ptasiej grypy, badania antybiotykooponości oraz wyników projektu ENGAGE, finansowanego przez EFSA. Następnie dr. Url oraz dr. Bronzwaer przedstawili prezentacje na temat roli EFSA w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności w Europie oraz dalszych możliwościach wspierania i finansowania badań w tym obszarze. Z ramienia Instytutu w spotkaniu uczestniczyli również: prof. Jacek Osek, dr hab. Kinga  Wieczorek, prof. nadzw., lek. wet. Aleksandra  Lewtak-Piłat, prof., Andrzej Posyniak, dr hab. Małgorzata Olejnik, prof. Krzysztof Kwiatek, dr Zbigniew Sieradzki, prof. Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska, dr Marek Kukier, dr hab. Artur Rzeżutka, prof. nadzw. W dyskusji, kończącej spotkanie, omówiono możliwości przyszłej współpracy pomiędzy PIWet a EFSA w obszarze bezpieczeństwa żywności. Goście zwiedzili też laboratoria PIWet-PIB.

errr

 

errr

 

errr

 

Konferencja naukowa "Bioasekuracja - podstawą ochrony przed afrykańskim pomorem świń i grypą ptaków" z udziałem Pana Ministra Krzysztofa Jurgiela [2017-06-30 07:43:49]

29 czerwca br. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się konferencja naukowa, pod tytułem: "Bioasekuracja – podstawą ochrony przed afrykańskim pomorem świń i grypą ptaków". Głównym organizatorem konferencji był PIWet-PIB w Puławach oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczestniczył w niej minister Krzysztof Jurgiel, który podkreślił, że w naszym kraju  ogniska ASF u świń, wystąpiły głównie w niewielkich gospodarstwach, gdzie utrzymywanych było kilka sztuk świń.

– W okresie letnim rolnicy z takich gospodarstw często karmią świnie paszami pozyskiwanymi z łąk, gdzie mogą przebywać zakażone dziki i w ten sposób powstają ogniska chorób – zaznaczył szef resortu rolnictwa.

Minister apelował do obecnych na konferencji o intensyfikację i podejmowanie wśród rolników dalszych działań informacyjnych dotyczących zasad ochrony przed ASF.

Profesor Zygmunt Pejsak  z PIW-PIB zaznaczył, że bioasekuracja jest, jak na razie jedynym sposobem ochrony świń przed ASF.

–  Z punktu widzenia ekonomicznego, epidemiologicznego i społecznego pojawienie się w kraju afrykańskiego pomoru swiń lub grypy ptaków powoduje ogromne straty ekonomiczne. Wynikają one głównie z utraty możliwości eksportu wieprzowiny i mięsa drobiowego na rynki trzecie, a także, jak nie przede wszystkim, z konieczności likwidacji zwierząt w gospodarstwach dotkniętych tymi chorobami i w wyznaczonych strefach – podkreślił profesor Krzysztof Niemczuk, dyrektor Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach.

Z analiz, które prowadzi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Głównym Inspektoratem Weterynarii i Państwowym Instytutem Weterynarii w Puławach wynika, że podstawową przyczyną występowania obydwu chorób w gospodarstwach jest nieprzestrzeganie wszystkich zasad bioasekuracji. Natomiast przyczyną występowania samego wirusa ASF w populacji dzików jest niewłaściwie prowadzony odstrzał.

Minister Jurgiel zapowiedział podjęcie działań w celu intensyfikacji i zwiększenia skuteczności odstrzału dzików. Powiedział, że resort rolnictwa prowadzi akcje informacyjne: szkoleniowe, seminaryjne, medialne, plakatowe i ulotkowe, które prezentują w jaki sposób zapobiegać ASF i grypie ptaków, w jaki sposób nie dopuścić do tego, aby wirusy odpowiedzialne za te choroby zostały wprowadzone do gospodarstw.

–  Działania te będą prowadzone w dalszym ciągu. Przez specjalistów z Ośrodków Doradztwa Rolniczego organizowane będą bezpośrednie spotkaniach z rolnikami i hodowcami w celu podnoszenia ich świadomości w zakresie zasad bioasekuracji – dodał minister Jurgiel.

Zabezpieczanie gospodarstwa i świadome działanie to kluczowe elementy, bez spełnienia których bardzo trudne będzie efektywne i skuteczne zwalczenie tych chorób, a dziś przede wszystkim afrykańskiego pomoru swiń.

Źródło: opracowanie własne oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: http://www.minrol.gov.pl/

Zdjęcia: Piotr Sikorski

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Współpraca naukowa z Instytutem Zootechniki-Państwowym Instytutem Badawczym w Balicach [2017-06-26 11:38:04]

20 czerwca 2017 r. w siedzibie Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli PIWet-PIB z pracownikami naukowymi Instytutu Zootechniki-PIB dotyczące określenia tematyki współpracy naukowej i możliwości aplikowania o finansowanie przyszłych badań w ramach projektów krajowych.

Nasz Instytut reprezentowali: prof. Dariusz Bednarek z Zakładu Chorób Bydła i Owiec, prof. Andrzej Posyniak oraz dr hab. Barbara Woźniak prof. nadzw. z Zakładu Farmakologii i Toksykologii, prof. Krzysztof Kwiatek oraz dr Zbigniew Sieradzki z Zakładu Higieny Pasz oraz prof. Jerzy Rola i dr hab. Mirosław Polak, prof. nadzw. z Zakładu Wirusologii. Wypracowane wstępnie tematy badawcze dotyczą: nowych innowacyjnych dodatków paszowych i ich wpływu na zdrowotność cieląt, transmisji alkaloidów pirolizydynowych z pasz do tkanek zwierzęcych i żywności pochodzenia zwierzęcego, wpływu długotrwałego żywienia zwierząt paszami GMO na wybrane parametry zdrowia i strukturę tkanek na poziomie komórkowym, profilu metabolicznego steroidów endogennych w moczu zwierząt rzeźnych po podaniu steroidów w formie estrów, badań genetycznych oraz wirusologicznych hucułów i konika polskiego, badań nad zmiennością genetyczną wirusów bydlęcych z wykorzystaniem techniki NGS oraz polimorfizmu białka prionowego jeleniowatych w Polsce oraz wrażliwości genetycznej tych zwierząt na przewlekłą chorobę wyniszczającą (CWD).

Po zakończeniu rozmów, prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz, kierownik Działu Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, zorganizował zwiedzanie laboratoriów oraz oddziału Instytutu w Aleksandrowicach. Kolejne spotkanie przedstawicieli obydwu Instytutów zaplanowano jesienią br. w Puławach.

Spotkanie naukowe PTNW [2017-06-19 06:57:20]

W dniu 13 czerwca 2017 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach Zarząd PTNW o/Puławy gościł Pana Dr Haotai Chen i Dr Jianhua Zhou z Lanzhou Veterinary Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Chiny. Zaproszeni goście przedstawili wykłady z zakresu molekularnej wirusologii i badań nad genomem wirusa cytomegalii oraz wirusa zapalenia wątroby typu E (HEV). Na szczególną uwagę zasługują badania nad HEV i roli zwierząt jako źródła wirusa dla człowieka. W swoich prezentacjach wykładowcy szczegółowo omówili stosowane techniki i metody badań genomów poszczególnych wirusów

Spotkania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. ASF i HPAI [2017-06-14 10:18:06]

13 czerwca br. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk wziął udział w posiedzeniu Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. Spotkanie odbyło się z udziałem Pana Ministra Krzysztofa Jurgiela, Pana Ministra Jacka Boguckiego oraz Pani Minister Ewy Lech. Podczas posiedzenia omówiono m.in. sytuację związaną z pojawieniem się kolejnym dwóch ognisk ASF w strefie niebieskiej. Jako dwie główne przyczyny wskazano brak redukcji dzików na tym terenie i brak stosowania zasad bioasekuracji (źródło: http://www.minrol.gov.pl).

Kolejnym spotkaniem w tym dniu było posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N8 na terytorium Polski. Tematem spotkania była aktualna sytuacja epizootyczna w zakresie HPAI w Polsce oraz w Europie, przedstawienie metod i sposobów zagospodarowania ściólki/obornika powstałego w trakcie hodowli drobiu, jak również informacja nt. zmian w zasadach wypłaty odszkodowań za ubijane z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej zwierząt w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych.

Następnie, 14 czerwca prof. Krzysztof Niemczuk uczestniczył w V posiedzeniu Grupy Roboczej ds. monitorowania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików. Tematyka spotkania obejmowała informację nt. aktualnej sytuacji epizootycznej oraz realizacji odstrzału sanitarnego, dyskusję nad postulatem dot. zniesienia okresu ochronnego na lochy, określenie poziomu zagęszczenia dzika umożliwiającego zmniejszenia zagrożenia rozprzestrzeniania się ASF, a także opracowanie propozycji rozwiązań wpływających na ograniczenie wzrostu pogłowia dzików oraz ułatwienia wykonywania polowań w kontekście prowadzenia gospodarki rolnej.

Źródło zdjęcia: http://www.minrol.gov.pl

errr

 

Dyrektor Instytutu wyróżniony Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” [2017-06-08 09:40:25]

Decyzją nr 2021/Kadr Ministra Obrony Narodowej z dnia 08.06.2017 r., Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk został wyróżniony Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”. Wręczenie Medalu miało miejsce 12 czerwca br. podczas szkolenia obejmującego problematykę realizacji zadań obronnych, organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odznaczenie zostało przyznane za szczególne zasługi Instytutu oraz pracę Dyrektora na rzecz rozwoju i umocnienia systemu obronnego kraju, realizowane poprzez działania i wiedzę ekspercką w zakresie  obronności, ochrony informacji niejawnych, a także weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego.

PS
Pragnę podziękować P.T. Pracownikom PIWet-PIB, którzy są merytorycznie odpowiedzialni za pracę i kierowanie obszarami działalności Instytutu, które wpłynęły na tak korzystny odbiór Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Krzysztof Niemczuk

errr

 

errr

 

Wizyta w Rydze [2017-06-02 12:34:41]

W dniach 1-2 czerwca w Rydze odbyło się spotkanie Ministrów Rolnictwa i Głównych Lekarzy Weterynarii Estonii, Finlandii, Niemiec, Węgier, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Białorusi, Mołdawii, Rosji, Gruzji, Ukrainy i Łotwy z Panem Vytenisem Andriukaitisem, Komisarzem UE ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, dotyczące afrykańskiego pomoru świń.

W delegacji polskiej pod przewodnictwem Pani Minister Ewy Lech obok Głównego Lekarza Weterynarii wziął udział również dyrektor PIWet-PIB profesor Krzysztof Niemczuk.

Obok omówienia obecnej sytuacji związanej z wystąpieniem ASF w państwach członkowskich UE, przedmiotem dyskusji były również:

 1. Informacje EFSA w sprawie najnowszych opinii naukowych i przyszłych planów,
 2. Środki zwalczania ASF i regionalizacja w Unii Europejskiej oraz współpraca międzynarodowa w tym zakresie,
 3. 85. Sesja Generalna Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), w tym panelu dyskusyjnym zaprezentowano z kolei wyniki dotyczące wpływu przestrzegania Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych w kontekście ASF.errr

 

85. Sesja Generalna OIE [2017-06-02 12:28:16]

23 maja br w czasie obrad 85. Sesji Generalnej Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) w Paryżu delegacja Polska w składzie: Paweł Niemczuk, Główny Lekarz Weterynarii,  dr hab. Krzysztof Niemczuk prof. nadz., dyrektor PIWet-PIB, Krzysztof Jażdżewski, z-ca GLW, prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, prof. dr hab. Jacek Kuźmak, spotkała się z przedstawicielami delegacji Kazachstanu pod przewodnictwem dr Zhomarta Nurkenova, GLW Kazachstanu i dr Akhmetzhana Sultanova, dyrektora Naukowo – Badawczego Weterynaryjnego Instytutu (KazSRVI) z Ałmaty. W trakcie spotkania omówiono między innymi możliwość współpracy pomiędzy PIWet-PIB i KazSRVI w obszarze diagnostyki białaczki bydła, gorączki Q i kontroli preparatów weterynaryjnych. Strona kazachska wyraziła też duże zainteresowanie przygotowaniem wspólnych projektów badawczych w ramach projektu twiningowego z laboratoriami referencyjnymi OIE.

errr

 

Spotkanie naukowe PTNW [2017-05-24 16:10:12]

W dniu 19 maja 2017 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach na zaproszenie Zarządu PTNW o/Puławy przebywała Pani prof. dr hab. Aleksandra Platt-Samoraj z Katedry Epizootiologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, która zaprezentowała wykład pt. „Yersinia enterocolitica ważny patogen odzwierzęcy”. W swojej prezentacji Pani Profesor przedstawiła informacje dotyczące epidemiologii i patogenezy zakażeń u ludzi i zwierząt powodowanych przez tę Gram-ujemną pałeczkę. Pokreśliła szczególną rolę bakterii w zakażeniach pokarmowych człowieka wynikających z konsumpcji żywności pochodzenia zwierzęcego, które notuje się w Europie.

Wizyta przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Instytucie [2017-05-23 11:39:25]

19 maja br. przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przebywali w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Dyrektor Krzysztof Niemczuk miał zaszczyt gościć następujące osoby:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu

Jarosław Danowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju

Ryszard Jastrząb, Departament Strategii, Analiz i Rozwoju

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Chyłek, Departament Strategii, Analiz i Rozwoju

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Stanisław Derehajło, Gabinet Polityczny Premiera Gowina

Monika Rzepecka, Departament Nauki

Zbigniew Wojciechowski, Departament Innowacji i Rozwoju

Z ramienia PIWet-PIB w spotkaniu uczestniczyli: dr hab. Krzysztof Niemczuk prof. nadzw., Dyrektor PIWet-PIB, dr hab. Mirosław Polak prof. nadzw., Sekretarz Naukowy, prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, Kierownik Zakładu Chorób Świń, dr hab. Krzysztof Szulowski prof. nadzw., Kierownik Zakładu Mikrobiologii, Poseł na Sejm VIII kadencji oraz mgr Agnieszka Nawrocka, pracownik Zakładu Farmakologii i Toksykologii, przedstawiciel Związków Zawodowych PIWet-PIB. Gospodarzem spotkania był Pan Minister Ryszard Zarudzki.

Na wstępie Pan Minister Ryszard Zarudzki podkreślił wagę spotkania, zwłaszcza w kontekście projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym i zagrożeń z niego wypływających a związanych z dalszym finansowaniem instytutów badawczych podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie utrzymania ich potencjału badawczego, czyli tzw. działalności statutowej.

Następnie, Dyrektor Krzysztof Niemczuk omówił na podstawie prezentacji pt. „Rola i zadania PIWet-PIB w ochronie zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”, przedmiot działalności Instytutu w zakresie bezpieczeństwa żywności i ochrony zdrowia publicznego, włączając w soją wypowiedź działalność referencyjną Instytutu a także działalność w ramach Programu Wieloletniego, działalność statutową oraz usługową. Dyrektor Niemczuk zaprezentował również aktywność PIWet-PIB w ramach Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW), podkreślając przy tym, że  PIWet-PIB jest jedynym spośród 114 instytutów badawczych, który posiada status KNOW. Ponadto, w ramach prezentacji została omówiona zagraniczna współpraca naukowa, w tym sukcesy Instytutu w pozyskiwaniu środków finansowych pochodzących ze źródeł zewnętrznych, tj. zagranicznych i krajowych, w ramach projektów badawczych, tj. 7 program ramowy UE (FP7), HORYZONT 2020, NCBiR i NCN. Profesor Niemczuk przedstawił również zaangażowanie PIWet-PIB w ochronę zdrowia publicznego, przedstawiając konkretne przykłady tj. BSE, grypa ptaków, dioksyny w mięsie, E. coli, zanieczyszczenie mięsa koniną (gatunkowość mięsa), obecność antybiotyków
w żywności, ASF czy obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w produktach wędzonych. Dyrektor Instytutu podkreślił, że potencjał naukowy PIWet-PIB jest olbrzymi a działalność Instytutu ma wprost proporcjonalny wpływ na bezpieczeństwo naszego kraju, realizowane poprzez tworzenie zasad funkcjonowania i bezpośredni nadzór nad urzędowym systemem bezpieczeństwa żywności. Dyrektor Niemczuk dodał, że system ten w aspekcie merytorycznym opiera się prawie wyłącznie na działaniach PIWet-PIB, szczególnie w zakresie eksportu polskiej, zdrowej żywności na wspólnotowy rynek UE oraz państw trzecich. Jest to możliwe dzięki realizacji w PIWet-PIB programu wieloletniego „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”. Wyniki z tego programu poprzez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Inspektorat Weterynarii są przesyłane do Komisji Europejskiej.

Następnie Pan Minister Zarudzki zauważył, że prezentacja prof. Niemczuka odnosząca się do całokształtu działalności Instytutu, została przygotowana w taki sposób, który pokazuje, że 
u podstaw kompetencji Instytutu leży finansowanie utrzymania potencjału badawczego, czyli finansowania działalności statutowej PIWet-PIB. To wg Pana Ministra pokazuje, jak dużym błędem byłoby zatrzymanie finansowania takiej działalności i jakie wtórne szkody dla gospodarki naszego kraju mogą przynieść takie decyzje. W odpowiedzi Dyrektor Niemczuk podkreślił istotność finansowania działalności statutowej nie tylko dla PIWet-PIB, ale wszystkich instytutów badawczych podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zwrócił się również do przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prośbą o możliwość dalszego finansowania działalności statutowej Instytutu na obecnym poziomie.

Prezentacjom przedstawionym przez dyrekcję Instytutu towarzyszyła dyskusja nt. ww projektu, a także istoty i wagi utrzymania finansowania działalności statutowej nie tylko dla PIWet-PIB, ale wszystkich instytutów badawczych podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

errr

 

errr

 

errr

 

Wizyta przedstawicieli CAIQTEST w Instytucie [2017-05-22 08:48:52]

18 maja br. przedstawiciele Chinese Academy of Inspection and Quarantine Comprehensive Test Center (CAIQTEST), w składzie: Professor LI Xinshi – President of CAIQ, HAN Rui – Director of CAIQ’s Department of Science and Technology, Assistant Professor JIANG Li (Tracy) – Deputy Director of CAIQ’s Executive Office, Professor WU Yajun - Deputy Director of CAIQ’s Agro-products Safety Research Center, LIU Mingchang – Assistant Professor of CAIQ’s Agri-products Safety Research Center, a także Pan Łukasz Dominiak, Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej, złożyli wizytę w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Spotkanie
w Instytucie było drugą częścią spotkań w tym dniu delegacji chińskiej.

Pierwsza część wizyty miała miejsce w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas spotkania, w którym uczestniczył Dyrektor Instytutu prof. Krzysztof Niemczuk wraz
z Głównym Lekarzem Weterynarii dr. Pawłem Niemczukiem oraz Zastępcą Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Panem Tomaszem Zmiejko, dyskutowano na temat możliwości współpracy w zakresie wzajemnego uznawania badań produktów rolno-spożywczych, które są i będą eksportowane na rynek chiński, a także na temat wzajemnych relacji gospodarczych pomiędzy Polską a Chińską Republika Ludową w odniesieniu do ostatniej wizyty Prezesa Rady Ministrów, Pani Beaty Szydło.

W Instytucie w Puławach kontynuowano z kolei rozmowy na poziomie eksperckim m.in.
w zakresie wykonywania badań na rzecz polskich podmiotów gospodarczych, które chcą
i eksportują już produkty rolno – spożywcze na rynek chiński, w tym pełnego uznawania wyników badań, prowadzonym przez PIWet-PIB, przez stronę chińską. Określono również formy współpracy naukowej pomiędzy obiema stronami, w tym w zakresie tak istotnych chorób zwierząt o znaczeniu ekonomicznym dla kraju, w którym są stwierdzane, jak afrykański pomór świń czy grypa ptaków. Dyrektor Krzysztof Niemczuk nawiązał do obowiązującego embarga na niektóre polskie produkty pochodzenia zwierzęcego w związku z wystąpieniem ASF i grypy ptaków na terytorium naszego kraju, wyrażając nadzieję, że bez zbędnej zwłoki restrykcje handlowe będą znoszone.

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Wizyta w Chinach [2017-05-16 12:52:53]

W dniach 12-13 maja br. z wizytą w Pekinie przebywał Sekretarz Stanu, Pan Minister Jacek Bogucki, będący w składzie oficjalnej delegacji Prezes Rady Ministrów RP, Pani Beaty Szydło, do Chińskiej Republiki Ludowej.

Z kolei w składzie delegacji Pana Ministra Boguckiego podczas tej wizyty, obok m.in. Głównego Lekarza Weterynarii dr. Pawła Niemczuka i dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pani Magdaleny Józefeckiej, znalazł się dyrektor PIWet-PIB w Puławach – prof. Krzysztof Niemczuk.

Pan Minister Jacek Bogucki spotkał się m.in. z wiceministrem Generalnego Urzędu Nadzoru nad Jakością, Inspekcji i Kwarantanny ChRL (AQSIQ) Li Yuanping, celem omówienia tematyki bezpieczeństwa żywności i dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do rynku chińskiego. Spotkanie stanowiło podsumowanie, przeprowadzonych wcześniej w tym dniu, rozmów technicznych nt. stanu prac nad polskimi wnioskami o otworzenie rynku ChRL/wznowienie importu z Polski wybranych towarów, prowadzonych pod przewodnictwem Głównego Lekarza Weterynarii dr. Pawła Niemczuka.

W trakcie wizyty odbyło się ponadto VII posiedzenie Stałej Polsko-Chińskiej Grupy Roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Rozmowy dotyczyły aktualnych aspektów polsko-chińskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa oraz perspektyw rozwoju relacji, w tym w zakresie wymiany handlowej artykułów rolno-spożywczych. Dyskutowano także kwestie współpracy ekspercko-naukowej, realizowanej w ramach porozumienia między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP a Ministerstwem Rolnictwa ChRL o współpracy w ramach Polsko-Chińskiego Centrum Nauki i Technologii Rolnej, podpisanego w 2015 roku. Wiceminister Bogucki wyraził zadowolenie z postępów realizacji wspólnych projektów. Wskazał także potrzebę osiągnięcia efektów handlowych podejmowanych działań i dalszą intensyfikację kontaktów, zarówno na szczeblu administracyjnym, jak i eksperckim. Wiodącym Instytutem wykazującym istotną aktywność w tym obszarze jest PIWet-PIB w Puławach. Dyrektor Instytutu prof. Krzysztof Niemczuk omówił dotychczasowe i planowane projekty naukowe, które realizuje kierowana przez niego jednostka, zwracając szczególną uwagę na stworzenie wspólnego laboratorium z urzędowym chińskim instytutem zlokalizowanym w Lanzhou.

Opracowanie własne oraz na podstawie danych zawartych na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Wizyta-sekretarza-stanu-Jacka-Boguckiego-w-Chinach

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Współpraca międzynarodowa w ramach KNOW [2017-05-09 10:56:43]

W dniach 26-28 kwietnia w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach gościł Pan dr Michael Sulyok z Centrum Analitycznego Zakładu Agrobiotechnologii (IFA) w Tulln, który jest częścią Uniwersytetu Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych (BOKU) w Wiedniu. Wizyta dr Sulyoka była wynikiem współpracy w ramach projektu ESR (ang. Early Stage Researcher) ze środków dotacji KNOW Konsorcjum Naukowego "Zdrowe Zwierzę - Bezpieczna Żywność" Nr K/01/1.9 „Mikotoksyny w mleku – nierozpoznany problem w bezpieczeństwie żywności”. Nawiązanie współpracy było wynikiem badań prowadzonych przez kierownika projektu dr Martę Piątkowską w IFA-Tulln w ramach naukowego stażu zagranicznego POST-DOC2, również sfinansowanego ze środków dotacji KNOW Konsorcjum Naukowego "Zdrowe Zwierzę - Bezpieczna Żywność", decyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 05-1/KNOW2/2015.

Nowa norma dotycząca wykrywania Salmonella [2017-05-09 08:56:58]

Polski Komitet Normalizacyjny opublikował nową wersję normy PN-EN ISO 6579-1:2017-04, która opisuje horyzontalną metodę wykrywania Salmonella w próbkach:

 1. żywności, w tym w mleku i przetworach mlecznych,
 2. środków żywienia zwierząt,
 3. środowiskowych pobranych w obszarze produkcji i obrotu żywności,
 4. pobranych na etapie produkcji pierwotnej, takich jak kał zwierząt, kurz, wymazy.

Informacja Krajowego Laboratorium Referencyjnego Salmonellozy znajduje się tutaj LINK.

Spotkanie naukowe PTNW [2017-05-04 06:52:19]

W dniu 27 kwietnia 2017 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach na zaproszenie Zakładu Farmakologii i Toksykologii przebywał Pan dr Michael Sulyok z Zakładu Agrobiotechnologii (IFA) w Tulln, Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych (BOKU) w Wiedniu, Austria, który w ramach spotkań naukowych organizowanych przez PTNW o/Puławy zaprezentował wykład pt. "Performance and limitations of an HPLC-MS/MS method covering > 1000 analytes deriving from various contaminant classes”. W swojej prezentacji Pan dr Sulyok przedstawił informacje dotyczące zastosowania techniki chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas w badaniach nad obecnością różnych klas zanieczyszczeń w żywności i paszach (mykotoksyny, pestycydy, leki weterynaryjne, barwniki, dodatki paszowe, toksyny bakteryjne i roślinne). Szczególną uwagę zwrócił na aspekt metodyczny związany ze sposobem przygotowania próbki do badań, a następnie potrzebą walidacji metody bez względu na obszar jej zastosowania. Możliwości diagnostyczne metody zostały omówione na szeregu przykładach.

Posiedzenia Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń [2017-04-27 07:49:12]

13 oraz 21 kwietnia br. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk uczestniczył w posiedzeniach Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń (GZ ds. ASF). Podczas spotkania zorganizowanego 13 kwietnia została omówiona aktualna sytuacja epizootyczna związana z wystąpieniem ASF, jak również propozycje działań zmierzających do ograniczenia występowania choroby na terenie kraju. Prof. Niemczuk przedstawił prezentację nt. przewidywanego rozwoju sytuacji epizootycznej w zakresie ASF w Polsce oraz konieczności depopulacji dzików. Podczas drugiego spotkania zostały omówione wnioski, propozycje i zadania do zrealizowania po posiedzeniu GZ ds. ASF w dniu 13.04.2017 r.

Seminarium pt. ,,Nauka Doradztwu Rolniczemu" [2017-04-13 06:51:45]

W dniach 05-06 kwietnia br. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyło się dwudniowe seminarium pt. ,,Nauka Doradztwu Rolniczemu”. Seminarium odbyło się w związku z realizacją przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi cyklu wizyt doradców rolniczych w instytutach badawczych w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Celem spotkania było zapoznanie pracowników Centrum Doradztwa Rolniczego oraz Ośrodków Doradztwa Rolniczego z wynikami prac badawczych Instytutu, które można wykorzystać w praktyce poprzez ich wdrożenie lub upowszechnienie. Program seminarium obejmował prezentację wyników badań naukowych, nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz prezentację zasobów naukowo – dydaktycznych Instytutu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego, Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz PIWet-PIB.

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków [2017-04-10 08:13:33]

4 kwietnia 2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel podpisał rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2017 poz. 722), które uchyla dotychczas obowiązujące rozporządzenie MRiRW z 20 grudnia 2016 r. Od 6 kwietnia br. nie obowiązuje już nakaz utrzymywania drobiu w zamkniętych pomieszczeniach, jednak ze względu na wciąż nieustabilizowaną sytuację w Europie, hodowcy i właściciele drobiu powinni w dalszym ciągu przestrzegać zasad bioasekuracji, których celem jest ograniczenie kontaktu drobiu z ptakami dzikimi. Szczegóły znajdują się w załączonym rozporządzeniu.

Rozporządzenie (PDF)

Udział PIWet-PIB w projekcie EuroBioTox (Program Horyzont 2020) [2017-04-05 07:25:32]

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach weźmie udział w projekcie SEC-03-DRS-2016 EuroBioTox - European programme for the establishment of validated procedures  for the detection and identification of biological toxins. Celem projektu jest ocena i doskonalenie metod pomiaru toksyn biologicznych (rycyna, abryna, neurotoksyna botulinowa, enterotoksyny S. aureus, saksytoksyna), określenie mechanizmów zapewniających jakość materiałów odniesienia, walidacja metod badawczych, organizacja badań biegłości oraz szkolenia tematyczne. Projekt przygotowało konsorcjum 57 partnerów z 23 krajów, w tym 4 spoza Unii Europejskiej. Koordynatorem projektu jest Instytut Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Projekt będzie realizowany w latach 2017 – 2020 i zostanie sfinansowany przez Program Horyzont 2020. Całkowity budżet projektu wyniesie 9 999 140 EUR.

Pożegnanie Pani Urszuli Deneki [2017-04-03 08:57:10]

W dniu 30 marca odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącej na emeryturę Pani Urszuli Deneki, wieloletniego pracownika zakładu Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego.
Podziękowania za wieloletnie zaangażowanie w pracy zawodowej oraz, życzenia spełnienia planów i marzeń, dobrego zdrowia, pogody ducha i spokoju w życiu osobistym, złożyli: Dyrektor ds. ekonomicznych mgr inż. Barbara Kotelba, prof. dr hab. Jacek Osek, dr Mirosław Michalski oraz mgr Iwona Rybak.

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Spotkanie naukowe PTNW [2017-03-27 10:22:12]

W dniu 24 marca 2017 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach na zaproszenie Zarządu PTNW o/Puławy przebywała Pani prof. dr hab. Barbara Wróblewska z Zakładu Immunologii i Mikrobiologii Żywności Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, która zaprezentowała wykład pt. ”Bezpieczeństwo żywności a alergia pokarmowa". W swojej prezentacji Pani Profesor przedstawiła informacje dotyczące alergenów obecnych w żywności ze szczególnym uwzględnieniem tzw. wielkiej ósemki alergenów pokarmowych najczęściej wywołujących alergie u ludzi na całym świecie. Ponadto omówiła mechanizmy prowadzące do powstania atopii i inne stany chorobowe będące wynikiem alergii pokarmowej.

Wizyta ministra rolnictwa, rozwoju wsi i rybołówstwa Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Pana Abdesselam Chelghoum w PIWet-PIB [2017-03-17 15:02:11]

16 marca 2017 r. dyrektor Krzysztof Niemczuk spotkał się z ministrem rolnictwa, rozwoju wsi
i rybołówstwa Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Abdesselam Chelghoum. Algierska delegacja przebywa w Polsce w dniach 16-17 marca 2017 z oficjalną wizytą na zaproszenie polskiego ministra rolnictwa. Delegację polską reprezentowała Pani Minister Ewa Lech a pracowników PIWet-PIB również Pan Profesor Paweł Polak i Jerzy Rola.
Spotkanie w Instytucie poświęcone było przede wszystkim kwestiom polsko-algierskiej współpracy
w obszarze bezpieczeństwa żywności i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego. Profesor Krzysztof Niemczuk omówił rolę i zadania PIWet-PIB w systemie zapewnienia bezpieczeństwa żywności w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem badań wykonywanych na rzecz ministerstwa rolnictwa
i rozwoju wsi oraz głównego inspektoratu weterynarii i ich znaczenia dla możliwości eksportu polskiej, bezpiecznej i zdrowej żywności na rynek Wspólnotowy i państw trzecich. Dyrektor PIWet-PIB  zachęcał
stronę algierską do intensywniejszych zakupów na polskim rynku żywnościowym.
Pan Minister Abdesselam Chelghoum wyraził zainteresowanie przedstawioną tematyką i z dużym uznaniem podkreślił osiągnięcia Instytutu zarówno w obszarze aktywności realizowanych na rzecz organu nadzorującego jak i wysokiego poziomu badań naukowych realizowanych w PIWet-PIB, jak również możliwości rozwoju kariery naukowej pracowników PIWet-PIB. Pan Minister wyraził duże zainteresowanie możliwością współpracy naukowej pomiędzy PIWet-PIB a laboratoriami algierskimi
w zakresie badań dotyczących bezpieczeństwa żywności i diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt.
Pan Minister Abdesselam Chelghoum zaprosił profesora Krzysztofa Niemczuka do złożenia wizyty w Algierii.
Algierskiemu ministrowi towarzyszy grupa biznesmenów reprezentujących nasiennictwo, sadownictwo, mleczarstwo, uprawę ziemniaków, a także sprzęt rolniczy.

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Posiedzenie kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi [2017-03-15 09:11:06]

14 marca br. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk wziął udział w posiedzeniu kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obradom przewodniczył Sekretarz Stanu Jacek Bogucki. Jednym z punktów posiedzenia było przedstawienie informacji na temat Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Dyrektor PIWet-PIB omówił wykonanie zadań za 2016 r. oraz plany działań na 2017 r. z uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej Instytutu oraz wyników przeprowadzonych kontroli NIK oraz MRiRW. Informacja, którą przedstawił prof. Niemczuk, została przyjęta przez kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Spotkanie naukowe PTNW [2017-02-28 10:30:10]

W dniu 23 lutego 2017 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach na zaproszenie Zarządu PTNW o/Puławy przebywała Pani prof. dr hab. Barbara Skrzydło-Radomańska z Katedry i Kliniki Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową, UM w Lublinie, która zaprezentowała wykład pt. ”Helicobacter pylori - czy infekcja zawsze wymaga leczenia". W swojej prezentacji Pani Profesor przedstawiła informacje dotyczące patogenezy i epidemiologii zakażeń błony śluzowej żołądka powodowanych przez tą gram-ujemną bakterię, stosowane metody diagnostyczne, a także sposoby leczenia infekcji.   

Wizyta Wicewojewody Lubelskiego w Instytucie [2017-02-20 08:31:18]

17 lutego br. nasz Instytut odwiedził Pan Robert Gmitruczuk, Wicewojewoda Lubelski. Celem spotkania była wymiana informacji na temat aktualnej sytuacji w zakresie grypy ptaków i afrykańskiego pomoru świń w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego. Ponadto wymieniono poglądy na temat choroby guzowatej skóry bydła jako potencjalnego zagrożenia w regionie. Omówiono również dotychczasową współpracę pomiędzy PIWet-PIB a Urzędem Wojewody, która dotyczy udziału obydwu instytucji w telekonferencjach organizowanych przez Pana Krzysztofa Jurgiela, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz Departament Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych.

Podczas spotkania ustalono, że pracownicy Instytutu wezmą udział w spotkaniu, organizowanym przez Wojewodę Lubelskiego i dyrekcję PIWet-PIB, w zakresie grypy ptaków i ASF, która będzie przeznaczona dla hodowców i urzędowych lekarzy weterynarii z regionu. Pracownicy Instytutu przedstawią prezentacje i udzielą stosownych wyjaśnień.

Spotkanie przebiegło w miłej i konstruktywnej atmosferze.

errr

 

errr

 

PIWet-PIB w Sieci Państwowych Laboratoriów Kontroli Produktów Leczniczych (OMCL) [2017-02-10 09:53:34]

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy otrzymał z Europejskiego Dyrektoriatu Jakości Leków (EDQM) oficjalny Certyfikat potwierdzający nasze członkostwo w Sieci Państwowych Laboratoriów Kontroli Produktów Leczniczych – OMCL.

W państwach Unii Europejskiej rejestracja i dopuszczanie do obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych są bezpośrednio związane z ich jakością, bezpieczeństwem i skutecznością, które są kontrolowane przez Sieć OMCL. Jest to ogromne wyróżnienie dla Instytutu na arenie europejskiej, podniesienie jego prestiżu, powód do satysfakcji, a przede wszystkim bodziec do dalszej, intensywnej pracy na rzecz utrzymania członkostwa na kolejne lata, ponieważ Certyfikat jest wydany na czas określony - do lipca 2020 r.

Certyfikaty jakości dla produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych wydawane przez Instytut będą honorowane przez wszystkie kraje Unii Europejskiej, dlatego też dołożymy wszelkich starań, aby wykonywane badania były na najwyższym poziomie.

Składam serdeczne podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w prace związane z uzyskaniem Certyfikatu, z poszczególnych zespołów badawczych, a w szczególności Pani prof. dr hab. Beacie Cuvelier-Mizak, Panu prof. dr. hab. Jackowi Kuźmakowi oraz Pani mgr inż. Annie Kuba, za wysiłek, ogrom pracy i zaangażowanie w realizację tego projektu.

Krzysztof Niemczuk

Certyfikat

Kolejne posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. grypy ptaków [2017-02-08 09:29:05]

07 lutego br. Dyrektor Instytutu prof. Krzysztof Niemczuk wziął udział w kolejnym posiedzeniu Grupy Zadaniowej ds. wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 na terytorium Polski. W spotkaniu, które odbyło się pod przewodnictwem Pana Ministra Krzysztofa Jurgiela, uczestniczyli ponadto: Podsekretarze Stanu Pani Ewa Lech i Pan Rafał Romanowski, a także Główny Lekarz Weterynarii Pan Paweł Niemczuk, Zastępca GLW Pan Krzysztof Jażdżewski, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Pan Krystian Popławski, jak również wojewódzcy lekarze weterynarii. Posiedzenie było poświęcone tematyce związanej z aktualną sytuacją w zakresie występowania grypy ptaków. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Podsekretarze Stanu apelowali o bezwarunkowe przestrzeganie i egzekwowanie zasad bioasekuracji, stosowanie przepisów prawnych przez służby weterynaryjne, a także raportowanie przez wojewódzkich lekarzy weterynarii w zakresie przeprowadzanych kontroli i oceny sytuacji epizootycznej.  Ponadto, podczas spotkania Dyrektor PIWet-PIB przedstawił prezentację nt. analizy przyczyn występowania grypy ptaków w Polsce i w państwach UE.

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Konferencja nt. wysoce patogennej grypy ptaków (HPAI) oraz ASF [2017-01-26 13:26:36]

25 stycznia br. w PIWet-PIB w Puławach odbyła się konferencja na temat HPAI oraz afrykańskiego pomoru świń, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych ze zwalczaniem, rodzajami restrykcji i prewencją. Organizatorem konferencji było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Inspektorat Weterynarii oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny - PIB w Puławach. Konferencję otworzyli: Pani Minister Ewa Lech, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan dr Paweł Niemczuk, Główny Lekarz Weterynarii, oraz Dyrektor Instytutu prof. Krzysztof Niemczuk. W spotkaniu wzięli udział wojewódzcy oraz powiatowi lekarze weterynarii.

Jednym z elementów Konferencji była prezentacja przedstawiona przez Pana prof. Krzysztofa Śmietankę. Następnie, swoje opinie na temat dotychczasowych działań zaprezentowali: Pani Minister Ewa Lech, Pan dr Paweł Niemczuk oraz Pan dr Krzysztof Jażdżewski. Na koniec konferencji wywiązała się konstruktywna dyskusja podsumowująca dotychczasowe działania oraz wytyczająca nowe kierunki na przyszłość w zakresie działań administracyjnych.

Link do prezentacji przedstawionej przez Pana prof. Krzysztofa Śmietankę, znajdą Państwo
na stronie internetowej Instytutu, w zakładce „Wysoce zjadliwa grypa ptaków podtypu H5N8”.

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Skład Rady Naukowej IX kadencji [2017-01-26 07:04:42]

W dniu 24 stycznia 2017 roku odbyły się wybory do Rady Naukowej IX kadencji na lata 2017-2021 Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Komisja Wyborcza informuje, że w skład Rady Naukowej wchodzą wyłonieni w wyniku wyborów pracownicy Instytutu i powołane przez Ministra Rolnictwa osoby spoza Instytutu. Członkami Rady Naukowej IX kadencji zostali:

prof. dr hab. Dariusz Bednarek, PIWet-PIB Puławy

prof. dr hab. Marian Binek, SGGW Warszawa

dr inż. Tadeusz Blicharski, PZHiPTCh POLSUS Warszawa

dr hab. Tomasz Cencek, PIWet-PIB Puławy

dr Jakub Czarny, IGS Bydgoszcz

prof. dr hab. Zbigniew Grądzki, UP Lublin

prof. dr hab. Eugeniusz Grela, UP Lublin

prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk, IGHZ PAN Jastrzębiec

dr Artur Jabłoński, PIWet-PIB Puławy

prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski, UWM Olsztyn

dr Andrzej Kęsy, PIWet-PIB Puławy

prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz, UP Wrocław

prof. dr hab. Andrzej Koncicki, UWM Olsztyn

prof. dr hab. Krzysztof Kostro, UP Lublin

dr hab. Wojciech Kozdruń, PIWet-PIB Puławy

prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek, PIWet-PIB Puławy

dr hab. Krzysztof Kubiak, UP Wrocław

dr Ewa Lech, Podsekretarz Stanu, MRiRW Warszawa

mgr inż. Agnieszka Nawrocka, PIWet-PIB Puławy

prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, PIWet-PIB Puławy

dr hab. Mirosław P. Polak, PIWet-PIB Puławy

mgr inż. Dariusz Pomykała, CDR o/Radom

dr Krystian Popławski, MRiRW Warszawa

prof. dr hab. Andrzej Posyniak, PIWet-PIB Puławy

prof. dr hab. Jerzy Rola, PIWet-PIB Puławy

prof. dr hab. Wojciech Szweda, UWM Olsztyn

dr hab. Krzysztof Śmietanka, PIWet-PIB Puławy

dr hab. Grzegorz Tomczyk, PIWet-PIB Puławy

dr hab. Dariusz Wasyl, PIWet-PIB Puławy

dr hab. Grzegorz Woźniakowski, PIWet-PIB Puławy

 

Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń [2017-01-17 13:42:06]

16 stycznia br., pod kierownictwem Pana Ministra Krzysztofa Jurgiela, odbyło się kolejne posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. W trakcie posiedzenia przekazano informację z Ministerstwa Środowiska, iż sanitarny odstrzał dzików został zrealizowany w 99 procentach. Omówiono także stan realizacji rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie niezbędnych działań dla ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF na terytorium RP wg stanu na 31 grudnia 2016 roku, w tym rekomendacji dotyczącej zintensyfikowania działań w zakresie tworzenia grzebowisk umożliwiających bezpieczną utylizację zwierząt. Pełnomocnik Rządu ds. działań związanych z wystąpieniem ASF na terytorium RP podał informację, iż na koniec miesiąca planowane jest przekazanie Radzie Ministrów kwartalnego sprawozdania z działalności Pełnomocnika, jak i całego Zespołu.

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/

errr

 

errr

 

Pożegnanie wieloletnich pracowników PIWet-PIB [2017-01-02 07:11:30]

Z końcem roku pożegnaliśmy uroczyście pracowników odchodzących na emeryturę.

Panią Bożenę Domańską pracownika Zakładu Wirusologii
Panią Ewę Kozinśką Pracownika Zakładu Chorób Ryb
Pana prof. dr hab. Mariana Truszczyńskiego, profesora zwyczajnego, konsultanta ds. epizootiologii wieloletniego Dyrektora Instytutu.
Pana prof. dr hab. Zenona Mintę profesora zwyczajnego, kierownika Zakładu Chorób Drobiu
Pana Romana Bernata pracownika Zakładu Organizacji i Upowszechniania Badań

Wyrazy wdzięczności za długoletnią pracę, oraz życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata złożyli Dyrektor PIWet-PIB Pan dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzw., Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych, Pani mgr inż. Barbara Kotelba, oraz najbliżsi współpracownicy.

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

V posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N8 na terytorium Polski [2016-12-29 11:10:49]

28 grudnia br., pod kierownictwem ministra Krzysztofa Jurgiela, odbyło się V posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N8 na terytorium Polski (GZ ds. grypy ptaków). W trakcie posiedzenia dokonano analizy aktualnej sytuacji dotyczącej występowania ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków. Ponadto dyskutowano na temat jednolitego modelu utylizacji zabitych zwierząt, wpływu wystąpienia grypy ptaków na rynek eksportu drobiu oraz zabezpieczenia środków budżetowych przeznaczonych na zwalczanie i likwidację skutków wystąpienia ognisk wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków. Dokonano także symulacji potencjalnych potrzeb i możliwości w przypadku znacznego rozprzestrzenienia się HPAI.

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/


errr

 

Nagrody i wyróżnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi [2016-12-28 07:59:38]

19 grudnia br. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie, podczas którego wręczono dyplomy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi autorom nagrodzonych i wyróżnionych opracowań naukowych za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych za 2016 r. W grupie 6 nagrodzonych zespołów badawczych znalazł się zespół z naszego Instytutu w składzie: dr hab. Grzegorz Woźniakowski prof. nadzw., prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, dr hab. Krzysztof Niemczuk prof. nadzw. oraz mgr inż. Edyta Kozak. Zespół ten otrzymał nagrodę za opracowanie i wdrożenie metod diagnostycznych do rutynowej diagnostyki afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Wśród 5 wyróżnionych zespołów badawczych znaleźli się pracownicy Zakładu Farmakologii i Toksykologii: prof. dr hab. Andrzej Posyniak, dr Małgorzata Gbylik-Sikorska, mgr Ewelina Nowacka-Kozak, dr Anna Gajda, dr Marta Piątkowska)  oraz pracownicy naukowi Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych: dr Mirosław Różycki, dr hab. Tomasz Cencek, prof. nadzw., dr Jacek Karamon, lek. wet. Ewa Bilska-Zając, lek. wet. Ewa Chmurzyńska, mgr Tomasz Borówka oraz lek. wet. Paweł Kusyk. Wyróżnione opracowania to odpowiednio: „Innowacyjna metoda kontrolowania obecności leków przeciwbakteryjnych w systemach dozujących wodę na fermach hodowlanych” oraz  „Opracowanie i wdrożenie zdalnego testu on-line do oceny kompetencji lekarzy weterynarii wykonujących badanie mięsa na obecność włośni - Trichinella BETATEST”. Przedstawiciele nagrodzonych zespołów mieli możliwość zaprezentowania  wyników swoich prac zarówno pracowników instytutów resortowych jak i przedstawicielom Ośrodków Doradztwa Rolniczego w krótkich prezentacjach multimedialnych. Gratulujemy nagrodzonym zespołom.

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/

 

 

 

 

 

 


errr

 

errr

 

Promocja doktorów habilitowanych i doktorów [2016-12-23 07:09:28]

Na 173. Posiedzeniu Rady Naukowej PIWet-PIB, które odbyło się 16 grudnia br. zostały wręczone dyplomy doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych i doktora nauk weterynaryjnych osobom, którym w ostatnim czasie nadano stopnie naukowe.

Dyplomy doktora habilitowanego z rąk przewodniczącego Rady Naukowej prof. dr. hab. Zygmunta Pejsaka i dyrektora Instytutu dr. hab. Krzysztofa Niemczuka, prof. nadzw. otrzymali: dr hab. Grzegorz Tomczyk, dr hab. Marcin Smreczak, dr hab. Katarzyna Domańska-Blicharz, dr hab. Kinga Wieczorek, dr hab. Krzysztof Śmietanka, dr hab. Dariusz Wasyl, dr Kamila Mitrowska, dr hab. Piotr Jedziniak, dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól, dr hab. Grzegorz Woźniakowski, dr hab. Barbara Woźniak, dr hab. Jolanta Rola, dr hab. Małgorzata Olejnik i dr hab. Magdalena Larska.

Następnie, po złożeniu przez doktorów ślubowania, promotorzy wręczyli im dyplomy doktora nauk weterynaryjnych. Dyplomy otrzymali:  dr Anna Gajda, dr Maciej Durkalec, dr Ewelina Iwan, dr Ewelina Czyżewska-Dors, dr Marta Piątkowska, dr Aleksandra Antos, dr Ewelina Szacawa, dr Piotr Małagocki, dr Jowita Samanta Niczyporuk, dr Karolina Tarasiuk, dr Krzysztof Stojecki, dr Jolanta Zdybel, dr Monika Olech, dr Małgorzata Mazur, dr Ewelina Patyra, dr Kinga Urbaniak, dr Krzysztof Kwit, dr Monika Krajewska i dr Magdalena Zając.errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Posiedzenia Grupy Zadaniowej ds. wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N8 na terytorium Polski [2016-12-14 11:22:51]

17 listopada, 06 grudnia oraz 14 grudnia br. odbyły się posiedzenia Grupy Zadaniowej ds. wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N8 na terytorium Polski, funkcjonującej pod przewodnictwem Pani Minister Ewy Lech. Podczas spotkań poruszane były m.in. kwestie związane z aktualną sytuacją w związku z pojawieniem się wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8, sytuacja w zakresie eksportu drobiu i mięsa drobiowego do krajów trzecich i UE, jak również działania zapobiegawcze w zakresie rozprzestrzeniania się ww. wirusa.

Spotkanie naukowe PTNW [2016-12-14 10:46:23]

W dniu 8 grudnia 2016 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach Zarząd PTNW o/Puławy gościł  Panią dr Pimlapas Leekitcharoenphon z Danish Technical University – National Food Institute , Dania oraz Pana dr Pawła Sztromwassera z University of Bergen, Haukeland University Hospital, Norwegia. Zaproszeni goście przedstawili wykłady z zakresu stosowania metod sekwencjonowania nowej generacji w badaniach mikrobiologicznych, epidemiologicznych i diagnostyce dziedziczonych zaburzeń neurologicznych u ludzi. W swoich prezentacjach wykładowcy w sposób szczegółowy omówili używane techniki i narzędzia bioinformatyczne niezbędne do analizy wyników sekwencjonowania badanych genomów.

Powołanie Grupy Roboczej ds. zintensyfikowania badań naukowych nad wirusem afrykańskiego pomoru świń [2016-12-14 09:22:41]

Postanowieniem Nr 2/2016 Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń
z dnia 6 grudnia 2016 r. została powołana Grupa Robocza do spraw zintensyfikowania badań naukowych nad wirusem afrykańskiego pomoru świń, pod przewodnictwem Pani Minister Ewy Lech, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to Grupa działająca w ramach Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków ASF. Do zadań Grupy należy przygotowanie propozycji działań mających na celu zintensyfikowanie badań naukowych nad wirusem afrykańskiego pomoru świń oraz skuteczności obecnie podejmowanych działań. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk został powołany na zastępcę przewodniczącego, natomiast Panowie Profesorowie: Zygmunt Pejsak, Krzysztof Śmietanka oraz Grzegorz Woźniakowski, zostali powołani na członków ww. Grupy. Jest to bardzo duże wyróżnienie dla naukowców, jak również dla całego Instytutu, co jest dowodem na dobrą współpracę pomiędzy PIWet-PIB a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównym Inspektoratem Weterynarii.

Międzynarodowa konferencja naukowa "African swine fever - recent research advances and strategies to combat the disease in Europe" [2016-12-12 11:43:33]

W dniach 7-8 grudnia 2016 r. odbyła się w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach międzynarodowa konferencja naukowa nt. afrykańskiego pomoru świń (ASF), zatutułowana "African swine fever - recent research advances and strategies to combat the disease in Europe". Konferencja oficjalnie zainicjowała Akcję COST CA15116: "Understanding and combating African Swine Fever in Europe (ASF-STOP)", zaplanowaną na lata 2016-2019, a poprzedziły ją posiedzenia grup roboczych projektu, które odbyły się 6 grudnia.

W  konferencji wzięło udział ok. 200 osób, w tym ponad 100 uczestników z 23 państw członkowskich Unii Europejskiej, a ponadto ze Szwajcarii, Serbii, Czarnogóry, Ukrainy, Gruzji, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Izraela, Chin oraz Ugandy. Wśród uczestników znajdowali się również przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), na czele z panią minister dr Ewą Lech, podsekretarzem stanu w MRiRW, Głównego Inspektoratu Weterynarii, pod przewodnictwem Głównego Lekarza Weterynarii dr. Włodzimierza Skorupskiego, Ministerstwa Środowiska oraz pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej szczebla wojewódzkiego i powiatowego.

Nasi honorowi goście w osobach: Pani Minister Ewa Lech, Pani Dolores Gavier-Widén, jak również Pana Doktora Włodzimierza Skorupskiego obok Dyrektora Instytutu i Pana Profesora Zygmunta Pej! saka, otworzyli konferencję wygłaszając krótkie, powitalne wystąpienia.

Tematyka konferencji obejmowała wszystkie aspekty badań nad ASF i podzielona była na następujące sesje tematyczne:

Sesja I: Aktualna sytuacja ASF w Europie;

Sesja II: Epidemiologia, prewencja i zwalczanie;

Sesja III: Wirusologia, szczepionki i diagnostyka;

Sesja IV: ASF u dzików i

Sesja V: ASF u świń.

Wśród dziewięciu wykładów plenarnych, dwa wygłosili naukowcy z Polski:

prof. dr hab. Zygmunt Pejsak ("Recent epidemic of African swine fever in pigs in Poland") oraz

dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. nadzw. ("The role of wild boar in the maintenance of African swine fever in Poland, 2014-2016").

 

W sesjach tematycznych wygłoszono 23 prezentacje ustne, w tym dwie z Polski: dr hab. Grzegorz Woźniakowski prof. nadzw. ("Comparison of three isothermal amplification methods for detection of African swine fever virus in blood from infected wild boars and pigs") oraz dr Tomasz Podgórski z Instytutu Biologii Ssaków PAN z Białowieży ("Does wild boar behaviour predict slow spread of African Swine Fever?"). Ponadto 8 doniesień zaprezentowano w sesji plakatowej.

W drugim dniu konferencji (8 grudnia) odbyły się również dwie sesje równoległe nt. perspektyw w zakresie immunoprofilaktyki ASF i współpracy między nauką a przemysłem.

Ponadto przedstawiciele Komitetu Naukowego Konferencji ocenili prezentacje ustne i plakatowe autorstwa doktorantów i młodych naukowców i przyznali dwie nagrody Dyrektora PIWet-PIB w Puławach dla p. Laury Iacolina z Danii oraz p. Christiane Breidestein z Niemiec.

Zorganizowanie konferencji nt. ASF, która inicjuje tak ważny światowej rangi projekt badawczy, jakim jest COST ACTION CA15116: "Understanding and combating African Swine Fever in Europe (ASF-STOP)", w Polsce, w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym, wskazuje jednoznacznie na docenienie rangi i znaczenia zarówno działań administracyjnych realizowanych w Polsce, przede wszystkim przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak również Główny Inspektorat Weterynarii, a także prac o charakterze badań naukowych, które z kolei wykonuje nasz Instytut.

Pragnę gorąco podziękować Profesorom: Krzysztofowi Śmietance i Zygmuntowi Pejsakowi, a także Ich Współpracownikom za przygotowanie konferencji.

 

Krzysztof Niemczuk

 

zdjęcia

Sesja naukowo-szkoleniowa pt. Wysoce zjadliwa grypa ptaków H5N8 w Polsce i innych krajach Europy - aktualna sytuacja i ocena ryzyka [2016-11-29 10:00:11]

28 listopada br. odbyła się w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach sesja naukowo-szkoleniowa pt. "Wysoce zjadliwa grypa ptaków H5N8 w Polsce i innych krajach Europy - aktualna sytuacja i ocena ryzyka". Organizatorem był Zakład Chorób Drobiu Państwowego Instytutu Badawczego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach przy współudziale Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Głównego Inspektoratu Weterynarii. Sesję otworzyli: Pani Minister Ewa Lech, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan dr Włodzimierz Skorupski, Główny Lekarz Weterynarii oraz Dyrektor Instytutu prof. Krzysztof Niemczuk. Zorganizowane w trybie pilnym spotkanie było odpowiedzią na aktualną, dynamicznie rozwijającą się sytuacją w Europie, gdzie obecność wirusa H5N8 u drobiu lub w populacji wolno żyjącej stwierdzono w 10 krajach, w tym u dzikich ptaków w Polsce. Prelegenci w osobach dr. hab. Krzysztofa Śmietanki, prof. nadzw. (ZCHD), dr. hab. Grzegorza Tomczyka, prof. nadzw. (ZCHD) i lek. wet. Natalii Zalewskiej (GIW) przedstawili wykłady na temat genezy i aktualnej sytuacji w Europie oraz oceny ryzyka dla drobiu i człowieka, objawów klinicznych i zmian anatomo-patologicznych w przebiegu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz zasad pobierania i transportu próbek do laboratorium, bioasekuracji na fermach drobiu, jak również przepisów prawnych w zakresie zwalczania grypy ptaków. Sesję poprzedziło szkolenie praktyczne z zasad przeprowadzania sekcji u drobiu oraz pobierania próbek do badań, przeprowadzone przez dr. hab. Wojciecha Kozdrunia, prof. nadzw., w którym wzięli udział pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej z najbardziej zagrożonego obszaru województwa zachodniopomorskiego. 

W sesji wzięło udział ok. 250 pracowników Inspekcji Weterynaryjnej z całego kraju. 

Poniżej znajdą Państwo prezentacje przedstawione podczas konferencji. Instytut zrzeka się praw autorskich, proszę więc w miarę potrzeb i organizacji spotkań na temat wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8, o rozpowszechnianie ich wśród hodowców i rolników. Wyrażamy zgodę na powielanie ich na potrzeby wspomnianych spotkań bez jakichkolwiek ograniczeń.

Serdecznie dziękuję Panu Profesorowi Krzysztofowi Śmietance oraz pracownikom Zakładu Chorób Drobiu za organizację i przygotowanie merytoryczne konferencji.

Krzysztof Niemczuk

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Konferencja „Narodowe wyzwania w rolnictwie na Narodowym” – edycja IV [2016-11-23 09:19:30]

22 listopada br. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk, prof. Zygmunt Pejsak oraz Główny Lekarz Weterynarii Pan Doktor Włodzimierz Skorupski wzięli udział w konferencji „Narodowe wyzwania w rolnictwie na Narodowym”, która odbyła się na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Podczas debaty „ASF – co dalej z produkcją trzody chlewnej w Polsce?” przedstawiciele Instytutu wyrazili swoje opinie w zakresie sytuacji epizootycznej związanej z wystąpieniem ASF, zagrożeniami wynikającymi z możliwości przedostania się wirusa od strony ukraińskiej, jak również przyszłości produkcji trzody w naszym kraju w kontekście występowania ASF.

errr

 

Wyniki wyborów do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów [2016-11-22 09:05:35]

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów ogłoszono wyniki wyborów do CK. Największą liczbę głosów uzyskał Pan Profesor Zygmunt Pejsak, któremu serdecznie gratuluję. Wszystkim, którzy głosowali na Profesora Pejsaka bardzo dziękuję.
Więcej informacji znajdą Państwo, klikając w poniższy link:

http://www.ck.gov.pl/articles/newsId/28/id/39.html

Spotkania ws. wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N8 na terytorium Polski [2016-11-18 09:24:53]

15 listopada br. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 na terytorium Polski.

Ponadto, 17 listopada Prof. Niemczuk oraz prof. Krzysztof Śmietanka wzięli udział w pierwszym posiedzeniu Grupy Zadaniowej ds. wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N8 na terytorium Polski (GZ ds. grypy ptaków). Podczas spotkania Dyrektor Instytutu przedstawił raport z aktualnej sytuacji i oceny ryzyka w związku z pojawieniem się wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8, natomiast Główny Lekarz Weterynarii działania podjęte w związku z tym przez Inspekcję Weterynaryjną.

Główny Inspektorat Weterynarii oraz PIWet-PIB zorganizują w najbliższym czasie spotkanie z powiatowymi lekarzami weterynarii w zakresie bioasekuracji i sposobów postępowania.

 

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/

errr

 

Udział PIWet-PIB w projekcie międzynarodowym finansowanym przez EFSA [2016-11-02 08:19:55]

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach został beneficjentem kolejnego projektu międzynarodowego pt. „Wildlife: collecting and sharing data on wildlife populations, transmitting animal disease agents” (akronim ENETWILD), finansowanego przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Głównym celem projektu jest utworzenie sieci współpracy w zakresie systematycznego i ujednoliconego zbierania i analizy danych na temat rozmieszczenia i liczebności wybranych gatunków zwierząt dziko żyjących oraz występowania określonych patogenów w tych populacjach w Europie. Projekt będzie ukierunkowany na następujące gatunki i grupy zwierząt: lis rudy, jenot, dzik, borsuk, jeleń szlachetny, sarna, koziorożec alpejski, kozica, mulak, daniel, zajęczaki, gryzonie i dzikie ptaki. Lista patogenów obejmuje: Mycobacterium bovis, Brucella (abortus, suis), wirusy: pryszczycy, afrykańskiego pomoru świń, klasycznego pomoru świń, grypy ptaków, gorączki Zachodniego Nilu, choroby niebieskiego języka, wścieklizny, zapalenia wątroby typu E, jak również pasożytów: E. multilocularis i Toxoplasma gondii.

W projekt, którego koordynatorem jest Institute for Game and Wildlife Research z Hiszpanii, zaangażowanych będzie 15 ośrodków naukowych z 9 krajów (Francji, Niemiec, Holandii, Włoch, Polski, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii), zajmujących się zarówno biologią jak i zdrowiem zwierząt dziko żyjących. Polska będzie reprezentowana przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży i PIWet-PIB w Puławach. Budżet projektu wynosi 3 mln EUR.

Spotkanie naukowe PTNW [2016-10-24 07:23:21]

W dniu 19 października 2016 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach na zaproszenie Zarządu PTNW o/Puławy przebywał Pan prof. dr hab. Zygmunt Giżejewski z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, który zaprezentował wykład pt. ”Nazistowskie badania na zwierzętach dzikich". W swojej prezentacji Pan Profesor przedstawił mało znaną historię badań naukowych prowadzonych przez niemieckich naukowców w czasie drugiej wojny światowej nad odtworzeniem i reintrodukcją do środowiska naturalnego tura jednego z największych ssaków Europy, które wyginęły w I połowie XVII wieku (1627 rok).

Spotkanie naukowe PTNW [2016-10-10 07:07:03]

W dniu 6 października 2016 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach na zaproszenie Zarządu PTNW o/Puławy przebywał Pan prof. dr  hab. Tomasz Trojanowski z Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dzieciecej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który przedstawił wykład pt. ”Postępy w leczeniu neurochirurgicznym -  czy mózg można wyleczyć". Tematyka wykładu obejmowała najnowsze osiągnięcia naukowe w zakresie metod operacyjnego leczenia nowotworów i chorób naczyń krwionośnych ośrodkowego układu nerwowego. W swojej prezentacji Pan Profesor zwrócił szczególną uwagę na postęp jak dokonał się w diagnostyce medycznej w postaci nowoczesnych technik obrazowania i neuronawigacji, które obecnie są podstawowym narzędziem współczesnej diagnostyki klinicznej zaburzeń i leczenia chorób mózgu.

Inauguracja Roku Akademickiego na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW [2016-10-06 06:40:11]

03 października br. Dyrektor Instytutu prof. Krzysztof Niemczuk wziął udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie wygłosił wykład inauguracyjny pt. "Nowe zagrożenia epidemiologiczne dla zdrowia ludzi". W uroczystości uczestniczyli ponadto: Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Marian Binek, przedstawiciele Władz Dziekańskich wydziałów SGGW, przemysłu, pracownicy, studenci oraz absolwenci Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji.

Źródło:

http://wnzck.sggw.pl/aktualnosci/uroczysta-inauguracja-roku-akademickiego-20162017/

errr

 

errr

 

Dotacja celowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego [2016-10-05 08:34:06]

Decyzją z 15 września 2016r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Państwowemu Instytutowi Weterynaryjnemu – Państwowemu Instytutowi Badawczemu dotację celową na pokrycie kosztów restrukturyzacji. Dotacja w wysokości 3 001 500 zł, przyznana została na okres od 1 października 2016 do 30 września 2017 r. i jest przeznaczona na stworzenie zaplecza laboratoryjnego i kadrowego Zakładu Analiz Omicznych (ZAO), w którego skład wejdzie Laboratorium Genomiki Funkcjonalnej i Porównawczej, Laboratorium Mikromacierzy DNA, Laboratorium Wysokorozdzielczej Spektrometrii Mas oraz Laboratorium Analiz Bioinformatycznych. Integralną częścią programu restrukturyzacji będą badania pilotażowe w zakresie sekwencjonowania następnej generacji (NGS), biotypowania mikroorganizmów selektywnymi technikami instrumentalnymi oraz zastosowania mikromacierzy DNA w badaniach odpowiedzi immunologicznej zwierząt. Jak podkreślono w decyzji MNiSW, program restrukturyzacji pozwoli na poszerzenie działalności badawczo-naukowej PIWet-PIB poprzez wprowadzenie nowych kierunków badawczych oraz budowę zespołu ekspertów w tak nowoczesnych dziedzinach nauki jak genomika, transkryptomika, proteomika czy metabolomika. Pozwoli to podnieść jakość prowadzonych badań, co zaowocuje poszerzonymi możliwościami badawczymi oraz nowymi możliwościami kształcenia młodej kadry.

Nagroda naukowa im. Witolda Stefańskiego nadawana przez Polskie Towarzystwo Parazytologiczne [2016-09-22 08:33:34]

Podczas XXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, które odbyło się w dniach 5-8.09.2016 w Krakowie, lek. wet. Maciej Kochanowski, pracownik Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, został wyróżniony nagrodą im. Witolda Stefańskiego. Jest to indywidualna nagroda naukowa Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego przyznawana co trzy lata od 1974 roku, za wyróżniającą się pracę lub cykl prac z zakresu parazytologii ogólnej, weterynaryjnej lub lekarskiej. Nagroda została przyznana za cykl trzech prac dotyczących walidacji metod parazytologicznych, opublikowanych w uznanych czasopismach naukowych.

Wizyta dr. Włodzimierza Skorupskiego i dyrektora Krzysztofa Niemczuka we Lwowie [2016-09-19 09:19:36]

W dniach 14 i 15 września br. profesor Krzysztof Niemczuk i Główny Lekarz Weterynarii Włodzimierz Skorupski przebywali we Lwowie na rozmowach ws. afrykańskiego pomoru świń. Ze strony ukraińskiej rozmowy prowadzili:
1.            Minister Volodymyr Lapa - szef połączonej, Weterynaryjnej i Fitosanitarnej Inspekcji Ukrainy
2.            Mikoła Białowąs - dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii
3.            Rostislaw Zamlińskij – z-ca mera obwodu lwowskiego
4.            Profesor Ihor Kotsiumbas – dyrektor instytutu naukowego ze Lwowa (State scientific- research
              control Institute of veterinary preparations and feed additives, SCIVP)
5.            Profesor Yuri Kosenko – z-ca dyrektora SCIVP
6.            Powiatowi lekarze weterynarii i przedstawiciele służb fitosanitarnych z obwodu lwowskiego.

Po przedstawieniu prezentacji dotyczących sytuacji epidemiologicznej w obydwu krajach, przeprowadzono dyskusję opartą na wymianie merytorycznych poglądów natury administracyjnej
i epidemiologicznej. Strona polska przedstawiła konkretne rozwiązania, które w ostatnim czasie wdrożono w naszym kraju, tj. przede wszystkim ustawy, rozporządzenia i konkretne procedury związane z ASF. Strona ukraińska z uznaniem odniosła się do tych działań.

Doktor Skorupski i dyrektor Niemczuk zaproponowali wizyty specjalistów ukraińskich z zakresu ASF, którzy zarówno w Głównym Inspektoracie Weterynarii w Warszawie jak i w PIWet-PIB w Puławach, zgodnie ze swoimi kompetencjami, będę podnosili swoje kwalifikacje w zakresie wdrożonych działań natury legislacyjnej, administracyjnej, a także w zakresie diagnostyki laboratoryjnej wraz
z interpretacją wyników badań.

errr

Następnie delegacja polska spotkała się z JM Rektorem Uniwersytetu Medycznego we Lwowie, profesorem Borysem Zimenkowskim i Profesorem Romanem Lesykiem. Podczas tego spotkania JM Rektor i dyrektor PIWet-PIB podpisali porozumienie o wzajemnej wymianie informacji w zakresie możliwości występowania o granty europejskie, których tematyka związana jest z transgranicznymi zagrożeniami przenoszenia chorób zakaźnych zwierząt, które mają również znamiona chorób odzwierzęcych. Przedmiotem porozumienia jest również możliwość wzajemnej wymiany młodych pracowników naukowych, którzy mogliby odbywać krótkoterminowe staże w obydwu ośrodkach naukowych.

errr

 

Posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego [2016-09-14 07:52:31]

08 września br. odbyło się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego , któremu przewodniczył Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak. Podczas spotkania Instytut reprezentował Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk, który przedstawił prognozę rozwoju sytuacji epizootycznej oraz podejmowane działania naukowo-badawcze w zakresie zwalczania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń. W ramach wniosków i rekomendacji działań zgłoszonych w trakcie posiedzenia Instytut zorganizuje i przeprowadzi panel ekspercki dotyczący stanu badań i perspektyw naukowo-badawczych w zakresie weterynarii, wirusologii i mikrobiologii w celu ograniczenia rozprzestrzeniania wirusa ASF, jak również podejmie działania celem zintensyfikowanie akcji informacyjno-edukacyjnej wśród rolników z wykorzystaniem lokalnych środków przekazu.

Inauguracja studiów doktoranckich w ramach konsorcjum KNOW [2016-09-13 09:55:01]

W dniu 5 września br. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się inauguracja środowiskowych studiów doktoranckich konsorcjum naukowego „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”, które otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, KNOW. Bierze w nich udział 45 osób, po 9 doktorantów z każdego ośrodka wchodzącego w skład konsorcjum. W uroczystości poza doktorantami wzięli udział przedstawiciele konsorcjantów oraz władz uczelnianych i samorządowych. Nasz Instytut reprezentowali: prof. Jacek Kuźmak, mgr Monika Banaszek-Urban oraz promotorzy doktorantów w osobach: dr hab. Kamili Mitrowskiej, prof. Andrzeja Posyniaka, dr hab. Wojciecha Kozdrunia oraz dr hab. Mirosława Polaka.

Studia doktoranckie są prowadzone w dziedzinie nauk weterynaryjnych i trwają 3 lata. Na realizację grantów doktoranci otrzymają 150 tys. zł, a w trakcie prowadzonych badań odbędą 30 dniowe staże zagraniczne w wiodących jednostkach naukowych.

We wrześniu br. zajęcia dla doktorantów prowadzone będą w Olsztynie na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM oraz w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN. Natomiast na przełomie września i października doktoranci przeniosą się do Warszawy, Jastrzębca i Puław, gdzie będą kontynuować swoją edukację. Zajęcia w Puławach obejmować będą diagnostykę i epidemiologię chorób zakaźnych bydła, drobiu i trzody chlewnej (ze szczególnym naciskiem na zoonozy), analizę zagrożeń mikrobiologicznych i chemicznych w żywności pochodzenia zwierzęcego i paszach oraz ocenę ryzyka i modelowanie matematyczne przebiegu chorób u zwierząt.

errr

 

Wizyta przedstawicieli MINROL, PIWet-PIB oraz GIW w Chinach [2016-09-07 07:43:27]

Wypełniając dyspozycje listu intencyjnego w sprawie afrykańskiego pomoru świń (ASF), który został podpisany w dniu 20 czerwca br. przez ministrów rolnictwa Krzysztofa Jurgiela i Zhi Shupinga w obecności prezydenta RP Andrzeja Dudy i prezydenta ChRL Xi Jinpinga, dyrektor Krzysztof Niemczuk (przewodniczący delegacji) oraz pan dyrektor Krystian Popławski (Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MINROL), profesor Krzysztof Śmietanka (PIWet-PIB) a także dr Michał Popiołek (GIW) w dniach 4-5 września br. wzięli udział w rozmowach z zespołem doradców naukowych Ministra Generalnego Urzędu Nadzoru nad Jakością, Inspekcji i Kwarantanny Chińskiej Republiki Ludowej Zhi Shupinga w składzie:

1/ Yuan Wenze – dyrektor wydziału kwarantanny zwierząt QASIQ

2/ Li Jian – z-ca dyrektora, Shanghai  CIQ

3/ Wu Shaoqiang - Shanghai  CIQ

4/ Zheng Yu Hong –z-ca dyrektora Guang Dong CIQ

5/ Zhang JianRui – ekspert , ShenZhen CIQ

Celem rozmów pierwszej Grupy Roboczej ds. ASF było przedstawienie aktualnej sytuacji w zakresie występowania ASF w Polsce oraz podjętych działań legislacyjnych i tych natury epidemiologiczno – administracyjnych mających na celu  likwidację ognisk u świń oraz odstrzał dzików do takiego poziomu aby nie stanowił istotnego zagrożenia dla rozprzestrzeniania ASF w strefach, w kontekście uznania przez stronę chińską zasad regionalizacji.

Ponad ośmiogodzinne rozmowy przebiegały w konstruktywnej, merytorycznej i pełnej zrozumienia atmosferze. W trakcie ich trwania strona polska przedstawiła trzy prezentacje:

1. epidemiologia i aktualna sytuacja ASF u dzików /K. Śmietanka. K. Niemczuk/

2. aktualna sytuacja ASF u świń /K. Śmietanka, K Niemczuk/

3. zasady zwalczania ASF /M. Popiołek/

Najważniejszą częścią rozmów była jednak dyskusja na poziomie argumentów merytorycznych z obszaru epidemiologii chorób zakaźnych, analizy i oceny ryzyka szerzenia się ASF czy behawioryzmu dzików.

Wymiana poglądów i hipotez przybliżyła stanowiska stron, określono następnie obszary tematyczne, które stanowiły będą przedmiot kolejnych rozmów, które, co istotne, w opinii obu stron, powinny odbyć się, w ciągu najbliższego czasu.

W dniu 4 września pan dyrektor Krystian Popławski wraz z pozostałymi członkami polskiej delegacji spotkali się z zastępcą ambasadora RP w Pekinie, panem Piotrem Gilertem oraz pracownikami Referatu ds. Rolnych ambasady, paniami Blanką Gołębiowską i Magdaleną Gorzycką. Celem tych spotkań było omówienie aktualnej sytuacji pracy Radcy Rolnego, jak i nowo powołanego Referatu ds. Rolnych oraz dalszych działań (2016-2017), które powinny zostać podjęte przez Polskę w celu zwiększenia eksportu produktów rolno-spożywczych do Chińskiej Republiki Ludowej.

Pan dyrektor Popławski prowadził dalszy ciąg rozmów także 5 września w obecności ambasadora
RP w Pekinie Pana Mirosława Gajewskiego i pani Magdaleny Gorzyckiej.

errr

 

errr

 

errr

 

Konferencja prasowa „ASF – nowe regulacje prawne” [2016-09-02 11:57:01]

01 września br Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk, Pani Minister Ewa Lech oraz Pan Minister Rafał Romanowski wzięli udział w konferencji prasowej poświęconej nowym regulacjom prawnym w zakresie afrykańskiego pomoru świń. Propozycje zmian prawnych zostały opracowane w celu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa ASF w Polsce.

Ponadto, tego dnia prof. Niemczuk wraz z prof. Zygmuntem Pejsakiem uczestniczyli w posiedzeniach Grupy Zadaniowej oraz Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Żródło: http://www.minrol.gov.pl/

errr

 

PIWet – PIB uzyskał kolejny projekt w ramach programu badawczego Horyzont 2020 o nazwie „VetBioNet - Veterinary Biocontained facility Network for excellence in animal infectiology research and experimentation” [2016-08-30 08:34:49]

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach 26 sierpnia br. uzyskał kolejny projekt w ramach programu badawczego Horyzont 2020 o nazwie „VetBioNet  - Veterinary Biocontained facility Network for excellence in animal infectiology research and experimentation”, czyli „Sieć Weterynaryjnych Laboratoriów Badawczych wysokiej klasy bezpieczeństwa biologicznego ukierunkowana na doskonałość w badaniach nad zwierzęcymi czynnikami zakaźnymi oraz w pracach doświadczalnych”. Projekt przygotowało konsorcjum 30 partnerów z Europy, Afryki oraz Ameryki Północnej, a koordynatorem projektu jest Institut National De La Recherche Agronomique (INRA) z Francji.

Celem projektu jest wzmocnienie i lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury weterynaryjnych laboratoriów o podwyższonych standardzie bezpieczeństwa biologicznego (BSL3) poprzez stworzenie sieci takich laboratoriów, organizacji międzynarodowych oraz partnerów przemysłowych ukierunkowanej na badania nad czynnikami wywołującymi epizootie i zoonozy zwierząt. Planowane jest stworzenie oraz wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych poprzez umożliwienie dostępu do istniejących laboratoriów naukowcom oraz partnerom prywatnym celem prowadzenia zaawansowanych badań naukowych oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań systemowych w zakresie epizootiologii weterynaryjnej. Projekt realizowany będzie przez okres 5 lat, a jego budżet wynosi 9 999 140 euro.

Pierwsze posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń [2016-08-19 09:43:00]

18 sierpnia br. Dyrektor Instytutu prof. Krzysztof Niemczuk wziął udział w pierwszym posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, któremu przewodniczył Pan Minister Krzysztof Jurgiel. W spotkaniu uczestniczyli ponadto przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Komendy Głównej Policji, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz Służby Celnej. Zespół został powołany na podstawie Zarządzenia nr 107 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2016 r. Do jego zadań należy m.in. monitorowanie, analizowanie bieżącej sytuacji oraz opracowywanie propozycji rozwiązań niezbędnych do zminimalizowania skutków społeczno-ekonomicznych związanych z wystąpieniem ASF.

errr

 

errr

 

Spotkania Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków ASF [2016-08-18 12:42:57]

10 i 11 sierpnia br. odbyły się kolejne posiedzenia Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków ASF. Podczas spotkania Instytut reprezentował Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk. Posiedzenia zostały zorganizowane w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń u trzody chlewnej.

Kolejne posiedzenia Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń [2016-08-18 11:32:40]

08, 10 oraz 17 sierpnia br. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk uczestniczył w kolejnych posiedzeniach Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń, którym przewodniczył Pan Minister Krzysztof Jurgiel. Pierwsze spotkanie poświęcone było wystąpieniu szóstego ogniska ASF w Polsce, które zostało stwierdzone po otrzymaniu przez Krajowe Laboratorium Referencyjnym ds. ASF, zlokalizowane w PIWet-PIB w Puławach, dodatnich wyników badań w kierunku ASF w próbkach otrzymanych z gospodarstwa położonego w miejscowości Niemirów. Ww. gospodarstwo znajduje się na obszarze ochronnym, w którym obowiązują zwiększone środki sanitarno-weterynaryjne w zakresie przemieszczeń świń. Przedmiotem drugiego spotkania był aktualny stan prac nad rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF, jak również aktualne działania służby weterynaryjnej w zakresie zwalczania ASF. Celem kolejnego spotkania było omówienie aktualnej sytuacji epizootycznej związanej z ASF w Polsce.

Wizyta w Chińskiej Republice Ludowej [2016-08-11 09:30:31]

W dniach 25-28 lipca br. delegacja polska w składzie: dr Włodzimierz Skorupski, Główny Lekarz Weterynarii, dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzw., Dyrektor Instytutu, dr hab. Mirosław Polak, prof. nadzw, prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, dr Monika Szymańska-Czerwińska oraz dr Anna Szczotka-Bochniarz, złożyła wizytę w Chińskiej Republice Ludowej.

Pierwszego dnia na terenie Ambasady RP w Pekinie odbyło się spotkanie z  Mirosławem Gajewskim, Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Blanką Gołębiowską,  Radcą Rolnym i przedstawicielką Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Chińskiej Republice Ludowej (ChRL). W trakcie spotkania omawiano sprawy wymiany handlowej między Polską i ChRL w aspekcie możliwości zdjęcia przez stronę chińską embarga na zakup polskiej wieprzowiny.

errr

Minister Włodzimierz Skorupski podkreślił szczególne zaangażowanie Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach we wdrożenie zasady regionalizacji, wiarygodną diagnostykę oraz spełnianie wszystkich wymagań narzuconych prze Unię Europejską na kraje dotknięte afrykańskim pomorem świń.

W kolejnych dniach pobytu delegacja z Polski odwiedziła dwie jednostki naukowe. Celem wizyt było podpisanie Porozumienia o Współpracy z Instytutem Weterynaryjnym Chińskiej Akademii Nauk Rolniczych w Lanzhou (LVRI) oraz nawiązanie kontaktów naukowych z Krajowym Laboratorium Diagnostyki Chorób Koni w Qingdao. Spotkanie w Lanzhou było konsekwencją istniejących kontaktów naukowych między naszymi jednostkami w oparciu o porozumienie z 2013, podpisane w Puławach.
W części naukowej spotkania, nasza delegacja przedstawiła cztery prezentacje dotyczące zakresu działalności oraz roli naszego Instytutu w ochronie zdrowia zwierząt i w zakresie bezpieczeństwa żywności,  sytuacji epizootycznej ASF w Polsce, epidemiologii oraz możliwości diagnozowania chlamydiozy oraz występowania PRRS w Polsce oraz w Europie. Tematyka prezentacji naukowych związana była z prowadzoną już współpracą w zakresie PRRS oraz planami dotyczącymi podjęcia wspólnych badań w zakresie ASF oraz chlamydiozy u jaków. W trakcie dyskusji, prof. Zygmunt Pejsak zaproponował stworzenie tzw. laboratoriów twinnigowych OIE, w zakresie kompetencji laboratoriów Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt, które zlokalizowane są w PIWet-PIB. Status ten pozwala skuteczniej realizować zadania laboratoriów referencyjnych OIE z pomocą drugiego partnera, w tym przypadku na obszarze Azji. Inne zaproponowane tematy wspólnych badań dotyczyły wirusowych chorób bydła oraz drobiu. W trakcie spotkania, przedstawiciel LVRI omówił strukturę Instytutu oraz zakres prowadzonych tam badań, a następnie delegacja polska zwiedziła laboratoria badawcze Instytutu oraz linię produkcyjną szczepionki przeciw pryszczycy. Część oficjalną spotkania poprowadził Dyrektor Generalny Instytutu, prof. Hong Yin oraz jego zastępca prof. Jianxun Luo. W uroczystości wzięła udział także dr Liping Fan z Departamentu Spraw Europejskich w Ministerstwie Rolnictwa (MR) ChRL. Minister Włodzimierz Skorupski wyraził zadowolenia z istniejącej współpracy z LVRI oraz podkreślił dynamiczny charakter kontaktów z naukowcami z Chińskiej Republiki Ludowej, wynikający z rosnącej liczby wspólnych tematów badawczych. Ponadto nadmienił, że kontakty z naukowcami z ChRL stanowią jeden z priorytetów w kierunkach współpracy międzynarodowej oraz wymiany handlowej naszego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Potwierdzeniem tych słów było podpisanie, 20 czerwca br. w Warszawie w obecności prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga, protokołu między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz chińskim Generalnym Urzędem ds. Nadzoru Jakości o badaniach naukowych i współpracy dotyczącej m.in. zasad regionalizacji w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

W trakcie spotkania w Lanzhou dr Liping Fan z Departamentu Spraw Europejskich w Ministerstwie Rolnictwa ChRL przypomniała także, że we wrześniu 2015 r. w Poznaniu, obie strony odnowiły porozumienie o współpracy w ramach Chińsko-Polskiego Centrum Nauk Rolniczych oraz Technologii.

errr

Uroczystość podpisania Porozumienia o Współpracy między obydwoma instytutami poprzedziło odsłonięcie przez Dyrektorów obu jednostek tablicy pamiątkowej dotyczącej tej współpracy i powołania wspólnego laboratorium z siedzibą w Puławach i w Lanzhou.

Odmienny charakter miało drugie spotkanie w Krajowym Laboratorium Diagnostyki Chorób Koni, Stacji Kwarantanny w Qingdao (Technical Center for Shandong Enry-Exit Inspection and Quarantine Bureau). Była to pierwsza wizyta przedstawicieli naszego Instytutu jako formalnych ekspertów OIE (prof. Z. Pejsak i dyrektor K. Niemczuk) w tej jednostce, a jej celem było zdefiniowanie tematów badawczych przyszłej współpracy naukowej. W trakcie dyskusji nad zakresem wspólnych badań, strona chińska wyraziła szczególne zainteresowanie prowadzeniem badań nad wdrażaniem nowych metod diagnostycznych oraz opracowywaniem oraz walidowaniem zestawów diagnostycznych do monitorowania chorób wirusowych oraz bakteryjnych koni, takich jak: wirusowe zapalenie tętnic, grypa koni, niedokrwistość zakaźna koni czy nosacizna. Ponadto, partnerzy z Qingdao wyrazili zainteresowanie badaniami nad chorobami wirusowymi drobiu oraz bydła.

errr

Omawiając zakres funkcjonowania Stacji Kwarantanny w Qingdao, zastępca Dyrektora Laboratorium, prof. dr Biao Xu zaprezentował nowo zbudowaną w innej części miasta Stację, w której laboratoria badawcze zajmować będą powierzchnię 60000m2. Rozbudowa ta umożliwi kierownictwu Stacji poszerzyć zakres prowadzonych badań oraz wprowadzić nowe kierunki, zgodnie z aktualnymi potrzebami i wymaganiami. W trakcie dyskusji Dyrektor PIWet-PIB zaproponował przygotowanie przez stronę polską projektu porozumienia. Po wspólnej dyskusji nad jej kształtem i po uzgodnieniu szczegółów, mogłoby dojść do podpisania porozumienia o współpracy naukowej. Na taką uroczystość, Dyrektor Krzysztof Niemczuk zaprosił Dyrektora Laboratorium w Qingdao do Puław. 

Spotkanie w sprawie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju [2016-08-09 13:00:16]

W dniu 4 sierpnia br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Podsekretarza Stanu, Pana Ryszarda Zarudzkiego z przedstawicielami jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie dotyczyło konsultacji społecznych projektu „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

Strategia określa nowy model rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym w perspektywie roku 2020 i 2030. „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” jest aktualizacją średniookresowej strategii rozwoju kraju (tj. „Strategii Rozwoju Kraju 2020”, przyjętej uchwałą Rady Ministrów 25 września 2012 r.). W Strategii zawarte są rekomendacje dla polityk publicznych. Stanowi ona podstawę dla aktualizacji obowiązujących dokumentów strategicznych (w tym, strategii, polityk, programów) oraz weryfikacji pozostałych instrumentów wdrożeniowych.

W trakcie spotkania, Pan Waldemar Guba, Dyrektor, Departament Strategii Analiz i Rozwoju w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił założenia strategii w odniesieniu do rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Wiceminister Zarudzki podkreślił znaczenie tego dokumentu w kontekście przyszłej polityki państwa wobec sektora rolno-spożywczego i rozwoju obszarów wiejskich oraz zachęcił do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych Strategii.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Centrum Doradztwa Rolniczego, Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Instytutu Ochrony Roślin – PIB, Instytutu Ogrodnictwa, Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Instytutu Zootechniki – PIB, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt oraz Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej. Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB reprezentował dr hab. Mirosław Polak, prof. nadzw.

Niniejszy dokument będzie przedmiotem szerokich konsultacji społecznych, które odbędą się w okresie od lipca do końca września 2016 r. W ich ramach zaplanowane zostały liczne spotkania branżowo-tematyczne, jak również konferencje adresowane do poszczególnych środowisk, w tym partnerów społeczno-gospodarczych oraz środowisk samorządowych.

Zdjęcie ze spotkania pochodzi ze strony internetowej MRiRW

errr

 

Posiedzenia Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wyznaczeniem przypadków afrykańskiego pomoru świń [2016-08-04 13:04:54]

02 oraz 03 sierpnia br. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk uczestniczył w posiedzeniach Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF). Spotkaniom przewodniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel. Posiedzenia zostały zorganizowane w związku ze stwierdzeniem piątego ogniska ASF w Polsce, po uzyskaniu przez Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. ASF – Zakład Chorób Świń PIWet-PIB w Puławach czterech dodatnich wyników badań w kierunku ASF w próbkach przesłanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem. Ognisko ASF zostało stwierdzone w gospodarstwie znajdującym się na obszarze objętym ograniczeniami, w którym obowiązują zwiększone środki sanitarno-weterynaryjne w zakresie przemieszczeń świń.

Spotkania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pałacu Prezydenckim [2016-06-21 07:51:33]

20 czerwca br. w godzinach porannych w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Ministra Generalnego Urzędu Nadzoru nad Jakością, Inspekcji i Kwarantanny Chińskiej Republiki Ludowej Zhi Shupinga z polskim Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem.

Rozmowy bilateralne dotyczyły kwestii bezpieczeństwa żywności, głównie w zakresie dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do rynku chińskiego, w szczególności produktów pochodzenia zwierzęcego. W rozmowach uczestniczyli m.in. Podsekretarz Stanu Ewa Lech, Główny Lekarz Weterynarii Włodzimierz Skorupski oraz Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach Krzysztof Niemczuk, a także: Pan Andrzej Chodkowski, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, z Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Pan Łukasz Hołubowski, Prezes Agencji Rynku Rolnego, Pani Dyrektor Magdalena Józefecka, Departament Współpracy Międzynarodowej, Pan Sebastian Łukaszewicz, Gabinet Polityczny Ministra - MINROL.
errr
Wśród wielu tematów omówionych w trakcie spotkania znalazły się: zwiększenie wolumenu eksportu mięsa drobiowego, a także dalsza praca nad uznaniem regionalizacji wdrożonej w Polsce w odniesieniu do ASF, w celu wznowienia eksportu mięsa wieprzowego. Podczas spotkania ministrowie podpisali m.in. dokument z zakresu współpracy weterynaryjnej, ustalający warunki dostępu do rynku chińskiego dla drobiu hodowlanego, jednodniowych piskląt i jaj wylęgowych drobiu (z uwzględnieniem kur niosek, drobiu hodowlanego, brojlerów).
errr
Strona chińska przekazała także raport z przeprowadzonego w grudniu 2015 r. audytu zakładów drobiarskich. To ważny dokument, na podstawie którego strona polska przekaże stronie chińskiej niezbędne informacje uzupełniające. Po ich analizie zostaną podjęte decyzje zatwierdzające kolejne zakłady mięsa drobiowego do eksportu na rynek chiński.
errr
Kolejne dwa porozumienia, dotyczące obrotu mięsem drobiowym oraz dialogu w zakresie wznowienia eksportu mięsa wieprzowego, podpisane zostały w Pałacu Prezydenckim w obecności Andrzeja Dudy - Prezydenta RP i Xi Jinpinga - Przewodniczącego ChRL wraz z innymi umowami gospodarczymi. Dokumenty te mają bardzo duże znaczenie dla przedsiębiorców, którzy zainteresowani są eksportem żywności oraz zwierząt na rynek chiński i stanowią konkretny krok w uzyskaniu dostępu do  tego rynku ważnych dla strony polskiej produktów.

Bardzo ważne dla Instytutu jest porozumienie / list intencyjny ws. ASF, bowiem powołano w nim grupę ekspertów, której skład został imiennie określony (Zygmunt Pejsak, Krzysztof Śmietanka, Krzysztof Niemczuk), a PIWet-PIB został wskazany jako jedyna instytucja naukowa w Polsce, w której wymienieni profesorowie pod patronatem dr. Włodzimierza Skorupskiego będą prowadzili negocjacje nt. uznania przez CHRL zasady regionalizacji, a tym samym polscy przedsiębiorcy w perspektywie będą mogli eksportować wieprzowinę.
errr

Szczegółowe informacje nt. przebiegu spotkań znajdą Państwo, klikając w poniższe linki:
http://www.minrol.gov.pl/

http://www.prezydent.pl/kancelaria/kalendarz-kancelarii/


Opracował:

Paulina Hewelke, Biuro ds. UE i Współpracy z Zagranicą, Główny Inspektorat Weterynarii

Krzysztof Niemczuk, Dyrektor PIWet-PIB

Kolejne Laboratorium Referencyjne OIE w PIWet-PIB [2016-06-20 12:06:18]

Podczas 84. Sesji Generalnej Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), która odbyła się w Paryżu w dniach 22-27 maja 2016 r. krajowe laboratorium referencyjne ds. gorączki Q zlokalizowane w Zakładzie Chorób Bydła i Owiec PIWet-PIB uzyskało status Laboratorium Referencyjnego Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt. Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa o tym fakcie, także ze względu na to, że jestem osobą nadzorującą ten obszar aktywności naukowo - diagnostycznej. Jest to duży sukces Zespołu, którym mam przyjemność kierować.
W naszym Instytucie jest to już czwarte, obok PRRS, klasycznego pomoru świń oraz enzootycznej białaczki bydła, Laboratorium Referencyjne OIE.
Chciałbym w szczególny sposób podziękować Pani dr Monice Szymańskiej - Czerwińskiej odpowiedzialnej za realizację działań naukowych i technicznych w tym obszarze oraz pozostałym pracownikom zaangażowanym w tę aktywność: Pani mgr inż. Annie Wójcik, mgr Hannie Konarskiej, mgr Annie Zarzeckiej, mgr Agacie Miturze, mgr inż. Kindze Zarębie oraz lek wet. Agnieszce Jodełko.

 

Krzysztof Niemczuk


Pismo OIE [PDF]

errr

 

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Instytucie [2016-06-16 07:59:35]

15 czerwca br. na zaproszenie Dyrektora PIWet-PIB, nasz Instytut odwiedził Pan Andrzej Chodkowski, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, z Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Pan Minister Chodkowski stoi na czele zespołu roboczego, powołanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odpowiedzialnego za przygotowanie założeń funkcjonowania Państwowej Agencji Bezpieczeństwa Żywności. Ze strony Instytutu, poza Dyrektorem Krzysztofem Niemczukiem, w spotkaniu uczestniczyli: prof. dr hab. Jacek Kuźmak, prof. dr hab. Jacek Osek, prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, dr hab. Mirosław Polak, prof. nadzw., prof. dr hab. Andrzej Posyniak oraz dr hab. Krzysztof Szulowski, prof. nadzw. Dyrektor Instytutu przedstawił rolę i zadania PIWet-PIB w zakresie ochrony zdrowia publicznego, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa żywności oraz kompetencje naszych pracowników, a także wysoki poziom bazy laboratoryjnej w Instytucie oraz systemu funkcjonowania laboratoriów regionalnych i nadzoru nad nimi w ramach działalności referencyjnej Instytutu. W trakcie dyskusji, Pan Minister Andrzej Chodkowski przedstawił założenia planowanych zmian w funkcjonowaniu struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności w Polsce oraz zapoznał się z aktualnym stanem badań urzędowych i naukowych prowadzonych w Instytucie. W drugiej części spotkania nasz gość zwiedził laboratoria Instytutu i wyraził się z dużym uznaniem o posiadanym wyposażeniu oraz liczbie i  kierunkach badań realizowanych w Puławach.

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Spotkanie naukowe PTNW [2016-06-15 10:12:53]

W dniu 8 czerwca 2016 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach na zaproszenie Zarządu PTNW o/Puławy przebywał Pan dr  hab. Jarosław Woliński, prof. nadzw. z Zakładu Endokrynologii Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt, im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej, który przedstawił wykład pt.” Pokarm, jego rodzaj i sposób podawania jako czynniki wpływające na rozwój przewodu pokarmowego u nowo narodzonych ssaków ". Pan Profesor  przedstawił najnowsze dane naukowe, w tym wyniki badań własnych dotyczące mleka matki i jego znaczenia w żywieniu człowieka i zwierząt oraz wpływu pokarmu naturalnego na prawidłowy rozwój, dojrzewanie i pracę przewodu pokarmowego.

Wizyta gości z Kancelarii Prezydenta Republiki Bułgarii i Rzeczypospolitej Polskiej [2016-06-13 06:43:50]

W dniu 9 czerwca br. w Instytucie gościli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta Republiki Bułgarii i Rzeczypospolitej Polskiej w osobach:

 1. Anna-Maria VILAMOVSKA – Szef Kancelarii Prezydenta Republiki Bułgarii
 2. Małgorzata SADURSKA - Szef Kancelarii Prezydenta RP
 3. Anna Sotek – Zastępca Dyrektora Biura Szefa Kancelarii

 Spotkanie przebiegało w milej, ciepłej i konstruktywnej atmosferze a dotyczyło przede wszystkim innowacji a także systemu bezpieczeństwa żywności.
Dyrektor Instytutu przedstawił dotychczasowe osiągnięcia PIWet-PIB w zakresie innowacji jak również przedstawił Gościom rolę i zadania Instytutu w weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego, jako kluczowego ośrodka naukowego w Polsce. Przedmiotem dyskusji były również sprawy bieżące, w które zaangażowana jest Kancelaria Prezydenta RP i PIWet-PIB w Puławach, których finalizacja będzie miała miejsce w najbliższym czasie.

errr

 

Wizyta chińskich dziennikarzy w Instytucie [2016-06-08 08:43:14]

07 czerwca br. delegacja chińskich dziennikarzy, w składzie: Pani Zhao Yingnan z China Consumer News, Pani Chen Huihua z New Food, Pani Zhang Zilin z HexunPan Su Jie z Consumption Daily, Pan Xu Xingli z Food Industry, Pan Du Tao z China Economic Observer, odwiedziła Instytut. Delegacji towarzyszył Pan Łukasz Hołubowski, Prezes Agencji Rynku Rolnego, a także Pani Aneta Parys-Kępińska, Biuro Spraw Zagranicznych ARR, Pani Renata Kania, Biuro Prasowe MRiRW, oraz Pan Tomasz Sajewicz – korespondent Polskiego Radia w Pekinie, koordynator wizyty po stronie chińskiej.
Podczas spotkania Dyrektor Instytutu przedstawił wykład dotyczący roli i zadań  PIWet-PIB w zakresie weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem istotnej roli Instytutu w systemie bezpieczeństwa żywności. Podczas rozmów z dziennikarzami poruszono również kwestie, które były przedmiotem ostatnich oficjalnych wizyt delegacji polskiej w Chinach, tj. możliwość uznania przez ChRL regionalizacji dotyczącej importu polskiej wieprzowiny. Dziennikarze z dużym uznaniem przyjęli przekazywane informacje oraz docenili wkład Instytutu, a także działania Polski na rzecz dobrych kontaktów z ChRL.

errr

 

errr

 

errr

 

Delegacja z Chin w Instytucie [2016-06-07 08:51:28]

3 czerwca br. nasz Instytut odwiedziła delegacja z Chin. Gościliśmy: Liu Ren Lu, Dyrektora Generalnego oraz Zheng Yu Hong, Dyrektora Departamentu Badania Zwierząt i Kwarantanny w Guangzhou Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau oraz Ding Gangdou, Dyrektora Generalnego Chińskiej Akademii Inspekcji i Kwarantanny, Oddział Badania Dioksyn. PIWet-PIB reprezentowali: prof. dr hab. Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska, prof. dr hab. Jacek Kuźmak oraz dr hab. Mirosław Polak, prof. nadzw. Tematem spotkania był monitoring i badania potwierdzające w kierunku obecności dioksyn i związków pokrewnych w żywności i paszach prowadzone w Polsce. Gości interesowały założenia oraz wyniki badań monitoringowych oraz kompetencje krajowego laboratorium referencyjnego ds. dioksyn (KLR), mieszczącego się w Zakładzie Radiobiologii. W swojej prezentacji, kierownik Zakładu, Pani prof. dr hab. Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska, przedstawiła te zagadnienia. Wprowadzony w 2013 r. w KLR system automatycznego oczyszczania pozwolił na ograniczenie czasu przygotowywania ekstraktów z trzech do jednego dnia oraz na szybszą ocenę badanej próbki, zwiększając jego przepustowość. Potwierdzeniem kompetencji KLR w zakresie wykrywania dioksyn są wyniki badań biegłości (PT), organizowanych przez EURL, w których od lat laboratorium Zakładu Radiobiologii uzyskuje wyniki zgodne z oczekiwaniami organizatora.
W drugiej części wizyty goście zwiedzili KLR ds. dioksyn. Na zakończenie spotkania eksperci z Chin wyrazili uznanie dla pracowników Instytutu zaangażowanych w prace badawcze nad dioksynami tj. kierownika Zakładu Radiobiologii Pani Profesor Jadwigi Piskorskiej-Pliszczyńskiej oraz pracowników KLR ds. dioksyn, za ich profesjonalizm oraz wykorzystywanie najnowszych technik analitycznych w rutynowej pracy diagnostycznej.

errr

 

Delegacja GIW i PIWet-PIB w Pekinie [2016-06-02 06:59:11]

W dniach 1-2 czerwca 2016 r. delegacja polska pod przewodnictwem Głównego Lekarza Weterynarii, pana Włodzimierza Skorupskiego, rozpoczęła wizytę w Chińskiej Republice Ludowej. Wizyta stanowi element zacieśniania polsko-chińskich relacji, a jej celem jest omówienie dotychczasowej współpracy weterynaryjnej i naukowej pomiędzy Polską i Chinami, a także ustalenie harmonogramu przyszłych prac. W delegacji Głównego Lekarza Weterynarii uczestniczy również Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, profesor Krzysztof Niemczuk wraz z pozostałymi ekspertami naukowymi Instytutu, profesorem Zygmuntem Pejsakiem i Krzysztofem Śmietanką.

Podczas wizyty strona polska odbędzie spotkania z przedstawicielami chińskich urzędów weterynaryjnych odpowiedzialnych za import zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego na rynek chiński - AQSIQ, oraz służb dokonujących zatwierdzenia i rejestracji polskich przedsiębiorstw do eksportu - CNCA.

Wśród omawianej tematyki są m.in.: przedstawienie aktualnej sytuacji epizootycznej dotyczącej kontroli i zwalczania afrykańskiego pomoru świń ze szczególnym uwzględnieniem uznania przez stronę chińską zasady regionalizacji, zwiększenie wolumenu eksportu polskiego mięsa drobiowego, procedury eksportu jaj wylęgowych i piskląt jednodniowych, jak również koni rekreacyjnych.

Spotkania są kontynuacją intensywnego dialogu zapoczątkowanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofa Jurgiela podczas tegorocznej wizyty w Pekinie oraz rozmów przeprowadzonych przez Głównego Lekarza Weterynarii  i Jego delegacji w trakcie Sesji Generalnej OIE w Paryżu w dniu 23 maja br.

Rozmowy w Pekinie przebiegały w konstruktywnej i pełnej wzajemnego zrozumienia atmosferze i będą kontynuowane w najbliższym czasie w Polsce.

Opracował:
Paulina Hewelke – Biuro ds. UE i Współpracy z Zagranicą, Główny Inspektorat Weterynarii

Krzysztof Niemczuk – PIWet-PIB

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Coroczne spotkanie przedstawicieli laboratoriów Sieci OMCL [2016-05-31 12:33:53]

W dniach 23-25 maja w Paryżu odbyło się kolejne, coroczne spotkanie przedstawicieli laboratoriów Sieci OMCL, w którym uczestniczyli prof. dr hab. Beata Cuvelier i mgr Krzysztof Bulenger. Podczas Sesji poświęconej certyfikatom i systemom OCABR i OBPR w zakresie produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych, zostały przedstawione prezentacje z działalności poszczególnych laboratoriów, w tym laboratoriów PIWet-PIB, za rok 2015. Obecni na obradach przedstawiciele EDQM wyrazili opinię, że spełnienie zaleceń auditorów wizytujących PIWet-PIB w listopadzie 2015 r. spowoduje uzyskanie przez Instytut statusu pełnoprawnego członka Sieci OMCL.

Medal „200-lecia – Od Instytutu Agronomicznego w Marymoncie do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” [2016-05-30 10:27:04]

Dyrektor Instytutu prof. Krzysztof Niemczuk został uhonorowany Medalem „200-lecia – Od Instytutu Agronomicznego w Marymoncie do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”. Ceremonia wręczenia miała miejsce 22 maja br. podczas uroczystości wieńczącej obchody Jubileuszu SGGW. W imieniu Dyrektora PIWet-PIB Medal odebrał Pan prof. dr hab. Dariusz Bednarek, ponieważ dyrektor Niemczuk przebywał w tym czasie na 84. Sesji Generalnej Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt w Paryżu. Dyrektor Instytutu przygotował na tę okoliczność list z podziękowaniami za takie wyróżnienie.

errr

 

errr

 

Delegacja PIWet- PIB na Sesji Generalnej OIE w Paryżu [2016-05-25 09:34:23]

Podczas 84. Sesji Generalnej OIE, która odbyła się w Paryżu w dniach 22-27 maja, już pierwszego dnia miało miejsce spotkanie delegacji polskiej pod kierownictwem Głównego Lekarza Weterynarii dr. Włodzimierza Skorupskiego oraz dr Krzysztofa Jażdżewskiego i profesorów: Krzysztofa Niemczuka, Zygmunta Pejsaka oraz Jacka Kuzmaka a także pracownika GIW Pawła Makowskiego z przedstawicielami Generalnego Urzędu Nadzoru Jakości, Inspekcji i Kwarantanny Chińskiej Republiki Ludowej.  Stronę chińską reprezentowali profesor Hong Liu oraz z- ca dyrektora AQSIQ (Generał Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China) - Zhao Zenglian.
Rozmowy były kontynuacją, na poziomie technicznych ustaleń, spotkania Pana Ministra Krzysztofa Jurgiela, który prowadził swoje negocjacje na początku maja br.
Na wstępie Pan Doktor Skorupski przedstawił stanowisko i oczekiwania strony polskiej odnośnie możliwości powrotu polskiej wieprzowiny na rynek chiński, przedstawiając konkretne możliwości rozwiązań w tej sprawie. Ponadto, nawiązując do ustaleń, które Pan Minister Krzysztof Jurgiel ustalił ze swoimi odpowiednikami po stronie chińskiej, potwierdzono, że na początku czerwca delegacja Głównego Lekarza Weterynarii i naukowców z PIWet-PIB uda się do Chin, by ponownie przedstawić stanowisko Polski ws. epidemiologii, analizy ryzyka i wdrożonych działań administracyjnych w zakresie ASF,  ze szczególnym uwzględnieniem uznania zasad regionalizacji przez stronę chińską.
Pozostałe rozmowy dotyczyły aktualnych spraw, które będę poruszane podczas najbliższych spotkań na najwyższym szczeblu obu państw.
Z kolei, 24 maja odbyło się spotkanie z przedstawicielami Królestwa Arabii Saudyjskiej, które nawiązywały bezpośrednio do wizyty delegacji saudyjskiej w PIWet – PIB.
Ustalono zakres szkoleń, które maja być realizowane w Instytucie na rzecz pracowników naukowych i administracyjnych z Królestwa Arabii Saudyjskiej. 
Spotkania przebiegały w bardzo dobrej atmosferze.

errr

 

errr

 

Delegacja Republiki Mołdawii w Instytucie [2016-05-17 06:46:16]

16 maja br. w naszym Instytucie odbyło się spotkanie Dyrekcji PIWet-PIB oraz Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii ds. Zdrowia Zwierząt oraz ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą, dr. Krzysztofa Jażdżewskiego z przedstawicielami Krajowej Agencji Bezpieczeństwa Żywności (National Food Safety Agency - ANSA) Republiki Mołdawii, w osobach: Gheorghe Gaberi, Dyrektor Generalny oraz Ilie Volovei, Kierownik International Relations and European Integration Department. Instytut reprezentowali: Dyrektor, dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzw.; Zastępca Dyrektora ds. Naukowych, prof. dr hab. Jacek Kuźmak, Pełnomocnik ds. Jakości Badań, mgr inż. Anna Kuba oraz Sekretarz Naukowy, dr hab. Mirosław Polak, prof. nadzw. Goście zapoznali się ze strukturą Inspekcji Weterynaryjnej w Polsce (Krzysztof Jażdżewski), działalnością Instytutu w obszarze zdrowia zwierząt i ochrony konsumenta (Mirosław Polak) oraz zasadami funkcjonowania systemu zarządzania (Anna Kuba). Szczególne zainteresowanie przedstawiciele ANSA wykazali w zakresie organizacji systemu funkcjonowania sieci laboratoriów terenowych oraz krajowych laboratoriów referencyjnych w Polsce oraz praktycznymi aspektami wdrażania systemu zarządzania na poziomie Instytutu. Goście z Mołdawii wyrazili chęć nawiązania bliższych kontaktów naukowych z pracownikami naszego Instytutu w zakresie aktualnych zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa żywności oraz wiedzy eksperckiej w zakresie postępowania przy podejrzeniu oraz zwalczania zakażeń trzody chlewnej wirusem afrykańskiego pomoru świń.

errr

 

errr

 

Spotkanie w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej [2016-05-13 07:56:28]

12 maja br. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk, na zaproszenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, wspólnie z Panią Minister Ewą Lech, Panią Magdaleną Józefecką, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Panem Krystianem Popławskim, Dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, uczestniczył w spotkaniu z Komisarzem ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Panem Vytenisem Andriukaitisem. W skład delegacji KE wchodzili również: Pan Marco Valletta, Pan Bernard van Goethem, Pan Peter Paul Borg. Podczas spotkania Pan Komisarz przedstawił swoje poglądy na temat zagrożeń dla zdrowia publicznego, które wynikają z chorób cywilizacyjnych. Następnie wywiązała się konstruktywna dyskusja.

errr

 

Delegacja meksykańska oraz saudyjska w Instytucie [2016-05-11 08:56:36]

10 maja br. Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach gościł dwie delegacje zagraniczne. Jako pierwsza, delegacja z Meksyku z Panią María de Lourdes Guerrero López na czele, złożyła wizytę w Instytucie. Jej celem była ocena sytuacji epidemiologicznej oraz wdrożenia procedur administracyjnych odnośnie afrykańskiego pomoru świń (ASF). Wykładowcami ze strony PIWet-PIB byli prof. Krzysztof Niemczuk i prof. Zygmunt Pejsak.
Następnie, Instytut odwiedziła delegacja Królestwa Arabii Saudyjskiej (KAS). Podczas spotkania zostały omówione kwestie związane z określeniem możliwości współpracy pomiędzy PIWet-PIB i inspekcją weterynaryjną KAS w zakresie przeprowadzenia szkoleń dla pracowników administracyjnych i laboratoryjnych strony saudyjskiej.

errr

 

Wizyta w Chinach [2016-05-09 07:00:10]

W dniach 1-4 maja br. Dyrektor Instytutu prof. Krzysztof Niemczuk, na zaproszenie Pana Ministra Krzysztofa Jurgiela, wziął udział w oficjalnej delegacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Chinach. Szczegółowe informacje na temat charakteru i przebiegu spotkań  w Pekinie znajdą Państwo klikając w poniższy link:

errr

http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Wizyta-w-Chinach-rozmowy-w-Pekinie

XII Konferencja Bujatryczna [2016-04-28 11:13:30]

W dniach 15-16 kwietnia 2016 roku w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Problemy zdrowotne okresu przejściowego u bydła i ich zwalczanie”. Głównym organizatorem Konferencji przy aktywnym współudziale Polskiego Stowarzyszenia Bujatrycznego był Zakład Chorób Bydła i Owiec PIWet-PIB. W konferencji wzięło udział ponad 500 osób, byli to głównie lekarze weterynarii oraz hodowcy bydła. Konferencja objęta została patronatem Głównego Lekarza Weterynarii dr. Włodzimierza Skorupskiego, który wygłosił wykład otwierający nt. „Bioasekuracja gospodarstw utrzymujących zwierzęta – model skandynawski”. Ponadto, wśród prelegentów zaproszonych z zagranicy znaleźli się: prof. Christine Fourichon (Nantes Atlantic National College of Veterinary Medicine, Food Science and Engineering, Francja), prof. Dirk Werling (Royal Veterinary College, University of London, Wielka Brytania), dr Michael Steele (Ruminant Regional Technical Consultant, Europe, Middle East and Africa - EMEA, Elanco, Wielka Brytania), dr Luc Durel (American Association of Bovine Practitioners, European Mastitis Panel, Francja), dr Mike Kerby (The National Dairy Herd Health Group at Nottingham University, Wielka Brytania), dr Torben Liermann (Schaumann, Niemcy) oraz Mateo Demetrio Herrera (Q-Llet SLP, Hiszpania). Wśród polskich wykładowców znaleźli się: prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta, prof. dr hab. Zygmunt Kowalski, prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak, dr hab. Marek Gehrke, prof. nadzw., dr hab. Przemysław Sobiech, prof. nadzw., dr Michał Bednarski, dr Łukasz Kurek, dr Tomasz Nagas, dr Tomasz Piech oraz wykładowcy z PIWet-PIB. W trakcie konferencji omawiane była zagadnienia związane z najważniejszymi problemami zdrowotnymi okresu przejściowego u bydła oraz sposobami ich zwalczania.

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Spotkanie robocze "Cooperation in the field of Animal Sciences" [2016-04-28 07:45:57]

Na podstawie porozumienia podpisanego 1 września 2015 r. między polskimi jednostkami (Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – PIB w Puławach) oraz holenderskim Uniwersytetem Wageningen UR (Grupa Nauk o Zwierzętach), w dniach 25-26 kwietnia br. w Puławach w siedzibie PIWet-PIB na zaproszenie Dyrektora Instytutu, prof. Krzysztofa Niemczuka, odbyło się spotkanie robocze konsorcjantów oraz przedstawicieli Centralnego Instytutu Weterynaryjnego (CVI) Lelystad, będącego częścią Uniwersytetu Wageningen. Ambasadę Królestwa Niderlandów na spotkaniu reprezentował Pan Martijn Homan oraz Pani Katarzyna Kowalczewska. Spotkanie robocze pod nazwą: “Cooperation in the field of Animal Sciences” dotyczyło omówienia zasad współpracy konsorcjantów, a w części szczegółowej miało za zadanie zdefiniowanie wspólnych obszarów badawczych między naszym Instytutem a Instytutem CVI z Lelystad w zakresie tematycznym „Animal Health”. Pierwszego dnia, w trakcie Dyskusji Strategicznej, omawiano możliwości współpracy naukowej i wdrożeniowej oraz oczekiwania przedstawicieli polskich jednostek wobec partnerów z Holandii. Prof. Jacek Kuźmak oraz dr hab. Mirosław Polak przedstawili strategię rozwoju naukowego Instytutu na najbliższe lata oraz wskazali obszary możliwej współpracy z partnerami z Holandii. Podobne zagadnienia przedstawił Dyrektor Instytutu PAN z Jastrzębca, prof. Jarosław Horbańczuk oraz prof. Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W trakcie dyskusji podsumowującej tą część spotkania dr Martin Scholten (Managing Director Animal Scieces Group) z Wageningen zaproponował dalsze etapy rozwoju współpracy konsorcjantów i wskazał możliwe zakresy tematyczne przyszłych programów badawczych H2020. W drugiej części spotkania w ramach dyskusji ekspertów, 3 naukowców z CVI, przedstawicielka Instytutu PAN z Jastrzębca oraz 5 pracowników PIWet-PIB przedstawiło tematykę badawczą realizowaną w swoich jednostkach. Wykłady przedstawicieli naszego Instytutu dotyczyły: gorączki Q, badań epidemiologicznych nad ASF, AIV, HEV oraz Salmonella spp,, a także nowoczesnych technik badawczych w diagnostyce chorób zakaźnych zwierząt (dr Monika Szymańska-Czerwińska, dr hab. Krzysztof Śmietanka, dr hab. Artur Rzeżutka, dr hab. Dariusz Wasyl oraz dr hab. Grzegorz Woźniakowski). Drugiego dnia, z udziałem Dyrektora Instytutu, prof. Niemczuka, prowadzono dyskusje tematyczne dotyczące możliwych obszarów współpracy ze specjalistami z Wageningen oraz CVI, czego efektem było zdefiniowanie 14 tematów badawczych. Spotkanie zakończyło się ustaleniem terminu i miejsca następnego spotkania konsorcjantów (początek lipca w Poznaniu) oraz wybraniem przedstawicieli do Komitetu Sterującego. Reprezentantem Instytutu został dr hab. Mirosław Polak.

errr

 

errr

 

errr

 

Spotkanie dotyczące współpracy PIWet-PIB z ANSES oraz FLI w zakresie monitorowania chorób zwierząt wolno żyjących [2016-04-28 07:02:26]

W dniach 18-19 kwietnia br. delegacja naszego Instytutu w składzie: Jacek Karamon, Mirosław Polak, Marcin Smreczak, Krzysztof Śmietanka oraz Dariusz Wasyl, wzięła udział w spotkaniu dotyczącym monitorowania chorób zwierząt wolno żyjących, zorganizowanym przez ANSES w Paryżu. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Instytutu Friedrecha-Loefflera - FLI, z Niemiec. W pierwszym dniu uczestnicy wysłuchali wykładów dotyczących biernego oraz czynnego monitoringu chorób zwierząt wolno żyjących we Francji w odniesieniu do takich jednostek chorobowych jak: pomór klasyczny świń, choroba niebieskiego języka, gorączka zachodniego Nilu, wścieklizna oraz gruźlica. W drugim dniu przedstawiciele FLI omówili badania wśród zwierząt wolno żyjących prowadzone w Niemczech, rolę padłych dzików jako źródła szerzenia się afrykańskiego pomoru świń oraz monitoring grypy ptaków. Z kolei przedstawiciele naszego Instytutu zaprezentowali informacje dotyczące monitoringu grypy ptaków oraz gorączki zachodniego Nilu, badań w kierunku pomoru klasycznego świń oraz afrykańskiego pomoru świń u dzików, wścieklizny u zwierząt wolno żyjących, obecności pasożytów Trichinella spp. u dzików oraz Echinococcus spp. u lisów a także zagadnienia dotyczące oporności E.coli izolowanych od zwierząt wolno żyjących. Spotkanie zakończyło się wspólną dyskusją nad możliwościami prowadzenia wspólnych badań w zakresie monitorowania chorób zwierząt wolno żyjących.

errr

 

Odeszła Pani Beata Szkutnik [2016-04-28 06:51:27]


Z głębokim smutkiem informujemy

o śmierci w dniu 26 kwietnia 2016 r.


    Pani Beaty Szkutnik

 

Pracownika Zakładu Farmacji Weterynaryjnej

Państwowego Instytutu Weterynaryjnego

- Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Pożegnanie dr hab. Andrzeja Lipowskiego profesora nadzwyczajnego [2016-04-28 06:21:19]

22 kwietnia br. po 40 latach pracy w Instytucie przeszedł na emeryturę dr hab. Andrzej Lipowski profesor nadzwyczajny.

Podziękowania za wieloletnią pracę, oraz życzenia wielu lat w dobrym zdrowiu i pomyślności na dalsze lata złożyli Z-ca Dyrektora ds. Naukowych prof. dr hab. Jacek Kuźmak, Kierownik Zakładu Chorób Świń prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, oraz pracownik Działu Kadr Beata Pruchniak.

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Spotkanie naukowe PTNW [2016-04-28 06:12:03]

W dniu 21 kwietnia 2016 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach na zaproszenie Zarządu PTNW o/Puławy przebywał Pan dr hab. Mirosław Mariusz Michalski z Katedry Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, UWM w Olsztynie, który przedstawił wykład pt.” Epidemie i broń biologiczna w przebiegu działań wojennych w aspekcie historycznym". Wykład swą tematyką obejmował szereg zagadnień na temat epidemii chorób zakaźnych i pasożytniczych, które dziesiątkowały ludzkość na przestrzeni wieków.

Na zakończenie swojego wystąpienia Pan Profesor na ręce dr hab. Artura Rzeżutki prof. nadzw. przekazał pamiątki oraz historyczne zdjęcie z okresu II wojny światowej związane z zapobieganiem chorób zakaźnych u ludzi oraz zwierząt.

errr

 

errr

 

Odszedł dr. hab. Józef Szkoda, profesor nadzwyczajny [2016-04-05 10:06:51]

Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci

w dniu 2 kwietnia 2016 r.

dr. hab. Józefa Szkody, profesora nadzwyczajnego,

wieloletniego pracownika Zakładu Farmakologii i Toksykologii

Państwowego Instytutu Weterynaryjnego

- Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach;

Członka Rady Naukowej PIWet-PIB w latach 1999-2003.

Spotkanie z Głównym Lekarzem Weterynarii [2016-03-24 06:39:18]

Na zaproszenie Głównego Lekarza Weterynarii – Pana Włodzimierza Skorupskiego, Dyrektor Instytutu prof. Krzysztof Niemczuk oraz prof. dr hab. Zygmunt Pejsak byli uczestnikami spotkania dr. Skorupskiego i Jego współpracowników z Wojewódzkimi Lekarzami Weterynarii.
Przedmiotem obrad było przedstawienie zebranym aktualnej sytuacji w zakresie afrykańskiego pomoru świń w Polsce i krajach, w których jest on notowany. Omówiono dotychczasowe działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. ASF, PIWet-PIB w Puławach.
Miłym akcentem spotkania było uhonorowanie Dyrektora Krzysztofa Niemczuka i Profesora Zygmunta Pejsaka srebrnym odznaczeniem Inspekcji Weterynaryjnej.

errr

 

errr

 

errr

 

Wizyta Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW [2016-03-22 10:08:51]

21 marca br. Instytut gościł Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krystiana Popławskiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele dyrekcji: Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych prof. Jacek Kuźmak oraz Sekretarz Naukowy prof. Mirosław Polak, jak również kierownicy komórek organizacyjnych Instytutu, w tym osoby odpowiedzialne za realizację zadań krajowych laboratoriów referencyjnych.
Podczas spotkania dyrektor Krzysztof Niemczuk omówił aktualne zadania realizowane przez PIWet-PIB-KNOW, w tym zadania programu wieloletniego – pod kątem jego unikalności w odniesieniu do podstawowych obowiązków państwa członkowskiego UE, czyli wykazania aktualnego statusu w zakresie chorób zakaźnych zwierząt i pozostałości substancji niepożądanych w żywności zwierzęcego pochodzenia i paszach. Ponadto omówił zadania krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie utrzymania i cyklicznego potwierdzania kompetencji przez Instytut, Laboratoriów wyznaczonych i zatwierdzonych przez Głównego Lekarza Weterynarii a tworzących system badań urzędowych.
Następnie, Pan Dyrektor Popławski przedstawił wizję funkcjonowania Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, a także zadeklarował ścisłą współpracę z PIWet-PIB w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

errr

 

errr

 

Pożegnanie Pani Barbary Ścibior [2016-03-21 12:44:35]

21 marca br. odbyło się pożegnanie odchodzącej na emeryturę po 42 latach pracy w Instytucie Pani Barbary Ścibior. Podziękowania za wieloletnią i sumienna pracę, oraz życzenia wielu lat w dobrym zdrowiu złożyli: Dyrektor PIWet-PIB dr hab. Krzysztof Niemczuk, profesor nadzwyczajny, Kierownik Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych dr hab. Tomasz Cencek, profesor nadzwyczajny, dr Mirosław Różycki, oraz mgr Iwona Rybak.

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Spotkanie szkoleniowe w ramach programu Horyzont 2020 [2016-03-17 08:12:15]

14 marca br. w Brukseli odbyło się spotkanie szkoleniowe dla koordynatorów projektów twinnigowych otrzymanych w ramach programu Horyzont 2020. Instytut reprezentowali dr hab. Mirosław Polak, prof. nadzw. oraz Pani mgr Agata Białek.

W części oficjalnej spotkania przedstawiciele Research Executive Agency - B5, agendy UE odpowiedzialnej za koordynację projektów twinnigowych ze strony Komisji Europejskiej, przedstawili zagadnienia dotyczące tworzenia sieci między beneficjentami projektów, oczekiwanych efektów realizowanych prac oraz kwestii formalnych i finansowych związanych z realizacją projektów w programach Horyzont 2020. Przedstawiono także statystyki dotyczące pierwszego konkursu w ramach działania Twinning: złożono 552 wnioski z 24 krajów, najwięcej wniosków wpłynęło/uzyskało finansowanie z Portugalii (77/11), Polski (62/7), Republiki Czeskiej (56/5) oraz Rumunii (53/9).

W drugiej części spotkania przedstawiciele poszczególnych konsorcjów mieli możliwość bezpośredniego spotkania z oficerami projektowymi i zapoznania się z zasadami współpracy w trakcie realizacji projektu. Opiekunem naszego projektu Vet-Twin jest Pani Monica Hoek, członek jednostki B5, zajmującej się tematyką „Spreading Excellence, Widening Participation, Science with and for Society”. Przedstawiciele naszego Instytutu omówili stopień zaawansowania prac oraz najbliższe plany związane z realizacją projektu. Proponowane rozwiązania oraz uzyskane dotychczas wyniki spotkały się z pozytywną oceną oficera projektowego.

Wizyta Głównego Lekarza Weterynarii [2016-03-11 07:53:00]

11 marca br. na zaproszenie Dyrektora PIWet-PIB-KNOW Krzysztofa Niemczuka, w Instytucie gościł Pan Włodzimierz Skorupski – Główny Lekarz Weterynarii. Ponadto na spotkaniu obecni byli kierownicy Zakładów Higieny Weterynaryjnej oraz członkowie Rady ds. Laboratoriów przy GLW, a także kierownicy komórek organizacyjnych Instytutu, w tym osoby odpowiedzialne za realizacje zadań krajowych laboratoriów referencyjnych.
Podczas wspólnego posiedzenia dyrektor Krzysztof Niemczuk omówił aktualne zadania realizowane przez PIWet-PIB-KNOW, w tym zadania programu wieloletniego – pod kątem jego unikalności w odniesieniu do podstawowych obowiązków państwa członkowskiego UE, czyli wykazania aktualnego statusu w zakresie chorób zakaźnych zwierząt i pozostałości substancji niepożądanych w żywności zwierzęcego pochodzenia i paszach. Ponadto omówił zadania krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie utrzymania i cyklicznego potwierdzania kompetencji przez Instytut, Laboratoriów wyznaczonych i zatwierdzonych przez Głównego Lekarza Weterynarii a tworzących system badań urzędowych.
Dyrektor Niemczuk, jako przewodniczący Rady ds. Laboratoriów przy GLW, omówił zadania, którymi Rada będzie się zajmowała przez najbliższe swoje posiedzenia, zdając jednocześnie relację z ostatniego spotkania tego gremium.
Pan dr Włodzimierz Skorupski przedstawił z kolei wizję kierowania Inspekcją Weterynaryjną, szczególnie w zakresie nadzoru nad laboratoriami ZHW, a także przedstawił swoje stanowisko dotyczące wdrożonego procesu łączenia inspekcji. Stwierdził, że wg Jego opinii system bezpieczeństwa żywności realizowany w ramach nadzoru i wykonywania badań laboratoryjnych jest optymalny i modelowy.
Ponadto, w imieniu Zakładów Higieny Weterynaryjnej zabrała głos Pani Jolanta Budzyk, kierownik ZHW w Poznaniu, przedstawiając aktualną sytuację kadrową, finansową oraz organizacyjną w ZHW.
Na zakończenie obrad wywiązała się konstruktywna dyskusja.

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Spotkanie Ministrów ds. Rolnictwa i Głównych Lekarzy Weterynarii Polski, przedstawicieli środowiska naukowego, Litwy, Łotw, Estonii, Finlandii, Słowacji, Węgier i Rumunii oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej w Tallinie w dniu 26 lutego 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z afrykańskim pomorem świń [2016-03-01 10:54:49]

W dniu 26 lutego 2016 r. estońskie Ministerstwo Rolnictwa zorganizowałow Tallinie kolejne spotkanie Ministrów ds. Rolnictwa oraz Głównych Lekarzy Weterynarii poświęcone tematyce afrykańskiego pomoru świń (ASF). W spotkaniu, obok Ministrów Rolnictwa i Głównych Lekarzy Weterynarii z EE, FI, HU, LV, LT, PL, RO i SK, udział wziął Komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, Pan Vytenis Andriukaitis - członek Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele DG SANTE. Stronę polską reprezentowali: Pani Ewa Lech, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Przewodniczący delegacji), Pan Włodzimierz Skorupski, Główny Lekarz Weterynarii oraz Pan Krzysztof Niemczuk, Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach wraz z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Pani Magdalena Bartosińska, GłównySpecjalista wDepartamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii) oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii (Pan Michał Popiołek, Specjalista w Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt).

W trakcie spotkania omówiono zarówno aktualną sytuację epizootyczną w zakresie ASF w państwach członkowskich, gdzie notowane są ogniska i przypadki tej choroby (Estonia, Litwa, Łotwa i Polska), jak również  stopień przygotowania tych państw członkowskich, które są wprawdzie obecnie wolne od ASF (Finlandia, Rumunia, Słowacja i Węgry), ale najbardziej  narażone na przeniesienie wirusa z terytorium państw trzecich, takich jak Białoruś, Federacja Rosyjska, czy Ukraina. Omówiono także przyszłe wyzwania w zarządzaniu kryzysowym, wskazując na szczególną rolę ścisłej współpracy i koordynacji działań realizowanych przez poszczególne państwa członkowskie w tym zakresie, oraz możliwości współpracy naukowej w kwestiach dotyczących ASF.

W swoim wystąpieniu podczas spotkania Pan Komisarz Andriukaitis podkreślał, że docenia skuteczne działania m.in. Polski prowadzone na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się tej choroby. Dzięki tym działaniom zasięg obszarów występowania ASF nie uległ zasadniczym  zmianom od 2014 r., co świadczy  o skuteczności przyjętej i realizowanej strategii zwalczania ASF, której kluczowym elementem jest obecnie umiejętne zarządzanie populacją dzików, stanowiących rezerwuar tej choroby. Pan Komisarz przypomniał również, że KE jest gotowa współfinansować ukierunkowane działania kontrolne w zakresie ASF w państwach trzecich, w tym na terytorium Ukrainy, gdzie systematycznie wzrasta liczba ognisk i przypadków tej choroby. Aby uzyskać takie współfinansowanie Ukraina musi jednak przedstawić odpowiedni plan kontroli ASF, co nie zostało jak dotychczas dokonane.

Pan Komisarz Andriukaitis zapewnił także uczestników spotkania, że KE kontynuuje działania na rzecz zniesienia przez Federację Rosyjską nieuzasadnionego embarga na żywe świnie i produkty wieprzowe pochodzące z UE. Podkreślił przy tym, że kluczowe jest, aby uzgadniane z FR rozwiązania w tym zakresie były możliwe do zaakceptowania przez wszystkie państwa członkowskie. W opinii Pana Komisarza dyskryminacyjne praktyki polegające na zawieraniu porozumień bilateralnych pomiędzy FR a niektórymi państwami członkowskimi w ww. kwestiach nie mogą być tolerowane i stanowią naruszenie podstawowych zasad UE.

Pani Ewa Lech, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przypomniała, że dzięki skutecznej strategii zwalczania ASF przyjętej na terytorium Polski choroba nie rozprzestrzenia się, a sytuacja epizootyczna jest stabilna. Podziękowała przy tym za słowa uznania ze strony Pana Komisarza Andriukaitisa dla realizowanych w Polsce działań na rzecz zwalczania ASF, dzięki którym udało się ograniczyć rozprzestrzenianie się tej choroby do stosunkowo niewielkiego obszaru. Odnosząc się do nowych restrykcji nałożonych decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/180 na obszarze województwa podlaskiego (objęły one część gminy Zabłudów w powiecie białostockim oraz gminy Czyże i Hajnówka w powiecie hajnowskim) podkreśliła jednak, że powinny być one nakładane na obszary administracyjne, na których choroba faktycznie występuje, aby niepotrzebnie nie potęgować nieuzasadnionych i negatywnych skutków ekonomicznych dla gospodarstw utrzymujących świnie. Ww. decyzja wykonawcza Komisji została tymczasem przyjęta pomimo wyraźnego sprzeciwu Polski. Pani Minister Ewa Lech zaapelowała do KE o zapewnienie państwom członkowskim, przy wprowadzaniu restrykcji związanych z ASF,  możliwości większego wpływu na podejmowanie decyzji, które dotyczą ich terytoriów.

Niezmiernie interesująca była również dyskusja nt. współpracy naukowej, w tym możliwości tworzenia konsorcjów, w celu pozyskania funduszy europejskich do realizacji projektów naukowych dotyczących afrykańskiego pomoru świń. Ciekawą prezentację w tym zakresie przedstawił Jean-Charles Cavitte z DG Agriculture and Rural Development, Unit Research & Innovation, pt. EU co-funding opportunities for scientific cooperation:  an overview. Ponadto w toku oficjalnych wystąpień (Główny Lekarz Weterynarii Estonii: O. Kalda, dyrektor DG Sante: B. Van- Goethem) i dyskusji kuluarowych podkreślono wyjątkową rolę Polski (Ministerstwo, Główny Inspektorat Weterynarii), w tym Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB w Puławach, jako kompetentnego partnera w zakresie epidemiologii, diagnostyki laboratoryjnej, kreowania rozwiązań dotyczących analizy i oceny ryzyka, związanych z wirusem afrykańskiego pomoru świń i wdrożonych procedur administracyjnych. Dyrektor Niemczuk zadeklarował, że uczestnicy spotkania otrzymają propozycję tematów, które mogą stanowić podstawę do tworzenia konsorcjów naukowych do wzmożenia współpracy międzynarodowej dotyczącej ASF.

Polish proposals for cooperation on African swine fever (pdf)

errr

 

errr

Opracował:

Magdalena Bartosińska, Główny Specjalista, Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, MRiRW

Krzysztof Niemczuk, Dyrektor PIWet-PIB w Puławach

Fotografie:

Michał Popiołek, Specjalista Biuro Zdrowia i Ochrony Zwierząt Główny Inspektorat Weterynarii

Spotkanie Vet-Twin [2016-02-26 15:04:40]

W dniu 25 lutego br. w naszym Instytucie odbyło się spotkanie otwierające partnerów projektu „Strengthening of scientific excellence of the National Veterinary Research Institute in animal health and food chain safety” (Vet-Twin), którego koordynatorem jest PIWet-PIB, a członkami konsorcjum są Instytut Analizy Ryzyka (BfR) z Berlina oraz Duński Uniwersytet Techniczny -Państwowy Instytut Weterynarii (DTU-Vet) z Kopenhagi. Projekt  ma na celu podniesienie rangi naukowej Instytutu, rozwój współpracy naukowej z partnerami z konsorcjum poprzez wspólne publikacje oraz aplikowanie o projekty badawcze UE, rozwój młodej kadry naukowej i zwiększenie jej mobilności oraz przygotowanie koncepcji współpracy naukowej trzech jednostek w przyszłości.

W spotkaniu uczestniczyli gości zagraniczni: dr Anne Mayer-Scholl z BfR oraz dr Kristian Moeller i dr Lars Ole Andresen z DTU-Vet oraz przedstawiciele Instytutu. Stronę polską reprezentowali: Dyrekcja w osobach dr hab. Krzysztofa Niemczuka, prof. nadzw. i prof. dr hab. Jacka Kuźmaka oraz mgr Monika Banaszek-Urban, dr Małgorzata Olejnik, dr hab. Mirosław Polak, prof. nadzw., dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. nadzw., dr hab. Dariusz Wasyl oraz dr hab. Grzegorz Woźniakowski.

W trakcie spotkania omówiono założenia współpracy, zasady komunikowania się w obrębie konsorcjum oraz tematykę planowanych szkoleń u partnerów zagranicznych. Szkolenia zagraniczne naszych pracowników rozpoczną się wiosną bieżącego roku.

errr

 

Spotkanie nt. ASF we Lwowie [2016-02-23 12:51:19]

Z upoważnienia Pana Ministra Krzysztofa Jurgiela, we Lwowie (Ukraina) w dniach 17 i 18 lutego przebywała delegacja Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w składzie :

Dr Włodzimierz Skorupski - Główny Lekarz Weterynarii

Dr Krzysztof Jażdżewski - z-ca Głównego Lekarza Weterynarii

Profesor Krzysztof Niemczuk - dyrektor Instytutu

Strona ukraińska reprezentowana była przez zastępcę Głównego Lekarza Weterynarii - Oleksandra Verzhykhowskiy'ego i współpracowników oraz dyrektora State Scientific Research Control Institute of Veterinary Prepariations and Feed Additives we Lwowie - pana profesora Ihora Kotsiumbasa, i Jego P.T. zastępców w osobach: Yuri Kosenko oraz Wiktor Muzyka, a także wojewódzkiego lekarza weterynarii we Lwowie.

Celem wizyty była wymiana informacji nt. zwalczania ASF na Ukrainie i w Polsce.

Członkowie delegacji polskiej przedstawili zasady postępowania administracyjnego (rozporządzenia , dyrektywy, wdrożone procedury) i diagnostyczno-epidemiologicznego, które pozwalają na utrzymanie ASF w Polsce na dotychczasowym terytorium. Strona polska podkreśliła, jak istotne są bezpośrednie i natychmiastowe działania w miejscu występowania ognisk i przypadków ASF oraz wdrożony program monitorowania wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV) u dzików padłych i odstrzelonych. Podkreślono, że bez przejrzystości działań po obu stronach granicy, nie uda się powstrzymać rozprzestrzeniania ASFV.
Dr Włodzimierz Skorupski i dr Krzysztof Jażdżewski omówili zasady monitoringu wzdłuż polsko – ukraińskiej granicy, jak również założenia strategii zwalczania ASF na Litwie, Łotwie i Estonii oraz w Polsce, m. in. w ramach wdrażanej strategii - WAMTA. Przedstawiciele Głównego Inspektoratu Weterynarii zadeklarowali pomoc przy opracowaniu założeń podobnego programu, który miałaby wdrożyć strona ukraińska. Złożona deklaracja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Dyrektor Krzysztof Niemczuk zwracał uwagę na aspekty związane z: wiarygodną diagnostyką laboratoryjną dotyczącą ASF, zagadnieniami epidemiologicznymi dotyczącymi ASFV oraz zadeklarował dalszą pomoc, polegającą na gotowości Instytutu do szkolenia personelu laboratoriów ukraińskich. Dodał ponadto, że personel krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, PIWet-PIB w Puławach gotowy jest cyklicznie potwierdzać kompetencje personelu ukraińskiego laboratorium odwoławczego, organizując badania biegłości.

Przedstawiciele delegacji polskiej omówili ponadto aktualną sytuację w zakresie ASF w naszym kraju zwracając uwagę na ograniczenie występowania dotychczasowych przypadków i ognisk ASF do obszaru jednego województwa i trzech powiatów. Ponadto szczegółowo omówiono zasady tworzenia stref, w sytuacji stwierdzania ognisk czy przypadków ASF.

W swojej prezentacji strona ukraińska przedstawiła aktualną sytuację w zakresie ASF na Ukrainie: przypadki u dzików, ogniska u trzody chlewnej oraz omówiono dotychczasowe działania administracyjne. Ponadto podkreślono, że mimo pewnych trudności natury organizacyjnej, obecne działania strony ukraińskiej są skuteczne i wiarygodne.

Wymieniono wzajemne doświadczenia odnośnie praktycznych aspektów zwalczania ASF oraz określono zagrożenia związane z tą chorobą jako problem na najwyższym poziomie państwowym.

Dwudniowe spotkanie przebiegało w dobrej i konstruktywnej atmosferze.

errr

 

errr

 

errr

 

Spotkanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przedstawicielami resortowych instytutów badawczych [2016-02-12 07:01:37]

W dniu 17 lutego br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkali się z przedstawicielami kierownictwa nadzorowanych instytutów badawczych. Nasz Instytut reprezentowali: prof. dr hab. Jacek Kuźmak oraz dr hab. Mirosław Polak, prof. nadzw. W spotkaniu uczestniczyli również podsekretarze stanu w MRiRW: Ewa Lech i Rafał Romanowski oraz podsekretarze stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Leszek Sirko i Piotr Dardziński.

Minister Krzysztof Jurgiel oraz podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przedstawili najważniejsze cele i zadania związane z nauką, wynikające z   Programu Działań Ministerstwa Rolnictwa  i Rozwoju Wsi na lata 2015 – 2019. Podkreślono konieczność większego udziału nadzorowanych instytutów badawczych w realizacji zadań wdrożeniowych, poprzez wzrost udziału badań i innowacji w rozwoju sektora rolno-żywnościowego. Kolejnym tematem dyskusji było zwiększenie efektywności funkcjonowania instytutów badawczych. W imieniu nadzorowanych instytutów, ocenę stanu nauki, potrzeb badawczych oraz propozycje zmian przedstawił dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, prof. Andrzej Kowalski. Omawiano propozycje zmian przepisów dotyczących finansowania nauki i badań w kontekście dostosowania ich do oczekiwań w zakresie transferu wiedzy do praktyki. W dalszej części spotkania dyrektorzy poszczególnych departamentów Ministerstwa omówili obszary współpracy Ministerstwa z poszczególnymi jednostkami naukowymi. W dyskusji podsekretarz stanu MNiSW  Leszek Sirko powiedział, że jeszcze w tym roku zmienione zostaną przepisy w sprawie parametryzacji jednostek naukowych. Większe znaczenie i rangę będą mieć wdrożenia, dorobek publikacyjny oraz działalność popularyzatorska. Podkreślił, że elementem kluczowym w działalności instytutów powinno być ich większe zaangażowanie w aplikowanie o środki w ramach programów międzynarodowych, a zwłaszcza programu Horyzont 2020.

Zdjecia: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

errr

 

errr

 

Wizyta przedstawicieli Państwowego Naukowo-Badawczego Instytutu Kontroli Produktów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych we Lwowie [2015-12-11 11:34:44]

W dniach 09-10 grudnia br. Instytut gościł przedstawicieli Państwowego Naukowo-Badawczego Instytutu Kontroli Produktów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych (SCIVP) we Lwowie: Pana Profesora Ihora Kotsiumbasa oraz współpracowników. Wizyta gości nawiązywała do 40-lecia działalności Instytutu we Lwowie, jak również 25-lecia współpracy pomiędzy PIWet-PIB i SCIVP.

Podczas spotkania omówiono dotychczasową współpracę, jak również określono priorytety dotyczące wspólnych działań przez kolejne 5 lat, ze szczególnym uwzględnieniem aplikowania o naukowe projekty europejskie. Goście z Ukrainy docenili szczególnie ostatnie osiągnięcia PIWet – PIB, tj. uzyskanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego oraz uzyskanie finansowania dla konsorcjum naukowego VET-TWIN, którego koordynatorem jest Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,: „Strengthening of scientific excellence of the National Veterinary Research Institute in animal health and food chain safety - budżet projektu  -  970 000 euro.

errr

 

errr

 

Pan Profesor Zygmunt Pejsak otrzymał medal im. Michała Oczapowskiego [2015-12-11 11:27:52]

26 listopada 2015 r. Przewodniczący Kapituły medalu im. Michała Oczapowskiego Prof. Antoni Rutkowski czł. rzecz. PAN wręczył na zebraniu plenarnym Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN, Profesorowi Zygmuntowi Pejsakowi medal im. Michała Oczapowskiego. Jest to najwyższe wyróżnienie nadawane przez Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk.

W imieniu pracowników Instytutu i własnych składam Panu Profesorowi Pejsakowi gratulacje.

Krzysztof Niemczuk

errr

 

errr

 

errr

 

Prawo ochronne na znaki towarowe PIWet [2015-10-26 10:55:28]

Decyzjami Urzędu Patentowego RP z dnia 19 stycznia, 24 lutego, 23 września oraz 20 października 2015 r., Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy uzyskał prawo ochronne na okres 10 lat na:
- znak towarowy słowny -  Państwowy Instytut Weterynaryjny (Z-425722);
- znak towarowy słowny PIWet (Z-425723);
- znak towarowy słowno-graficzny PIWet - logo (Z-425675);
- znak towarowy słowny - Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego (Z-425978);
- znak słowny WCKP (Z-425979).

Konferencja „Polskie Maszyny i Technologie dla Rolnictwa, Hodowli i Przetwórstwa w Algierii” [2015-10-22 09:40:46]

W dniach 11-13 października 2015 r. w Bordj Bou Arreridj i Algierze odbyła się konferencja pt. „Polskie Maszyny i Technologie dla Rolnictwa, Hodowli i Przetwórstwa w Algierii”. Organizatorem konferencji był Polsko-Algierski Klaster Transferu Produktów, Technologii i Innowacji. W konferencji wzięło udział ponad 200 osób z Algierii, w tym przedsiębiorcy, hodowcy i lekarze weterynarii. Z Polski do udziału w konferencji zaproszono Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy – Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący (PIWet-PIB-KNOW) w Puławach oraz przedstawicieli firm z różnych branż przemysłu rolno-spożywczego. Prof. dr hab. Jerzy Rola, reprezentujący PIWet–PIB-KNOW, omówił aktualną sytuację epizootyczną chorób wirusowych bydła w Polsce i wziął udział w dyskusjach panelowych dotyczących zagadnień związanych z hodowlą bydła i epidemiologią chorób zakaźnych tego gatunku zwierząt. Z kolei przedstawiciele firm zaprezentowali szereg maszyn do uprawy roślin oraz gotowe urządzenia i linie technologiczne dla zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego i mięsnego.

errr

 

Pracownicy PIWet-PIB w Indiach [2015-10-22 09:28:42]

W dniach 5-9 października br. odbyła się misja ekspercka w Mumbai, Indie, w ramach współpracy między Komisją Europejską a rządem indyjskim (Capacity Building Initiative for Trade Development - CITD). W ramach tej misji pracownicy Zakładu Farmakologii i Toksykologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego – Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (PIWet-PIB-KNOW) w Puławach: dr Kamila Mitrowska, dr Anna Gajda i mgr Tomasz Błądek zostali wytypowani przez Biuro Pomocy Technicznej i Wymiany Informacji (Technical Assistance and Information Exchange - TAIEX) Komisji Europejskiej i oddelegowani przez PIWet-PIB-KNOW, jako eksperci do przeprowadzenia szkolenia w zakresie metod oznaczania pozostałości leków weterynaryjnych w żywności. Udział ekspertów PIWet-PIB-KNOW w Puławach w projekcie KE możliwy był dzięki pozytywnym efektom rozmów, które z przedstawicielami KE w Delhi przeprowadził dyrektor Instytutu oraz Pan dr Marek Pirsztuk – Główny Lekarz Weterynarii, podczas Ich wizyty w Indiach wraz z delegacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w marcu br.

W szkoleniu, które odbyło się w Export Inspection Agency - Mumbai (Pilot Test House), reprezentowanym przez pana dyrektora S. G. Dwivedi, uczestniczyło 25 przedstawicieli rządowych i prywatnych laboratoriów biorących udział w badaniach kontrolnych pozostałości substancji chemicznych w żywności z terenu Indii. W trakcie pięciodniowego szkolenia, które obejmowało zarówno wykłady teoretyczne jak i ćwiczenia praktyczne w laboratorium, przekazano uczestnikom informacje dotyczące wdrażania unijnych wymagań dla prowadzenia kontroli substancji chemicznych w żywności pochodzenia zwierzęcego (Dyrektywa Rady 96/23/WE) przez kraje eksportujące żywność do Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem kontroli leków weterynaryjnych w produktach akwakultury. Poruszane były kwestie dotyczące sposobu walidacji stosowanych procedur zgodnie z Decyzją Komisji 2002/657/WE, jak również interpretacji wyników oraz wymagań dla metod potwierdzających obecność pozostałości leków weterynaryjnych w żywności zwierzęcego pochodzenia. W szczególności zostały omówione i przedstawione metody oznaczania pozostałości chloramfenikolu, tetracyklin i sulfonamidów w rybach i produktach rybnych z zastosowaniem nowoczesnych technik chromatograficznych połączonych ze spektrometrią mas, które zostały opracowane i są stosowane w naszym Instytucie.

Spotkanie przebiegało w dobrej i konstruktywnej atmosferze przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu zadowolenia wśród uczestników.

errr

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.'Grypa ptaków - nieustanne zagrożenie dla produkcji drobiarskiej' [2015-10-19 07:15:09]

W dniach 9-10 października 2015 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym-Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się Konferencja Naukowa z zakresu awiopatologii zatytułowana "Grypa ptaków – nieustanne zagrożenie dla produkcji drobiarskiej". Organizatorem Konferencji był Zakład Chorób Drobiu PIWet-PIB. W Konferencji wzięło udział około 170 osób, w tym lekarze weterynarii – specjaliści chorób drobiu oraz przedstawiciele Inspekcji Weterynaryjnej. Podczas Konferencji prezentowano aktualne informacje nt. występowania wysoce i nisko zjadliwych wirusów grypy ptaków (AIV), epidemiologii AIV u ptaków dzikich, patobiologii i diagnostyki. Przedstawione zostały również strategie zwalczania i zapobiegania zakażeniom AIV. Szeroka tematyka Konferencji była zaprezentowana w formie 14 wykładów plenarnych, które wygłosili wybitni specjaliści zagraniczni: prof. Ian Brown (APHA, Weybridge, Wlk. Brytania),  prof. Thierry van den Berg (VAR-CODA, Bruksela, Belgia), prof. Timm Harder (FLI, Insel Riems, Niemcy), dr Giovanni Cattoli (IZSV, Legnaro, Włochy) oraz dr Marina Gaimard (IDVet, Francja) i Ove Christoffersen (Desinfektionsrådgiveren ApS, Dania). Ponadto referaty wygłosili lek.wet. Krzysztof Jażdżewski (GIW, Warszawa) oraz pracownicy PIWet-PIB w Puławach: prof. Zenon Minta i dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. nadzw.

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Włośnica i inne parazytozy związane ze środowiskiem sylwatycznym” [2015-10-13 13:48:25]

W dniach 06-07 października 2015 r odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa  pt. „Włośnica i inne parazytozy związane ze środowiskiem sylwatycznym” Organizatorem Konferencji był Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych PIWet-PIB, Polskie Towarzystwo Parazytologiczne oraz Komisja Parazytologii Weterynaryjnej, Komitetu Parazytologii PAN. Obrady miały miejsce w Pensjonacie Uroczysko Zaborek. W konferencji wzięło udział ponad 140 osób, byli to wojewódzcy i powiatowi lekarze weterynarii, kierownicy ZHW, wojewódzcy koordynatorzy ds,. włośnicy, przedstawiciele uczelni krajowych i zagranicznych oraz lekarze medycyny i weterynarii. W trakcie konferencji zostało wygłoszonych 11 referatów w trzech sesjach tematycznych. Tematyka sesji obejmowała: zapobieganie odpokarmowym zoonozom pasożytniczym, nowe metody identyfikacji gatunkowej larw włośni, identyfikację pasożytniczych czynników zoonotycznych w mięsie zwierząt i ryb. Trzecia sesja poświęcona była zagadnieniom dotyczącym włośni - identyfikacji gatunkowej i rozprzestrzenieniu włośni. Wykłady wygłosili: prof. Joke van der Giessen, prof. Antti Oksannenen, prof. Bożena Moskwa, prof. Aleksander W. Demiaszkiewicz, prof. Władysław Cabaj, prof. Beata Szostakowska prof. Małgorzata Tokarska-Rodak, dr Anne Mayer Sholl, dr Marieke Opsteegh, dr Nadia Bogatko, dr Jacek Polak, dr Łukasz Bodurka i lek wet. Ewa Bilska – Zając. Zorganizowana po raz kolejny konferencja stanowi udane międzynarodowe forum wymiany informacji na tematy związane z odpokarmowymi parazytozami. Konferencja budzi również duże zainteresowanie  przedstawicieli nauki z ośrodków zagranicznych i krajowych. Organizowana przez Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych konferencja na trwałe wpisuje się w program edukacyjny lekarzy weterynarii w Polsce, czego wyrazem było przyznanie maksymalnej liczby punktów edukacyjnych naszej konferencji.

errr

 

Seminarium dla laboratoriów badających mięso na obecność włośni [2015-10-13 13:47:40]

05 października 2015 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczy w Puławach odbyło się Seminarium dla laboratoriów badających mięso na obecność włośni oraz obrady tzw. „Okrągłego stołu”, w których wzięli udział zaproszeni specjaliści z wiodących europejskich laboratoriów włośnicowych. Organizatorem Seminarium był Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. włośnicy. W seminarium udział wzięło ponad 70 osób, byli to: wojewódzcy lekarze weterynarii (WLW), kierownicy zakładów higieny weterynaryjnej, powiatowi lekarze weterynarii (PLW), wojewódzcy koordynatorzy ds. włośnicy, lekarze wykonujący badanie oraz goście zagraniczni (Gerard van de Wetering, dr Alphonse Minani, dr Ing Stéphen Hennart, dr Nadia Bogatko). W trakcie seminarium prezentowano wyniki badań PT (dr Ewa Chmurzyńska), zasady korzystania z opracowanego w PIWet-PIB narzędzia do sterowania jakością badań (β-test), nowe metody badania mięsa na obecność włośni (PrioCHECK Trichinella AAD) i zasady monitoringu stad z użyciem testów ELISA.

W ramach seminarium zorganizowano obrady tzw. „Okrągłego stołu”,  których celem było ustalenie stanowiska w sprawie oceny mięsa w przypadku stwierdzenia obecności niektórych pasożytów, ujednolicenie toku postępowania w badaniu poubojowym oraz ustalenie zasad badania mięsa gatunków zwierząt dzikich dotychczas nieuznawanych za gatunki wektorowe. Obradom przewodniczył Kierownik Europejskiego Laboratorium Referencyjnego ds. pasożytów Edoardo Pozio, a uczestniczyli w nich m.in. Przewodnicząca Międzynarodowej Komisji Włośnicowej prof. Joke van der Giessen (RIVM), dr Anne Mayer Sholl (BFR), prof. Antti Oksanen (EVIRA) dr Marieke Opsteegh (RIVM), prof. Elżbieta Gołąb (NIZP – PZH), dr Nadia Bogatko (NAU), prof. Krzysztof Szkucik (UP), prof. Jolanta Piekarska (UP), prof. Beata Szostakowska (GUM), prof. Zenon Sołtysiak (UP), dr Bogdan Konopka (WLW), prof. Tomasz Cencek, dr Jacek Karamon, dr Jacek Sroka, dr Ewa Bilska-Zając, dr Ewa Chmurzyńska, dr Mirosław Różycki oraz Powiatowi Lekarze Weterynarii i kierownicy ZHW. W efekcie przeprowadzonej dyskusji uzgodniono stanowisko w sprawie badania i oceny mięsa na obecność włośni i innych pasożytów, jak również zobligowano Krajowe Laboratorium Referencyjne do przekazania tych ustaleń Głównemu Lekarzowi Weterynarii.

XIV Międzynarodowa Konferencja Włośnicowa [2015-10-13 13:45:39]

W dniach 14-18 września 2015 r. w Berlinie odbyła się XIV Międzynarodowa Konferencja Włośnicowa pod egidą Międzynarodowej Komisji Włośnicowej (ICT). W Konferencji udział wzięli pracownicy Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych PIWet-PIB, dr Mirosław Różycki i lek. wet. Ewa Bilska-Zając.

Działająca od 1958 roku Międzynarodowa Komisja Włośnicowa, jako główne cele swojego działania przyjęła zapobieganie występowaniu włośnicy u ludzi, wymianę informacji na temat biologii, patofizjologii, epidemiologii, immunologii oraz aspektów klinicznych włośnicy u ludzi i zwierząt. Cele te Komisja realizuje m.in. poprzez opracowywanie wytycznych dotyczących metod badania, tworzenia systemu jakości w laboratoriach i zapobiegania włośnicy.

W trakcie Konferencji doszło do zmian we władzach ICT. Istotnym dla PIWet-PIB było, że nowo wybrany Komitet Wykonawczy ICT w składzie: dr. Dante Zarlenga, prof. Mabel Ribicich, prof. Liu Mingyuan, prof. Karsten Nöckler, dr Brad Scandrett, prof. Antti Oksanen, prof. Bretislav Koudela, prof. Ljiljana Sofronic-Milosavljevic, prof. Alvin Gajadhar i dr Joke van der Giessen (przewodniczaca ITC), decyzją z dnia 22 września br. powołał dr Mirosława Różyckiego z Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych PIWet – PIB na członka tej organizacji. Zaproponowanie dr M. Różyckiemu członkowstwa w ICT jest potwierdzeniem uznania PIWet PIB jako wiodącej jednostki w obszarze zwalczania włośnicy i zapewniania bezpieczeństwa zdrowia ludzi w Polsce.

errr

 

Instytut w rankingu największych firm Lubelszczyzny [2015-10-05 07:03:23]

W 2015 roku Instytut, podobnie jak wiele innych firm Lubelszczyzny, odpowiedział na zaproszenie Dziennika Wschodniego i przesłał informację o własnej kondycji finansowej. I choć miniony rok nie dla wszystkich był łatwy, my mamy realne powody do dumy. Instytut w „Złotej Setce” uplasował się, tak jak w ubiegłym roku, na 42 miejscu wśród firm z branży chemicznej, energetycznej, paliwowej, ale także w dziedzinie budownictwa czy handlu.

Pozytywna ocena projektu w ramach programu Horyzont 2020 [2015-09-09 08:55:22]

8 września br. konsorcjum naukowe VET-TWIN, którego koordynatorem jest Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, uzyskało pozytywną ocenę projektu pt.: „Strengthening of scientific excellence of the National Veterinary Research Institute in animal health and food chain safety”, otrzymując finansowanie w ramach programu Twinning/Horyzont 2020. Projekt oceniała Agencja Wykonawcza KE (REA). Uzyskał on bardzo wysokie oceny w każdej z 3 kategorii (Excellence, Impact oraz Quality and efficiency of the implementation). Budżet projektu zaplanowanego na 36 miesięcy wynosi 970000 euro.

Członkami konsorcjum poza PIWet-PIB są: Instytut Analizy Ryzyka (BfR) w Berlinie oraz Duński Uniwersytet Techniczny (DTU) w Kopenhadze. Założeniem programów typu Twinning jest rozwój doskonałości naukowej w wybranej dziedzinie badań, w tym wypadku w naukach weterynaryjnych. Twinning, definiowany jako sieciowanie instytucji służy upowszechnianiu doskonałości i zapewnieniu szerszego uczestnictwa w badaniach europejskich partnerom z krajów o niższym potencjale innowacyjnym.

Projekt koordynowany przez PIWet-PIB ma na celu podniesienie rangi naukowej Instytutu, rozwój współpracy naukowej z partnerami z konsorcjum poprzez wspólne publikacje oraz aplikowanie o projekty badawcze UE, rozwój młodej kadry naukowej i zwiększenie jej mobilności oraz przygotowanie koncepcji współpracy z BfR oraz DTU w przyszłości, po zakończeniu realizacji tego projektu.

Serdecznie dziękuję Panu Profesorowi Jackowi Kuźmakowi, Panu Profesorowi Mirosławowi Polakowi, Pani Doktor Małgorzacie Olejnik oraz Pani Monice Banaszek za opracowanie wniosku, który zaowocował przyznaniem projektu.

Krzysztof Niemczuk

Krajowa Wystawa Rolnicza w Częstochowie [2015-09-09 07:07:36]

W dniach 4 – 6 września br. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący, uczestniczył, jak w latach poprzednich, w Krajowej Wystawie Rolniczej w Częstochowie, organizowanej w ramach Dożynek Jasnogórskich.
Prezentacja instytutów związanych z naukami rolniczymi była zlokalizowana na terenach wystawowych, w segmencie „Nauka Polska”. Gośćmi Krajowej Wystawy Rolniczej byli przedstawiciele rządu, parlamentu, centralnych instytucji rolniczych oraz licznie odwiedzający Wystawę – rolnicy i mieszkańcy wsi. Nasze stoisko, cieszące się dużym zainteresowaniem, odwiedziła również delegacja rządowa, której przewodniczył Pan Minister Tadeusz Nalewajk.
Stoisko obsługiwały pracownice biblioteki naukowej, panie Wiesława Drozdowska i Alina Turczyn.

errr

 

Polsko-Holenderskie porozumienie o współpracy [2015-09-07 09:39:00]

1 września br. dwa polskie instytuty badawcze (Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu – inicjator porozumienia oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach) oraz Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, podpisały wstępne porozumienie o współpracy z holenderskim Uniwersytetem Wageningen UR (Grupa Nauk o Zwierzętach).

Uroczystość odbyła się w Ambasadzie Królestwa Niderlandów na zaproszenie Ambasadora Pana Paula Bekkersa.

Podpisane porozumienie definiuje wspólne obszary zainteresowań, obejmujące: hodowlę, żywienie, zdrowie i dobrostan zwierząt. Obie strony wyraziły chęć promowania postępów w badaniach naukowych wśród hodowców i przedstawicieli biznesu oraz wspólnego aplikowania w programach badawczych w ramach programu Horyzont 2020. Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój kontaktów między Polską i Holandią w zakresie nauk rolniczych, stwarza doskonałą okazję do rozwijania bliższej współpracy polskich jednostek naukowych z holenderskim Instytutem Wageningen. Kolejnym etapem tych działań będzie opracowanie przez obie strony bardziej szczegółowego programu współpracy. Od kilku lat Centralny Instytut Weterynaryjny (CVI) z Lelystad, z którym współpracują naukowcy z naszego Instytutu, jest częścią Uniwersytetu Wageningen.

errr

 

error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2019 - PIWet