Badania usługowe

Usługi

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy (PIWet-PIB) zaprasza Państwa do współpracy oferując ponad 500 metod badawczych, kadrę wysoko wykwalifikowanych specjalistów, najnowocześniejszą aparaturę i laboratoria oraz profesjonalną i uprzejmą obsługę.

Ponad sześćdziesięcioletnie doświadczenie w zakresie nauk weterynaryjnych oraz system zarządzania jakością zgodny z normą międzynarodową ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" pozwalają nam zagwarantować Państwu usługi badawcze na najwyższym poziomie. Obiektywnym potwierdzeniem naszych kompetencji są certyfikaty akredytacji o numerach AB 485, AB 544, AB 563,AB 633, AB 957, AB 958, AB 1016 oraz AB 1090 przyznane przez Polskie Centrum Akredytacji (zakres akredytacji na www.pca.gov.pl).

Instytut posiada akredytacje w zakresie elastycznym:

Sprawozdania z badań są generowane w formie elektronicznej (.pdf) i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Weryfikację poprawności podpisu można przeprowadzić za pomocą jednej z wielu darmowych aplikacji dostępnych w Internecie, np. na stronie www.certum.pl. Ponadto klient może zweryfikować autentyczność sprawozdań pod adresem https://eklient.piwet.pulawy.pl/sprawozdania poprzez wpisanie unikalnego numeru identyfikacyjnego sprawozdania.

Na życzenie klienta wydawany jest wydruk potwierdzony na zgodność z oryginałem. Autentyczność informacji zamieszczonych na wydruku sprawozdania klient może zweryfikować poprzez wpisanie unikalnego numeru identyfikacyjnego sprawozdania na zasadach określonych powyżej.

Z oferowanych przez Instytut usług badawczych mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze. Szczegóły dotyczące zawierania umów na wykonanie badań umieściliśmy w zakładce "UMOWY NA BADANIA". Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do korzystania z szerokiej oferty naszego Instytutu.

Umowy na badania

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy (PIWet-PIB), przykładając najwyższą wagę do pełnego zaspokojenia Państwa potrzeb, wprowadza formularze umów, w których mogą Państwo wskazać w jakim kierunku ma zostać przeprowadzone badanie oraz jaką metodę ma zastosować w badaniu PIWet-PIB.

PIWet-PIB posiada osiem certyfikatów akredytacji wydanych przez Polskie Centrum Akredytacji o numerach AB 485, AB 544, AB 563, AB 633, AB 957, AB 958, AB 1090 oraz AB 1016. Zakresy akredytacji znajdują się na stronie w zakładce „System zarządzania” oraz www.pca.gov.pl.

Proponujemy Państwu współpracę w oparciu: Umowa - zlecenie wykonania badań (umowy na usługi długoterminowe) oraz Zlecenie wykonania badań.

Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką tych umów, sposobami ich wypełniania oraz zawierania. Aby dowiedzieć się więcej lub pobrać formularz umowy, należy kliknąć w wybrany link poniżej:

 • Zlecenie wykonania badań (Zakład Pryszczycy PIWet-PIB w Zduńskiej Woli)
 • Formularz
 • Umowa - zlecenie wykonania badań (umowy na usługi długoterminowe)
 • Formularz

W przypadku badania poziomu przeciwciał dla wirusa wścieklizny, prosimy o pobranie, wypełnienie i odesłanie :

 • Zlecenie wykonania badań
 • Formularz
 • oraz
 • Wniosku o określenie poziomu przeciwciał dla wirusa wścieklizny,
 • Formularz
który stanowi niezbędny załącznik do Zlecenia.

Z dniem 11.05.2020 PIWet-PIB w Puławach zamiast dotychczas wydawanego:

 • „Świadectwa badania laboratoryjnego surowicy psa/kota/fretki na obecność przeciwciał neutralizujących wirus wścieklizny”
 • „Świadectwa badania laboratoryjnego zwierząt koniowatych” dotyczącego niedokrwistości zakaźnej koni (NZK) i wirusowego zapalenia tętnic koni (EVA)
wydawać będzie sprawozdanie z badań w języku polskim i angielskim wymagane przepisami prawa obowiązującego w obrocie międzynarodowym zwierząt domowych i gospodarskich.

W przypadku badań w kierunku niedokrwistości zakaźnej koni (NZK) i wirusowego zapalenia tętnic koni (EVA), aby otrzymać sprawozdanie w języku angielskim, w zleceniu na wykonanie badania należy uwzględnić następujące dane: INFORMACJE

Aktualne zestawienie cen za badania wykonywane w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym odnajdą Państwo na niniejszej stronie w zakładce OFERTA - CENNIK.

Skargi

Zastrzeżenia dotyczące działalności Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego można zgłaszać:

 • w formie pisemnej na adres:

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
  Sekretariat
  Aleja Partyzantów 57; 24-100 Puławy
  z dopiskiem: "SKARGA"

 • w formie ustnej (osobiście lub telefonicznie) w Sekretariacie Dyrektora PIWet-PIB
  w godzinach pracy Instytutu:

  tel. (81) 889 32 63; (81) 889 32 65
  pn.-pt. od godz. 7:00 do godz. 15:00

  UWAGA: Składający skargę ustnie jest zobowiązany do potwierdzenia skargi w formie pisemnej (odmowa będzie traktowana jednoznacznie z odstąpieniem od złożenia skargi). Skargi anonimowe nie będą rozpatrywane.

Skargi należy składać w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprawozdania z badań.


CELAB

Celem systemu CELAB, stworzonego w ramach projektu PHARE 2003/004-379/04.01.01. Wzmocnienie administracji weterynaryjnej, jest usprawnienie pracy laboratoriów ZHW oraz umożliwienie przesyłania, gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących wyników badań laboratoryjnych. CELAB składa się z trzech zasadniczych części:

 • CELAB-TEREN to program pracujący w środowisku MS Windows służący do przygotowania protokołu pobrania próbki przez lekarzy w terenie. Program daje możliwość wydruku protokołu i przesłania do laboratorium danych opisujących próbkę w postaci elektronicznej.
 • CELAB-LIMS to aplikacja webowa przeznaczona do pracy w laboratorium, służąca do rejestracji próbek, wpisywania wyników i wystawiania dokumentów związanych z badaniami. Obróbkę wyników i walidację metod ułatwia moduł statystyczny. LIMS umożliwia również obsługę pożywkarni, magazynu, wystawianie faktur a także prowadzenie ewidencji składników majątkowych, rejestrację pracowników, rozliczanie czasu pracy itp.
 • CELAB-CBD to centralna baza danych gromadząca dane dotyczące wyników badań przeprowadzanych w weterynaryjnych laboratoriach diagnostycznych. CBD umożliwia też centralną obsługę słowników wykorzystywanych w części laboratoryjnej systemu (LIMS). Wbudowany moduł statystyczny ułatwia analizę wyników oraz planowanie badań, w tym ogólnopolskich programów badań monitoringowych. Centralna Baza Danych. CELAB znajduje się na serwerze zainstalowanym w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym. Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Pracownicy Instytutu zajmują się technicznym utrzymaniem CBD, konfiguracją systemu oraz analizą zebranych danych w ramach działalności krajowych laboratoriów referencyjnych. Dostęp do danych zgromadzonych w CBD posiadają również pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym, którzy zgodnie z udzielonymi kompetencjami, mogą prowadzić analizy wyników oraz sporządzać plany i śledzić realizację badań monitoringowych.

Od początku 2009 roku obsługą techniczną systemu CELAB w Instytucie zajmuje się Dział Systemów Informatycznych merytorycznie wspierany przez pracowników PIWet-PIB.

Aplikacja dostępowa do Centralnej Bazy Danych wyników badań laboratoryjnych znajduje się pod adresem: https://cbd.piwet.pulawy.pl

W użytkowaniu systemu CELAB pomocy może okazać się kontakt z innymi użytkownikami, administratorami oraz producentem oprogramowania na forach dyskusyjnych: www.piwet.pulawy.pl/celab-forum

Dokumentacja, zbiorcze zestawienia kierunków badań, centralnych metod badawczych, słowników itp dostępne są w systemie e-klient pod adresem: https://eklient.piwet.pulawy.pl/celab

W przypadku pytań, uwag, propozycji usprawnień, potrzebnych szkoleń proszę się kontaktować z pracownikami Działu Systemów Informatycznych dsi@piwet.pulawy.pl


Opinie

In vitro

Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy wydaje opinie o wyrobach do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej na podstawie art. 24 ust. 1, pkt. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2019 r., 1350 z późn. zm.) w związku z rozdz. 9 a ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1967 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 roku o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 78, poz.513).

Do obrotu i używania może być wprowadzony wyrób do diagnostyki in vitro stosowany w medycynie weterynaryjnej, wyrób przeznaczony do badań wykonywanych na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej, który uzyskał pozytywną opinię PIWet-PIB i który znajduje się w wykazie wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej prowadzonym przez Głównego Lekarza Weterynarii.

PIWet-PIB wydaje opinie o:

 • o wyrobie do diagnostyki in vitro stosowanym w medycynie weterynaryjnej
 • o wyrobie do diagnostyki in vitro stosowanym w medycynie weterynaryjnej na potrzeby Wnioskodawcy

Produkty Biobójcze

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wydaje sprawozdanie z badań potwierdzające skuteczność produktu biobójczego na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 6 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 z późn. zm) oraz w związku z art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy z 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2231 z późn. zm).

PIWet-PIB wydaje sprawozdanie z badań potwierdzające skuteczność produktu biobójczego w celu:

 • uzyskania pozwolenia na obrót produktem biobójczym
 • wprowadzenia zmiany w pozwoleniu na obrót produktem biobójczym

Badania Biegłości

Harmonogram badań biegłości 2020r.

Badania biegłości (PT, ang. proficiency testing) - stanowią jeden z podstawowych elementów wykazania kompetencji technicznych laboratoriów.

Jednostki akredytujące przykładają dużą wagę do uczestnictwa laboratoriów w badaniach biegłości PT. Ich wyniki są bardzo istotnym elementem oceny laboratorium w procesach akredytacji i nadzoru.

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniach biegłości organizowanych przez krajowe laboratoria referencyjne Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Szczegółowe informacje dotyczące programów badań biegłości oraz warunków uczestnictwa odnajdą Państwo wybierając link jednego z zakładów naukowych z poniższej listy:

 • Zakład Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
 • Zakład Chorób Drobiu
 • Zakład Chorób Bydła i Owiec
 • Zakład Wirusologii
 • Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych

Studia doktoranckie

DZIENNE STUDIA DOKTORANCKIE
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

Aleja Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Tel. 81 889 3000
Fax 81 886 2595
ppolak@piwet.pulawy.pl

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach ogłasza nabór na dzienne stacjonarne Studia Doktoranckie w roku 2017-2021

Powołano komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018


Szkoły doktorskie


Biblioteka naukowa

Biblioteka Naukowa PIWet-PIB jest biblioteką specjalistyczną, gromadzącą księgozbiór polski i obcojęzyczny z dziedziny weterynarii i nauk pokrewnych. W swoich zasobach posiada również wiele, związanych z tą dziedziną, wydawnictw archiwalnych o znaczeniu historycznym. Aktualnie księgozbiór liczy 22 397 woluminów książek, ponad 15 tysięcy woluminów czasopism i 10 500 jednostek zbiorów specjalnych. Biblioteka prenumeruje 105 tytułów czasopism polskich i zagranicznych oraz 1 bazę bibliograficzno-abstraktową piśmiennictwa światowego.

Biblioteka Naukowa PIWet-PIB jest bazą piśmiennictwa dla pracowników Instytutu, źródłem informacji dla Studium Doktoranckiego i Weterynaryjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego. Udostępnia również swoje zbiory, wielu bibliotekom z całej Polski, w ramach współpracy międzybibliotecznej.


Konferencje - Sympozja - Zjazdy

W związku z nadzwyczajną sytuacją dotyczącą ryzyka szerzenia się zakażenia koronawirusem w Polsce tegoroczna XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Puławach

ZOSTAŁA ODWOŁANA


XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa  

„Nowe formy profilaktyki i terapii wybranych chorób bydła”
Termin Konferencji: 17-18 kwietnia 2020r.
Miejsce  Konferencji: Sala Konferencyjna Weterynaryjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego (WCKP), Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy.
Informacje dotyczące warunków uczestnictwa i zakwaterowania znajdują się w Komunikacie oraz Bazie noclegowej.

Konto konferencji: Opłatę wpisową 350 zł należy przelać do 6 kwietnia 2020 na konto: BGŻ o/Puławy 35 2030 0045 111 0000000 531520 W tytule wpłaty należy podać nazwę dopisek „ XVI Konferencja Bujatryczna” oraz nazwiska uczestników
Kontakt: Zakład Chorób Bydła i Owiec Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów 57 Tel.:081 889 31 41 – mgr Karolina Grzesiak
E-mail: prof. dr hab. Dariusz Bednarek – dbednarek@ piwet.pulawy.pl

Komunikat Baza noclegowa Program szczegółowy

W związku z nadzwyczajną sytuacją dotyczącą zakażeń koronawirusem w Polsce XXXVI Konferencja Naukowo-Techniczna w Puławach

ZOSTAŁA ODWOŁANA

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH

INSTYTUT ZOOTECHNIKI W KRAKOWIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

KRAJOWE LABORATORIUM PASZ W LUBLINIE
oraz
PAŃSTWOWY NAUKOWO-BADAWCZY INSTYTUT KONTROLI PREPARATÓW WETERYNARYJNYCH I DODATKÓW PASZOWYCH WE LWOWIE
zapraszają na
XXXVI Konferencję Naukowo-Techniczną  
na temat:

Nowe wyzwania w bezpieczeństwie i jakości pasz
Termin Konferencji: 26-27 maja 2020 r.
Miejsce  Konferencji: Sala Konferencyjna Weterynaryjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego (WCKP), Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy.
Informacje dotyczące warunków uczestnictwa i zakwaterowania znajdują się w Ogłoszeniu o konferencji.

Ogłoszenie o konferencji Baza hotelowa Formularz zgłoszeniowy

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z występowaniem COVID-19 nasza coroczna konferencja dotycząca chorób świń pt: "Najnowsze doniesienia naukowe oraz praktyczne podejście do zwalczania czynników zakaźnych u świń wpływających na opłacalność produkcji" zaplanowana na 25–26 czerwca 2020 w Puławach w Polsce” została przełożona na rok 2021.

Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyście mogli Państwo zarezerwować swój czas i zadeklarować pomoc w przyszłości, biorąc udział w następnej konferencji zaplanowanej na 24–25 czerwca 2021 r.

Z wyrazami szacunku,

Grzegorz WoźniakowskiPracownicy Zakładu Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach wraz z Dyrekcją Instytutu zapraszają w dniach 25-26 czerwca 2020 r. na XXV Międzynarodową Konferencję Naukową, pt
„Najnowsze doniesienia naukowe oraz praktyczne podejście do zwalczania czynników zakaźnych u świń wpływających na opłacalność produkcji”

Referaty wygłoszą wybitni praktycy i naukowcy krajowi oraz zagraniczni (m.in. Joaquim Segales z Hiszpanii, Marcelo Gottschalk z Kanady, Alejandro Ramirez z USA, Lilianne Ganges z Hiszpanii, dr Tomasz Podgórski).
Konferencji towarzyszyć będzie wystawa firm związanych z produkcją trzody chlewnej.

Termin szkolenia: 25-26 CZERWCA 2020 r.
Sekretariat konferencji i miejsce obrad: Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Informacje dotyczące warunków uczestnictwa, zakwaterowania oraz program konferencji znajdują się na stronie internetowej www.konferencjaswinie.pl

Program

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy (PIWet-PIB), z siedzibą w Puławach; adres do korespondencji: 24-100 Puławy ul.Partyzantów 57, e-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl, tel. 81 8893000, fax. 81 8862595.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Instytutu a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panią Anitą Pochylską-Grabczak na adres poczty elektronicznej iod@piwet.pulawy.pl.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, lub na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami;
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem, przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest PIWet-PIB.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administaratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych - wprzypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 9. W przypdaku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 13. Siedziba Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego jest objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 14. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych o/Puławy

Ogłoszenia

Szanowni Państwo, Członkowie PTNW

W dniu 11 grudnia 2019 r. w auli WCKP odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału PTNW w Puławach, w związku z upływającą 4-letnią kadencją obecnego Zarządu i potrzebą wyboru nowych władz Towarzystwa, a także Delegatów na Walne Zebranie ZG PTNW w 2020 roku.

Powołano nowy Zarząd PTNW o/Puławy w składzie:

dr hab. Jacek Żmudzki, prof. instytutu - przewodniczący
dr hab. Katarzyna Dudek, prof. instytutu - wiceprzewodnicząca
dr Maciej Frant - sekretarz
dr hab. Lidia Radko - skarbnik
dr Anna Weiner - członek
dr Ewa Kwit - członek

W imieniu ustępującego Zarządu Oddziału serdecznie Państwu gratuluję i życzę owocnej pracy oraz satysfakcji wynikającej z działalności na rzecz Towarzystwa.

Z wyrazami szacunku,
Artur Rzeżutka

Spotkania

Archiwum spotkań


OMCL

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w dniu 16.01.2017 r. uzyskał status pełnego członka Sieci Państwowych Laboratoriów Kontroli Produktów Leczniczych (OMCL).

Komisja Unii Europejskiej (UE) i Rada Europy podjęły w dniu 26 maja 1994 r. decyzję o stworzeniu Sieci Państwowych Laboratoriów Kontroli Produktów Leczniczych (Official Medicines Control Laboratory - OMCL). Sieć ta wykonuje działania w zakresie kontroli jakości przed i po wprowadzeniu do obrotu produktów leczniczych stosowanych u ludzi i zwierząt, zapewniając ochronę zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt. W państwach Unii Europejskiej rejestracja i dopuszczanie do obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych związane są bezpośrednio z ich jakością, bezpieczeństwem i skutecznością terapeutyczną. Działalność ta jest koordynowana przez Europejski Dyrektoriat ds. Jakości Leków (EDQM), podległy Radzie Europy.

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w ramach działalności OMCL wykonuje:

 • badania jakościowe immunologicznych weterynaryjnych produktów leczniczych będących przedmiotem obrotu lub stosowania.

Przydatne linki