Badania usługowe

Usługi

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy (PIWet-PIB) zaprasza Państwa do współpracy oferując ponad 500 metod badawczych, kadrę wysoko wykwalifikowanych specjalistów, najnowocześniejszą aparaturę i laboratoria oraz profesjonalną i uprzejmą obsługę.

Ponad sześćdziesięcioletnie doświadczenie w zakresie nauk weterynaryjnych oraz system zarządzania jakością zgodny z normą międzynarodową ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" pozwalają nam zagwarantować Państwu usługi badawcze na najwyższym poziomie. Obiektywnym potwierdzeniem naszych kompetencji są certyfikaty akredytacji o numerach AB 485, AB 544, AB 563,AB 633, AB 957, AB 958, AB 1016 oraz AB 1090 przyznane przez Polskie Centrum Akredytacji (zakres akredytacji na www.pca.gov.pl).

Instytut posiada akredytacje w zakresie elastycznym (Zakład Farmakologi i Toksykologi AB 485, Zakład Higieny Pasz AB 633, Laboratorium Diagnostyki Serologicznej AB 544).
Listy badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego jest do wglądu na życzenie klienta.

Sprawozdania z badań są generowane w formie elektronicznej (.pdf) i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Weryfikację poprawności podpisu można przeprowadzić za pomocą jednej z wielu darmowych aplikacji dostępnych w Internecie, np. na stronie www.certum.pl. Ponadto klient może zweryfikować autentyczność sprawozdań pod adresem https://eklient.piwet.pulawy.pl/sprawozdania poprzez wpisanie unikalnego numeru identyfikacyjnego sprawozdania.

Na życzenie klienta wydawany jest wydruk potwierdzony na zgodność z oryginałem. Autentyczność informacji zamieszczonych na wydruku sprawozdania klient może zweryfikować poprzez wpisanie unikalnego numeru identyfikacyjnego sprawozdania na zasadach określonych powyżej.

Z oferowanych przez Instytut usług badawczych mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze. Szczegóły dotyczące zawierania umów na wykonanie badań umieściliśmy w zakładce "UMOWY NA BADANIA". Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do korzystania z szerokiej oferty naszego Instytutu.

Umowy na badania

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy (PIWet-PIB) przykładając najwyższą wagę do pełnego zaspokojenia Państwa potrzeb, wprowadza formularze umów, w których mogą Państwo wskazać w jakim kierunku ma zostać przeprowadzone badanie oraz jaką metodę ma zastosować w badaniu PIWet-PIB.

Przyjęty w PIWet-PIB sposób postępowania przy zawieraniu umów jest zgodny z wprowadzonym systemem zarządzania jakością opartym na normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005, akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji pod numerami AB 485, AB 544, AB 563 oraz AB 633. Zakres akredytacji znajduje się na stronie www.pca.gov.pl.

Proponujemy Państwu współpracę w oparciu o dwa rodzaje umów: na świadczenia jedno- lub wielokrotne. Zapraszmy do zapoznania się z charakterystyką tych umów, sposobami ich wypełniania oraz zawierania. Aby dowiedzieć się więcej lub pobrać formularz umowy, należy kliknąć w wybrany link poniżej:

 • Umowa na wykonanie badań - świadczenie jednokrotne - Puławy
 • Formularz
 • Umowa na wykonanie badań - świadczenie jednokrotne - Zakład Pryszczycy
 • Formularz
 • Umowa na świadczenia wielokrotne
 • Formularz

W przypadku badania poziomu przeciwciał dla wirusa wścieklizny, prosimy o pobranie, wypełnienie i odesłanie :

 • Umowa na wykonanie badań - świadczenie jednokrotne
 • Formularz
 • oraz
 • Wniosku o określenie poziomu przeciwciał dla wirusa wścieklizny,
 • Formularz
który stanowi niezbędny załącznik do Umowy.

Aktualne zestawienie cen za badania wykonywane w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym odnajdą Państwo na niniejszej stronie w zakładce CENNIK.

Tych z Państwa, którzy korzystają już z usług Instytutu, zapraszamy serdecznie do udziału w ankiecie (zakładka ANKIETA) i podzielenia się z nami spostrzeżeniami, uwagami oraz sugestiami odnośnie współpracy.

Skargi

Zastrzeżenia dotyczące działalności Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego można zgłaszać:

 • w formie pisemnej na adres:

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
  Sekretariat
  Aleja Partyzantów 57; 24-100 Puławy
  z dopiskiem: "SKARGA"

 • w formie ustnej (osobiście lub telefonicznie) w Sekretariacie Dyrektora PIWet-PIB
  w godzinach pracy Instytutu:

  tel. (81) 889 32 63; (81) 889 32 65
  pn.-pt. od godz. 7:00 do godz. 15:00

  UWAGA: Składający skargę ustnie jest zobowiązany do potwierdzenia skargi w formie pisemnej (odmowa będzie traktowana jednoznacznie z odstąpieniem od złożenia skargi). Skargi anonimowe nie będą rozpatrywane.

Skargi należy składać w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprawozdania z badań.


CELAB

Celem systemu CELAB, stworzonego w ramach projektu PHARE 2003/004-379/04.01.01. Wzmocnienie administracji weterynaryjnej, jest usprawnienie pracy laboratoriów ZHW oraz umożliwienie przesyłania, gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących wyników badań laboratoryjnych. CELAB składa się z trzech zasadniczych części:

 • CELAB-TEREN to program pracujący w środowisku MS Windows służący do przygotowania protokołu pobrania próbki przez lekarzy w terenie. Program daje możliwość wydruku protokołu i przesłania do laboratorium danych opisujących próbkę w postaci elektronicznej.
 • CELAB-LIMS to aplikacja webowa przeznaczona do pracy w laboratorium, służąca do rejestracji próbek, wpisywania wyników i wystawiania dokumentów związanych z badaniami. Obróbkę wyników i walidację metod ułatwia moduł statystyczny. LIMS umożliwia również obsługę pożywkarni, magazynu, wystawianie faktur a także prowadzenie ewidencji składników majątkowych, rejestrację pracowników, rozliczanie czasu pracy itp.
 • CELAB-CBD to centralna baza danych gromadząca dane dotyczące wyników badań przeprowadzanych w weterynaryjnych laboratoriach diagnostycznych. CBD umożliwia też centralną obsługę słowników wykorzystywanych w części laboratoryjnej systemu (LIMS). Wbudowany moduł statystyczny ułatwia analizę wyników oraz planowanie badań, w tym ogólnopolskich programów badań monitoringowych. Centralna Baza Danych. CELAB znajduje się na serwerze zainstalowanym w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym. Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Pracownicy Instytutu zajmują się technicznym utrzymaniem CBD, konfiguracją systemu oraz analizą zebranych danych w ramach działalności krajowych laboratoriów referencyjnych. Dostęp do danych zgromadzonych w CBD posiadają również pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym, którzy zgodnie z udzielonymi kompetencjami, mogą prowadzić analizy wyników oraz sporządzać plany i śledzić realizację badań monitoringowych.

Od początku 2009 roku obsługą techniczną systemu CELAB w Instytucie zajmuje się Dział Systemów Informatycznych merytorycznie wspierany przez pracowników PIWet-PIB.

Aplikacja dostępowa do Centralnej Bazy Danych wyników badań laboratoryjnych znajduje się pod adresem: https://cbd.piwet.pulawy.pl

W użytkowaniu systemu CELAB pomocy może okazać się kontakt z innymi użytkownikami, administratorami oraz producentem oprogramowania na forach dyskusyjnych: www.piwet.pulawy.pl/celab-forum

Dokumentacja, zbiorcze zestawienia kierunków badań, centralnych metod badawczych, słowników itp dostępne są w systemie e-klient pod adresem: https://eklient.piwet.pulawy.pl/celab

W przypadku pytań, uwag, propozycji usprawnień, potrzebnych szkoleń proszę się kontaktować z pracownikami Działu Systemów Informatycznych dsi@piwet.pulawy.pl


Opinie

In vitro

Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy wydaje opinie o wyrobach do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej na podstawie art. 24 ust. 1, pkt. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tj. Dz. U. z 2017 r., 1158 z późn. zm.) w związku z rozdz. 9 a ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1855 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 roku o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 78, poz.513).

Do obrotu i używania może być wprowadzony wyrób do diagnostyki in vitro stosowany w medycynie weterynaryjnej, wyrób przeznaczony do badań wykonywanych na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej, który uzyskał pozytywną opinię PIWet-PIB i który znajduje się w wykazie wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej prowadzonym przez Głównego Lekarza Weterynarii.

PIWet-PIB wydaje opinie o:

 • wyrobie do diagnostyki in vitro stosowanym w medycynie weterynaryjnej, wyrobie przeznaczonym do badań wykonywanych na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej, skutkującej wpisem wyrobu do wykazu wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii
 • wyrobie do diagnostyki in vitro stosowanym w medycynie weterynaryjnej na potrzeby wnioskodawcy

Produkty Biobójcze

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy W Puławach wydaje opinie o skuteczności produktów biobójczych na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 6 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 736 z późn. zm) oraz w związku z art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy z 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2231 z późn. zm).

Opinie o skuteczności produktu biobójczego wydawane są na wniosek podmiotu odpowiedzialnego (wytwórcy lub dystrybutora) w celu:

 • uzyskania pozwolenia na obrót produktem biobójczym,
 • wprowadzenia zmiany w pozwoleniu na obrót produktem biobójczym.

Wykaz niezbędnej dokumentacji do wydania opinii o skuteczności produktu biobójczego:

 • wypełniony wniosek,
 • zaktualizowana karta charakterystyki produktu (jeśli dotyczy) lub opis próbki i jej podstawową charakterystykę fizykochemiczną (np. barwa, pH, stężenie procentowe roztworu, gęstość i inne w zależności od formy użytkowej produktu),
 • dodatkowe oznakowania wskazujące ostrzeżenia i środki ostrożności (jeśli dotyczy),
 • informacje dotyczące pierwszej pomocy (dla wszystkich dróg narażenia),
 • wskazanie ryzyka biologicznego (dodatkowe wymagania jeśli dotyczy),
 • postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie,
 • postępowanie z odpadami produktu.

Ponadto do wniosku powinien być dołączony produkt w ilości zabezpieczającej wykonanie badań.

Wniosek

W przypadku konieczności przygotowania przez PIWet-PIB nieznormalizowanej metodyki badawczej oceny skuteczności produktu biobójczego w dokumentacji należy uwzględnić uzgodniony z PIWet-PIB opis metody badawczej:

 • cel metody, zakres produktów, do badania których metoda ma zastosowanie: kategorie i grupy produktowe oraz ich postać użytkowa
 • opis procedury badania:
  • charakterystyka organizmu docelowego (np. nazwa, płeć, faza rozwojowa życia), jeżeli nie jest możliwym użycie do testów organizmu docelowego należy udowodnić równą lub mniejszą wrażliwość organizmu testowego,
  • szczegóły przeprowadzania badania:
 • warunki aklimatyzacji organizmów docelowych, jeśli występują,
 • dawki i sposób stosowania produktu,
 • warunki środowiskowe prowadzenia doświadczenia: temperatura, wilgotność i inne czynniki istotne dla zastosowania produktu (muszą odpowiadać praktycznym warunkom zastosowania produktu biobójczego),
 • liczba powtórzeń,
 • kontrola i produkt referencyjny (jeżeli jest stosowany),
 • czas narażenia (ekspozycji) organizmów testowych, jeśli występują.
 • dokładna procedura badań,
 • wyniki walidacji procedury.

Terminy

PIWet – PIB wydaje opinię o produkcie w terminie 60 dni od daty wpływu do Instytutu kompletnego wniosku wraz z próbką do badań. W przypadku uzupełniania dokumentacji lub dosyłania próbek termin ten zaczyna się od daty uzupełnienia dokumentacji lub daty otrzymania próbek.

Opłaty

Opłaty zgodnie z cennikiem z obowiązującym w PIWet – PIB. Opłata dotyczy wykonania badań oraz wydania opinii:

Osoby do kontaktu

Agnieszka Nadzieja tel. +48 81 889 3140
Arleta Brodnicka tel. +48 81 889 3140


Badania Biegłości

Badania biegłości (PT, ang. proficiency testing) - stanowią jeden z podstawowych elementów wykazania kompetencji technicznych laboratoriów.

Jednostki akredytujące przykładają dużą wagę do uczestnictwa laboratoriów w badaniach biegłości PT. Ich wyniki są bardzo istotnym elementem oceny laboratorium w procesach akredytacji i nadzoru.

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniach biegłości organizowanych przez krajowe laboratoria referencyjne Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Szczegółowe informacje dotyczące programów badań biegłości oraz warunków uczestnictwa odnajdą Państwo wybierając link jednego z zakładów naukowych z poniższej listy:

 • Zakład Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
 • Zakład Chorób Drobiu
 • Zakład Chorób Bydła i Owiec
 • Zakład Wirusologii
 • Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych

Studia doktoranckie

DZIENNE STUDIA DOKTORANCKIE
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

Aleja Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Tel. 81 889 3000
Fax 81 886 2595
ppolak@piwet.pulawy.pl

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach ogłasza nabór na dzienne stacjonarne Studia Doktoranckie w roku 2017-2021

Powołano komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018


Biblioteka naukowa

Biblioteka Naukowa PIWet-PIB jest biblioteką specjalistyczną, gromadzącą księgozbiór polski i obcojęzyczny z dziedziny weterynarii i nauk pokrewnych. W swoich zasobach posiada również wiele, związanych z tą dziedziną, wydawnictw archiwalnych o znaczeniu historycznym. Aktualnie księgozbiór liczy 22 397 woluminów książek, ponad 15 tysięcy woluminów czasopism i 10 500 jednostek zbiorów specjalnych. Biblioteka prenumeruje 105 tytułów czasopism polskich i zagranicznych oraz 1 bazę bibliograficzno-abstraktową piśmiennictwa światowego.

Biblioteka Naukowa PIWet-PIB jest bazą piśmiennictwa dla pracowników Instytutu, źródłem informacji dla Studium Doktoranckiego i Weterynaryjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego. Udostępnia również swoje zbiory, wielu bibliotekom z całej Polski, w ramach współpracy międzybibliotecznej.


Konferencje - Sympozja - Zjazdy

ZAKŁAD CHORÓB DROBIU PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU WETERYNARYJNEGO – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W PUŁAWACH
organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową pt.
"ZAKAŹNE ZAPALENIE BURSY FABRYCJUSZA, ZAKAŹNA ANEMIA KURCZĄT ORAZ ZAKAŻENIA CIRKOWIRUSOWE PTAKÓW"

Termin Konferencji: 18-19 PAŹDZIERNIKA 2019 r.
Miejsce Konferencji: Sala Konferencyjna WCKP, PIWet - PIB
Al. Partyzantów 57, Puławy

ZAKŁAD PARAZYTOLOGII CHORÓB INWAZYJNYCH PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU WETERYNARYJNEGO – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W PUŁAWACH organizuje szkolenie w zakresie
„WYKRYWANIE I OZNACZANIE ILOŚCIOWE JAJ PASOŻYTÓW JELITOWYCH Z RODZAJÓW ASCARIS, TRICHURIS ORAZ TOXOCARA W ODWODNIONYCH OSADACH ŚCIEKOWYCH ORAZ NAWOZACH OTRZYMYWANYCH NA ICH BAZIE - METODA WG PN-Z-19005:2018-10”

Termin szkolenia: 24-25 PAŹDZIERNIKA 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sala wykładowa i laboratorium WCKP, PIWet-PIB,
Al. Partyzantów 57, Puławy

Formularz zgłoszeniowy Komunikat

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy (PIWet-PIB), z siedzibą w Puławach; adres do korespondencji: 24-100 Puławy ul.Partyzantów 57, e-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl, tel. 81 8893000, fax. 81 8862595.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Instytutu a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panią Anitą Pochylską-Grabczak na adres poczty elektronicznej iod@piwet.pulawy.pl.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, lub na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami;
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem, przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest PIWet-PIB.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administaratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych - wprzypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 9. W przypdaku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 13. Siedziba Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego jest objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 14. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych o/Puławy

Ogłoszenia

Zwracam się do osób, członków PTNW naszego Oddziału, które w najbliższym czasie planują przejść na emeryturę, a nadal zainteresowane są aktywnym uczestnictwem w spotkaniach naukowych, które będą organizowane w PIWet-PIB. Istnieje możliwość informowania Państwa o naszych spotkaniach za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dlatego też proszę wszystkie zainteresowane osoby o kontakt ze mną w tej sprawie lub o przesłanie swoich adresów email. Zostaną one umieszczone w bazie adresowej członków Towarzystwa.

Dziękuję i łączę pozdrowienia,
Artur Rzeżutka
tel +48 81 889 3036
e-mail arzez@piwet.pulawy.pl

Szanowni Państwo, Członkowie PTNW o/Puławy

W zawiązku z wprowadzeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczącego ochrony danych osobowych (zwane potocznie RODO) zwracam się z prośbą do wszystkich Członków PTNW o/Puławy o wypełnienie deklaracji wyrażenia zgody na przetwarzanie przez PTNW danych osobowych. Wypełnione i podpisane deklaracje proszę przesyłać na adres email (arzez@piwet.pulawy.pl). Deklaracje zostaną wysłane do ZG PTNW.


z wyrazami szacunku,
Artur Rzeżutka
Przewodniczący PTNW o/Puławy

Spotkania

Archiwum spotkań


OMCL

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w dniu 16.01.2017 r. uzyskał status pełnego członka Sieci Państwowych Laboratoriów Kontroli Produktów Leczniczych (OMCL).

Komisja Unii Europejskiej (UE) i Rada Europy podjęły w dniu 26 maja 1994 r. decyzję o stworzeniu Sieci Państwowych Laboratoriów Kontroli Produktów Leczniczych (Official Medicines Control Laboratory - OMCL). Sieć ta wykonuje działania w zakresie kontroli jakości przed i po wprowadzeniu do obrotu produktów leczniczych stosowanych u ludzi i zwierząt, zapewniając ochronę zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt. W państwach Unii Europejskiej rejestracja i dopuszczanie do obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych związane są bezpośrednio z ich jakością, bezpieczeństwem i skutecznością terapeutyczną. Działalność ta jest koordynowana przez Europejski Dyrektoriat ds. Jakości Leków (EDQM), podległy Radzie Europy.

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w ramach działalności OMCL wykonuje:

 • badania jakościowe produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych będących przedmiotem obrotu lub stosowania.