Prezentacja instytutu

Podstawy prawne

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach działa na podstawie:

 • dekretu z dnia 6 czerwca 1945 r. o Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach (Dz.U. Nr 25/45, poz. 154),
 • ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 371 z późn. zm.)
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2003 r. w sprawie nadania Państwowemu Instytutowi Weterynaryjnemu w Puławach statusu państwowego instytutu badawczego (Dz. 2003 nr 185 poz. 1803),
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 256 z późn. zm.),
 • statutu zatwierdzonego w dniu 24 marca 2011 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz aneksu nr 1 zatwierdzonego 24.10.2011 r., aneksu nr 2 zatwierdzonego 30.04.2013r., aneksu nr 3 zatwierdzonego 20.01.2015 r., aneksu nr 4 zatwierdzonego 19.01.2016 r. i aneksu nr 5 zatwierdzonego 08.11.2016 r.

Instytut posiada osobowość prawną. Jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem KRS: 0000118357

Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Siedzibą Instytutu jest miasto Puławy.

W skład Instytutu wchodzi Zakład Pryszczycy PIWet-PIB w Zduńskiej Woli.

W strukturze organizacyjnej Instytutu występują zakłady i laboratoria reprezentujące określone dyscypliny naukowe, takie jak: mikrobiologia, biochemia, patologia, parazytologia, toksykologia, higiena żywności pochodzenia zwierzęcego, zakłady prowadzące badania nad chorobami poszczególnych gatunków zwierząt (bydło, owce, konie, świnie, drób, zwierzęta futerkowe, ryby, owady użytkowe), a także zakłady prowadzące badania nad istotnymi dla hodowli chorobami (np. pryszczyca)

Ilekroć w dokumentach systemu zarządzania występuje nazwa "Państwowy Instytut Weterynaryjny", "Instytut", "PIWet-PIB", lub "PIWet" należy przez to rozumieć Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy.

Lokalizacja

Siedzibą Instytutu jest miasto Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Aleja Partyzantów 57
24-100 PUŁAWY
Centrala tel.: 81 889 30 00, fax: 81 886 25 95
strona www: www.piwet.pulawy.pl
adres e-mail: mailto:sekretariat@piwet.pulawy.pl

W skład Instytutu wchodzi jednostka zamiejscowa:

Zakład Pryszczycy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Zduńskiej Woli
ul. Wodna 7
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 823 51 34, fax 43 823 52 75
adres e-mail: sekretariat@piwzp.pl

Zadania statutowe i działalność

Państwowy Instytut Weterynaryjny został powołany w 1945 roku jako jednostka badawczo-rozwojowa, nadzorowana przez ministra rolnictwa. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 21 października 2003 roku Instytut otrzymał z dniem 1 listopada 2003 roku status państwowego instytutu badawczego.

Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest prowadzenie i wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie ochrony zdrowia zwierząt, profilaktyki i diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt, w tym zoonoz, higieny i toksykologii żywności zwierzęcego pochodzenia, higieny pasz i ochrony środowiska. Instytut prowadzi także badania aplikacyjne i adaptacyjne przystosowujące wyniki badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki.

W związku z prowadzoną działalnością Instytut:

 1. upowszechnia wyniki badań naukowych i prac rozwojowych;
 2. wykonuje specjalistyczne badania diagnostyczne i analityczne oraz opracowuje opinie i ekspertyzy w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;
 3. prowadzi badania monitoringowe zagrożenia zdrowia zwierząt i człowieka;
 4. sprawuje funkcję krajowego laboratorium referencyjnego w odniesieniu do weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych;
 5. prowadzi doradztwo dla organów administracji weterynaryjnej oraz lekarzy weterynarii:
 6. udziela informacji naukowych i technicznych w zakresie swojej podstawowej działalności;
 7. opracowuje analizy, oceny i ekspertyzy, w tym dotyczące stanu rozwoju nauki i techniki w zakresie nauk weterynaryjnych;
 8. wytwarza w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi antygeny, surowice odpornościowe, surowice i preparaty diagnostyczne, podłoża mikrobiologiczne oraz inne odczynniki diagnostyczne;
 9. prowadzi działalność wydawniczą związaną z wykonywanymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi;
 10. prowadzi studia podyplomowe i doktoranckie związane z prowadzonymi przez instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi;
 11. prowadzi szkolenia, w tym specjalizacyjne dla lekarzy weterynarii oraz kursy doszkalające.

Współpraca z organizacjami krajowymi

Współpraca PIWet-PIB z instytutami i instytucjami rządowymi w kraju obejmuje między innymi takie jednostki, jak:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Inspekcja Weterynaryjna
 • Inspekcja Sanitarna
 • Urząd Marszałkowski w Lublinie
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach IUNG
 • Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Balicach
 • Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
 • Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni
 • Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
 • Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu
 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego . Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
 • Narodowy Instytut Leków w Warszawie
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
 • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
 • Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Radomiu
 • Ośrodki Doradztwa Rolniczego

Współpraca z organizacjami zagranicznymi

Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE)

 1. Laboratorium Referencyjne OIE w zakresie klasycznego pomoru świń
 2. Laboratorium Referencyjne OIE w zakresie zespołu rozrodczo-oddechowego świń
 3. Laboratorium Referencyjne OIE w zakresie enzootycznej białaczki bydła
 4. Laboratorium Referencyjne OIE w zakresie gorączki Q

Europejski Urząd d. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

 1. Stała współpraca w zakresie monitorowania zoonoz

Komisja Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO

 1. Stała współpraca z Komisją Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO oraz z Komitetem Koordynacyjnym FAO/WHO dla regionu Europy

POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ Z INSTYTUCJAMI ZAGRANICZNYMI:

 1. ANSES French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety, Francja
 2. The Federal Institute for Risk Assessment (BfR), Berlin, Niemcy
 3. Lanzhou Veterinary Research Institute (LVRI, CAAS), Lanzhou, Chiny
 4. Institute of Veterinary Medicine, The National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine (NAAS), Kijów, Ukraina
 5. National Scientific Center .Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine. (NSC .IECVM.), Charków, Ukraina
 6. Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria, Buenos Aires, Argentyna
 7. Technical University of Denmark . National Veterinary Institute (DTU Vet), Kopenhaga, Dania
 8. Wageningen University & Research centre (WUR), Wageningen, Holandia
 9. Kazakh Scientific-Research Veterinary Institute LLP (KazNIVI), Ałmaty, Kazachstan
 10. College of Animal Scientific Veterinary Medicine, Qingdao Agricultural University, Qingdao, Chiny
 11. Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lwów, Ukraina
 12. Federal Centre for Animal Health (FGBI .ARRIAH., Vladimir, Rosja
 13. State Scientific - Research Control Institute of Veterinary Preparations and Feed Additives, Lwów, Ukraina
 14. State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms, Kijow, Ukraina
 15. Republikańskie Weterynaryjno-Diagnostyczne Centrum Republiki Mołdawii
 16. State Scientific and Research Institute of Laboratory Diagnostics and Veterinary and Sanitary Expertise, Kijów, Ukraina
 17. National Institute of Animal Health, Tsukuba, Japonia

Przynależność do organizacji międzynarodowych

PIWet-PIB jest członkiem następujących organizacji:

 • Office International des Epizooties, Francja;
 • European Society for Veterinary Virology (ESVV), Hiszpania;
 • European Federation of Parasitology, Holandia;
 • American Institute of Ultrasound in Medicine, USA;
 • International Federation of Beekeepers. Associations, Włochy;
 • European Association of Fish Pathologists , Wielka Brytania;
 • International Bee Research Association, Wielka Brytania;
 • American Society for Microbiology, USA;
 • European Teratology Society, Wielka Brytania;
 • World's Poultry Science Association, Holandia;
 • Academy of Sciences Leopoldina, Niemcy;
 • Royal Swedish Academy of Sciences, Szwecja;
 • International Dairy Federation, Belgia;
 • Society for Applied Microbiology, Wielka Brytania;
 • World Veterinary Poultry Association, Niemcy;
 • European Commission DG Research Committee for TSE, Belgia.
 • Med Vet Net Association, Francja
 • European Directorate for the Quality of Medicines, Francja

Współpraca z organizacjami normalizacyjnymi

PIWet-PIB współpracuje aktywnie z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w zakresie normalizacji. Współpraca polega na udziale pracowników w zespołach opracowujących normy PN oraz delegowaniu stałych przedstawicieli PIWet-PIB do prac w ramach Komitetów Technicznych (dawna nazwa NKP) tj.: KT nr 3 ds. mikrobiologii żywności, KT nr 40 ds. pasz, KT nr 35 ds. mleka i przetworów mlecznych i KT nr 190 ds. Biologii Gleby. Ponadto PIWet-PIB deleguje na prośbę PKN, w zależności od potrzeb, ekspertów do prac normalizacyjnych w Komitetach ISO TC/34 SC 9 i CEN/TC 275 WG 6.

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy jest członkiem Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych "Pollab" zarejestrowanym pod numerem 48.


Strategia rozwoju Instytutu

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU WETERYNARYJNEGO – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W PUŁAWACH DO ROKU 2025


Władze Instytutu

Dyrektor

DYREKTOR

prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk
Tel. +48 81 889 32 63
Tel. +48 81 889 32 65
Fax +48 81 887 71 00

sekretariat
Email sekretariat@piwet.pulawy.pl

Dyrektor kieruje Instytutem, a w szczególności:

 1. ustala plany działalności badawczo-rozwojowej Instytutu,
 2. realizuje politykę kadrową i płacową,
 3. zarządza mieniem i odpowiada za wyniki działalności Instytutu,
 4. formułuje politykę jakości i mierzalne cele jakościowe,
 5. reprezentuje Instytut,
 6. podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania Rady Naukowej.
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. NAUKOWYCH

prof. dr hab. Jacek Kuźmak
Tel. +48 81 889 31 14
Email jkuzmak@piwet.pulawy.pl

 1. Zastępca dyrektora ds. naukowych podlega dyrektorowi Instytutu kieruje powierzonym zakresem spraw zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym mu przez dyrektora.
 2. W szczególności do obowiązków zastępcy dyrektora ds. naukowych należy:
  1. nadzór merytoryczny nad planowaniem i realizacją badań naukowych oraz nad sprawozdawczością z działalności naukowej,
  2. współudział w kształtowaniu polityki inwestycyjnej i zaopatrzeniowej związanej z działalnością naukową Instytutu.
 3. Zastępcy dyrektora ds. naukowych mogą być powierzone przez dyrektora Instytutu inne zadania wynikające z potrzeb i organizacji pracy Instytutu.
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. WSPÓŁPRACY I ROZWOJU
SEKRETARZ NAUKOWY

prof. dr hab. Mirosław Paweł Polak
Tel. +48 81 889 33 16
Email ppolak@piwet.pulawy.pl

 1. Zastępca dyrektora ds. współpracy i rozwoju, sekretarz naukowy podlega dyrektorowi Instytutu, kieruje powierzonym zakresem spraw zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym mu przez dyrektora.
 2. W szczególności do obowiązków zastępcy dyrektora ds. współpracy i rozwoju, sekretarza naukowego należy:
  1. nadzór nad współpracą naukową z ośrodkami zagranicznymi,
  2. nadzór nad rozwojem młodej kadry naukowej,
  3. koordynowanie współpracy z doradztwem rolniczym,
  4. współpraca z zastępcą dyrektora ds. naukowych w realizacji jego zadań,
  5. nadzór nad wydawnictwami Instytutu,
 3. Zastępcy dyrektora ds. współpracy i rozwoju, sekretarzowi naukowemu mogą być powierzone przez dyrektora Instytutu inne zadania wynikające z potrzeb i organizacji pracy Instytutu.

Rada Naukowa

 1. Rada jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym w zakresie działalności statutowej Instytutu oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
 2. Rada naukowa PIWet-PIB :
  1. uchwala statut Instytutu;
  2. opiniuje kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych;
  3. opiniuje kierunkowe plany tematyczne badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowe Instytutu, a także roczne sprawozdania dyrektora z wykonania zadań;
  4. zatwierdza perspektywiczne kierunki działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
  5. opiniuje wnioski w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji Instytutu oraz stałej współpracy Instytutu z innymi osobami prawnymi;
  6. opiniuje regulamin organizacyjny Instytutu;
  7. opiniuje roczny plan finansowy;
  8. opiniuje roczne sprawozdania finansowe;
  9. opiniuje podział zysku Instytutu;
  10. opiniuje kwalifikacje osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonuje okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;
  11. opiniuje wnioski o przyznanie stypendium naukowego;
  12. przeprowadza przewody doktorskie i habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień;
  13. wnioskuje do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora lub profesora instytutu;
  14. opiniuje programy prowadzonych przez Instytut studiów podyplomowych i doktoranckich;
  15. opiniuje regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
  16. przypisuje poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1, z uwzględnieniem art. 21 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986);
  17. podejmuje decyzje o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, uwzględniając informacje, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
  18. występuje do ministra właściwego, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z wnioskiem o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy o instytutach badawczych.
 3. Rada jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.
 4. Prawo głosu w sprawach określonych w ust. 2 pkt 10 i 11 mają tylko członkowie Rady ze stopniem naukowym lub tytułem naukowym.
 5. Prawo głosu w sprawach określonych w ust. 2 pkt 12 mają członkowie Rady posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.
 6. Rada sporządza opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 2,3,5,7-11 w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

Rada Naukowa działa na podstawie ustawy o instytutach badawczych i regulaminu Rady Naukowej.

Skład Rady Naukowej X kadencji:

4 sierpnia 2017 r. w PIWet-PIB odbyły się wybory do Rady Naukowej Instytutu na lata 2017-2021. W skład Rady Naukowej X kadencji weszli wyłonieni w wyniku wyborów pracownicy PIWet-PIB i powołane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi osoby spoza Instytutu. Członkami Rady Naukowej obecnej kadencji zostali:

 1. dr hab. Zbigniew Arent,
  UR Kraków
 2. prof. dr hab. Dariusz Bednarek,
  PIWet-PIB
 3. dr inż. Tadeusz Blicharski,
  IGHZ PAN Jastrzębiec
 4. prof. dr hab. Tomasz Cencek,
  PIWet-PIB
 5. dr hab. Katarzyna Domańska-Blicharz,
  PIWet-PIB
 6. dr Katarzyna Filip,
  Sieć Bad. Łukasiewicz - Inst. Farm. Warszawa
 7. mgr Szymon Giżyński,
  Sekretarz Stanu MRiRW
 8. prof. dr hab. Zbigniew Grądzki,
  UP Lublin
 9. prof. dr hab. Eugeniusz Grela,
  UP Lublin
 10. prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk,
  IGHZ PAN Jastrzębiec
 11. prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski,
  UWM Olsztyn
 12. mgr Jacek Jurak,
  Dyrektor Biura Kontroli MRiRW
 13. dr hab. Jacek Karamon,
  PIWet-PIB
 14. prof. dr hab. Andrzej Koncicki,
  UWM Olsztyn
 15. dr Bogdan Konopka,
  Główny Lekarz Weterynarii
 16. dr hab. Wojciech Kozdruń,
  PIWet-PIB
 17. prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek,
  PIWet-PIB
 18. prof. dr hab. Ryszard Maciejewski,
  UM Lublin
 19. prof. dr hab. Jacek Osek,
  PIWet-PIB
 20. mgr inż. Dariusz Pomykała,
  CDR o/Radom
 21. prof. dr hab. Andrzej Posyniak,
  PIWet-PIB
 22. prof. dr hab. Jerzy Rola,
  PIWet-PIB
 23. prof. dr hab. Artur Rzeżutka,
  PIWet-PIB
 24. mgr inż. Tamara Siecińska,
  ODR Końskowola
 25. dr hab. Marcin Smreczak,
  PIWet-PIB
 26. prof. dr hab. Wojciech Szweda,
  UWM Olsztyn
 27. dr hab. Krzysztof Śmietanka,
  PIWet-PIB
 28. dr hab. Tomasz Śniegocki,
  PIWet-PIB
 29. dr hab. Grzegorz Tomczyk,
  PIWet-PIB
 30. dr hab. Dariusz Wasyl,
  PIWet-PIB
 31. mgr Magdalena Zasępa,
  Dyrektor Dep. Bezpieczeństwa Hodowli i Produkcji Zwierzęcej MRiRW

Komisja Doktorska (KD)

 • prof. dr hab. Dariusz Bednarek
 • prof. dr hab. Tomasz Cencek
 • prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek
 • prof. dr hab. Andrzej Posyniak
 • prof. dr hab. Jerzy Rola
 • prof. dr hab. Artur Rzeżutka
 • dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. instytutu
 • dr hab. Grzegorz Tomczyk, prof. instytutu
 • dr hab. Dariusz Wasyl, prof. instytutu

Komisja Oceny Kwalifikacji Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych (KOKPN)

 • prof. dr hab. Dariusz Bednarek
 • dr hab. Katarzyna Domańska-Blicharz, prof. instytutu
 • dr hab. Wojciech Kozdruń, prof. instytutu
 • prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek
 • prof. dr hab. Andrzej Posyniak
 • prof. dr hab. Jerzy Rola
 • prof. dr hab. Artur Rzeżutka
 • dr hab. Grzegorz Tomczyk, prof. instytutu
 • dr hab. Dariusz Wasyl, prof. instytutu

Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej

 • prof. dr hab. Dariusz Bednarek
 • prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek
 • prof. dr hab. Jerzy Rola
 • prof. dr hab. Artur Rzeżutka
 • prof. dr hab. Tomasz Cencek
 • dr hab. Jacek Karamon, prof. instytutu
 • dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. instytutu

Postępowania o nadanie stopni i tytułu naukowego

Postępowanie o nadanie tytułu profesora:

Krzysztof Niemczuk
Uchwała RN o poparciu wniosku o nadanie tytułu.pdf

Krzysztof Szulowski
Uchwała RN o poparciu wniosku o nadanie tytułu.pdf

Tomasz Cencek
Uchwała RN o poparciu wniosku o nadanie tytułu.pdf

Grzegorz Woźniakowski
Uchwała RN o poparciu wniosku o nadanie tytułu.pdf

Małgorzata Pomorska-Mól
Uchwała RN o poparciu wniosku o nadanie tytułu.pdf

Artur Rzeżutka
Uchwała RN o poparciu wniosku o nadanie tytułu.pdf

Postępowanie habilitacyjne:

Ewelina Patyra
Wniosek Uchwała RN o powołaniu komisji habilitacyjnej Recencja prof. B. Poźniak Recencja prof. M. Gajęcka Recencja prof. T. Grabowski Recencja prof. J. Jaroszewski Uchwała komisji habilitacyjnej Decyzja RN o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

Marzena Rola-Łuszczak
Wniosek Autoreferat-pol Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej Uchwała Rady Naukowej

Monika Olech
Wniosek Autoreferat-pol Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej Uchwała Rady Naukowej

Jacek Sroka
Wniosek Autoreferat-pol Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej Uchwała Rady Naukowej

Tomasz Śniegocki
Wniosek Autoreferat-pol Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej Uchwała Rady Naukowej

Hanna Różańska
Wniosek Autoreferat-pol Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej Uchwała Rady Naukowej

Lidia Radko
Wniosek Autoreferat Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej uchwała Rady Naukowej

Katarzyna Dudek
Wniosek Autoreferat Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej uchwała Rady Naukowej

Agnieszka Pękala - Safińska
Wniosek Autoreferat Harmonogram postępowania Skład Komisji habilitacyjnej uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia

Jacek Żmudzki
Wniosek Autoreferat Harmonogram postępowania Skład Komisji habilitacyjnej uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia

Anna Gajda
Wniosek Autoreferat Harmonogram postępowania Skład Komisji habilitacyjnej uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia

Andrzej Rudy
Wniosek Autoreferat Harmonogram postępowania Skład Komisji habilitacyjnej uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia

Wojciech Kozdruń
wniosek autoreferat Harmonogram postępowania Skład Komisji habilitacyjnej uchwała o nadaniu stopnia

Małgorzata Marta Pomorska-Mól
Wniosek Autoreferat Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej uchwała RN o nadaniu stopnia

Katarzyna Domańska-Blicharz
Wniosek_K.Domanska-Blicharz Autoreferat_K.Domanska-Blicharz Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej uchwała o nadaniu st. dr. hab

Kinga Wieczorek
Wniosek Kinga Wieczorek Autoreferat Kinga Wieczorek Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej Uchwała o nadaniu stopnia dr. hab.

Magdalena Larska
Wniosek Autoreferat Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej uchwała RN o nadaniu st dr. hab.

Krzysztof Śmietanka
wniosek Autoreferat Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej uchwała RN o nadaniu st dr. hab.

Piotr Jedziniak
Wniosek Autoreferat Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej Uchwała RN o nadaniu st. dr. hab.

Dariusz Wasyl
Wniosek Autoreferat Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej Uchwała o nadaniu stopnia

Grzegorz Woźniakowski
Wniosek Zalacznik nr 2 Autoreferat Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej Uchwała o nadaniu stopnia

Kamila Mitrowska
Wniosek Załącznik 2 Autoreferat w języku polskim Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej Uchwała o nadaniu stopnia

Małgorzata Olejnik
Wniosek Autoreferat Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej Uchwała RN o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

Barbara Woźniak
Wniosek Autoreferat Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej Uchwała RN o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

Jolanta Rola
Wniosek Autoreferat Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej Uchwała RN o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

Monika Szymańska-Czerwińska
Wniosek Autoreferat Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład komisji habilitacyjnej Uchwała RN o nadaniu stopnia doktora hab.

Jacek Karamon
wniosek Autoreferat Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej Uchwała RN o nadaniu stopnia dr. habilitowanego

Krystyna Pohorecka
Wniosek o przeprowadzenie postępowania Autoreferat Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia

Zbigniew Józef Arent
Wniosek Autoreferat Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

Postępowanie doktorskie:

Łukasz Radulski
Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Justyna Miłek-Krupa
Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Aneta Pluta
Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Paweł Mirosław
Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Maciej Kochanowski
Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Agnieszka Romanik-Chruścielewska
Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf Ogłoszenie o publicznej obronie

Marek Walczak
Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Joanna Dąbrowska
Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Anna Lisowska
Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Natalia Mazur-Panasiuk
Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Monika Kurpas
Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Agata Mitura
Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Ewa Paździor
Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Szczepan Mikołajczyk
Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Maciej Zdun
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Edyta Kozak
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Monika Olech
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Ewelina Patyra
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Arkadiusz Dors
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Maciej Durkalec
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Marta Piątkowska
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Kinga Urbaniak
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Aleksandra Antos
Streszczenie rozprawy doktorskiej Summary Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Ewelina Czyżewska-Dors
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Ewelina Iwan
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Krzysztof Kwit
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Krzysztof Stojecki
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Ewelina Szacawa
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Karolina Tarasiuk
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Małgorzata Gbylik-Sikorska
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Anna Pikuła
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Karol Wierzchosławski
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Weronika Korpysa-Dzirba
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Monika Olszewska-Tomczyk
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja (1) Recenzja (2)

Anna Jacukowicz
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Ewa Kwit
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Magdalena Łopatek
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Tomasz Kiljanek
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Tomasz Błądek
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Iwona Kozyra
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Małgorzata Warenik-Bany
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Magdalena Frączyk
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Olimpia Kursa
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Agnieszka Kaupke
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Agnieszka Jodełko
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Ewelina Kowalczyk
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Anna Marzec-Grządziel
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Natalia Styś-Fijoł
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Karol Stasiak
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Edyta Świętoń
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Ewa Bilska-Zając
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Sebastian Maszewski
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Łukasz Panasiuk
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)


Struktura organizacyjna

Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny

Zakłady naukowe

Wykaz i zakres działalności naukowo-badawczej zakładów naukowych.

 1. Laboratorium Diagnostyki Serologicznej

  dr hab. Monika Szymańska-Czerwińska prof. instytutu - kierownik
  monika.szymanska@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 32 71

  1. serologiczne badania diagnostyczne m.in. w kierunku białaczki bydła, chlamydiozy, gorączki Q, otrętu bydła, pomoru klasycznego świń, afrykańskiego pomoru świń, choroby Aujeszkyego, rzekomego pomoru drobiu, mykoplazmozy drobiu oraz zarazy stadniczej i nosacizny koni,
  2. opracowywanie i doskonalenie metod badawczych stosowanych w diagnostyce serologicznej zakaźnych chorób zwierząt.
 2. Zakład Anatomii Patologicznej

  prof. dr hab. Michał Reichert - kierownik
  reichert@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 30 60

  1. badania patomorfologiczne chorób zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem gąbczastej encefalopatii bydła, trzęsawki owiec, zapalenia mózgu i rdzenia świń, wywołanego przez wirus choroby cieszyńskiej, gruczolakowatości płuc u owiec,
  2. badania patomorfologiczne ubocznego działania szczepionek, leków i związków chemicznych,
  3. opracowywanie i doskonalenie metod diagnostyki histopatologicznej i molekularnej, chorób zakaźnych, niezakaźnych, pasożytniczych i zatruć zwierząt.
 3. Zakład Biochemii

  prof. dr hab. Jacek Kuźmak - kierownik
  jkuzmak@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 31 14

  1. badania nad patogenezą zakażeń, wywoływanych przez retrowirusy przeżuwaczy, ze szczególnym uwzględnieniem enzootycznej białaczki bydła i choroby maedi-visna owiec i zakaźnego zapalenia stawu i mózgu kóz,
  2. opracowanie i doskonalenie metod diagnostyki zakażeń retrowirusami przeżuwaczy z uwzględnieniem metod biologii molekularnej,
  3. badania przedrejestracyjne preparatów i zestawów diagnostycznych wykorzystywanych w rozpoznawaniu białaczki bydła i zakażeń lentiwirusami małych przeżuwaczy.
 4. Zakład Chorób Bydła i Owiec

  prof. dr hab. Dariusz Bednarek - kierownik
  dbednare@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 30 98

  1. badania nad gorączką Q, chlamydiozą, kampylobakteriozą bydła, boreliozą, zarazą płucną bydła ( CBPP), zakaźną bezmlecznością owiec i kóz (CA), zakażeniem Mycoplasma bovis u bydła, syndromem oddechowym bydła (BRD),
  2. badania funkcji układu immunologicznego w przebiegu zakażeń wybranych zwierząt domowych,
  3. badania przedrejestracyjne leków, biopreparatów i diagnostyków dla wybranych chorób bydła.
 5. Zakład Chorób Drobiu

  dr hab. Krzysztof Śmietanka prof. instytutu - kierownik
  ksmiet@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 30 65

  1. badania nad etiologią, patogenezą, rozpoznawaniem, zapobieganiem i zwalczaniem wirusowych i bakteryjnych chorób zakaźnych drobiu,
  2. doskonalenie metod laboratoryjnej diagnostyki chorób drobiu
  3. monitorowanie występowania zakażeń wirusami grypy ptaków, rzekomego pomoru drobiu i innymi paramyksowirusami, choroby Mareka, Zachodniego Nilu oraz mykoplazmami u drobiu i ptaków dzikich,
  4. badania przedrejestracyjne oraz kontrola urzędowa biopreparatów i diagnostyków przeznaczonych dla drobiu.
 6. Zakład Chorób Ryb

  prof. dr hab. Michał Reichert - kierownik
  reichert@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3060

  1. badania nad etiologią, patogenezą i zapobieganiem wirusowym, bakteryjnym, pasożytniczym i środowiskowym chorobom ryb,
  2. opracowywanie i zastosowanie metod laboratoryjnego rozpoznawania chorób wirusowych i bakteryjnych ryb,
  3. badania przedrejestracyjne leków i biopreparatów dla chorób ryb.
 7. Zakład Chorób Świń

  dr Anna Szczotka-Bochniarz - p.o. kierownika
  anna.szczotka@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 30 30
  strona zakładu

  1. badania nad etiologią, patogenezą, rozpoznawaniem, profilaktyką swoistą i nieswoistą oraz zwalczaniem wirusowych i bakteryjnych chorób świń,
  2. opracowywanie, doskonalenie, walidacja i wdrażanie do stosowania metod diagnostyki serologicznej, wirusologicznej, bakteriologicznej, molekularnej oraz patologicznej chorób zakaźnych świń;
  3. wielokierunkowe badania zwierząt wolnożyjących jako rezerwuaru czynników patologicznych dla świń;
  4. badania nad patogenami świń o potencjale zoonotycznym , istotnymi z punktu widzenia ochrony zdrowia publicznego;
  5. badania nad funkcjonowaniem układu immunologicznego świń ze szczególnym uwzględnieniem zmian zachodzących w przebiegu chorób;
  6. analiza biochemiczna krwi oraz płynów ustrojowych świń;
  7. monitorowanie krajowej populacji trzody chlewnej w zakresie zakażeń istotnych z epidemiologicznego i ekonomicznego punktu widzenia;
  8. monitorowanie oporności drobnoustrojów izolowanych od świń na powszechnie stosowane chemioterapeutyki,
  9. badania przedrejestracyjne oraz kontrola urzędowa leków, biopreparatów, produktów biobójczych i diagnostyków przeznaczonych dla trzody chlewnej;
  10. przygotowywanie urzędowych opinii i wytycznych laboratoryjnej diagnostyki chorób zakaźnych świń, we współpracy z organami administracji państwowej;
  11. badania diagnostyczne świń w kierunku większości chorób zakaźnych trzody chlewnej;
  12. produkcja biopreparatów oraz zestawów diagnostycznych przeznaczonych dla świń;
  13. laboratorium referencyjne OIE ds. klasycznego pomoru świń oraz zespołu rozrodczo-oddechowego świń.
 8. Zakład Farmakologii i Toksykologii

  dr hab. Piotr Jedziniak prof. instytutu - p.o. kierownika
  piotr.jedziniak@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3465

  1. badania pozostałości chemicznych w żywności pochodzenia zwierzęcego i paszach oraz ocena ryzyka związanego z występowaniem tych pozostałości,
  2. badania farmakologiczne i toksykologiczne leków weterynaryjnych,
  3. badania nad toksycznością substancji chemicznych stosowanych w rolnictwie i występujących w środowisku,
  4. badania toksyczności ksenobiotyków/ in vitro/in vivo,
  5. opracowywanie i walidacja nowych metod analityki toksykologicznej,
  6. badania przedrejestracyjne leków weterynaryjnych.
 9. Zakład Higieny Pasz

  prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek - kierownik
  kwiatekk@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 30 82

  1. badania zanieczyszczeń mikrobiologicznych, chemicznych i substancji niepożądanych w paszach,
  2. badania ilościowe i jakościowe dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt,
  3. wykrywanie i oznaczanie substancji czynnych w paszach leczniczych,
  4. wykrywanie i oznaczanie przetworzonego białka zwierzęcego, stałych nierozpuszczalnych zanieczyszczeń w tłuszczach paszowych, substancji przeciwbakteryjnych, niedozwolonych stymulatorów wzrostu i innych zakazanych substancji oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) w paszach,
  5. wykrywanie i identyfikacja gatunkowa mięsa i przetworów mięsnych,
  6. ocena sanitarno-weterynaryjna procesów technologicznych w zakładach produkujących pasze,
  7. badania biologiczne i opiniowanie nawozów organicznych i środków wspomagających uprawę roślin w zakresie wymagań weterynaryjnych.
 10. Zakład Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego

  prof. dr hab. Jacek Osek - kierownik
  josek@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 31 82

  1. badania z zakresu higieny i technologii żywności pochodzenia zwierzęcego,
  2. badania z zakresu sanitarno-weterynaryjnej oceny żywności pochodzenia zwierzęcego,
  3. opracowywanie nowych metod i wytycznych laboratoryjnej kontroli żywności,
  4. wydawanie opinii i ocen z zakresu higieny, technologii żywności i wymagań sanitarno-weterynaryjnych.
 11. Zakład Mikrobiologii

  prof. dr hab. Krzysztof Szulowski - kierownik
  kszjanow@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3019

  1. badania nad rozpoznawaniem, zwalczaniem i epidemiologią chorób bakteryjnych, w tym brucelozy, listeriozy, wąglika, gruźlicy bydła, paratuberkulozy bydła, nosacizny, zakaźnego zapalenia macicy u klaczy, tularemii, salmonelozy, leptospirozy bydła,
  2. doskonalenie metod diagnostyki laboratoryjnej chorób bakteryjnych zwierząt,
  3. monitorowanie i badanie mechanizmów oporności drobnoustrojów na antybiotyki,
  4. urzędowa kontrola i badania przedrejestracyjne biopreparatów oraz preparatów diagnostycznych,
  5. badania nad rezerwuarami zoonotycznych czynników bakteryjnych.
 12. Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych

  prof. dr hab. Tomasz Cencek - kierownik
  tcencek@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3039, kom. 691 391 110

  1. badania w zakresie parazytologii weterynaryjnej, ze szczególnym uwzględnieniem patogenezy, rozpoznawania i zwalczania inwazji pasożytniczych u zwierząt oraz badania form pasożytniczych w materiale biologicznym,
  2. serologiczna diagnostyka inwazji pasożytniczych,
  3. badania przedrejestracyjne nowych biopreparatów i leków przeciwpasożytniczych.
 13. Zakład Chorób Pszczół

  dr hab. Krystyna Pohorecka prof. instytutu - kierownik
  krystyna.pohorecka@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 32 73, kom. 607 099 701

  1. badania nad etiologią, patogenezą, zapobieganiem i zwalczaniem chorób pszczół,
  2. badania nad opracowaniem, doskonaleniem i wprowadzaniem do praktyki laboratoryjnej, metod wykrywania patogenów dla pszczół,
  3. badania leków, biopreparatów oraz preparatów diagnostycznych przeznaczonych dla chorób pszczół,
  4. prowadzenie pasieki doświadczalnej i realizacja badań polowych dotyczących problematyki chorób pszczół.
 14. Zakład Radiobiologii

  dr Małgorzata Warenik-Bany - p.o kierownika
  malgorzata.warenik@piwet.pulawy.pl
  tel.81 889 3332
  strona zakładu

  1. toksykologia i analityka dioksyn i związków pokrewnych w żywności i paszach,
  2. badania skażeń promieniotwórczych żywności i pasz,
  3. toksykologia i analityka rakotwórczych N-nitrozoamin,
  4. badania żywności konserwowanej promieniowaniem jonizującym, żywność napromieniana
  5. wykorzystanie izotopów promieniotwórczych w badaniach biologicznych i chemicznych.
 15. Zakład Wirusologii

  prof. dr hab. Jerzy Rola - kierownik
  jrola@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 30 69

  1. badania wirusów zwierzęcych, ze szczególnym uwzględnieniem ich właściwości fizykochemicznych, chorobotwórczych, immunogennych i transformujących,
  2. badania nad etiologią, patogenezą, diagnostyką i zwalczaniem chorób wirusowych zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem chorób bydła i koni,
  3. badania urzędowe zwierząt domowych w kierunku wścieklizny i wydawanie certyfikatów zezwalających na wywóz zwierząt za granicę,
  4. kontrola urzędowa i badania przedrejestracyjne biopreparatów.
 16. Zakład Wirusologii Żywności i Środowiska

  prof. dr hab. Artur Rzeżutka - kierownik
  arzez@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3036

  1. opracowanie i zastosowanie w praktyce laboratoryjnej metod wykrywania zoonotycznych wirusów, wirusów przenoszonych przez żywność oraz pierwotniaków z rodzaju Cryptosporidium w żywności i środowisku,
  2. badania nad epidemiologią kryptosporydiozy oraz wybranych chorób zakaźnych zwierząt powodowanych przez zoonotyczne wirusy,
  3. diagnostyka myksomatozy królików,
  4. kontrola urzędowa oraz ocena dokumentacji dotyczącej biopreparatów przeznaczonych dla zwierząt mięsożernych i futerkowych,
  5. badania jakościowe oraz wydawanie opinii dotyczących testów diagnostycznych przeznaczonych dla zwierząt mięsożernych.
 17. Zakład Pryszczycy w Zduńskiej Woli

  dr Andrzej Kęsy - kierownik
  andrzej.kesy@piwet.pulawy.pl
  tel. 43 823 51 34, fax 43 823 52 75

  1. badania nad etiologią, patogenezą, rozpoznawaniem, zapobieganiem, zwalczaniem i epidemiologią pryszczycy i chorób pryszczycopodobnych oraz innych zakaźnych chorób zwierząt,
  2. badania diagnostyczne serologiczne, wirusologiczne, molekularne w kierunku pryszczycy i chorób pryszczycopodobnych, krwotocznej choroby królików, choroby niebieskiego języka, afrykańskiego pomoru świń oraz innych chorób wirusowych zwierząt i doskonalenie laboratoryjnych metod ich rozpoznawania,
  3. wytwarzanie w skali laboratoryjnej oraz standaryzacja reagentów do diagnostyki ww. chorób zwierząt.
 18. Zakład Epidemiologii i Oceny Ryzyka

  mgr Łukasz Bocian - kierownik
  lukasz.bocian@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 33 06

  1. analiza wyników badań gromadzonych w Centralnej Bazie Danych (CELAB - CBD) odnośnie występowania w Polsce chorób zakaźnych zwierząt oraz skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz,
  2. opracowywanie procedur oceny ryzyka,
  3. ocena ryzyka wybranych chorób zakaźnych zwierząt oraz skażeń żywności i pasz z zastosowaniem metod statystycznych,
  4. przygotowywanie raportów z oceny ryzyka dla organów administracji publicznej.
 19. Zakład Analiz Omicznych

  dr hab. Dariusz Wasyl prof. instytutu - kierownik
  wasyl@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 30 20

  Działalność naukowa:
  1. Charakterystyka pełnych genomów patogenów (bakterii, wirusów, pasożytów) pochodzących od zwierząt, z łańcucha żywnościowego i środowiska
  2. Metagenomiczna analiza próbek środowiskowych: metagenomika bezpośrednia, charakterystyka mikrobiomu bakteryjnego (metataksonomika 16S rRNA) oraz metagenomika celowana (np. geny oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe)
  3. Trankryptomika celowana (komercyjne i personalizowane mikromacierze) oraz transkryptomika bezpośrednia (RNASeq)
  4. Biotypowanie organizmów (bakterii, pasożytów i grzybów) pochodzących od zwierząt, z żywnościowego oraz środowiska
  5. Analiza bioinformatyczna


  Zakres badań:
  Wdrożenie wysokoprzepustowych metod biologii molekularnej w obszarze nowoczesnych nauk weterynaryjnych. Jednostka specjalizuje się we współpracy naukowo-badawczej oferując specjalistyczne wsparcie technologiczne w zakresie:
  1. sekwencjonowania następnej generacji (NGS) z wykorzystaniem platform Illumina (MiSeq i NextSeq) oraz OxfordNanopore (MinION)
  2. mikromacierzy ekspresyjnych (SureScan Dx Microarray System)
  3. biotypowania i proteomiki (Maldi TOF)
  4. spersonalizowanych analiz bioinformatycznych danych genomicznych i transkryptomicznych

Działy wspomagające naukę

Wykaz i zakres działalności zakładów wspomagająych naukę

 1. Zakład Planowania i Finansowania Badań

  mgr Monika Banaszek-Urban - kierownik
  monika.banaszek@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3050

  1. sporządzanie wniosków o przyznanie dotacji z budżetu państwa na określone zadania naukowe,
  2. monitorowanie i analizowanie wykorzystania przyznanych dotacji przy współpracy z kierownikami zakładów lub kierownikami tematów badawczych,
  3. sporządzanie rozliczeń finansowych z realizacji zadań finansowanych z udziałem dotacji budżetowych,
  4. współuczestnictwo w przygotowaniu projektu umowy wraz z załącznikami, monitorowanie realizacji zadań oraz przygotowanie sprawozdań finansowych w ramach Programu Wieloletniego,
  5. współuczestnictwo w przygotowaniu projektu umowy wraz z załącznikami, monitorowanie realizacji zadań oraz przygotowanie sprawozdań finansowych w ramach działalności referencyjnej,
  6. wsparcie w przygotowaniu wniosków grantowych, umów o finansowanie projektów, umów konsorcjum oraz podczas realizacji projektów finansowanych ze źródeł krajowych, w tym przygotowywanie sprawozdań finansowych,
  7. wsparcie w przygotowaniu wniosków grantowych oraz podczas realizacji projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych, w tym przygotowywanie sprawozdań finansowych,
  8. obsługa projektów realizowanych w ramach Funduszu badań własnych,
  9. wprowadzanie danych dotyczących projektów badawczych realizowanych w Instytucie do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on,
  10. przygotowywanie informacji dotyczących realizowanych projektów dla MRiRW, MNiSW oraz innych instytucji rządowych,
  11. koordynacja rozliczeń czasu pracy w ramach realizowanych projektów i dotacji,
  12. sprawdzanie pod względem finansowym nowych i aktualizowanych kalkulacji procedur badawczych,
  13. wprowadzanie zmian w cenniku w związku z pojawieniem się nowych pozycji bądź aktualizacją dotychczasowych.
 2. Zakład Upowszechniania i Analiz

  mgr Edyta Wójcicka - kierownik
  edyta.wojcicka@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3258

  1. opracowywanie planów naukowo-badawczych, sprawozdań i raportów z działalności naukowej, badawczo-usługowej i technicznej Instytutu,
  2. przygotowywanie wniosków o przyznanie subwencji na działalność badawczo-rozwojową oraz raportów z wykorzystania przyznanych środków,
  3. przygotowywanie ankiety dla celów oceny parametrycznej Instytutu,
  4. przygotowywanie i nadzorowanie informacji dotyczących działalności Instytutu do Systemu Informacji o Nauce POL-on,
  5. wprowadzanie informacji o publikacjach w czasopismach naukowych oraz monografiach naukowych lub rozdziałach w monografiach naukowych do systemu MyLims oraz Modułu Sprawozdawczego PBN,
  6. nadzorowanie dokumentacji dotyczącej patentów i wynalazków,
  7. nadzorowanie dokumentacji dotyczącej wykonywania doświadczeń na zwierzętach,
  8. prowadzenie dokumentacji i nadzór nad realizacja szkoleń wewnętrznych, zewnętrznychi zakładowych,
  9. przygotowywanie oraz nadzorowanie umów na świadczenia wielokrotne,
  10. obsługa techniczno-organizacyjna związana z naborem i prowadzeniem dokumentacji studiów doktorskich,
  11. nadzór nad wydawaniem książek, monografii, instrukcji i materiałów konferencyjnych.
 3. Dział Zarządzania Jakością i Akredytacji

  mgr inż. Anna Kuba - kierownik, Pełnomocnik ds. Jakości Badań
  anna.kuba@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3241

  1. obsługa administracyjna systemu zarządzania,
  2. koordynacja prac związanych z akredytacją laboratoriów,
  3. tworzenie i nadzór nad dokumentacją systemu zarządzania,
  4. tworzenie, nadzór i doskonalenie portalu info.intranet oraz strony internetowej Instytutu w zakresie systemu zarządzania,
  5. współtworzenie i nadzorowanie programów szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych o tematyce związanej z systemem zarządzania,
  6. wsparcie dla komórek organizacyjnych i pracowników Instytutu w zakresie systemu zarządzania.
 4. Biblioteka Naukowa

  inż. Wiesława Drozdowska - kierownik
  drozd@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3361

  1. gromadzenie księgozbioru, składanie zamówień na zakupy książek i prenumeratę czasopism,
  2. opracowywanie księgozbioru - inwentaryzowanie, katalogowanie, klasyfikowanie dokumentów oraz budowanie katalogów manualnego i elektronicznego,
  3. udostępnianie zbiorów czytelnikom Instytutu oraz innym bibliotekom w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,
  4. zakup i udostępnianie baz danych literatury światowej,
  5. współpraca z innymi instytucjami i bibliotekami rolniczymi przy tworzeniu Systemu Informacji o Gospodarce Żywnościowej,
  6. współpraca z innymi bibliotekami w ramach Konsorcjum Bibliotek Polskich.
 5. Studium Doktoranckie

  prof. dr hab. Mirosław Polak - kierownik
  ppolak@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3316

  1. prowadzenie studiów doktoranckich w zakresie nauk weterynaryjnych.
 6. Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego

  dr Katarzyna Szymanek - kierownik
  katarzyna.szymanek@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3322
  strona zakładu

  1. organizowanie szkoleń, seminariów,
  2. obsługa administracyjno-techniczna szkoleń specjalizacyjnych dla lekarzy weterynarii,
  3. współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi w zakresie szkoleń zewnętrznych
  4. organizowanie konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych z zakresu weterynarii i dziedzin pokrewnych,
  5. obsługa bazy noclegowej,
  6. obsługa techniczno-organizacyjna KSLW zgodnie z właściwymi przepisami.
 7. Centralny Punkt Przyjęć Próbek

  Elżbieta Franas - kierownik
  e.franas@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3357

  1. przyjmowanie, wstępna weryfikacja, rejestracja, kodowanie oraz zabezpieczenie próbek kierowanych do badań w PIWet-PIB,
  2. prowadzenie rejestru próbek,
  3. koordynacja przekazywania próbek do poszczególnych labolatoriów PIWet-PIB
  4. zakładanie, prowadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z badaniami,
  5. zawieranie umów o świadczenie jednokrotne oraz prowadzenie wykazu umów jednokrotnych i wielokrotnych,
  6. współpraca z klientem i właściwym laboratorium PIWet-PIB w zakresie realizacji zleceń na badania,
  7. sporządzanie i przekazywanie klientom sprawozdań z badań oraz uzupełnienie zleceń na wystawienie faktur za badania.
 8. Zakład Pożywek

  mgr inż. Zbigniew Osiński - p.o. kierownika
  zbigniew.osinski@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3080

  1. produkcja i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych, płynów i odczynników dla komórek organizacyjnych Instytutu i zewnętrznych laboratoriów diagnostycznych,
  2. produkcja i kontrola jakości wody laboratoryjnej klas czystości 1 i 2,
  3. przygotowanie szkła laboratoryjnego dla laboratoriów klasy PCL2 Instytutu,
  4. wsparcie merytoryczne dla laboratoriów diagnostycznych w zakresie produkcji i kontroli jakości pożywek mikrobiologicznych.
 9. Centrum Utrzymania Zwierząt Doświadczalnych

  dr hab. Grzegorz Tomczyk prof. instytutu - kierownik
  gtomczyk@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3066

  1. zabezpieczanie możliwości prowadzenia doświadczeń nad szczególnie niebezpiecznymi patogenami w warunkach CL3
  2. chów i hodowla zwierząt laboratoryjnych,
  3. obsługa zwierząt doświadczalnych,
  4. prowadzenie magazynu pasz.
 10. Dział Systemów Informatycznych

  inż. Mariusz Kowalik - p.o. kierownika
  mariusz.kowalik@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3341

  1. gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących wyników badań wykonywanych przez krajowe weterynaryjne laboratoria diagnostyczne, baza danych CELAB-CBD,
  2. budowa, rozwój i administracja systemów informatycznych oraz baz danych w Instytucie(obsługa techniczna),
  3. określanie potrzeb w zakresie sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz przygotowywanie specyfikacji przetargowych,
  4. wsparcie dla pracowników Instytutu w zakresie systemów informatycznych,
  5. szkolenie personelu laboratoriów diagnostycznych współpracujących z Instytutem,
  6. obsługa i zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznej sieci informatycznej Instytutu,
  7. zabezpieczenie i dostarczanie usług sieciowych,
  8. bieżący nadzór nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.
 11. Laboratorium Wzorcujące

  mgr inż. Kuba Anna - kierownik
  anna.kuba@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3241

  1. wzorcowanie wewnętrzne pipet tłokowych jednokanałowych i wielokanałowych w zakresie od 1µl do 10000µl,
  2. wzorcowanie wewnętrzne dozowników w zakresie 5µl do 100000µl,
  3. wykonywanie pomiaru rozkładu temperatury w urządzeniach termostatycznych.
 12. Biuro Rady Naukowej

  mgr Maria Muller
  maria.muller@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3305

  1. organizacja posiedzeń Rady Naukowej oraz prowadzenie dokumentacji i archiwum Rady,
  2. prowadzenie dokumentacji przewodów doktorskich, habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora.
 13. Redakcja Journal of Veterinary Research

  prof. dr hab. Beata Cuvelier-Mizak - Redaktor Naczelny
  b.cuvelier@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3309

  1. przyjmowanie i kwalifikacja wstępna prac,
  2. przysyłanie artykułów do kolejnych etapów redakcyjnych,
  3. przygotowywanie składu komputerowego i wydawanie czasopisma,
  4. aktualizacja strony internetowej czasopisma,
  5. promocja czasopisma w kraju i za zagranicą,
  6. prowadzenie spraw związanych z prenumeratą czasopisma.
 14. Zakład Farmacji Weterynaryjnej

  dr Katarzyna Szymanek – kierownik
  katarzyna.szymanek@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 33 22

  1. kontrola seryjna wstępna immunologicznych weterynaryjnych produktów leczniczych,
  2. analizy fizykochemiczne w badaniach jakościowych immunologicznych weterynaryjnych produktów leczniczych,
  3. koordynacja wydawania przez PIWet-PIB opinii o wyrobach do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej,
  4. koordynacja w PIWet-PIB oceny skuteczności produktów biobójczych,
  5. analiza sprzedaży i stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych u zwierząt gospodarskich w Polsce,
  6. administrowanie systemem teleinformatycznym oraz weryfikacja danych przekazywanych do systemu w kwartalnych raportach dotyczących wielkości obrotu weterynaryjnymi produktami leczniczymi w Polsce

Działy ogólne

Wykaz i zakres działania działów ogólnych

 1. Dział Finansowo-Księgowy

  mgr Małgorzata Bąk - Główny Księgowy
  M.Bak@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3248

  1. prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
  2. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
  3. wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
  4. sporządzanie sprawozdań finansowych,
  5. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości,
  6. poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdania finansowego.
 2. Dział Kadr

  mgr Iwona Rybak - kierownik
  iwona.rybak@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3259

  1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z zatrudnianiem pracowników, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
  2. prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
  3. sporządzanie sprawozdawczości GUS w zakresie zatrudnienia i wykorzystania czasu pracy,
  4. współpraca z Inspektorem Ochrony Danych,
  5. obsługa podróży służbowych pracowników Instytutu,
  6. prowadzenie spraw związanych z praktykami zawodowymi studentów i uczniów szkół średnich,
  7. współpraca z urzędami pracy.
 3. Dział Prawny

  mgr Małgorzata Kuźmak
  malgorzata.kuzmak@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3255

  1. prowadzenie spraw sądowych, zastępstwo prawne i procesowe,
  2. opracowywanie i opiniowanie pod względem prawnym aktów wewnętrznych Instytutu,
  3. opiniowanie pod względem prawnym umów i porozumień zawieranych przez Instytut,
  4. opracowywanie projektów umów innych niż umowy o zamówienia publiczne, oraz współpraca z Działem Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w opracowaniu projektów umów o zamówienia publiczne,
  5. udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych,
  6. prowadzenie spraw związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym,
  7. przekazywanie pracownikom Informacji o aktualnych przepisach prawnych związanych z działalnością PIWet-PIB,
  8. prowadzenie spraw prawnych związanych z obrotem nieruchomościami.
 4. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

  mgr Agata Wawer - kierownik
  agata.wawer@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 32 28

  1. sporządzanie rocznych planów zakupów,
  2. przygotowanie i przeprowadzanie postępowań na zakup dostaw, usług i robót budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30 000 EURO,
  3. sporządzanie projektów umów o zamówienie publiczne we współpracy z radcą prawnym oraz prowadzenie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi,
  4. uczestnictwo w komisjach przetargowych zgodnie z regulaminem pracy tych komisji,
  5. administrowanie stroną internetową zawierającą ogłoszenia o zamówieniach publicznych,
  6. sprawdzanie faktur związanych z dostawami pod względem merytorycznym oraz zgodności cen na fakturze z cenami podanymi w umowach/ofertach,
  7. odbiór dostaw i dostarczanie do zamawiających komórek organizacyjnych, prowadzenie postępowań reklamacyjnych,
  8. prowadzenie ocen dostawców,
  9. zakup towarów.
 5. Dział Techniczny

  mgr inż. Anna Kuba - kierownik
  anna.kuba@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3241

  • Sekcja Utrzymania Ruchu
   1. zapewnienie funkcjonowania i utrzymanie w należytym stanie technicznym infrastruktury technicznej Instytutu.
   2. wykonywanie remontów, napraw i konserwacji budynków i wyposażenia Instytutu,
   3. zapewnienie przeglądów, wzorcowania, sprawdzania laboratoryjnego wyposażenia pomiarowego,
   4. sprawdzanie komór bezpiecznej pracy mikrobiologicznej.
  • Sekcja Gospodarcza
   1. obsługa transportowa Instytutu,
   2. prowadzenie kancelarii, archiwum, obsługa recepcji i centrali telefonicznej,
   3. utrzymanie czystości i porządku,
   4. gospodarka leśna i utrzymanie zieleni,
   5. prace za- i wyładunkowe,
   6. prowadzenie spraw związanych z obrotem i administrowaniem nieruchomościami.
  • Sekcja Ochrony Środowiska
   1. prowadzenie gospodarki odpadami i ściekami na terenie Instytutu,
   2. bieżąca obsługa i utrzymanie sprawności technicznej spalarni odpadów niebezpiecznych, kotłowni gazowej i oczyszczalni ścieków i zabezpieczenie mikrobiologiczne.
 6. Pion Ochrony

  Jacek Molenda - pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
  jacek.molenda@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3278

  • Pion Ochrony Informacji Niejawnych:
   1. pełnienie funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego,
   2. rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie uprawnionym osobom materiałów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" w przypadku nieobecności pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
   3. pełnienie funkcji administratora systemu teleinformatycznego,
   4. prowadzenie spraw PIWet-PIB z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych.
  • Sekcja Ochrony:
   1. ochrona fizyczna obiektów i majątku Instytutu.
 7. Sekretariat Dyrektora

  prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk Dyrektor PIWet-PIB

  1. sprawowanie nadzoru nad terminowa realizacją przez komórki organizacyjne poleceń Dyrektora,
  2. organizowanie kontaktów interesantów zewnętrznych i wewnętrznych z Dyrektorem,
  3. gromadzenie i przechowywanie zarządzeń Dyrektora oraz prowadzenie ich rejestru,
  4. prowadzenie niezbędnych rejestrów, terminarzy oraz gromadzenie dokumentacji,
  5. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora wynikających z potrzeb i organizacji pracy Sekretariatu.
 8. Inspektor Ochrony Danych

  1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
  2. monitorowanie przestrzegania przepisów ogólnych o ochronie danych osobowych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych oraz powiązane z tym audyty,
  3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie ich wykonania,
  4. współpracę z organem nadzorczym,
  5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym prowadzenie konsultacji w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych,
  6. wypełnianie swoich zadań z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania danych, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

Samodzielne stanowiska pracy

 1. Inspektor BHP i PPoż.
  1. organizowanie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz właściwej adaptacji pracowników nowozatrudnionych,
  2. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, opracowywanie wniosków oraz kontrola ich realizacji,
  3. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, związanego z wykonywaną pracą,
  4. sporządzenie i przedstawianie pracodawcy raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach,
  5. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usuwania,
  6. doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  7. doradztwo w zakresie organizacji metod pracy na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
  8. inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy,
  9. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem odzieży roboczej i ochronnej.
 2. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
  1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ochrony fizycznej,
  2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
  3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
  4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
  5. opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego nadzorowanie jego realizacji,
  6. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  7. prowadzenie zwykłych i kontrolnych postępowań sprawdzających,
  8. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych , wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych i osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto oraz przekazywanie danych tych osób odpowiednio do ABW lub SKW do prowadzonej przez nich ewidencji,
  9. kierowanie Pionem ochrony,
  10. rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie uprawnionym osobom materiałów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą "zastrzeżone" i "poufne".

Krajowe Laboratoria Referencyjne

Aktywność referencyjna PIWet-PIB w zakresie:

 • rozpoznawania chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych
 • badań produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz

Dla zapewnienia odpowiedniej jakości badań urzędowych jak i ich właściwej struktury organizacyjnej, zgodnie z unormowaniami unijnymi (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625) i krajowymi (Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm.), Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał na podstawie Rozporządzenia (tj. Dz. U. z 2014, poz. 256 z późn zm.) w 16 Zakładach naukowych PIWet-PIB Krajowe Laboratoria Referencyjne, obejmujących łącznie 138 kierunków badań, z których 82 dotyczy chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych, a 56 dotyczy kierunków badań w zakresie jakości sanitarnej żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz. (http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/256/1) oraz (http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1692/1) (http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1107/1).

Krajowe Laboratoria Referencyjne funkcjonują w PIWet-PIB od momentu naszej akcesji do Unii Europejskiej. Zakres działania Krajowych Laboratoriów Referencyjnych to przede wszystkim:

 • współpraca z laboratoriami referencyjnymi Unii Europejskiej oraz uczestniczenie w szkoleniach i międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych organizowanych przez te laboratoria;
 • koordynacja działania laboratoriów urzędowych wyznaczonych zgodnie z art. 37 ust. 1 w celu zharmonizowania i udoskonalenia metod analizy laboratoryjnej, badania lub diagnostyki oraz ich stosowania;
 • w stosownych przypadkach organizowanie międzylaboratoryjnych badań porównawczych lub badań biegłości między laboratoriami urzędowymi, zapewniając odpowiednie działania następcze w związku z takimi badaniami oraz informowanie właściwych organów o wynikach tych badań i działań następczych;
 • zapewnienie rozpowszechniania wśród właściwych organów i laboratoriów urzędowych informacji przekazanych przez laboratorium referencyjne Unii Europejskiej;
 • zapewnienie właściwym organom . w zakresie swojej misji . pomocy naukowej i technicznej przy realizacji wieloletnich, krajowych planów kontroli, o których mowa w art. 109, i skoordynowanych programów kontroli przyjętych zgodnie z art. 112;
 • w stosownych przypadkach walidacja odczynników i partii odczynników, tworzenie i prowadzenie aktualnych wykazów dostępnych substancji referencyjnych i odczynników oraz producentów i dostawców takich substancji i odczynników;
 • w razie konieczności przeprowadzanie szkoleń dla pracowników laboratoriów urzędowych wyznaczonych na podstawie art. 37 ust. 1; oraz
 • aktywne wspomaganie państwa członkowskiego, które je wyznaczyło, w diagnostyce ognisk chorób przenoszonych przez żywność, chorób odzwierzęcych, chorób zwierząt lub agrofagów roślin oraz - w przypadku niezgodności przesyłki - poprzez przeprowadzanie diagnostyki potwierdzającej, charakterystyki i dochodzeń epizootycznych lub taksonomicznych dotyczących izolatów patogenów.

Każdego roku Krajowe Laboratoria Referencyjne PIWet-PIB w Puławach uczestniczą w ponad 120 programach badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych organizowanych przez Laboratoria Referencyjne Unii Europejskiej i inne uprawnione do tego podmioty. Równocześnie Instytut sam przygotowuje i przeprowadza rocznie około 230 badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych dla krajowych laboratoriów urzędowych..

Te przykłady aktywności referencyjnej wskazują jak istotnym elementem naszej pracy jest jakość i wiarygodność badań.

Jednocześnie każdego roku w laboratoriach PIWet-PIB wykonuje się łącznie ponad 300 tys. badań diagnostycznych w tym potwierdzających.


KNOW

logo KNOW

Konsorcjum Naukowe "Zdrowe Zwierzę - Bezpieczna Żywność"

PIWet-PIB - Krajowym Naukowym Ośrodkiem Wiodącym

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 kwietnia 2015 r., konsorcjum naukowe "Zdrowe Zwierzę - Bezpieczna Żywność" z udziałem PIWet-PIB uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Liderem Konsorcjum "Zdrowe Zwierzę - Bezpieczna Żywność" jest Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, a członkami poza naszym Instytutem są: Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

Główne cele badawcze Konsorcjum są bezpośrednio oparte na priorytetach Krajowego Programu Badań i dotyczą: (1) ochrony bioróżnorodności w zrównoważonej produkcji rolniczej oraz (2) zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Powołane do życia Konsorcjum Naukowe, skupia jednostki naukowe reprezentujące najwyższej klasy warsztat badawczy i diagnostyczny oraz kadrę dydaktyczno-naukową. Członkowie konsorcjum to uczelnie i instytuty należące do kategorii A+ oraz A w ocenie jednostek naukowych MNiSW za lata 2009-2012.

Status KNOW otrzymują flagowe jednostki polskiej nauki. Konsorcjum w ciągu pięciu lat otrzyma do 50 mln zł dodatkowego finansowania. Środki przeznaczone są m.in. na wzmocnienie potencjału naukowego i badawczego, rozwój kadry naukowej, kreowanie atrakcyjnych warunków pracy badawczej, a także na zatrudnianie pracowników naukowych z zagranicy.

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach ogłasza konkurs na dzienne stacjonarne studia doktoranckie w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW
"Zdrowe Zwierzę - Bezpieczna Żywność" w roku 2016 - 2019

Stacjonarne studia doktoranckie trwają 3 lata (1.09.2016-31.08.2019) i prowadzone są w dziedzinie nauk weterynaryjnych.

Konsorcjum zapewnia stypendia naukowe w wysokości 2 500 zł miesięcznie oraz atrakcyjny i nowoczesny program studiów (szeroko pojęte nowoczesne metody badań naukowych, kurs pisania publikacji naukowych, aplikowania o fundusze, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji badań), szkoły letnie oraz trzymiesięczne staże w ośrodkach krajowych i miesięczny naukowy staż zagraniczny.

Studia przeznaczone są dla lekarzy weterynarii, biotechnologów, biologów, zootechników, farmaceutów, chemików i mikrobiologów.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW "Zdrowe Zwierzę - Bezpieczna Żywność", składa następujące dokumenty:

 1. podanie wraz z określeniem swoich zainteresowań oraz dotychczasowych osiągnięć,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. kserokopia dowodu osobistego,
 4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich w wyżej wymienionej dziedzinie. Kandydaci niepełnosprawni składają dodatkowo: informację lekarską o rodzaju niepełnosprawności oraz orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 5. CV,
 6. 3 podpisane fotografie (4,5 x 5,5),
 7. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego lub zaświadczenie ukończenia studiów,
 8. udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, pozwalające ustalić średnią ocen ze studiów (jeśli mają charakter dwustopniowy - ze studiów I  i II stopnia),
 9. informację o znajomości języków obcych, np. certyfikat,
 10. opis zainteresowań naukowych kandydata,
 11. informację o aktywności naukowej kandydata w szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach krajowych i zagranicznych,
 12. akceptacja kierownika tematu o możliwości udziału w projekcie.

Dokumenty na konkurs prosimy przesyłać lub składać osobiście do dn. 4 lipca 2016 r. na adres: Sekcja Upowszechniania Badań Naukowych PIWet-PIB, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy.

Zajęcia na studiach rozpoczną się 1 września 2016 r.

Poniżej zamieszczono listę tematów projektów wraz z listą promotorów:

Lista tematów i promotorów - studia doktoranckie

Adres KNOW: http://know.wmw.sggw.pl


System zarządzania

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy ustanowił i wdrożył system zarządzania adekwatny do zakresu jego działalności, zgodny z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorujących". Zgodność systemu zarzadzania z wymaganiami normy potwierdzają certyfikaty akredytacji wydane przez Polskie Centrum Akredytacji. Skuteczność systemu zarządzania jest monitorowana i analizowana oraz ciągle doskonalona.

Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego sformułował Politykę Jakości, która jest znana, zrozumiana i stosowana w praktyce przez wszystkich pracowników Instytutu. Za realizację Polityki Jakości w Instytucie odpowiedzialni są wszyscy pracownicy.

Szeroki zakres badawczy, wysoka specyfika wykonywanych zadań oraz złożona struktura organizacyjna spowodowały konieczność utworzenia kilku poziomów dokumentacji systemu zarządzania jakością Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego.

Dokumentacja systemu zarządzania jakością PIWet-PIB składa się z następujących poziomów:

 • Księga Jakości PIWet-PIB (KJ PIWet-PIB) – dokument opisujący system zarządzania w całym obszarze działania PIWet-PIB. Zawiera rozdziały odpowiadające elementom normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
 • Procedury Ogólne (PO) – dokumenty opisujące sposoby postępowania w poszczególnych obszarach systemu zarządzania.
 • Procedury Badawcze (PB) i normy metodyczne – dokumenty opisujące metody badawcze, mające zapewnić prawidłowe przeprowadzenie badań wg wewnętrznie ustalonych zasad i na przyjętym poziomie zapewnienia jakości.
 • Instrukcje (I) to dokumenty opisujące szczegółowo sposoby realizacji poszczególnych czynności, ich miejsce, niezbędne wyposażenie itp., w odniesieniu do czynności zasadniczych opisanych w dokumentach wyższego rzędu, tj. Księdze Jakości PIWet-PIB, procedurach ogólnych i badawczych, normach.
 • Normy, dokumenty Polskiego Centrum Akredytacji, przepisy prawne, podręczniki, akty prawa wewnętrznego.

Polityka jakości

Zadaniem Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych zgodnie ze statutem Instytutu, upowszechnianie wyników tych prac oraz współpraca przy ich wdrażaniu do praktyki. Nasza działalność ukierunkowana jest również na zapewnienie satysfakcji i spełnianie oczekiwań klientów. Powyższe  realizuje, wykonując zadania nakreślone w planach wyznaczających kierunki badań PIWet-PIB, jak i działając w obszarach, dla których wiodącym jest resort rolnictwa i rozwoju wsi.

Mając na uwadze naszą misję oraz potrzeby stron zainteresowanych, dążymy do stałego podnoszenia jakości naszych usług z zachowaniem zasad bezstronności, ochrony poufnych informacji oraz praw własności, włączając w to procedury zabezpieczania, elektronicznego gromadzenia i przekazywania wyników, stawiamy sobie do realizacji poniższe cele:

 • Wykonywanie badań na wysokim poziomie, które spełniają oczekiwania klienta, poprzez dostarczenie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań;
 • Budowę i utrzymanie wizerunku rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania partnera dla klientów
  i wszystkich zainteresowanych współpracą z Instytutem;
 • Utrzymanie i doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania;
 • Utrzymanie i ciągłe doskonalenie kompetencji;
 • Doskonalenie metod wykonywania badań oraz unowocześniania wyposażenia pomiarowego.

Osiągnięcie założonych celów możliwe jest dzięki przestrzeganiu następujących zasad:

 • Powierzaniu wykonawstwa zadań wysoko wykwalifikowanej kadrze, ustawicznie szkolonej stosującej metody badawcze właściwe dla zamierzonego zastosowania oraz przeznaczenia wyniku badania;
 • Wyposażenie laboratoriów w nowoczesne wyposażenie pomiarowe oraz tryb postępowania analitycznego zapewniający ważność wyników badań;
 • Instytut, wykonując usługi dla swoich klientów, działa rzetelnie i bezstronnie, kierując się dobrą praktyką profesjonalną oraz jakością badań. Badania są przeprowadzane zgodnie z ustalonymi metodami oraz wymaganiami klientów;
 • Nieangażowanie się personelu w jakąkolwiek działalność, która mogłaby zagrażać obiektywności osądów i rzetelności działania;
 • Zarządzania ryzykiem odnoszącym się do bezstronności zgodnie z ustanowionymi procedurami,
  w tym ich bieżącego identyfikowania, analizowania i dokumentowania;
 •  Polityka jakości deklarowana w niniejszej Księdze Jakości oraz dokumentacja systemu zarządzania jest znana i stosowana przez wszystkich pracowników Instytutu;
 • Stosowanie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Laboratoria w swojej działalności postępują zgodnie z zasadami określonymi w Księdze Jakości PIWet-PIB i pozostałych dokumentach systemu zarządzania. Skuteczność systemu zarządzania podlega stałemu doskonaleniu.

Instytut prowadzi badania zarówno w stałym, jak i elastycznym zakresie akredytacji. Granice posiadanej elastyczności określono w zakresach akredytacji laboratoriów.

Celem wprowadzonego systemu zarządzania jest zapewnienie ważności wyników badań, spełnienie oczekiwań klientów, organizacji udzielającej uznania oraz organów stanowiących, utrzymanie pozycji wiodącego weterynaryjnego laboratorium w Polsce oraz skuteczne konkurowanie z weterynaryjnymi laboratoriami na świecie.

Najważniejszym elementem PIWet-PIB są kompetentni i wykwalifikowani pracownicy, którzy są świadomi celów, jakie chcemy osiągnąć, znają swoje obowiązki, uprawnienia wynikające  z wymagań ustanowionego systemu zarządzania, jak również przepisów określających obszar naszej działalności.

Wynagrodzenie personelu wykonującego badania nie jest uzależnione ani od liczby wykonywanych badań, ani od ich wyników.

Dokumenty opisujące system zarządzania są dostępne dla pracowników, cały personel został przeszkolony, zna ich treść i stosuje je w praktyce.

Dyrektor PIWet-PIB, prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk


Akredytacja

Akredytacja
jest to procedura, w wyniku której upoważniona jednostka organizacyjna oficjalnie uznaje, że pewna jednostka organizacyjna lub osoba jest kompetentna do wykonywania określonych zadań.
Akredytacja laboratoriów
stanowi sposób potwierdzenia przez uprawnioną niezależną jednostkę kompetencji technicznych laboratoriów wykonujących badania, pomiary oraz wzorcowania. Jest ona formalnym uznaniem kompetencji laboratoriów badawczych, do których należy Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy. Fakt posiadania akredytacji przez laboratorium stanowi dla potencjalnych Klientów wiarygodne kryterium przy dokonywaniu wyboru usług w zakresie badań takich, które najpełniej zaspokoją ich potrzeby.

Podczas procesu akredytacji wnioskujące o akredytację laboratorium poddaje się ocenie:

 • kompetencji technicznych;
 • organizacji i systemu zarządzania gwarantujących bezstronność i niezależność oraz zapewniających jakość świadczonych usług w zakresie badań.
Polskie Centrum Akredytacji
jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek certyfikujących, kontrolujących, laboratoriów badawczych i wzorujących oraz innych podmiotów prowadzących oceny zgodności i weryfikacje na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. Polskie Centrum Akredytacji posiada status państwowej osoby prawnej i jest nadzorowane przez Ministerstwo Gospodarki.

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy posiada już osiem certyfikatów akredytacji o numerach: AB 485, AB 544, AB 563, AB 633, AB 957, AB 958, AB 1016 oraz AB 1090 wydane przez Polskie Centrum Akredytacji. Zakresy akredytacji znajdują się na: www.pca.gov.pl


Zakres badań

Podstawowa tematyka badawcza Instytutu dotyczy:

 • doskonalenia metod diagnostyki oraz zwalczania chorób zakaźnych i inwazyjnych zwierząt, w tym opracowywania technologii produkcji szczepionek i zestawów diagnostycznych;
 • chorób niezakaźnych, zwłaszcza bydła i owiec;
 • higieny żywności pochodzenia zwierzęcego i środków żywienia zwierząt;
 • epidemiologii zoonoz;
 • badania oporności na substancje antybakteryjne czynników zoonotycznych i patogenów weterynaryjnych;
 • urzędowej kontroli biopreparatów;
 • toksykologii i farmakologii weterynaryjnej;
 • patologii rozrodu i chorób gruczołu mlekowego;
 • patofizjologii zwierząt.

Zakres działalności zakładów naukowych Instytutu przedstawiono poniżej:


Projekty UE

Projekty aktualne

Projekty VII programu ramowego UE

 1. FOODINTEGRITY
  Tytuł:
  Ensuring the integrity of European food chain
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  Prof. dr hab. J. Osek

Projekty Horyzont 2020

 1. VetBioNet
  Tytuł:
  Veterinary Biocontained facility Network for excellence in animal infectiology research experimentation
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  prof. dr hab. M. Polak
 2. One Health EJP
  Tytuł:
  Promoting One Health in Europe through joint actions on foodborne zoonoses, antimicrobial resistance and emerging microbiological hazards
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  prof. dr hab. Jacek Kuźmak
  1. IMPART Improving phenotypic testing of AMR by development of sensitive screening assays for emerging resistances, and setting missing ECOFFs
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB: dr hab. D. Wasyl, prof. instytutu
  2. MAD-VIR Metagenomic Array Detection of emerging Virus in EU
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB: dr hab. A. Rzeżutka, prof. instytutu
  3. AIR Sample Air-sampling: A Low-Cost Screening Tool in Biosecured Broiler Production
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB: dr hab. K. Wieczorek, prof. instytutu
  4. ADONIS: Assessing determinants of the non-decreasing incidence of Salmonella
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB: dr. hab. Dariusz Wasyl, prof. instytutu
  5. BeONE: Building integrative tools for OneHealth Surveillance
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB: dr Ewelina Iwan
  6. BIOPIGEE: Biosecurity practices for pig farming across Europe
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB: dr hab. Jacek Żmudzki, prof. instytutu
  7. CARE Cross-sectoral framework for quality Assurance Resources for countries in the European Union
   Osoby koordynujące projekt w PIWet-PIB: dr Magdalena Zając, dr. hab. Dariusz Wasyl, prof. instytutu
  8. DiSCoVeR: Discovering the sources of Salmonella, Campylobacter, VTEC and antimicrobial resistance
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB: mgr Magdalena Skarżyńska
  9. FED-AMR: The role of free extracellular DNA in dissemination of antimicrobial resistance over ecosystem boundaries along the food/feed chain
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB: dr hab. Anna Gajda, prof. instytutu, dr Małgorzata Gbylik-Sikorska
  10. FULLFORCE: Full-length sequencing for an enhanced effort to map and understand drivers and reservoirs of antimicrobial resistance
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB: dr Magdalena Zając
  11. HARMONY: Harmonised protocols and common best practice
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB: dr Mirosław Różycki
  12. MATRIX: Connecting dimensions in One-Health surveillance
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB: dr Mirosław Różycki
  13. MEME: Multi-centre study on Echinococcus multilocularis and Echinococcus granulosus s.l. in Europe: development and harmonization of diagnostic methods in the food chain
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB: dr hab. Jacek Karamon, prof. instytutu
  14. PARADISE: Parasite detection, isolation and evaluation
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB: dr Jacek Sroka
  15. TELE-VIR: Point-of-incidence toolbox for emerging virus threats
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB: prof. dr hab. Artur Rzeżutka
  16. TOXOSOURCES: Toxoplasma gondii sources quantified
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB: dr Jacek Sroka
 3. SWINOSTICS
  Tytuł:
  Swine diseases field diagnostics toolbox
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  prof. dr hab. G. Woźniakowski
 4. POSHBEE
  Tytuł:
  Pan-european assessment, monitoring, and mitigation of Stressors on the Health of BEEs
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  dr T. Kiljanek
 5. HEALTHYLIVESTOCK
  Tytuł:
  Tackling Antimicrobial Resistance through improved livestock Health and Welfare
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  dr J. Niczyporuk/dr A. Gajda

Projekt realizowany w ramach 3rd Health Programme

 1. EMERGE
  Tytuł:
  Efficient response to highly dangerous and emerging pathogens at EU level

Projekty finansowane przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

 1. Wildlife
  Tytuł:
  Collecting and sharing data on wildlife populations, transmitting animal disease agents.
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  dr. hab. K. Śmietanka, prof. instytutu

Programy badawcze w ramach sieci naukowych UE

  1. FA 1408 (Euro-FBP)
   Tytuł:
   A European Network for Foodborne Parasites
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
   dr J. Sroka
  2. CA15116
   Tytuł:
   ASF STOP: Understanding and combating African Swine Fever in Europe
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
   prof. dr. hab. G. Woźniakowski
  3. CA 16110 HUPLANTcontrol
   Tytuł:
   Control of human pathogenic micro-organisms in plant production systems
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
   dr inż. Jolanta Zdybel
  4. Cost Action 18217
   Tytuł:
   ENOVAT: European Network for Optimization of Veterinary Antimicrobial Treatment (www.cost.eu/actions/CA18217)
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
   dr hab. D. Wasyl, prof. instytutu; dr hab. Agnieszka Pękala - Safińska, prof. instytutu
  5. WAWES:
   Tytuł:
   Wildlife, Agricultural soils, Water environments and antimicrobial resistance - what is known, needed and feasible for global Environmental Surveillance (Research Network Grant, JPIAMR Network Call on Surveillance 2018)
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
   dr hab. D. Wasyl, prof. instytutu
  6. COST:
   Tytuł:
   CA 17110 Standardizing output i surveillance to control non – regulated diseases of cattle in the EU
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
   prof. dr hab. M. Polak; dr hab. K. Dudek
  7. COST:
   Tytuł:
   Action CA18105 Risk-based meat inspection and integrated meat safety assurance – RIBMINS.
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
   Mirosław Różycki tel. +48 81 889 33 14, Maciej Kochanowski +48 81 889 3025 Adres do kontaktu e-mail: RIBMINS.POLAND@piwet.pulawy.pl
 1. Med-Vet-Net:
  Network of Research on Zoonosis.
 2. EPIZONE:
  European Research Group on Infectious Diseases.

Projekty zakończone

 1. FA 1404 COREMI
  Tytuł:
  Improving current understanding and research for sustainable control of the poultry red mite Dermanyssus gallinae
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  prof. dr hab. T. Cencek
 2. QUALITYMEAT
  Tytuł:
  Przegląd badań w krajach stowarzyszonych w zakresie monitoringu i wspierania produkcji dobrego jakościowo mięsa - kompletny łańcuch żywnościowy od wytwórcy do konsumenta mięsa drobiowego i wieprzowego.
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  Prof. Z. Pejsak
 3. VIROBATHE
  Tytuł:
  Metody koncentracji i wykrywania adenowirusów i nowowirusów w europejskich wodach rekreacyjnych w związku z uaktualnieniem dyrektywy 76/160/EEC.
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  Prof. B. Mizak
 4. PCVD
  Tytuł:
  Diagnostyka i zwalczanie PCVD w celu polepszenia jakości i bezpieczeństwa żywności w nowych krajach członkowskich i krajach kandydujących do członkowstwa w Unii Europejskiej
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  Prof. T. Stadejek
 5. PEN
  Tytuł:
  Międzynarodowa sieć do spraw patogennych Escherichia coli
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  Prof. J. Osek
 6. INN-FLU
  Tytuł:
  Wpływ białek wirusa grypy ptaków na wrodzoną odpowiedź immunologiczną u ptaków
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  Prof. Z. Minta
 7. NEW-FLUBIRD
  Tytuł:
  Sieć wczesnego ostrzegania przed wirusami grypy ptaków u ptaków migrujących w Europie
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  Prof. Z. Minta
 8. FLU-LAB-NET
  Tytuł:
  Wzmocnienie globalnej sieci współpracy w zakresie grypy ptaków
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  Prof. Z. Minta
 9. VITAL
  Tytuł:
  Monitoring i nadzór nad żywnością oraz etapami jej produkcji pod kątem występowania wirusów patogennych dla człowieka
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  Dr A. Rzeżutka
 10. EPIZONE
  Tytuł:
  Sieć doskonałości dla diagnostyki i kontroli chorób epizootycznych
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  Prof. Z. Pejsak
 11. ProSafeBeef
  Tytuł:
  Poprawa jakości i bezpieczeństwa dla konsumenta wołowiny i produktów wołowych w produkcji i przetwórstwie
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  Prof. J. Osek
 12. ESNIP 3
  Tytuł:
  Europejska sieć nadzoru nad grypą świń
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  Prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel
 13. PORRSCON
  Tytuł:
  Opracowanie nowych narzędzi i metod zwalczania zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRS) w Europie i Azji
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  Dr Katarzyna Podgórska
 14. FLUPIG
  Tytuł:
  Patogeneza i transmisja wirusów grypy u świń
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  Prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel
 15. CAMCON
  Tytuł:
  Zwalczanie Campylobacter - nowe metody w pierwotnej produkcji drobiowej
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  Prof. J. Osek
 16. MICRORISK
  Tytuł:
  Współpraca naukowa w ocenie zagrożeń mikrobiologicznych w łańcuchu żywnościowym.
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  Dr hab. Kinga Wieczorek, profesor instytutu
 17. ASKLEPIOS
  Tytuł:
  Zaawansowane badania nad patogenezą zapalenia mózgowia wywołanego zakażeniem Lyssavirusem zmierzające do wydłużenia przeżywalności.
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  Prof. dr hab. Jan Franciszek Żmudziński
 18. EFFORT
  Tytuł:
  Ecology from farm to fork of microbial drug resistance and transmission pokarmowego.
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  dr hab. D. Wasyl, prof. instytutu
 19. ENGAGE
  Tytuł:
  Zastosowanie Sekwencjonowania Następnej Generacji (NGS) do analiz genomowych w Europie
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  dr hab. D. Wasyl, prof. instytutu
 20. Vet-Twin
  Tytuł:
  Strengthening on scientific excellence of the National Veterinary Research Institute in animal health and food chain safety
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  prof. dr hab. M. Polak
   
  Joint Strategy of Cooperation and Development

Projekty Krajowe

Projekty badań naukowych i prac rozwojowych finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

GOSPOSTRATEG pt.: „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”.

Opracowanie strategii wykorzystania alternatywnych źródeł białka owadów w żywieniu zwierząt umożliwiającej rozwój jego produkcji na terytorium RP

Decyzja Nr DZP/GOSPOSTRATEG-I/224/2018 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 21 sierpnia 2018 r. o przyznaniu środków finansowych w wysokości 4 983 700 zł. Umowa Gospostrateg1/385141/16/NCBR/2018

Projekt jest realizowany w okresie od 1.11.2018 r. do 31.10.2021 r. przez Konsorcjum w składzie:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - MRiRW (Lider)
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - UWM
 • Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy - PIWet-PIB.

Celem projektu jest opracowanie strategii rozwoju produkcji białka z owadów (PAP), poprzedzone przeprowadzeniem badań, na podstawie których nastąpi selekcja gatunków owadów możliwych do hodowli w warunkach RP. Kolejnym celem będzie określenie optymalnych parametrów hodowli owadów i technologii produkcji PAP oraz opracowanie zasad jego przetwarzania i stosowania w żywieniu zwierząt. Na podstawie otrzymanych wyników badań zostanie przeprowadzona analiza opłacalności zastosowania technologii produkcji PAP wraz z wytycznymi w jaki sposób tę technologię zastosować. Efektem końcowym projektu będzie opracowanie strategii rozwoju alternatywnego dla soi GMO białka owadziego.

Informacje dodatkowe

BIOSTRATEG "Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo"

Bezpieczeństwo i jakość żywności pochodzenia morskiego w aspekcie zagrożeń zoonotycznych i toksykologicznych: ocena ryzyka, monitoring i przeciwdziałanie. (SeaQual)

Projekt realizowany we współpracy z:

 • Morskim Instytutem Rybackim - Państwowym Instytutem Badawczym
 • A&A Biotechnology s.c.
 • Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
 • Szkuner sp. z o.o.

Kierownik projektu:
dr hab. Magdalena Maria Podolska (Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy)

Program Badań Stosowanych (PBS)

Preparat synbiotyczny do profilaktyki zdrowotnej zwierząt monogastrycznych i zapobiegania wystąpienia chorób bakteryjnych i zatruć wywołanych toksynami oraz poprawiającego bezpieczeństwo żywienia i wydajność chowu zwierząt.

Projekt realizowany we współpracy z:

 • Politechniką Łódzką; Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • JHJ Sp. z o.o
 • Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu; Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
 • Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie; Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Kierownik projektu:
Katarzyna Śliżewska (Politechnika Łódzka)

Projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki (NCN)

W 2018 r. PIWet-PIB będzie realizował 19 projektów badawczych NCN (tytuł i kierownik projektu):

 • Etiologia złośliwych nowotworów skóry u psów w kontekście udziału genu p53 - A. Jasik
 • Inwazyjne gatunki żółwi jako źródło i wektor patogenów zwierząt i ludzi - D.Wasyl projekt zakończony
 • Poszukiwanie biomarkerów umożliwiających wczesną ocenę rodzaju i stopnia nasilenia infekcji. Badania nad odpowiedzią ostrej fazy oraz patogenezą wybranych wirusowych, bakteryjnych i mieszanych zakażeń układu oddechowego u świń - M. Pomorska-Mól
 • Analiza porównawcza struktury populacji Campylobacter jejuni z łańcucha żywności drobiowej i od ludzi jako podstawa bazy danych dla epidemiologii molekularnej - J. Osek
 • Występowanie i charakterystyka genotypowa krajowych szczepów Coxiella burnetii w stadach krów mlecznych oraz możliwość transmisji gorączki Q drogą pokarmową - M. Szymańska-Czerwińska
 • Ocena zmienności genetycznej oraz patogenności wirusa grypy ptaków podtypu H9N2 u wybranych gatunków drobiu - E.Świętoń
 • Badania in simulacra nad rozkładem barwników azowych oraz identyfikacja ich kancerogennych metabolitów - M. Piątkowska
 • Biotransformacja i zanikanie pozostałości kwasu acetylosalicylowego i kwasu salicylowego w tkankach i jajach kur - E. Protasiuk
 • Badanie możliwości przechodzenia metronidazolu i oksytetracykliny do produktów pszczelich po eksperymentalnym podaniu pszczołom miodnym (Apis mellifera L.) i ich toksyczność ostra dla pszczół - K. Mitrowska
 • Badania nad charakterystyką genotypową izolatów Shewanella putrefaciens group pozyskanych od ryb słodkowodnych w Polsce - E. Paździor
 • Zmienność genetyczna populacji wirusa grypy ptaków w przebiegu eksperymentalnego zakażenia wpływ efektu "wąskiego gardła" na selekcję korzystnych mutacji - K. Śmietanka
 • Konstrukcja rekombinowanego szczepu wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV) przy użyciu techniki CRISPR/Cas9 oraz określenie jego właściwości biologicznych in vitro i na modelu świń - G. Woźniakowski
 • Charakterystyka właściwości biologicznych i molekularnych izolatów lentiwirusów małych przeżuwaczy powstałych w wyniku zakażeń międzygatunkowych - M. Olech
 • Wpływ mutacji w regionie LTR, genie tax oraz regionie kodującym miRNA wirusa enzootycznej białaczki bydła na poziom replikacji wirusa u zwierząt naturalnie zakażonych - A. Pluta
 • Biomarkery mikotoksyn u trzody chlewnej - P. Jedziniak
 • Interakcje mikotoksyn i antybiotyków w układzie pokarmowym i immunologicznym świni - badania in-vitro - P. Jedziniak
 • Badanie wpływu doksyniwalenolu na cytotoksyczność enrofloksacyny oraz ich jednoczesnego oddziaływania na rozwój ryb Danio rerio - L. Radko
 • Ocena patogenności wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 dla kaczek krzyżówek i mew srebrzystych -wpływ homo-i heterologicznej odpowiedzi immunologicznej na przebieg kliniczny, dynamikę replikacji oraz zmienność genetyczną wirusa - K. Śmietanka
 • Ocena narażenia na pozostałości rodentycydów hydroksykumarynowych w łańcuchu żywieniowym ptaków drapieżnych i padlinożernych - B. Sell

Przydatne linki