Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii
Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego


Menu Kontakt
Aktualności
Aktualności Prezydium Komisji
Podstawy prawne
Specjalizacje, komisje
Zespoły egzaminacyjne
Programy specjalizacji
Podstawy prawne
Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii działa na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii. (Dz.U. nr 131, poz. 667 z 1994 roku)
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 28 listopada 1994 r.

w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii.

(Dz. U. z dnia 15 grudnia 1994 r.)

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 8, poz. 27) zarządza się, co następuje:

§ 1. Lekarz weterynarii może uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinach weterynarii określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Tytuł specjalisty w danej dziedzinie weterynarii nadaje się lekarzowi weterynarii, który:

1) wykonywał przez co najmniej cztery lata zawód lekarza weterynarii,

2) ukończył szkolenie specjalizacyjne według programu ustalonego dla danej specjalności,

3) zdał egzamin specjalizacyjny.

§ 3. 1. Lekarz weterynarii ubiegający się o uzyskanie tytułu specjalisty w danej dziedzinie weterynarii występuje z wnioskiem do Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, zwanej dalej "Komisją", o przyjęcie na szkolenie specjalizacyjne.

2. Warunkiem przyjęcia lekarza weterynarii na szkolenie specjalizacyjne jest wykazanie się co najmniej 2-letnim stażem pracy zawodowej. O kolejności przyjęcia decyduje staż pracy i uprzednio ukończone kursy specjalistyczne.

3. Wniosek powinien zawierać:

1) imię i nazwisko wnioskodawcy oraz datę i miejsce urodzenia,

2) określenie miejsca zamieszkania,

3) informację o przebiegu pracy zawodowej, z podaniem zajmowanych stanowisk,

4) określenie aktualnego miejsca pracy i zajmowanego stanowiska,

5) informację o ukończonych kursach specjalistycznych,

6) informację o publikacjach.

4. Do wniosku należy dołączyć:

1) odpis dyplomu lekarza weterynarii,

2) odpis zaświadczenia okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu,

3) deklarację co do pokrycia kosztów specjalizacji przez lekarza weterynarii lub zatrudniający go zakład pracy.

5. (1) Szkolenie specjalizacyjne prowadzą uczelnie publiczne na wydziałach medycyny weterynaryjnej oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

§ 4. 1. Komisja składa się z 26 członków. Członków Komisji powołuje Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na wniosek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej na okres 4 lat.

2. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 jej członków. Szczegółowy tryb pracy Komisji określa regulamin uchwalony przez Komisję.

3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza oraz krajowych kierowników specjalizacji.

4. Do zadań Komisji należy:

1) ustalanie programów szkolenia specjalizacyjnego dla poszczególnych dziedzin weterynarii,

2) powoływanie zespołów egzaminacyjnych i ustalanie terminów egzaminów,

3) podejmowanie uchwał o nadaniu tytułu specjalisty.

5. Obsługę techniczno-organizacyjną Komisji zapewnia Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach.

§ 5. 1. W skład zespołów egzaminacyjnych dla poszczególnych specjalności wchodzą:

1) krajowy kierownik specjalizacji jako przewodniczący,

2) dwie osoby posiadające stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, specjalizujące się w danej dziedzinie weterynarii,

3) przedstawiciel Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej,

4) przedstawiciel Państwowego Instytutu Weterynaryjnego,

5) przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

2. W razie niepomyślnego wyniku egzaminu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wyznacza ponowny termin egzaminu. Zespół egzaminacyjny może uzależnić dopuszczenie do ponownego egzaminu od odbycia szkolenia uzupełniającego.

§ 6. 1. Na wniosek lekarza weterynarii, złożony w terminie dwóch lat od wejścia w życie rozporządzenia, tytuł specjalisty w danej dziedzinie weterynarii może być nadany osobie, która:

1) posiada stopień naukowy doktora lub dyplom ukończenia specjalistycznego studium podyplomowego o tematyce związanej z daną specjalnością albo posiada odpowiedni dyplom zagraniczny uznany za równorzędny na podstawie odrębnych przepisów,

2) wykonywała co najmniej przez dwa lata zawód lekarza weterynarii w tej dziedzinie.

2. Wniosek o nadanie tytułu specjalisty w trybie określonym w ust. 1 powinien zawierać oprócz danych wymienionych w § 3 ust. 3 również datę i miejsce uzyskania stopnia naukowego doktora lub dyplomu ukończenia specjalistycznego studium podyplomowego.

§ 7. 1. Lekarz weterynarii, który uzyskał tytuł specjalisty, otrzymuje dyplom według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Rejestr lekarzy weterynarii, którzy uzyskali tytuł specjalisty, prowadzi Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach.

§ 8. Koszty uzyskania tytułu specjalisty w danej dziedzinie weterynarii pokrywają zainteresowani lekarze weterynarii lub jednostki organizacyjne kierujące lekarzy weterynarii na szkolenie specjalizacyjne.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki

Załącznik nr 1

DZIEDZINY WETERYNARII, W KTÓRYCH LEKARZ WETERYNARII MOŻE UZYSKAĆ TYTUŁ SPECJALISTY

1. Choroby przeżuwaczy,

2. Choroby koni,

3. Choroby trzody chlewnej,

4. Choroby psów i kotów,

5. Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych,

6. Choroby zwierząt futerkowych,

7. Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych,

8. Choroby ryb,

9. Choroby owadów użytkowych,

10. Choroby zwierząt nieudomowionych,

11. Rozród zwierząt,

12. Chirurgia weterynaryjna,

13. Radiologia weterynaryjna,

14. Prewencja weterynaryjna i higiena pasz,

15. Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego,

16. Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna,

17. Epizootiologia i administracja weterynaryjna.

Załącznik nr 2

Weterynaryjne Centrum

Kształcenia Podyplomowego

Komisja do Spraw Specjalizacji

Lekarzy Weterynarii

DYPLOM

Nr ....../199 .... r.

Lekarz weterynarii .................................................................................................................. urodzony(a) dnia .....................................19 .. r., po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii (Dz. U. Nr 131, poz. 667), na podstawie uchwały nr .... Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii z dnia .................. 199 .... r. uzyskał(a)

tytuł specjalisty

w dziedzinie ............................................................................................................................

Przewodniczący Komisji do Spraw

Specjalizacji Lekarzy Weterynarii

Puławy, dnia ................. 199 ..... r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 7 lutego 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii

(Dz. U. z dnia 6 marca 2008 r.)

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii (Dz. U. Nr 131, poz. 667) w § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Szkolenie specjalizacyjne prowadzą uczelnie publiczne na wydziałach medycyny weterynaryjnej oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 59, poz. 532 i Nr 208, poz. 2018 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 95.
Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, 24-100 Puławy, al. Partyzantów 57
wykonanie: Dział Systemów Informatycznych - PIWet-PIB dsi@piwet.pulawy.pl