BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Admin
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2018-01-16
Są to 2742818 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
ZAKŁADY NAUKOWE
 | Laboratorium Diagnostyki Serologicznej  | Zakład Anatomii Patologicznej  | Zakład Biochemii  | Zakład Chorób Bydła i Owiec  | Zakład Chorób Drobiu  | Zakład Chorób Ryb  | Zakład Chorób Świń  | Zakład Farmacji Weterynaryjnej  | Zakład Farmakologii i Toksykologii  | Zakład Higieny Pasz  | Zakład Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego  | Zakład Mikrobiologii  | Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych  | Zakład Chorób Pszczół  | Zakład Radiobiologii  | Zakład Wirusologii  | Zakład Wirusologii Żywności i Środowiska  | Zakład Pryszczycy
 |  Zakład Epidemiologii i Oceny Ryzyka  |  Zakład Analiz Omicznych  | 
Laboratorium Diagnostyki Serologicznej

dr hab. Monika Szymańska-Czerwińska prof. nadzw. - kierownik
monika.szymanska@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 32 71

 • serologiczne badania diagnostyczne m.in. w kierunku białaczki bydła, brucelozy, chlamydiozy, gorączki Q, otrętu bydła, pomoru klasycznego świń, afrykańskiego pomoru świń, choroby Aujeszkyego, rzekomego pomoru drobiu, mykoplazmozy drobiu oraz zarazy stadniczej i nosacizny koni,
 • opracowywanie i doskonalenie metod badawczych stosowanych w diagnostyce serologicznej zakaźnych chorób zwierząt.
Do góry
Zakład Anatomii Patologicznej

prof. dr hab. Michał Reichert - kierownik
reichert@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 30 60

 • badania patomorfologiczne chorób zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem gąbczastej encefalopatii bydła, trzęsawki owiec, zapalenia mózgu i rdzenia świń, wywołanego przez wirus choroby cieszyńskiej, gruczolakowatości płuc u owiec,
 • badania patomorfologiczne ubocznego działania szczepionek, leków i związków chemicznych,
 • opracowywanie i doskonalenie metod diagnostyki histopatologicznej i molekularnej, chorób zakaźnych, niezakaźnych, pasożytniczych i zatruć zwierząt.
Do góry
Zakład Biochemii

prof. dr hab. Jacek Kuźmak - kierownik
jkuzmak@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 31 14

 • badania nad patogenezą zakażeń, wywoływanych przez retrowirusy przeżuwaczy, ze szczególnym uwzględnieniem enzootycznej białaczki bydła i choroby maedi-visna owiec i zakaźnego zapalenia stawu i mózgu kóz,
 • opracowanie i doskonalenie metod diagnostyki zakażeń retrowirusami przeżuwaczy z uwzględnieniem metod biologii molekularnej,
 • badania przedrejestracyjne preparatów i zestawów diagnostycznych wykorzystywanych w rozpoznawaniu białaczki bydła i zakażeń lentiwirusami małych przeżuwaczy.
Do góry
Zakład Chorób Bydła i Owiec

prof. dr hab. Dariusz Bednarek - kierownik
dbednare@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 30 98

 • badania nad gorączką Q, chlamydiozą, kampylobakteriozą bydła, boreliozą, zarazą płucną bydła ( CBPP), zakaźną bezmlecznością owiec i kóz (CA), zakażeniem Mycoplasma bovis u bydła, syndromem oddechowym bydła (BRD),
 • badania funkcji układu immunologicznego w przebiegu zakażeń wybranych zwierząt domowych,
 • badania przedrejestracyjne leków, biopreparatów i diagnostyków dla wybranych chorób bydła.
Do góry
Zakład Chorób Drobiu

dr hab. Krzysztof Śmietanka prof. nadzw. - kierownik
ksmiet@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 30 65

 • badania nad etiologią, patogenezą, rozpoznawaniem, zapobieganiem i zwalczaniem wirusowych i bakteryjnych chorób zakaźnych drobiu,
 • doskonalenie metod laboratoryjnej diagnostyki chorób drobiu
 • monitorowanie występowania zakażeń wirusami grypy ptaków, rzekomego pomoru drobiu i innymi paramyksowirusami, choroby Mareka, Zachodniego Nilu oraz mykoplazmami u drobiu i ptaków dzikich,
 • badania przedrejestracyjne oraz kontrola urzędowa biopreparatów i diagnostyków przeznaczonych dla drobiu.
Do góry
Zakład Chorób Ryb

prof. dr hab. Michał Reichert - kierownik
reichert@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 30 60

 • badania nad etiologią, patogenezą i zapobieganiem wirusowym, bakteryjnym, pasożytniczym i środowiskowym chorobom ryb,
 • opracowywanie i zastosowanie metod laboratoryjnego rozpoznawania chorób wirusowych i bakteryjnych ryb,
 • badania przedrejestracyjne leków i biopreparatów dla chorób ryb.
Do góry
Zakład Chorób Świń

prof. dr hab. Zygmunt Pejsak - kierownik
zpejsak@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 30 30

 • badania nad etiologią, patogenezą, rozpoznawaniem, profilaktyką swoistą i nieswoistą oraz zwalczaniem wirusowych i bakteryjnych chorób świń,
 • opracowywanie, doskonalenie, walidacja i wdrażanie do stosowania metod diagnostyki serologicznej, wirusologicznej, bakteriologicznej, molekularnej oraz patologicznej chorób zakaźnych świń;
 • wielokierunkowe badania zwierząt wolnożyjących jako rezerwuaru czynników patologicznych dla świń;
 • badania nad patogenami świń o potencjale zoonotycznym , istotnymi z punktu widzenia ochrony zdrowia publicznego;
 • badania nad funkcjonowaniem układu immunologicznego świń ze szczególnym uwzględnieniem zmian zachodzących w przebiegu chorób;
 • analiza biochemiczna krwi oraz płynów ustrojowych świń;
 • monitorowanie krajowej populacji trzody chlewnej w zakresie zakażeń istotnych z epidemiologicznego i ekonomicznego punktu widzenia;
 • monitorowanie oporności drobnoustrojów izolowanych od świń na powszechnie stosowane chemioterapeutyki,
 • badania przedrejestracyjne oraz kontrola urzędowa leków, biopreparatów, produktów biobójczych i diagnostyków przeznaczonych dla trzody chlewnej;
 • przygotowywanie urzędowych opinii i wytycznych laboratoryjnej diagnostyki chorób zakaźnych świń, we współpracy z organami administracji państwowej;
 • badania diagnostyczne świń w kierunku większości chorób zakaźnych trzody chlewnej;
 • produkcja biopreparatów oraz zestawów diagnostycznych przeznaczonych dla świń;
 • laboratorium referencyjne OIE ds. klasycznego pomoru świń oraz zespołu rozrodczo-oddechowego świń.
Do góry
Zakład Farmacji Weterynaryjnej

Pełnomocnik Dyrektora prof. dr hab Beata Cuvelier - Mizak
b.cuvelier@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 3309

 • kontrola seryjna wstępna i zwalnianie z kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych,
 • badania jakościowe produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych będących przedmiotem obrotu lub stosowania,
 • koordynacja wydawanych opinii dla wyrobów do diagnostyki "in vitro" wymaganych do dopuszczenia do obrotu w kraju,
 • analiza stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych u zwierząt gospodarskich.
rynaryjnych i prowadzenie badań usługowych w zakresie wyżej wymienionym.
Do góry
Zakład Farmakologii i Toksykologii

prof dr hab. Andrzej Posyniak - kierownik
aposyn@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 3470

 • badania pozostałości chemicznych w żywności pochodzenia zwierzęcego i paszach oraz ocena ryzyka związanego z występowaniem tych pozostałości,
 • badania farmakologiczne i toksykologiczne leków weterynaryjnych,
 • badania nad toksycznością substancji chemicznych stosowanych w rolnictwie i występujących w środowisku,
 • badania toksyczności ksenobiotyków/ in vitro/in vivo,
 • opracowywanie i walidacja nowych metod analityki toksykologicznej,
 • badania przedrejestracyjne leków weterynaryjnych.
Do góry
Zakład Higieny Pasz

prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek - kierownik
kwiatekk@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 30 82

 • badania zanieczyszczeń mikrobiologicznych, chemicznych i substancji niepożądanych w paszach,
 • badania ilościowe i jakościowe dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt,
 • wykrywanie i oznaczanie substancji czynnych w paszach leczniczych,
 • wykrywanie i oznaczanie przetworzonego białka zwierzęcego, stałych nierozpuszczalnych zanieczyszczeń w tłuszczach paszowych, substancji przeciwbakteryjnych, niedozwolonych stymulatorów wzrostu i innych zakazanych substancji oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) w paszach,
 • wykrywanie i identyfikacja gatunkowa mięsa i przetworów mięsnych,
 • ocena sanitarno-weterynaryjna procesów technologicznych w zakładach produkujących pasze,
 • badania biologiczne i opiniowanie nawozów organicznych i środków wspomagających uprawę roślin w zakresie wymagań weterynaryjnych.
Do góry
Zakład Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego

prof. dr hab. Jacek Osek - kierownik
josek@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 31 82

 • badania z zakresu higieny i technologii żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • badania z zakresu sanitarno-weterynaryjnej oceny żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • opracowywanie nowych metod i wytycznych laboratoryjnej kontroli żywności,
 • wydawanie opinii i ocen z zakresu higieny, technologii żywności i wymagań sanitarno-weterynaryjnych.
Do góry
Zakład Mikrobiologii

dr hab. Krzysztof Szulowski - kierownik
kszjanow@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 3019

 • badania nad rozpoznawaniem, zwalczaniem i epidemiologią chorób bakteryjnych, w tym brucelozy, listeriozy, wąglika, gruźlicy bydła, paratuberkulozy bydła, nosacizny, zakaźnego zapalenia macicy u klaczy, tularemii, salmonelozy, leptospirozy bydła,
 • doskonalenie metod diagnostyki laboratoryjnej chorób bakteryjnych zwierząt,
 • monitorowanie i badanie mechanizmów oporności drobnoustrojów na antybiotyki,
 • urzędowa kontrola i badania przedrejestracyjne biopreparatów oraz preparatów diagnostycznych,
 • ocena efektywności preparatów stosowanych w dezynfekcji weterynaryjnej,
 • badania nad rezerwuarami zoonotycznych czynników bakteryjnych,
 • badania nad etiologią, diagnostyką i zwalczaniem zapaleń gruczołu mlekowego,
 • badania odporności na antybiotyki drobnoustrojów wywołujących zapalenia gruczołu mlekowego,
 • cytogenetyczna kontrola samców kwalifikowanych do rozrodu.
Do góry
Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych

dr hab. Tomasz Cencek - kierownik
tcencek@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 3039

 • badania w zakresie parazytologii weterynaryjnej, ze szczególnym uwzględnieniem patogenezy, rozpoznawania i zwalczania inwazji pasożytniczych u zwierząt oraz badania form pasożytniczych w materiale biologicznym,
 • serologiczna diagnostyka inwazji pasożytniczych,
 • badania przedrejestracyjne nowych biopreparatów i leków przeciwpasożytniczych.
Do góry
Zakład Chorób Pszczół

dr Krystyna Pohorecka - kierownik
krystyna.pohorecka@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 32 73

 • badania nad etiologią, patogenezą, zapobieganiem i zwalczaniem chorób pszczół,
 • badania nad opracowaniem, doskonaleniem i wprowadzaniem do praktyki laboratoryjnej metod wykrywania organizmów patogennych dla pszczół,
 • badania przedrejestracyjne leków i biopreparatów oraz preparatów diagnostycznych dla chorób pszczół.

  W tym Labolatorium Terenowe Chorób Pszczół w Swarzędzu:
 • utrzymanie doświadczalnej pasieki do badań terenowych,
 • wykonywanie badań terenowych z zakresu chorób pszczół
Do góry
Zakład Radiobiologii

prof. dr hab. Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska- kierownik
jagoda@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 3352

 • toksykologia i analityka dioksyn i związków pokrewnych w żywności i paszach,
 • badania skażeń promieniotwórczych żywności i pasz,
 • toksykologia i analityka rakotwórczych N-nitrozoamin,
 • badania żywności konserwowanej promieniowaniem jonizującym, żywność napromieniana
 • wykorzystanie izotopów promieniotwórczych w badaniach biologicznych i chemicznych.
Do góry
Zakład Wirusologii

prof. dr hab. Jerzy Rola - kierownik
jrola@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 30 69

 • badania wirusów zwierzęcych, ze szczególnym uwzględnieniem ich właściwości fizykochemicznych, chorobotwórczych, immunogennych i transformujących,
 • badania nad etiologią, patogenezą, diagnostyką i zwalczaniem chorób wirusowych zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem chorób bydła i koni,
 • badania urzędowe zwierząt domowych w kierunku wścieklizny i wydawanie certyfikatów zezwalających na wywóz zwierząt za granicę,
 • kontrola urzędowa i badania przedrejestracyjne biopreparatów.
Do góry
Zakład Wirusologii Żywności i Środowiska

dr hab. Artur Rzeżutka - p.o. kierownika
arzez@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 30 36

 • badania naukowe nad opracowaniem i wprowadzaniem do praktyki laboratoryjnej metod wykrywania wirusowych czynników zakaźnych oraz Cryptosporidium parvum w żywności i w środowisku,
 • badania nad patogenezą i diagnostyką chorób wirusowych królików,
 • kontrola urzędowa oraz ocena dokumentacji dotyczącej biopreparatów przeznaczonych dla zwierząt mięsożernych i futerkowych,
 • badania jakościowe oraz wydawanie opinii dotyczących testów diagnostycznych przeznaczonych dla zwierząt mięsożernych.
Do góry
Zakład Pryszczycy

dr Andrzej Kęsy - kierownik
andrzejke@piwzp.invar.net.pl
tel. 43 823 51 34, fax 43 823 52 75

 • badania w zakresie etiologii, patogenezy i metod zwalczania pryszczycy, chorób pryszczycopodobnych oraz innych chorób zakaźnych zwierząt,
 • badania diagnostyczne: serologiczne i wirusologiczne w kierunku pryszczycy, chorób pryszczycopodobnych, choroby niebieskiego języka, krwotocznej choroby królików i innych chorób wirusowych zwierząt oraz doskonalenie tych metod,
 • wytwarzanie w skali laboratoryjnej i standaryzacja reagentów do diagnostyki w/w chorób zwierząt,
 • ocena sytuacji epizootycznej w kraju w zakresie pryszczycy i choroby pęcherzykowej świń oraz innych chorób wirusowych zwierząt.
Do góry
Zakład Epidemiologii i Oceny Ryzyka
dr hab. Krzysztof Śmietanka prof. nadzw - kierownik
ksmiet@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 30 65
 • analiza wyników badań gromadzonych w Centralnej Bazie Danych (CELAB - CBD) odnośnie występowania w Polsce chorób zakaźnych zwierząt oraz skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz,
 • opracowywanie procedur oceny ryzyka,
 • ocena ryzyka wybranych chorób zakaźnych zwierząt oraz skażeń żywności i pasz z zastosowaniem metod statystycznych,
 • przygotowywanie raportów z oceny ryzyka dla organów administracji publicznej.
Do góry
Zakład Analiz Omicznych
dr hab. Dariusz Wasyl prof. nadzw. - kierownik
wasyl@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 33 70
 • sekwencjonowanie nowej generacji (WGS) patogenów występujących w łańcuchu produkcji żywności, u zwierząt i w środowisku,
 • badania metagenomiczne próbek pochodzących z łańcucha produkcji żywności, od zwierząt i ze środowiska,
 • badania ekspresji genów z wykorzystaniem mikromacierzy, analiza transkryptomu,
 • badania proteomiczne i metabolomiczne techniką spektrometrii mas (MALDI-TOF),
 • biotypowanie drobnoustrojów z wykorzystaniem techniki MALDI-TOF,
 • analizy bioinformatyczne wyników uzyskiwanych metodami genomicznymi i proteomicznymi.
Do góry
2017-09-15 TB

DZIAŁY WSPOMAGAJĄCE NAUKĘ, DZIAŁY OGÓLNE I SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY
 1. Zakład Planowania i Upowszechniania Badań
 2. Dział Zarządzania Jakością i Akredytacji
 3. Biblioteka Naukowa
 4. Studium Doktoranckie
 5. Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego
 6. Centralny Punkt Przyjęć Próbek
 7. Pracownia Pożywek
 8. Centrum Utrzymania Zwierząt Doświadczalnych
 9. Dział Systemów Informatycznych
 10. Laboratorium Wzorcujące
 11. Biuro Rady Naukowej
 12. Redakcja Journal of Veterinary Research
 13. Dział Finansowo-Księgowy
 14. Dział Kadr
 15. Dział prawny
 16. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
 17. Dział Techniczny
 18. Pion Ochrony
 19. Sekretariat Dyrektora
 20. Inspektor BHP i PPoż.
 21. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
2017-09-15 TB